تعبیر خواب آستین | 31 تعبیر دیدن آستین در خواب

تعبیر خواب آستین

تعبیر خواب آستین , تعبیر خواب آستین پاره , تعبیر خواب آستین کوتاه

خواب آستین یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم آستین در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب آستین می گردید می توانید در این مطلب از سایت جسارت براحتی تعبیرخواب آستین را مطالعه نمایید و متوجه شوید آستین چه تعبیری دارد.

ممکن است خواب شما به گونه ای باشد که نیاز به تعبیر خواب لباس داشته باشید ، با کلیک بر روی لینک آبی رنگ خود به خود به صفحه مورد نظر منتقل می شوید.

تعبیر خواب آستین از دید مولف

اگر در خواب ببینید که لباسی دارید استین های بلند و درازی دارد معنی این خواب این است که شما در زمان کمی به موفقیت های بزرگی خواهید رسید.

استاد طباطبایی معتقد است که اگر در خواب ببینی آستین لباست خیلی بزرگ و گشاد است معنی این خواب این می شود که در زمینه علم و دانش خیلی رشد می کنی و مشهور و محبوب خواهی شد.

داشتن آستین تنگ نیز نشان دهنده بعضی از قدرت های شما است و دیدن خواب هر دو آستین خوب است و به خصوص برای زنان باردار که نشان می دهد که جنین در شکم مادر آینده درخشانی خواهد داشت.

شیخ طوسی معتقد است که دیدن آستین گشاد و بلند مرده خیلی خوب است و به معنی این است که به طرز سریع و باور نکردنی آرزوهایت براورده می شود و به انچه که می خواستی به راحتی می رسی.

لوک اویتنهاو

آستین بلند در خواب دیدن ، افتخار و سرافرازی است

تعبیر خواب آستین کوتاه ، ضرر و زیان است

تعبیر خواب آستین گشاد ، خشم و عصبانیت است

خواب هاب معمول به همراه تعابیر

من خواب دیدم بابام چند تا آستین بلند پیراهن مختلف گرفته آورده خونه…منم داشتم فکر میکردم آخه اینا به چه دردی میخوره… چجوری اخه من دنبال تعبیر این بگردم؟

تعبیر این خواب این است که پدر شما تمام تلاش خود را می کند تا اهل خانه به خواسته ها و آرزوهای خود برسند.

با سلام خدمت شما ، من خواب دیدم نامزدم پیراهنی را برای من هدیه خریده بود ، سعی می کردم آن را بپوشم ولی آستین هایش تنگ بود به طوری اصلا وارد بدنم نمی شد ، بعد نامزدم با دیدن این صحنه خودش خجالت کشید و بدون اینکه من اعتراضی کنم رفت و لباس را پس داد ، تعبیر این خواب چیست ؟

معنی خواب شما این است که اتفاقات جدید و تازه ای برای شما اتفاق می افتد که هیجان انگیز هم خواهند بود که بعضی شان خوب است و بعضی هم خوب نیست.در آینده هم اتفاقات خوبی را خواهید داشت بخاطر هدیه گرفتن در خواب آن هم پیراهن قرمز و هم اتفاقات سرد کننده ای خواهد بود به دلیل آستین و پس دادن هدیه

22 comments

 1. حضرت دانيال گويد: پيراهن سفيد در خواب ديدن، مرد است و بعضي از معبران گويند: پيراهن زن است و دليل حال و كار او است در كسب معيشت

 2. . اگر بيند پيراهن نو و فراخ پوشيده است، دليل است بر صلاح كار و نيكوئي احوال. اگر بيند پاره اي از پيراهن او دريده است، تاويلش ميانه است درنيكي و بدي.

