تعبیر خواب گم شدن

تعبیر خواب گم شدن

تعبیر خواب گم شدن | تعبیرخواب گم شدن | tabire khab تعبیر خواب گم شدن کفش,تعبیر خواب گم شدن کفش در مسجد,تعبیر خواب گم شدن کفش در زیارتگاه,تعبیر خواب گم شدن کفش …

تعبیر خواب

تعبیر خواب

تعبیر خواب تعبیر خواب یکی است کارهایی است که تقریبا همه افراد بعد از خواب دیدن سراغ آن می روند پژوهش ها نشان می دهند که خواب و رؤیا دو پدیده پیچیده …

بهترین مرجع تعبیر خواب “پول” گرفتن از مرده

بهترین مرجع تعبیر خواب “پول” گرفتن از مرده

تعبیر خواب پول | تعبیرخواب پول | tabire khab تعبیر خواب پول,تعبیر خواب پول گرفتن از مرده,تعبیر خواب پول خارجی,تعبیر خواب پولدار شدن,تعبیر خواب پول هدیه گرفتن,تعبیر خواب پول کاغذی,تعبیر خواب پول …

تعبیر خواب کلاغ | تعبیرخواب کلاغ | tabire khab

تعبیر خواب کلاغ,تعبیر خواب کلاغ مرده,تعبیر خواب کلاغ زنده,تعبیر خواب کلاغ سفید,تعبیر خواب کلاغ سیاه مرده,تعبیر خواب کلاغ در خانه,تعبیر خواب کلاغ سیاه و سفید,تعبیر خواب کلاغ در آب,تعبير خواب کلاغ سياه,تعبیر خواب کلاغ نوک زدن,تعبير خواب كلاغ مرده,تعبير خواب کلاغ مرده,تعبیر خواب مردن کلاغ,تعبیر خواب دیدن کلاغ مرده,تعبیر خواب جوجه کلاغ مرده,تعبیر خواب کلاغ های مرده,تعبير خواب كلاغ سفيد,تعبیر دیدن کلاغ سفید در خواب,تعبیر کلاغ سفید در خواب,تعبير خواب كلاغ در خانه,تعبير خواب كلاغ سياه,تعبير خواب حمله كلاغ سياه,تعبیر خواب حمله کلاغ سیاه,تعبیر خواب دیدن کلاغ سیاه,تعبیر خواب گرفتن کلاغ سیاه,تعبیر خواب کلاغ سیاه چیست,تعبیر خواب کشتن کلاغ سیاه,تعبیر خواب کلاغ در حال نوک زدن,تعبیر خواب نوک زدن کلاغ سیاه,تعبیر خواب نوک زدن کلاغ به سر

تعبیر خواب کلاغ,تعبیر خواب کلاغ مرده,تعبیر خواب کلاغ زنده,تعبیر خواب کلاغ سیاه و سفید

اگر خواب کلاغ دیده اید می توانید با خواندن این مطلب متوجه شوید که  کلاغ چه تعبیری دارد

تعبیر خواب کلاغ از دید محمدبن سیرین

تعبیر خواب کلاغ مردی گناهکار است

تعبیر خواب کلاغ داشتن،هم صحبتی با مردی بی بند و بار است

تعبیر خواب کلاغ از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب کلاغی که شکار می کند این است که با حقه مال مردم را می خورد

تعبیر خواب کلاغی که از شاخ بانگ کند زحمت سفر است

تعبیر خواب کلاغ,تعبیر خواب کلاغ مرده,تعبیر خواب کلاغ زنده,تعبیر خواب کلاغ سیاه و سفید

تعبیر خواب کلاغ از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب صدای کلاغ غم و اندوه است

تعبیر خواب شنیدن صدای کلاغ بدون دیدن خودش غیبت و بدگویی پشت سر شماست

تعبیر خواب شنیدن صدای کلاغ های بسیار بدون دیدن انها تنهایی و غربت است

تعبیر خواب نشستن کلاغ بر روی درخت و بام شما شنیدن خبر بد است

تعبیر خواب خوردن گوشت کلاغ خوردن مال حرامی است که می دانید حرام است

تعبیر خواب کشتن کلاغ ، دور کردن دشمن یاوه گو است

تعبیر خواب کلاغ در قفس نگاه داشتن ، بستن دهن بدگو است

تعبیر خواب کلاغ از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب کلاغ ، باخت یا گم کردن چیزی است

تعبیر خواب کلاغ که قارقار میکند ، بدبختی است

تعبیر خواب ترساندن کلاغ ، شخصی قصد کلاشی از شما را دارد

تعبیر خواب کلاغ که پرواز میکند ، مرگ است

تعبیر خواب کلاغ,تعبیر خواب کلاغ مرده,تعبیر خواب کلاغ زنده,تعبیر خواب کلاغ سیاه و سفید

تعبیر خواب کلاغ از دید حضرت یوسف ع

تعبیر خواب کلاغ مردی فاسق است

تعبیر خواب دیدن زاغ و کلاغ مردی دروغگو است که خودش را دوست نشان می دهد

تعبیر خواب از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب کلاغ اندوه و بدبختی است

