تعبیر خواب شیطان

تعبیر خواب شیطان | تعبیرخواب شیطان | tabire khab

تعبیر خواب شیطان,تعبیر خواب شیطان دیدن,تعبیر خواب شیطان اکا,تعبیر خواب شیطان و جن,تعبیر خواب شیطان زن,تعبیر خواب شیطان پرست,تعبیر خواب شیطان پرستی,تعبير خواب شیطان,تعبیر خواب شیطانی,تعبیر خواب شیطان شدن,تعبیر خواب دیدن شیطان درخواب,تعبير خواب شيطان ديدن,تعبیر خواب دیدن ابلیس,تعبیر خواب دیدن شیطان پرست,تعبیر خواب دیدن شیطان در خانه,تعبیر خواب ابن سیرین دیدن شیطان,تعبیر خواب دیدن جن و شیطان,تعبیر دیدن شیطان در خواب چیست,تعبیر خواب زن شیطانی,تعبیر خواب دیدن زن شیطانی,تعبیر خواب شیطان پرستان,تعبیر خواب شیطانی شدن,تعبیر خواب شيطان

تعبیر خواب شیطان , تعبیر خواب شیطان دیدن , تعبیر خواب شیطان اکا

خواب شیطان یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم شیطان در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب شیطان می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب شیطان را مطالعه نمایید و متوجه شوید شیطان چه تعبیری دارد

تعبیر خواب شیطان از دید یوسف نبی ع

تعبیر خواب شیطان ، مشکل دینی است

تعبیر خواب شیطان از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب شیطان ، جستن از خطر است

تعبیر خواب حرف زدن با شیطان ، اطراف شما پر از افراد به ظاهر دوست است

تعبیر خواب شیطان از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب دیدن شیطان برای کشاورزان ، محصولات آفت زده و مرگ و بیماری دام و حیوانات مزرعه است

تعبیر خواب دیدن شیطان برای ورزشکاران ، در تمرینات خود زیاده روی نکردن است

تعبیر خواب دیدن شیطان برای واعظ ، در تبلیغ دین بیش از اندازه متعصب نبودن است

تعبیر خواب دیدن شیطان با چهره زشت و لباس قیمتی ، دیگران سعی دارند از شما سوء استفاده کنند

تعبیر خواب دیدن شیطان ، نا امیدی است

تعبیر خواب شیطان | شیطان در خواب دیدن | تعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 82 عدد

 • حضرت دانيال گويد: ديدن ابليس به خواب، دليل بر دشمني بود بد دين و دروغ و زن فريبنده و بي شرم، كه همه را بدي آموزد و شر و فساد

 • اگر ديد كه با ابليس در جنگ و نبرد نبود و او را قهر نمود، دليل كه وي را به خير صلاح ميل بود.

 • اگر بيند كه ابليس را بر وي غلبه بود، دليل است كمه به راه شر و فساد مايل بود

 • اگر بيند كه ابليس او را نصيحت مي كرد و وي را خوش مي آمد، دليل كه او را هم به مال هم به تن مضرت رسد.

 • اگر بيند كه ابليس دست او را بگرفت و به جائي مي برد دليل است كه به گناه بزرگ مبتلا گردد

 • اگربيند كه ابليس را بر گردن غل نهاد، دليل است كه اهل دين و صلاح را رسد اگر بيند كه ابليس ضعيف و درمانده بود، دليل است كه علما و مردمان مصلح را قوت رسد

 • ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه ابليس رامطيع شد، دليل است كه به هواي نفس مبتلا گردد.

 • اگر بيند كه ابليس چيزي را عطا داد، اگر آن چيز نيك بود، دليل است كه مال حرام يابد و اگر آن چيز بد بود، دليل بر فساد دين نمايد

 • اگر بيند كه ابليس شاد و خرم بود، دليل كه كار مردمان به فساد قوي گردد.