 3. اگر بيند پيراهن وي كهن و چركين است، دليل كه درويشي و بيچارگي و رنج و غم بدو رسد و هرچند پيراهن را كهنه تر و دريده تر بيند، بلا مصيبت و بيمش بيشتر است، كه خداوند خواب هلاك شود

 4. ابراهيم كرماني گويد: اگر كسي بيند پيراهن نو پوشيده است، دليل كه به ظاهر نيكو است و به باطن بد. اگر بيند پيراهن و شلوارش جمله چركين است و كهن، دليل كه اگر توانگر است، درويش شود و در غم و اندوه گرفتار شود. جابر مغربي گويد: اگر بيند كه پيراهن نو و فراخ پوشيده داشت، دليل كه عيش بر وي فراخ شود. اگر بيند پيراهن تنگ است، دليل كه عيش بر وي تنگ گردد. اگر ديد پيراهن او دريده است، دليل كه رازش آشكار شود. اگر ديد پيراهن بي گريبان است بي آستين و يك درز است پوشيده، دليل كه اجلش نزديك باشد. اگر بيند پيراهن دراز داشت، دليل كه كارش بد شود و مرادش برآيد. اگر بيند گريبان پيراهن از پي دريده است، دليل كه او را به دروغ تهمت نهند. اگر بيند پيراهن به كسي داد و آن كس پيراهن را به وي فرو ماليد، دليل كه بي غم شود و او را بشارت رسد. اگر بيند پيراهن خون الود در دست داشت، دليل كه هميشه غمگين باشد. اگر بيند پيراهن دريده پوشيده، دليل كه كارش پراكنده شود و رازش آشكار شود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن پيراهن در خواب، چون نو و فراخ است، دليلش بر شش وجه است. اول: ديدن مردم. دوم: ستر. سوم: عيش خوش. چهارم: رياست. پنجم: رامش و خرمي. ششم: بشارت.

 5. لوک اويتنهاو مي گويد : بلند : افتخار کوتاه : ضرر گشاد : خشم

 6. ديدن لباس درخواب هفت وجه است.

  اول: دين پاك. دوم: توانگري. سوم: عز و جاه. چهارم: منفعت. پنجم: عيش خوش. ششم: عمل. هفتم: عدل.

 7. اگر ديد لباس تابستان به زمستان پوشيده بود، دليل كه به قدر لباس مالش زياده شود. اگر ديد لباس زمستان به تابستان پوشيده بود، دليل ترس است. اگر زني به خواب ديد كه لباس مردان پوشيده بود، دليل منفعت بود.

 8. جامه معني عام دارد. به قباي بلند و گشاد و دراز اطلاق نمي شود بل که به مجموع چيزهائي که مي پوشيم جامه گفته مي شود. کت و شلوار ، پيراهن، جليقه، و احيانا باراني و پالتو. همه اين ها جامه هستند يا فرد فرد به جاي خود جامه ناميده مي شوند. در خواب جامه حيثيت و آبروي مرد يا کسب و کار او مي باشد و طبعا اگر جامه اش تميز و شيک و نو باشد بيننده خواب مردي است آبرومند و شريف با کسب و کاري خوب و پر درآمد و چنانچه لباسش بد و ناموزون و کثيف و پاره باشد شخصي است بي آبرو که کار و حرفه خوبي هم ندارد. اين يک تعبير کلي است نسبت به جامه اما جامه مي تواند از جنس هاي مختلف و حالات گوناگون و رنگ هاي متفاوت باشد که هر يک تعبيري خاص خود دارد. اگر در خواب ديديد جامه اي به تن داريد که ظاهرش تميز است و خوب و شکيل اما باطن و زير آن چرک و کثيف و پاره و مندرس است مردي هستيد که مردم جامعه شما را شريف و محترم مي دانند در حالي که خودتان مي دانيد مستحق اين احترام و شرافت نيستيد و به نا حق خود را متقي و منزه نشان داده ايد. عکس اين هم درست است يعني اگر ظاهر جامه شما کثيف و مندرس بود اما زير جامه اي پاک و پاکيزه و نو و اطو شده پوشيده ايد مردي هستيد که جامعه با چشم بد به شما مي نگرد و کارهائي کرده ايد که در حق شما بد قضاوت مي کنند ولي در باطن انساني پاک و شريف هستيد که قدرتان شناخته نشده. اگر در خواب ببينيد که جامه اي لکه دار پوشيده ايد خوابتان مي گويد که به شما بهتان مي زنند و اگر جامه اي زرد پوشيده باشيد خواب از يک بيماري خبر ميدهد. جامه ابريشمين فريب و نيرنگ است و جامه پشمين مال و خواسته است که نصيب شما مي شود. چنان چه در خواب ببينيد که لباس شما پاره شده رازتان فاش مي گردد و اگر اين دريدگي پشت جامه شما بود به شما تهمت مي زنند در حالي که بي گناهيد. اگر در خواب ببينيد جامه اي چرک و کثيف به تن داريد گرفتار غم و اندوه مي شويد. جامه سياه شوکت و اعتبار است. جامه سرخ خرمي است يا خشم و جامه سبز را جامه بهشتيان دانسته اند که پوشيدنش مبارک است و ميمنت دارد. جامه سرخ را معبران براي زنان خوب دانسته اند ولي برخي نوشته اند که براي مردان خوب نيست. اگر در خواب ببينيد که جامه مي دوزيد،هر چه باشد فرق نمي کند از زير جامه گرفته تا کت و شلوار و پالتو نشان آن است که به سفر مي رويد و سفر شما به قدر همان جامه اي که مي دوزيد اهميت دارد و طول مي کشد چنان چه يک زير پيراهني ساده مي دوزيد سفر طولاني و مهم نيست ولي اگر پالتوئي بلند و کلفت مي دوزيد سفرتان طولاني و داراي اهميت زياد است.