دست می دهید

بیماری سختی است

تعبیر خواب کلاغ,تعبیر خواب کلاغ مرده,تعبیر خواب کلاغ زنده,تعبیر خواب کلاغ سیاه و سفید

کلاغ در خواب های ما شوم و بد یمن نیست اما از جمله پرندگانی است که دیدنش خوب شناخته نشده. صدای کلاغ خبر از غربت و تنهائی و غم و اندوه است. اگر صدای کلاغ را بشنوید و خودش را نبینید نشان آن است که کسی پشت سر شما بد می گوید. اگر در خواب صدای کلاغ های بسیاری را بشنوید ولی آن ها رانبینید به غربت و تنهائی دچار می گردید. اگر در خواب ببینید کلاغی بر شاخه درخت یا بام خانه شما نشسته در صورتی که احساس کنید آن درخت و آن خانه به شما تعلق دارد خبری ناراحت کننده به شما می رسد. اگر در خواب ببینید گوشت کلاغ می خورید مال حرام بدست می آورید که خود شما به ناروا بودن آن معترف هستید. اگر در خواب ببینید کلاغی را کشتید دشمن یاوه گوئی را از خود می رانید و اگر ببینید کلاغی را در قفس نگه داشته اید جلوی دهان بد گوئی را گرفته اید.

محمدبن سیرین گوید: دیدن کلاغ، دلیل بر مردی فاسق بود. اگر بیند که کلاغی داشت، دلیل که او را با چنین مردی صحبت کند. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که کلاغی شکار کرد، دلیل که به حیله مال مردم بستاند. اگر کلاغ را دید که از شاخ آواز داد و بانگ کرد، دلیل که زحمت او از سفر بود.

تعبیر خواب کلاغ | کلاغ در خواب دیدن | تعبیر خواب

آخرین بروز رسانی در : چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396

92 دیدگاه

 • غزل ژانویه 2017 در 10:40

  کلاغ در خواب های ما شوم و بد یمن نیست اما از جمله پرندگانی است که دیدنش خوب شناخته نشده.

  • ناشناس می 2018 در 10:45

   من خواب دیدم که مرد و زن شبیه کلاغ شدن وپرواز میکردن وبعداز چند مدت هردو شبیه آدم شدن

 • لادن ژانویه 2017 در 10:41

  صدای کلاغ خبر از غربت و تنهائی و غم و اندوه است. اگر صدای کلاغ را بشنوید و خودش را نبینید نشان آن است که کسی پشت سر شما بد می گوید.

 • سوگند ژانویه 2017 در 10:41

  اگر در خواب صدای کلاغ های بسیاری را بشنوید ولی آن ها رانبینید به غربت و تنهائی دچار می گردید.

 • سوسن ژانویه 2017 در 10:42

  اگر در خواب ببینید کلاغی بر شاخه درخت یا بام خانه شما نشسته در صورتی که احساس کنید آن درخت و آن خانه به شما تعلق دارد خبری ناراحت کننده به شما می رسد

 • سارا ژانویه 2017 در 10:42

  اگر در خواب ببینید گوشت کلاغ می خورید مال حرام بدست می آورید که خود شما به ناروا بودن آن معترف هستید.

 • شیما ژانویه 2017 در 10:42

  اگر در خواب ببینید کلاغی را کشتید دشمن یاوه گوئی را از خود می رانید و اگر ببینید کلاغی را در قفس نگه داشته اید جلوی دهان بد گوئی را گرفته اید.

 • شکوه ژانویه 2017 در 10:43

  محمدبن سیرین گوید: دیدن کلاغ، دلیل بر مردی فاسق بود.

 • شورانگیز ژانویه 2017 در 10:43

  ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که کلاغی شکار کرد، دلیل که به حیله مال مردم بستاند. اگر کلاغ را دید که از شاخ آواز داد و بانگ کرد، دلیل که زحمت او از سفر بود.

 • شیرین ژانویه 2017 در 10:44

  کلاغ در خواب های ما شوم و بد یمن نیست اما از جمله پرندگانی است که دیدنش خوب شناخته نشده. صدای کلاغ خبر از غربت و تنهائی و غم و اندوه است. اگر صدای کلاغ را بشنوید و خودش را نبینید نشان آن است که کسی پشت سر شما بد می گوید. اگر در خواب صدای کلاغ های بسیاری را بشنوید ولی آن ها رانبینید به غربت و تنهائی دچار می گردید. اگر در خواب ببینید کلاغی بر شاخه درخت یا بام خانه شما نشسته در صورتی که احساس کنید آن درخت و آن خانه به شما تعلق دارد خبری ناراحت کننده به شما می رسد. اگر در خواب ببینید گوشت کلاغ می خورید مال حرام بدست می آورید که خود شما به ناروا بودن آن معترف هستید. اگر در خواب ببینید کلاغی را کشتید دشمن یاوه گوئی را از خود می رانید و اگر ببینید کلاغی را در قفس نگه داشته اید جلوی دهان بد گوئی را گرفته اید.

  محمدبن سیرین گوید: دیدن کلاغ، دلیل بر مردی فاسق بود. اگر بیند که کلاغی داشت، دلیل که او را با چنین مردی صحبت کند. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که کلاغی شکار کرد، دلیل که به حیله مال مردم بستاند. اگر کلاغ را دید که از شاخ آواز داد و بانگ کرد، دلیل که زحمت او از سفر بود.