 • اگر بيند كه ابليس را خواست كه به شمشير زند و هلاك نمايد و بگريخت، دليل است كه ولايتي به دست آورد و عدل و انصاف نمايد.

 • اگر بيند كه ابليس بكشت، دليل كه نفس خود را قهر نمايد و راه صلاح ورزد

 • اگر ابليس را در خواب ببيند ، دليل بر ديدن دشمني است دروغگو ، بي اعتقاد ، فريبکار بي شرم و نا اميد از خوبيها و تيکيها که همواره ديگران را به بدي و شر مي خواند و بر خورد نکردن با او مناسبتر است

 • اگر ببيند با شيطان جنگيد و او را مغلوب کرد ، تعبير آن باشد که به خير و صلاح تمايل دارد

 • اگر ابليس را در خواب ببيند ، دليل بر ديدن دشمني است دروغگو ، بي اعتقاد ، فريبکار بي شرم و نا اميد از خوبيها و تيکيها که همواره ديگران را به بدي و شر مي خواند و بر خورد نکردن با او مناسبتر است

  اگر ببيند با شيطان جنگيد و او را مغلوب کرد ، تعبير آن باشد که به خير و صلاح تمايل دارد

  اگر ببيند با ابليس در گير شد و شکست خورد ، به راه شر و فساد تمايل دارد

  اگر ببيند با ابليس سخن مي گويد ، از راه الهي منحرف مي شود و سر از اطاعت پروردگار باز مي زند

  اگر ببيند ابليس نصيحتش مي کند و او خشنود است ، تعبير چنان است که هم به مال و هم به تن و جان او آسيب مي رسد

  اگر ببيند ابليس دست او را گرفت و به جايي برد ، دليل انست که به گناهي بزرگ دست خواهد زد و اگر در خواب لفظ استغفار بر لب ْورده باشد پس از گناه به نصيحت خير خواهي از گناه باز خواهد گشت

  اگر ببيند بر کردن ابليس زنجير مي گذارد ، در راه دين ميان اهل رستگاري به شادماني مي رسد

  اگر ابليس را در مانده ببيند دليل آن بلشد که علما و درستکاران و صالحان به توفيق خواهند رسيد

 • اگر ببيند ابليس نصيحتش مي کند و او خشنود است ، تعبير چنان است که هم به مال و هم به تن و جان او آسيب مي رسد

  اگر ببيند ابليس دست او را گرفت و به جايي برد ، دليل انست که به گناهي بزرگ دست خواهد زد و اگر در خواب لفظ استغفار بر لب ْورده باشد پس از گناه به نصيحت خير خواهي از گناه باز خواهد گشت

  اگر ببيند بر کردن ابليس زنجير مي گذارد ، در راه دين ميان اهل رستگاري به شادماني مي رسد

  اگر ابليس را در مانده ببيند دليل آن بلشد که علما و درستکاران و صالحان به توفيق خواهند رسيد

 • اگر ببيند مطيع ابليس شد ، به هواي نفس گرفتار مي آيد

  اگر ببيند ابليس چيزي به او بخشيد ، اگر چيز خوبي ببخشد مال حرام بدست مي آورد و اگر چيز بدي ببخشد در دين و اعتقادش خلل وارد مي شود

  اگر ابليس را شادمان ببيند ، تعبير آن باشد که مردم در راه تباهي سير مي کنند

  اگر ببيند با شمشير يا اسلحه به ابليس حمله کرد و او بگريخت ، به مقامي والا مي رسد و به عدل و داد رفتار خواهد کرد

  اگر ببيند موفق به کشتن ابليس شد ، بر هواي نفس غلبه مي کند و درستکاري در پيش مي گيرد

 • اگر ببيند با ابليس سخن مي گويد ، از راه الهي منحرف مي شود و سر از اطاعت پروردگار باز مي زند

 • اگر ببيند ابليس نصيحتش مي کند و او خشنود است ، تعبير چنان است که هم به مال و هم به تن و جان او آسيب مي رسد