 9. خوب دیدم که دنبال روپوش سفید هستم تعبیرش چیه

 10. خوردن لباس مشکی چه تعبیری دارد؟

 11. تعبیر خواب آستین بلند ، افتخار و سرافرازی است

 12. تعبیر خواب آستین کوتاه ، ضرر و زیان است

 13. تعبیر خواب آستین کوتاه ، ضرر و زیان است

 14. تعبیر خواب آستین گشاد ، خشم و عصبانیت است

 15. من در خواب دیدم به مغازه ای رفتم و یک پیراهن قرمز یا صورتی خریدم و پوشیدم به نظزم رنگش بیشتر صورتی بود
  ممنون میشم تعبیرش کنی و به ایمیل من بفرستی

 16. سلام لطفا تعبیر خواب خواندن سوره فیل را بنویسید

 17. پوشیدن پیراهن آستین کوتاه تعبیرش بد است یا خوب

 18. اول یه پیراهن سفید پوشیده بودم و همه میگفتن خوب شدم بعد یه جا نشستم استراحت کنم بعد پیراهنمو جا گذاشتم و یه زیر پیراهن کهنه تنم موند واز گم شدنش غصه خوردم میخواستم برم دنبالش.

 19. من دوتا پیراهن قرمز داشتم که دست بقیه بود همه میخواستند اونو از چنگ من در بیارن با اینکه لباس مال من بود و بسیار فاخر و زیبا اماو با اینکه اون افراد آشنا هم بودند و یک دختر غریبه ی مو بور هم یادم می آید آنجا بود همه می دانستند لباس مال من است اما هرچه می گفتم مال من است پس بدهید نمی دادند خواهش می کنم جواب دهید من پریشب اتفاقی برایم افتاد که همه ی تلاش هام باید در جهت دیگری بروند و یا به کل تباهشان کنم به تعبیر این خواب احتیاج دارم با تشکر

 20. من خواب دیدم کت آستین پیراهنم رو قیچی کردم و اون رو کوتاه کردم تعبیرظ چیه؟

 21. ناشناس

  در خواب دیدم استین یکی از لباس هایم که دوستش دارم سوخته ولی بدون اتش و سریع خاموش کردم
  تعبیر لطفا :

 22. خواب دیدم که یه لباس پزشکی از مدیر گرفتم و پوشیدم بعد چند لحظه دیدم آستین سمت چاپش نیست بعد اون قسم تو قائم می کردم و دنبال آستین می گشتم من خودم سرشتم تجربیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.