 • شیدا ژانویه 2017 در 10:44

  اگر در خواب ببینی کلاغ داری، تعبیرش این است که با مردی که گفته شد ارتباط و مصاحبت خواهی داشت .

 • سجاد ژانویه 2017 در 10:44

  اگر ببینی کلاغ بانگ و فریاد می‌کند، خبری از مردی حرام خوار به گوش تو می‌رسد، (و در جائی دیگر می‌گوید) اگر ببینی کلاغ روی شاخه بانگ و فریاد می‌کند، یـعـنـی سختی و زحمت تو به خاطر مسافرت می‌باشد

 • سوگند ژانویه 2017 در 10:45

  درحال تماشا در اسمان می باشم که ناگهان ۴۰ کلاغ سیاه و زیبا از آسمان به پایین دقیقا جایی که من ایستاده ام آمدن که من در حیاط ایستاده بودم ودر کنار مغازه که از حیاط نیز در کوچکی داشت آمدند ودر آن مغازه خالی رفتند بعد من یک خرما برداشته وبه یکی از آنها که مجروح بود به پایش بستم ودر خواب می گویم این حکمت است وحال خوبی دارم

 • فاطمه ژانویه 2017 در 10:45

  تا جایی که می توانید به دیگران کمک کنید.

 • فرهاد ژانویه 2017 در 10:46

  خیر است ان شالله

 • ثریا ژانویه 2017 در 10:47

  ممنون خوب بود

 • سهیلا ژانویه 2017 در 10:47

  لوک اويتنهاو مي گويد :
  کلاغ : باخت يا گم کردن
  که قارقار ميکند : بدبختي
  ترساندن آن : شخصي قصد کلاشي از شما را دارد
  که پرواز ميکند : مرگ

 • لیلا ژانویه 2017 در 10:48

  يوسف نبي عليه السلام گويد:
  ديدن کلاغ مرد فاسق باشد

 • نادر ژانویه 2017 در 10:48

  ديدن زاغ وکلاغ مرد دروغگوئي که به وي اظهار دوستي کند

 • ترنم ژانویه 2017 در 10:49

  ديدن كلاغ در خواب ، نشانة اندوه و بدبختي است

 • رزیتا ژانویه 2017 در 10:50

  شنيدن غارغار كلاغ در خواب ، علامت آن است كه تحت تأثير حرفهاي ديگران ثروت خود را از دست مي دهيد . اگر فرد جواني چنين خوابي ببيند ، نشانة آن است كه فريب زني را خواهد خورد .

 • رحمان ژانویه 2017 در 10:50

  ديدن كلاغ مرده در خواب ، نشانة آن است كه در آيندة نزديك به بيماري سختي دچار خواهيد شد

  • مریم دسامبر 2017 در 18:07

   درخواب دیدم که کلاغی آمدوپسرم راکه هفت ساله است روسکارکردموهای پسرم درپتجه های کلاغ وفرارکردمن هم دوان دوان باناله کلاغ رادرآسمان دنبال میکردم

 • رویا ژانویه 2017 در 08:49

  خواب دیدم بر بلندای کوهی یا صخره ای دراز کشیده ام و به پایین نگاه میکنم و پرندگانی مانند کلاغ یا شاهین با بالهای گشاده و بزرگ ، از اسمان طوفانی و بارانی بسمت من و جایی که هستم کم کم سقوط کرده و انگار در حال مرگ هستند و من از بالا نظاره گر خانواده ام هستم که در سیل غوطه ور هستند و هیچ کاری از دستم ساخته نیست . وحشتناک بود. من از آن بالا دقیقا هیچ کاری نمیتوانستم انجام دهم و مرگ پرندگان از همه بیشتر دیوانه ام کرده بود.
  ممنون میشم تعبیرش را بدانم .

 • Behzad ژانویه 2017 در 07:34

  خواب دیدم یهو منو دوستم با تفنگ رفته بودیم شکار پرنده تفنگ من از دوستم بهتر بود خیلی پرنده زدیم تا که یکی اومد گفت این پرنده ها ب نام انتقام معروفن بعدش صدا اومد تا تونستیم فرار کردیم رسید داخل خونه همینطور ک صدا میومد از سقف ی کلاغ کنارم افتاد زنده بود ولی هیچ صدایی نمیکرد

 • محمد ژانویه 2017 در 21:34

  سلام خواب دیدم که با تفنک دوتا کلاغ سیاه سفیدرا کشتم ومتوجه خونریزی انها نیز شدم ..لطفا تعبیر ان را به من بگویید ممنون

 • هستی فوریه 2017 در 09:07

  سلام خواب دیدم تعداد خیلی زیاد ی کلاغ تو آسمان بودن و چنتاشون اومدن رو بدن من نشستن طوری که تمام تنمو پوشاندن
  و هیچ صدایی هم نداشتن