 • اگر ببيند ابليس دست او را گرفت و به جايي برد ، دليل انست که به گناهي بزرگ دست خواهد زد و اگر در خواب لفظ استغفار بر لب ْورده باشد پس از گناه به نصيحت خير خواهي از گناه باز خواهد گشت

 • اگر ببيند بر کردن ابليس زنجير مي گذارد ، در راه دين ميان اهل رستگاري به شادماني مي رسد

 • اگر ابليس را در مانده ببيند دليل آن بلشد که علما و درستکاران و صالحان به توفيق خواهند رسيد

 • اگر ببيند مطيع ابليس شد ، به هواي نفس گرفتار مي آيد

 • اگر ببيند با شمشير يا اسلحه به ابليس حمله کرد و او بگريخت ، به مقامي والا مي رسد و به عدل و داد رفتار خواهد کرد

 • اگر ببيند موفق به کشتن ابليس شد ، بر هواي نفس غلبه مي کند و درستکاري در پيش مي گيرد

 • لوک اویتنهاو می گوید :

  ابلیس : همراه بد، همراه ناجور

 • دیدن ابلیس در خواب ، نشانة روبرو شدن با حوادثی دهشتناک است. برای حفظ ظاهری آبرومندانه از استراتژی خاصی استفاده می کنید.

 • اگر در خواب شیطان را بکشید ، نشانة آن است که برای یافتن جایگاهی مناسب تر در زندگی ، دوستان بی قید و بند خود را ترک می گویید.

 • اگر ابلیس در غالب ادیبی به خواب شما بیاید ، نشانة آن است که باید از دوستان چاپلوس و ریاکار دوری کنید.

 • اگر ابلیس در غالب فردی ثروتمند به خواب شما بیاید ، نشانة آن است که قادر نخواهید شد از نفوذ خود برای ارتقاء مقام دیگران استفاده کنید.

 • اگر خواب ببینید ابلیس آهنگین و آرام در گوش شما زمزمه می کند ، علامت آن است که در برابر وسوسه های شیطانی تسلیم خواهید شد.

 • اگر ابلیس در غالب زنی زیبا به خواب شما بیاید ، علامت آن است که هر گونه احساس محبتی که به دیگران دارید ، نادیده خواهید گر فت.

 • اگر در خواب احساس کنید می خواهید خود را از شر شیطان دور نگاهدارید ، نشانة آن است که خواهید کوشید رفتار خود خواهانة خود را کنار بگذارید و با دیگران تا آنجا که می توانید منصفانه رفتار کنید.

 • توي خواب ديدم كه پيش يك همكار خانم ويك همسايه قديمي ويك فاميل دختر خردسال و بچه هايم خوابيده بودم كه موجودي شبيه روح از زير زمين بيرون آمد وبدون مهلت در تن من فرو رفت تعبيرش چيست

 • با سلام من خواب اسب سیاه مشکی بالای پشت بام و همچنین در کنار آن مرد سیاه پوشی بود که خیلی ترسیدم و هنگامی که خواستم فرار کنم بوسیله جاذبه ای که داشت سعی می کرد مرا بکشاند که یهو از خواب بیدار شدم می خواستم بدونم تعبیر این خواب چیست؟ ممنونم از لطفتون

 • ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب شیطان، دشمن حیله‌گر و فریفته می‌باشد

 • یوسف نبی علیه السلام گوید :

  دیدن شیطان خلال دین باشد

 • سلام من چند وقتیه که یه زنی رو تو خواب میبینم که فکر میکنم شیطانه و اون زن منو توی یه جایی حبس کرده هر دفعه از دستش فرار میکنم و اون هم دنبالمه و میخواد منو خفه کنه یا بکشه میخواستم ببینم تعبیرش چیه؟ممنون میشم اگر بگید

 • سلام.توروخدا تعبیر این خوابو بگیدشیطتنو در خواب دیدم ک پای منو میکشید ب بره. ومن هم قران میخوندم ک فرار کنه و منو نتونه ببره دیگ بعد از این یادم نمیاد.