  • هزیون فوریه 2017 در 14:08

   مراقب باش/: میفهمی که؟

  • ناشناس جولای 2017 در 22:08

   سلام اگه خواب ببینی کلاغ ها به تو حمله کر ن و به سرت نوک میزنند تعبیرش چیت

 • یگانه فوریه 2017 در 11:09

  ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کلاغ، مردی «فاسق» و بدقول و پیمان‌شکن می‌باشد.
  اگر در خواب ببینی کلاغ داری، تعبیرش این است که با مردی که گفته شد ارتباط و مصاحبت خواهی داشت .
  ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گوشت کلاغ می‌خوری، یـعـنـی از مال و اموال مردی بیابان‌نشین مصرف می‌کنی.
  اگر ببینی کلاغی را شکار کرده‌ای، یـعـنـی با حیله و نیرنگ مال و اموال مردم را خواهی گرفت.
  اگر ببینی کلاغ بانگ و فریاد می‌کند، خبری از مردی حرام خوار به گوش تو می‌رسد، (و در جائی دیگر می‌گوید) اگر ببینی کلاغ روی شاخه بانگ و فریاد می‌کند، یـعـنـی سختی و زحمت تو به خاطر مسافرت می‌باشد (تعبیرهای مختلف).

 • یاسین فوریه 2017 در 11:09

  ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب یک زاغ ببینی، تعبیرش «کنیزک» هندی می‌باشد، ‌‌‌‌‌ ولی اگر در خواب چندین زاغ ببینی تعبیرش لشکر است، ولی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر دیدن زاغ، مرد «فاسق» و دروغگو می‌باشد.
  ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی زاغی را به دست آورده‌ای یا کسی آن را به تو داده است، تعبیرش این است که با چنین شخصی فریفتۀ کار باطلی می‌شوی. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی زاغی را به دست آورده‌ای و پنهان نموده‌ای، یـعـنـی به دنبال کارهای بیهوده و باطل و هوی و هوس خواهی بود .
  ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی زاغی را کشته‌ای، یـعـنـی بر شخصی که گفته شد غلبه می‌کنی او را شکست می‌دهی، ‌‌‌‌‌ ولی کرمانی می‌گوید: یـعـنـی خانوادۀ تو دچار مصیبت می‌شوند (تعبیرهای مختلف).

 • سوگند فوریه 2017 در 11:09

  ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی زاغ‌ها در جائی جمع شده‌اند، یـعـنـی در آنجا افراد دزد و فاسق جمع می‌شوند.
  ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی زاغ‌های زیادی از هوا آمده‌اند و رد می‌شوند، یـعـنـی به اندازه آن زاغ‌ها در آن سرزمین لشکری وارد می‌شود.
  جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی زاغی را معالجه و درمان می‌کنی، یـعـنـی مرد دزدی را پند و نصیحت خواهی کرد.
  ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی پوست زاغی را کنده‌ای، یـعـنـی با زنی غریب زنا می‌کنی.
  اگر ببینی گوشت زاغ می‌خوری، یـعـنـی از مال و اموال مردی فاسق مصرف می‌کنی.

 • رویا فوریه 2017 در 11:10

  جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی زاغی با منقار از خانۀ تو چیزی برداشته است، یـعـنـی شخصی هندو یا فاسق از خانه تو چیزی میدزدد.

 • ایمان فوریه 2017 در 11:10

  ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی زاغ با تو صحبت می‌کند، یـعـنـی از خبرها مطلع می‌شوی.
  جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی در شلوار تو هم زاغ رفته است و هم قرقاول، یـعـنـی فرزند تو با کنیزت فساد خواهد کرد.

 • لادن فوریه 2017 در 11:10

  خواب دیدم در حیاط خانه بودم که ناگهان از آسمان پرنده بزرگ سیاهی که تصور کردم عقاب است با بالهای باز به سرعت به طرف من اومد و به شددت به دیوار کوبیده شد.اولش من دلم سوخت و رفتم کمکش کن ولی نزدیک که شدم دیدم کلاغه.خواستم بهش دست بزنم حس بدی بهم دست داد و منصرف شدم

 • ناشناس فوریه 2017 در 11:10

  دلسوزی خوب است منتها نه اینکه نسبت به همه دلسوز باشید.

 • ناشناس فوریه 2017 در 11:11

  سلام من دم صب حوالی ساعت 6.30 دقیقه خواب دیدم تو یه امارت قدیمی مثل مسجد یا امام زاده دارم میگردم یه پرنده دو بار رو سرم کار خرابی کرد اومدم ببینم چیه یه کلاغ روسرم نشست ومدام نوکم میزد میخواستم دیگران ازم دورش کنن ولی کسی کاری نکرد خدومم ترسیده بودم بعدش مدام صلواات میفرستادم وبادستم دورش کردموبه این معتقد بودم اگه صلوات بفرستم ازم دور میشه میشه تعبیرش رو برام بفرستید

 • افسانه فوریه 2017 در 11:11

  سلام من تو خواب دیدم که دو تا کلاغ سمت راست و چپ پهلوهای من بودن و داشتن گوشت تنم و می کندن که با کلی سختی و تلاش اونارو از خودم دور کردم بعد یه کلاغ بزرگ انسان نما دیدم که تو خواب با خودم می گفتم خدا رو شکر که این به من حمله نکرد وگرنه از پسش بر نمیومدم.

 • لادن فوریه 2017 در 11:12

  سلام خواب ديدم كلاغي زشت و بزرگ كه گردن قرمز داشت رو ديوار
  خونمون نشسته، ودوتا كبوترو از خونش با نوك راند و يكيشونو زخمي كرد
  منم به كلاغ حمله كردم و اوردمش پايين بهم نوك ميزد ولي چيزيم نميشد
  دو دفعه بيهوشش كردم و ميخواستم نوكشو با چاقويي كه خودم تيز و براقش كردم ببرم. به شدت هم عصباني بودم و كلاغ كاملا در اختيارن بود جوابشو به ايميلم بديد ممنون

 • اشکان فوریه 2017 در 11:12

  سلام من خواب دیدم تو یه کوچه دارم راه میرم چند نفر از کنارم میگذشتند ک یک کلاغ سیاه ماده روی دستشان بود با ان ها حرف میزد من هم برام تعجب برانگیز بود صبر کردم و خواستم کلاغ را چند لحظه روی دست من بگذارند ک همین هم شد با کلاغ صحبت کردم و اون کلاغ مرا بوسید ک خیلی هم برام غیر واقعی بود.کلاغ را ب صاحبانش برگرداندم و رفتم.

 • یاور فوریه 2017 در 11:12

  سلام من تو خواب دیدم که دو تا کلاغ سمت راست و چپ پهلوهای من بودن و داشتن گوشت تنم و می کندن که با کلی سختی و تلاش اونارو از خودم دور کردم بعد یه کلاغ بزرگ انسان نما دیدم که تو خواب با خودم می گفتم خدا رو شکر که این به من حمله نکرد وگرنه از پسش بر نمیومدم.

 • بهار فوریه 2017 در 11:12

  سلام وقت بخير من در خواب ديدم كه مادرم يه زاغ سياه رو توي قفس قناريهام انداخت و اون زاغ همشون رو كه زيادم بودن خورد

 • یکتا فوریه 2017 در 11:12

  سلام من در خواب ديدم كه مادرم يه زاغ سياه رو توي قفس قناري هايي رو كه تو خونه داشتيم انداخت و اون زاغ همشون رو خورد لطفا تعبيرش رو به ايميلم ارسال كنيد ممنون

 • بهناز فوریه 2017 در 11:13

  سلام من تو خواب دیدم که در حمام هستم و یک کلاغ در سقف حمام نشسته من و مادرم به اون غذا دادیم و سپس او پر کشید و رفت

 • ترنم فوریه 2017 در 11:13

  من خواب دیدم کلاغ سیاهی بدون اینکه حرف یا پروازی بکند با پریدن روی پاها وارد خانه شد و در سوراخی پنهان شد و من ان سوراخ را بستم بیرون نیاید. احساس میکردم داره میمیره و گفتم همون جا تو سوراخ بمیره. تعبیرش چیه؟

 • احمدعلی فوریه 2017 در 11:13

  سلام من خواب دیدم که از کنار درختان خیلی زیادی رد میشم و یک کلاغ سیاه روی آن نشسته وفقط نگاه می کرد. لطفا تعبیر آن را به ایمیلم بفرستید.

 • یگانه فوریه 2017 در 11:13

  من دیدم که کلاغ بر بام خانه یمان نشسته بود و بال نداشت ویکی دیگر که که می شناختمش ان را گرفت و بیرون خانه یمان انداخت

 • یاور فوریه 2017 در 11:14

  با سلام خواب دیدم کلاغ را به جایی فرستادم که خود میدانست خواهد مرد

 • باران فوریه 2017 در 11:14

  سلام من خواب دیدم دارم ظرف میشورم یهو کلاغه از زیر کابینت زد رو پام بانوکش

 • یاسین فوریه 2017 در 11:14

  باسلام من خواب دیدم یک کلاغ روی لوستر خونمون لانه درست کرد وبعد 26 جوخه انجا گذاشت تعبیرش چیست ممنون

 • سمیرا فوریه 2017 در 11:14

  تعبير خواب دوستي با بچه كلاغ خوب يا بد؟

 • رویا فوریه 2017 در 11:14

  سلام من در خواب یک کلاغ کاملا سیاه و دوسر را دیدم که جلوی در خانه ما در حال جان دادن ونابود شدن بود من این خواب رو بعد مراسم خواستگاریم دیدم خواهش میکنم کمکم کنین دو دل شدم .

 • اشکان فوریه 2017 در 11:15

  ببخشید میشه جوابشو به ایمیلم بفرستید ممنون میشم .خیلی نگرانم مرسی

 • غریبه فوریه 2017 در 11:15

  خواب ديدن كلاغي به سمتم حمله كرد روي سرم لاي موهام پيچيد نوك ميزد ولي يادم نيست كه به من نوك ميزد يا يه گنجشك بود

 • علیرضا آوریل 2017 در 07:56

  خواب دیدم یکدسته کلاغ را که یکی از آنها سفید بود و انگشتری از طلا در پای او بود و من ان را به زحمت از کلاغ سفید گرفتم بعد دوباره آنها انگشتر را گرفتند ولی دوباره من آن را از آنها گرفتم و به خانواده خود نشان دادم و گمان میکردم کلاغها آن را از روی گنجی برداشته اند