  • منم اون زن مومشکیه وحشی که با دستمال میخواد خفم کنه شبا ساعت 3 میبینم

 • سلام.توروخدا تعبیر این خوابو بگیدشیطاتنو در خواب دیدم ک پای منو میکشید ببره. ومن هم قران میخوندم ک فرار کنه و منو نتونه ببره دیگ بعد از این یادم نمیاد.

  • سلام منم عین همین خوابو دیدم ومیگفتم پناه میبرم به خداازشرشیطان رانده شده اماصدام درنمیومد وسط حرفم.ازکی بپرسم جوابموبده؟

 • خواب دیدم چشم در چشم شیطان دوخته بودم و چهره خود را در چشمانش می دیدم و آیه الکرسی می خواندم تا از من دور شود

  • سلام منم عین همین خوابو دیدم ومیگفتم پناه میبرم به خداازشرشیطان رانده شده اماصدام درنمیومد وسط حرفم.ازکی بپرسم جوابموبده؟

 • من خواب سه تا شیطان را دیدم مثل جغد منا نگاه می کردند.

 • همسرم خواب دیده با شیطان سر و کله میزنه و هی بهش میگه
  برو دنبال کارت و بی خیال شو و ….

 • خداوند هدایت را نسیب شما می کند سعی کنید برای نزدیک شدن به خدا تحقیق کنید و راه حق را جویا شوید این تعبیر خواب شماست

 • توی بعضی احادیث هست که شیطانگاهی خودش رو شبیه ائمه و بزرگان در میاورد و نباید به اون توجه کرد

 • من خودم رو با یکی شبیه به خودم تو خواب دیدم 😯 که اعضای خونواده اونو می شناختند ولی منو نه ❗ تعبیرش چیه؟

 • خواب دیدم که شیطان وارد خانه شد و قرآن را از خانه برداشت با خود برد

 • سلام شبی خواب دیدم یک سایه سیاه دستشو گذاشت رو شونم داد زدم تا بلند شدم دیدم داره زلزله میاد تعبیرش چیه

 • خواب دیدم شیطان در گوشم چیزهایی میگفت
  خودش رو نمی دیدم ولی صداش تو گوشم بود
  خیلی بد بود…خیلی

 • احترام گذاشتن ابلیس درخواب :-?:

 • سلام همسر من خواب شيطان ديده و إز دست أو فرار ميكرده و شيطان در جهنم و آتشيه بوده و همسرم قاتم ميشود لطفا بگين چه معني داره

 • سلام خواب دیدم شیطان نشسته و بر او نفرین کردم و به او گفتم که الان کاری می کنم که ناله ات در بیاید و بعد شروع به فرستادن صلوات برمحمد و ال محمد فرستادم انقدر که او را نابود کنم

 • من خواب دیدم با شیطان و همدستاش می خواستیم حافظیه رو اتیش بزنیم 😆

 • خواب دیدم یکی شبیه خودم تو حمام نشته و ازم میخواد برم پیشش ولی من ازش میترسیدم و فرار میکردم اونم دنبالم میومد

  • الان وقت شو خیه؟

 • ميدونم كه مار تو اكثر خوابا نشانه ي دشمنه و شيطان هم يعني داشتن يك دوست رياكار

 • سلام علیکم نیاز به اعتقاد واقعی هست، بعد میشه هرچی رو از خودت دور کنی شیطان که سهله!