 • معصوم آوریل 2017 در 18:38

  با سلام خواب دیدم کلاغ کاملا سیاه که زیر بال هایش سیاه وسفید شطرنجی بود روی دیوار ایستاده بود که شوهرم پاهای او را گرفت و شروع به غارغار کرد
  و من دلم سوخت و با دادم بیداد خواستم رهایش کند و رهایش کرد تعبیر آن چیست؟

 • معصوم آوریل 2017 در 18:43

  با سلام خواب دیدم کلاغ کاملا سیاه که زیر بال هایش سیاه وسفید شطرنجی بود روی دیوار ایستاده بود که شوهرم پاهای او را گرفت و شروع به غارغار کرد ولی من دلم سوخت و با دادوبیداد خواستم که رهایش کند و او هم رهاش کرد تعبیر آن چیست؟

 • پویا آوریل 2017 در 10:49

  با سلام خواب دیدم تعدای کلاغ کنار جوی ابی دارند اب می خورند و یکی از انها مرانظاره میکند

 • فرمان آوریل 2017 در 16:35

  قفس طوری بزرگ توش یک پرندع سفید بزرگ شبیه لکلک مرده نوی قفس توی آسمان راه میرفت وکلاغ خاکستر مرده می باریدو

 • مهسا می 2017 در 02:15

  خواب دیدم که یه کلاغ اومده توی حیاط خونه منم رفتم بزنم ش که دیگه نیاد مبادا خرگوشا مو بخوره بعد نشست رو چوبی که خواستم بزنمش منم ازش ترسیدم ولی چون یه لحظه ترسیدم گفتم کلاغ تو خواب نمی تونه خوب باشه واسه همین کشتمش اونم به زور‌…

 • صدف می 2017 در 00:26

  سلام ،لطفا تعبیر خواب منو بهم بگید،من عصر حدود ساعت ۴:۳۰ خواب دیدم دسته های بزرگ کلاغ به خانه یمان حمله کردند، من پنجره هارو بستم که تو نیان ولی فایده نداشت ،در خانه من بودم و مادربزرگم که فوت کرده و روی تخت خوابیده بودو تکون نمیخورد ،منم روشو پوشوندم تا بهش اسیبی نرسه ،کلاغها بهم حمله کرد انگار یکیشون شبیه انسان زشتی شد که من از ترس به صورتش چنگ زدن و بعد از خواب پریدم

 • نادر ژوئن 2017 در 22:24

  اگه تو روز روشن یک کلاغ بیاد بشینه رویه شانه راست بعد خودش بپره بره چه معنی داری البته تو خواب ندیدم این اتفاق واقعأ برام افتاده

 • محمد ميرزايي ژوئن 2017 در 22:12

  سلام
  من خواب ديدم كلاغي بدون اينكه غار غار كند به سمت من حمله ور شد و بر سر من بسيار زياد و محكم به طوريكه يرم را آسيب رساند ،با نوكش ضربه ميزد

 • مهدی ژوئن 2017 در 15:07

  سلام
  صبح هنگامی که خوابیدم درخواب چندکلاغ دیدم که روی بام منزلمان نشسته‌اند و گردوهایی را از بالا در حیاط انداخته وباهم حرف میزنند ومجددأ به پایین آمده و گردوهای توخالی و کمی آشغال را به دهان گرفته وپرواز میکنند.
  ممنون میشم اگه تعبیرشو بهم بگید

 • فاطمه ژوئن 2017 در 02:30

  سلام خواب دیدم ساعت دوشب تقریباخونه مرغ وخروس داشتیم چن تاش راه لونه رونتونستن پیداکنن بیرون موندن رفتم بندازم لونه دیدم عوضش ی کلاغ بزرک باچنگال مانندی بزورمیبرم طرف لونه چندشم میش بگیرم بغلم ببرم لونه روبازکردم ولی خودمم رفتم توخواهرم اونجابودهرچی گفتم دارم می افتم بگیرنگرف افتادم تولونه گفتیم الان چه جورازاینجابریم بیرون دیدم اونورپله داره و….

 • مهرنوش ژوئن 2017 در 10:24

  سلام.من خواب دیدم کلاغ توی خونم نشسته خیلی تلاش کردم بیرونش کنم .موفق شدم.تعبیرش و خیلی دوست دارم بدونم

 • حسن ژوئن 2017 در 21:55

  خواهش میکنم التماس میکنم کمک کنید
  خواب دیدم چندین کلاغ سنگهای بزرگتر
  از طرفیتشونو با پاهاشون گرفتن
  و به شما زمین مزارع کردند
  الی بگو آسیبی نرسید
  وحشتناک بود
  داستان بود

  کمک

 • معصومه جولای 2017 در 10:33

  سلام مت خواب دیدم که به سرطان دچار شدم و مُردم و بعد یک کلاغ داشت به شونه ی سمت چپ من نوک میزد و میخورد از گوشتم.اما بعدش من یهو زنده شدم و خواستم از خودم دورش کنم اما فایده ای نداشت تا اینکه خودش رفت ممنون میشم تعبیرشو بگید