 • شیطان از ان که فکر میکنید خیلی ضعیفتره

 • سلام من دوشبه ک خواب شیطان رو میبینم و از دستش فرار میکنم و اعوذوبالله میگم و در خواب نفسم میگیره تعبیرش چیه هس!؟ممنون میشم اگ زودتر پاسخ بدید 🙁

 • سلام خواب دیدم درمکای که قبلا کار میکردم شیطانو دارم حس میکنم و تند برا دور شدنش ذکر و صلوات میدم

 • سلام من در خواب دیدم شیطان به صورت زنی لخت جلوی من میاید حتی در شب جمعه من فیلم بد یا کار بد نکردم

 • در خواب دیدم که دارم خانه قدیمی را خراب میکنم و جدیدش را بسازم که یک دفعه شیطان از آن خانه قدیمی بیرون میاید و با من میجنگد و در آخر من پیروز میشوم که شیطان را بزنم و برای همیشه از آن مکان دور شود و آن خانه قدیمی هم برای پدرم بود لطفا تعبیر خوابمو بگید خیلی میترسم از این خواب

 • سلام خواهش میکنم به سوالم پاسخ بدید خیلی ترسیدم
  خواب دیدم به اسیری که حکمش اعدام بود کمک کردیم تا بتونه از زندان خارج بشه وقتی به خونه رسیدیم اون شخص که خیلی هم حالش خوب نبود افتاد و مرد که همش فکر میکردم چه تقدیری داشت بدبخت
  اما بعد از چند دقیقه شروع کرد نفس کشیدن و به شکل یه عجوزه ی خیلی ترسناک بلند شد که با دیدنش ترس تمام بدنمو فراگرفت و همونجا فهمیدم که شیطان توی جسم اون شخص رسوخ کرده بشدت ترسیده بودم اما شیطان وقتی بهم اسمشو گفت اخم کردم و گفتم من ازت نمیترسم این اسمی که میگی هم اسم تو نیست
  و از شدت ترس از خواب پریدم

 • من خواب دیدم به شیطان3سوره خوندم ناس اخلاص وسوره حمد

 • سلام من خواب دیدم
  کسی که دوسش دارم به همراه چندتا از همکارانش عکسی گرفته بود و همه لبخند میزدن و شیطان هم در پشت سر معشوقم بود با لبخند به لب وقتی لبخندشو دیدم عکس از دستم افتاد و ترسیدم
  در حدی تو واب ترسیدم و از خواب پریدم که تبخال زدم????
  توروخدا خوابمو تعبیر کنید

 • دیدن شیطان در خواب گرچه خنده روی باشد ناراحتی برای فرد بیننده خواب به همراه دارد اما گرچه شیطان در خواب ناراحت باشد … شادی رو برای بیننده خواب تعبیر هست .
  اگر ببینی شیطان جامه خود رو در اورده زیان میبنی و اگر دیدی شیطان وارد بدن خود شده به فساد و اندوه روی می اوری …
  اگر دیده باشی با شیطان به جدال و جنگ در امده و شکستش داده اید به هوس و نفس خود پیروز میشوید

 • خواب دیدم دارم نماز میخونم بطرف قبله نبود شیطان از پشت به من حمله کرد ودندوناشوبه پشت من فرو کرد ومن هر چه صدا میکردم کسی نمیشنید

 • خواب دیدم تو بهشت زهرا هستم یه موجودی قد بلند سرتا پا با مو مشکی وصورتش پر موی سفید بود من استغفار میکردم اسم خدا رو میاوردم شاید بره که صورتش به چهره ی یه پیرزن تبدیل شد

 • خواب دیدم تو بهشت زهرا هستم قطعه تازه بود که موجودی قد بلند سر تا پا مو مشکی ولی صورتش موهای سفید داش من استغفار میکردم اسم خدارو میاوردم شاید مهو بشه که بعد از چند لحظه به چهره ی یه پیرزن در اومد

 • امیر

 • با سلام بنده حدود 3 سال است که مدام در خواب می بینم که یک شخصی است که من تو خواب به مردم میگم این شیطان است بعد میگم باید شیطان را نابود کنیم شیطان را اتش می زنم شیطان میگه من خود از اتش افریده شدم در خواب دیگر می بینم که یه کسی است که دوباره من به مردم میگم این شیطان است من برای اینکه شیطان را دور کنم میرم قران بخانم ولی وقتی میخاهم قران را بردارم می بینم که شیطان در جایی که قران است نشسته و من از ترس او فرار می کنم و خواب های دیگر مثل این خواهش می کنم بگید تعبیرش چیه و چه کار باید بکنم تا از این خوابها نبینم. با تشکر

 • سلام خواب دیدم که شیطان منو به زور زن خودش کرده وراه فراری ندارم خیلی ترسیده بودم همش میخواستم فرار کنم ولی ازش میترسیدم

 • اگر در خواب ببینی ک دوستت بین یه مشت ادم شیطانی گیر کرده و بخوای بکشیش بیرون و نتونی تعبیرش چی میشه؟

 • سلام من امشب خواب دیدم دارم با معلمم داخل خونه ی خودمون بحث می کنم ویکی از همکارانش باهاش به خونمون اومده بود که شیطان بود من بعد از کلی حرف زدن با معلمم فهمیدم هر کاری که کردم باور نکرد تا وقتی که قسم خدا رو خوردم بعد به مامانم وبابام زنگ زدم وقتی اونا اومدن خونه شیطان که هنوز به شکل یک زن بود توی کمد من رفته بود ومن هرچی در کمدمو باز می کردم یکی دیگه درست می شد بعد گفتم بسم الله رحمان رحیم که خودش اومد توی دستم من هی به بابام می گفتم به دعانوس زنگ بزنه اما نمی شد دراین هین وقتی من میفتم به امام حسین هفت می کنم خودش حالت خفگی بهش دست می داد باز گفتم بسم الله الرحمان الرحیم یه چیزی مثل آیه نازل شد وتوش نوشته بو د یک بار دیگه حرفمنو تکرار کنم ودستشو بگیرم وقتی این کاررو انجام دادم شیطان از بین رفت واز خواب پریدم حالا تعبیر خوابم چیهدوا؟؟؟؟؟

 • سلام من خواب دیدم روح از بدنم خارج میشه ولی با خواندن سوره زنده ماندم یا احساس کردم جن تو بدن منه و با خواندن سوره خارج شد از بدنم

 • سلام من خاب دیدم که خودم شکل یه موجودوحشتناکم وپروازمیکنم میخاستم خانه مردی روخراب کنم اون مردموفق شدمنوازبین ببره
  لطفا راهنماییم کنید نگرانم آیا تعبیر بدی داره البته خاب وسط ظهربود

 • من همیشه خواب می بینم گاهی وقتهاشیطان وگاهی وقتهاجن شبیه یک انسانه وهمه متوجه اون نمیشن امامن وقتی به چشماش نگاه میکنم صلوات میفرستم غضبناک میشه ومیفته دنبالم بعدش گاهی باخوندن آیه الکرسی گاهی هم صلوات نابودمیشه
  واینکه شیطانوخواب می بینم که میخوادبهم حمله کنه بازم بتخوندن صلوات وآیه الکرسی واللهم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصرباهاش مقابله میکنم واکثرمواقع شکستش میدم
  خواهش میکنم تعببرشوبهم بگید

 • با عرض سلام وخسته نباشید من امروز خوابی دیدم که وحشت زده شدم.
  خواب دیدم که شیطان با یکی از اجنه ها بر روی خانه ی ما فرود امدن و من با اجنه به مبارزه پرداختم و شیطان هم از بالای پشت بام خانه نگاه میکرد انها چند بار امدن ومن هر بار با اجنه مبارزه کردم تا این که از خواب بیدار شدم.

 • سلام من امروز خوابدیدم که باشیطان مبارزه می کنم و شیطان نمیمرد به شکل های مختلف تبدیل می شد وتوی بدن یه نفررفت وبهش نفوذ کرد و قدرت عجبی داشت و بعد من اخرسر شکست خوردم

 • ببخشید
  خواستم بدونم تعبیر خواب شیطان پرستی
  و همچنین حرکت خودبخودی اجسام توسط شیطان یا هر موجود دیگه هم تعبیرش چی میتونه باشه
  ممنون میشم

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.