 • mahtab جولای 2017 در 16:59

  با سلام
  من طرفای ساعت ۶ صبح خواب دیدم که لنگه ی کفشمو گم مردم رفتم بالای پشت بوم که ببینم اونجاست یا نه ،شب بود،یهو کفشمو دیدم رفتم مه برش دارم که کفشم تبدیل به یه کلاغ خاکستری شد و بعدش یه عالمه کلاغ به من حمله کردن بعضیاشون خیلی بزرگ بودن منم سعی میکردم اونارو از خودم دور کنم ولی آسیبی بهم نرسید کلاغی رو هم نکشتم…لطفا تعبیرش رو بگید

 • فائزه جولای 2017 در 14:08

  سلام
  خواب دیدم در خانه ای هستم که گویا خانه عمه ام است در طبقات بالای یک آپارتمان ( در واقعیت خانه اش بالا نیست ) در آسمانش چندین کلاغ خیلی بزرگ با بالهای خیلی پهن (که در واقعیت همچو کلاغ بزرگی وجود ندارد) و من دراز کشیده در حال تماشا و تعجب بودم
  فکر میکنم مادر و عمه ام هم در خواب دیدم ولی خیلی واضح نبود و حرفی هم زده نشد

  ممنون از تعبیر به موقع و توجهتون

 • ..... جولای 2017 در 12:35

  سلام من درخواب دیدم کلاغی زخمی رو زمین بود .برداشتمش و ازش مراقبت کردم و خوب شد.و بعد ولش کردم.ودیدم به من نگاه میکنه و قارقار میکنه.لطفا بگین تعبیرش چیست؟خواهش میکنم بگین

 • علی جولای 2017 در 11:47

  تو خواب دیدم که دو تا کلاغ بالغ با دو تا زاغ در یک قفس در حال دعوا با هم هستن در خانه ای من آنها را از هم جدا کردم نگذاشتم با هم دعوا کنن

 • الهام آگوست 2017 در 08:18

  ديشب خواب ديدم يه كلاغ بدون بدن با زور ميخواد وارد خونمون شه درو روش بستم ديدم روي در شيشه داره و شيشه شكسته اس از همون شيشه وارد خونه شد اول پراش ريزش داشت ولي ولي بعدش كه اومده بود داخل خونه فقط سر داشتو نوك ولي زنده بودو تو خونه ميچرخيد

 • فاطمه آگوست 2017 در 10:37

  سلام خواب دیدم کلی کلاغ سیاه تو خونمون بود بعد من به بقیه میگفتم بیرونشون کنن و خودم نمیتونستم بیرونشون کنم چون میترسیدم نک بزنن منو تعبیرش چیه؟

 • رمضانی سپتامبر 2017 در 01:35

  سلام اگر زنی در خواب ببینه که دختری داره زیبا و قشنگ چند لحضه بعد کلاغی میاد وان دختر را میخوره ..لطفا تعبیر کنید .ممنون

 • فاطیما سپتامبر 2017 در 09:35

  سلام ،خواب دیدم یه کلاغی میخواد داخل خونمون بشه ولی من جلوی در ایستاده بودم نمیذاشتم بیاد تو و در آخر موفق شدم درو ببندم ….ممنون میشم تعبیرشو بگید

 • بهزاد سپتامبر 2017 در 11:34

  سلام من خواب دیدم یه جایی حدود پنجاه کیلومتری شهر ما روی کوه پوشیده از کلاغ هست طوری که کوه سیاه دیده میشه نه صدای نه غاری فقط رو کوه نشسته بودن تعداد بسیار بالا

 • مریم اکتبر 2017 در 12:08

  سلام من یه خواب دیدم که خیلی ذهنمو به خودش مشغول کرده یه جورایی خیلی ترسیدم خواب دیدم یه کلاغ به سمتت حمله کرد و رو سرم نشست انقد به سرم نوک زد که از درد به خودم میپیچیدم به نظرتون تعبیر چیه ؟

 • ناشناس اکتبر 2017 در 23:14

  سلام بعد از فوت پدر بزرگم دقیقا صبح روز دوم مرگش دم دمای صبح بود که یک عالمه پرنده گمان کنم کلاغ بود بالای پشت بومش اومدن و شروع کردن به نوک زدن جوری که انگار یه بارون شدیدی شروع شده بود نشانه چیه؟

 • زهرا اکتبر 2017 در 23:16

  سلام دومین روز از مرگ آقاجونم بود دقیقا صبحش بود که یه عالمه پرنده که گمان کنم کلاغ بود اومدن و شروع کردن به نوک زدن روی سقف خونش جوری که تگرگ ‌داره از اسمون میباره به نظرتون تعبیرش چیه من تو خواب ندیدم

 • ناشناس نوامبر 2017 در 08:11

  من خواب دیدم کلاغ وارد خانه شد و بعد شبیه انسان شد و با ما هم صحبت شد و خانوادشو اورد همه شکل انسان بودن

 • میترا نوامبر 2017 در 12:41

  سلام
  خواب دیدم 2 تا زاغ و 2 تا کلاغ اومدن داخله خونمون و به من سلام کردن و رفتن دمه پنجره که پرواز کنن برن معنیشو میشه لطفا بهم بگید .

 • مجتبی ژانویه 2018 در 15:38

  در خواب به فاصله 5 دقیقه چشم هایم را بستم و خوابم گرفت و کلاغ سیاهی را دیدم که روی جایی در هال منزل قبلیمان نشسته و فرزندانم پس از دیدن کلاغ داد زدند کلاغ کلاغ و آن کلاغ ترسید و فرار کرد حین فرار به شیشه پنجره خورد و برگشت به هال خانه و بعد دوباره به سمت پنجره رفت ولی رنگش عوض شده بود و سیاه و سفید شده بود یهو من از خواب پریدم خیلی طول نکشید . اگر امکان دارد میشه تعبیرش رو بگید

 • شاه علی مارس 2018 در 09:44

  در خواب دیدم که بچه کلاغی که سیاه نبود روی زمین افتاد و مرد و به فاصله ی کمی از آن دو پسرم خوابیده بودند .آمدم بچه کلاغ مرده را کنار بزنم و از پسرهایم دور کنم که چسبید به دستم و به زور از دستم جدا کرم و آن طرف انداختم و بعد دیدم یک بچه کلاغ مرده دیگر هم روی زمین است .و بعد صدای مادر کلاغ را از روی درخت شنیم بدون اینکه آن را ببینم.

 • زری آوریل 2018 در 19:34

  خواب دیدم کلاغی بزرگ و بی ریخت بهم حمله کرد و می خواست به سرم نوک بزند اما نتوانست و من گردن او را گرفتم و به شدت فشار دادم و داشت خفه می شد و بی حال شده بود. ولی هر چه از اطرافیان و دوستان خواستم کمکم سرش را ببرند کسی کمکم نکرد.

 • پریا می 2018 در 12:20

  سلام خواب دیدم جمعی کبوتر سفید کلاغی را که نزدیک ما نشسته بود به کمک هم بلند کردند و به اسمان کشیدند واز اون بالا به زمین انداختند کلاغ نیمه جان را دوباره بلند کردند به اسمان کشیدند و به زمین زدند به نظرم میرسید میخواهند کلاغ را بکشن و و از خونش استفاده کنند کلاغ از من دور شد و خیلی وضعیت بدی داشت همه خونش تو بال کبوترا دیده میش تعبیرش چی میشه

 • مریم می 2018 در 12:21

  خواب دیدم جمعی کبوتر سفید کلاغی را که نزدیکم نشسته بود به کمک هم بلند کردند و به اسمان کشیدند و به زمین انداختند کلاغ نیمه جان را دوباره بلند کردند به اسمان کشیدند و به زمین زدند به نظرم میرسید میخواهند کلاغ را بکشن و و از خونش استفاده کنند کلاغ از من دور شد و خیلی وضعیت بدی داشت همه خونش تو بال کبوترا دیده میش تعبیرش چی میشه

 • مریم می 2018 در 12:25

  خواب دیدم جمعی کبوتر سفید کاغی را که نزدیک من نشسته بود به کمک هم بلند کردن و از اسمان به زمین انداختند کلاغ نیمه جان را دوباره بلند کردن و به زمین زدند کلاغ خیلی وضعیت بدی داشت همه خونش رو بال کبوترا بود میخواستن بکشنش و بخورنش تعبیرش چی میشه

 • فاطی می 2018 در 13:45

  سلام من خواب دیدم دوتا کلاغ داخل ما هستند بعد به طور ناگهان کردند لطفا بگین تعبیرش چیه

 • ناشناس جولای 2018 در 09:58

  خواب دیدم کلاغی بزرگ و سیابالای آسمان هست وخودم هم بالای آسمانم اماکلاغ هیچ حرکتی انجام نمیده ومادرم که سالهاست فوت کرده ازروی زمین وجودکلاغ رو بمن هشدارمیده ومن اونجاتنهاهستم خودم که فکرمیکنم به مشکلی برمی خورم .تعبیرش چیه .

 • Peyman آگوست 2018 در 06:14

  سلام
  خواب دیدم سه تا کلاغ اومدن تو حیاط خونمون ولی احساس میگردم که دوستشون دارم و بهم آسیبی نمیرسونن، من واسشون غار غار میکردم اونا هم بامن هم خوانی میکردن، از تو حیاط خونمون سه عددشکلات پیدا کردن اما نمیتونستن بسته های شکلات رو باز کنن، یکی یکی میومدن سراغ من و شکلات رو به من میدادن که واسشون باز کنم و بعد هم پریدن و رفتن، ولی در کل احساس دوستی و صمیمیت خاصی بینمون بود

 • فاطمه فوریه 2019 در 16:42

  سلام خسته نباشین
  بعدظهر خواب دیدم خونه مادرم هستم یکی از اعضای خانواده ام فوت کرده و ما همچنان در حال گریه کردن بودیم که وقتی دراتاق و باز کردم یه کلاغ پرید داخل خونه هرچی میخواستم بیرونش کنم نمیرفت که آوردم کنار خودمون گذاشتمش دیدم هنوز پراش در نیومده چون یه کم پرواز میکرد میافتاد زمین دوباره خودم گرفتمش بردمش تو حیاط دیدم یه عالمه حیاط رو دروازه و دور حیاط هستن تعبیرش چیه واسه

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.