تعبیر خواب پیر شدن

تعبیر خواب پیر شدن | تعبیر خواب پیری | tabire khab

تعبیر خواب پیر شدن,تعبیر خواب پیر شدن صورت,تعبیر خواب پیر شدن جوان,تعبیر خواب پیر شدن مرده,تعبیر خواب پیر شدن زن,تعبیر خواب پیر شدن مادر,تعبير خواب پير شدن مرده,تعبیر خواب پیر شدن همسر,تعبیر خواب پیر شدن دیگران,تعبیر خواب پیر شدن ابن سیرین,تعبیر خواب جوان شدن پیر,تعبیر پیر شدن جوان در خواب,تعبیر خواب جوان شدن مرده پیر,تعبیر خواب پیر شدن مرده در خواب,تعبیر خواب پیر شدن دختر,تعبیر خواب حامله شدن پیر زن,تعبیر خواب پیر شدن پدر و مادر,,تعبیر خواب پیری,تعبیر خواب پیری که جوان شده,تعبير خواب پیری,تعبير خواب پيري,تعبیر خواب پیرزن,تعبیر خواب پیر شدن جوان,تعبیر خواب پیرمرد,تعبیر خواب پیر شدن صورت,تعبیر خواب پیر شدن مرده,تعبير خواب پيرزن,تعبیر خواب جوانی که پیر شده,تعبیر خواب پیری صورت,تعبیر خواب پیر,تعبیر خواب پيري,تعبیر خواب پیرزن ناشناس,تعبیر خواب پیرزن زشت,تعبير خواب پیرزن,تعبیر خواب پیرزن ترسناک,تعبیر خواب پیرزن گدا,تعبیر خواب پیرزن مرده,تعبیر خواب پیرزن حامله,تعبیر خواب پیرزن مریض,تعبیر خواب پیرزن شدن,تعبیر خواب جوان شدن پیر,تعبیر پیر شدن جوان در خواب,تعبیر خواب جوان شدن مرده پیر,تعبیر خواب پیرمرد ریش سفید,تعبیر خواب پیرمرد و پیرزن,تعبیر خواب پیرمرد شدن,تعبیر خواب پیرمرد نورانی,تعبیر خواب پیرمرد مریض,تعبیر خواب پیرمرد مرده,تعبیر خواب پیرمرد سفید پوش,تعبیر خواب بوسیدن پیرمرد,تعبیر خواب ازدواج با پیرمرد,تعبیر خواب پیر شدن مرده در خواب,تعبير خواب پير شدن مرده,تعبير خواب پيرزن زشت,تعبیر خواب پيرزن,تعبير خواب پيرزن مرده

تعبیر خواب پیر شدن , تعبیر خواب پیر شدن صورت , تعبیر خواب پیر شدن جوان , تعبیر خواب پیر شدن مرده

خواب پیر شدن یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم پیر شدن در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب پیر شدن می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب پیر شدن را مطالعه نمایید و متوجه شوید پیر شدن چه تعبیری دارد

تعبیر خواب پیر شدن از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب پیر شدن ، عزت و شرف یافتن است

تعبیر خواب دیدن پیر ناشناخته ، رسیدن به آرزوها و رهایی از غم است

تعبیر خواب دیدن پیر معروف خوشحال ، چیزی به او می رسد

تعبیر خواب دیدن پیر معروف غمگین , چیزی از دست دهد

تعبیر خواب پیر شدن از دید جابر مغربی

تعبیر خواب پیری که خود را جوان ببیند ، در عزت و بزرگی اش نقصان است

تعبیر خواب جوانی که خود را پیر ببیند ، عزت و بزرگی است

تعبیر خواب پیر شدن از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب پیر شدن بالا رفتن مرتبه اجتماعی و احترام به شماست

تعبیرخواب جوانی که پیر شده و موهایش سفید شده بسیار نیکو و محترم است

تعبیر خواب پیر شدن از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب پیر زن ، دعوا است

تعبیر خواب پیر مرد ، زندگی طولانی است

تعبیر خواب پیر شدن از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب دیدن آدم پیر ، شانس و اقبال است

تعبیر خواب پیر شدن خودتان ، موفقیت در انجام کارهاست

تعبیر خواب پیر شدن | پیر شدن در خواب | تعبیر خواب

41 comments

 1. محمدبن سیرین گوید: اگر کسی به خواب دیدپیر شده و محاسن او سفید گشته، دلیل که عز و شرف یابد

 2. . اگر پیری مجهول بیند که خرم و شادمان است، دلیل که از دوستی مرادهای او برآید و از غم برهد

 3. اگر پیری معروف را بیند که خرم و شاد است، دلیل که از او چیزی بدو رسد

 4. گر او را غمگین دید، دلیلش به خلاف این است… 

 5. جابر مغربی گوید: اگر پیری بیند که جوان شد، دلیل که در عز و بزرگی او نقصان باشد و در دنیا مغرور شود.

 6. اگر جوانی یا کودکی بیند که پیرشد، دلیل که عز و بزرگی یابد و به کار آخرت مشغول شود.

 7. اگر کسی به خواب دیدپیر شده و محاسن او سفید گشته، دلیل که عز و شرف یابد

 8. اگر پیری مجهول بیند که خرم و شادمان است، دلیل که از دوستی مرادهای او برآید و از غم برهد.

 9. اگر پیری معروف را بیند که خرم و شاد است، دلیل که از او چیزی بدو رسد. اگر او را غمگین دید، دلیلش به خلاف این است.

 10. اگر پیری بیند که جوان شد، دلیل که در عز و بزرگی او نقصان باشد و در دنیا مغرور شود. اگر جوانی یا کودکی بیند که پیرشد، دلیل که عز و بزرگی یابد و به کار آخرت مشغول شود.

 11. اگر به خواب دیدید که پیر شده اید ارزش اجتماعی و احترام و عزت شما افزوده میشود.

 12. چنانچه در خواب پیر مردی ناشناس را ببینید که با او حرف می زنید از دوستی به شما محبت می شود و از جانب کسی بزرگواری و جوانمردی می بینید که انتظارش را ندارید

 13. اگر پیرمرد ناشناسی را ملاقات کردید که رنجور و نالان و گرفته بود از جانب کسی به شما غم و اندوه می رسد که انتظارش را ندارید.

 14. اگر کسی که پیر است در خواب ببیند که جوان شده به احترام و ارزش اجتماعی او لطمه وارد می آید و بی حرمت می شود

 15. اگر جوانی ببیند که پیر شده و موهایش سفید گردیده نیکو است چون محترم می شود. دیدن پیرزن ناشناس در خواب برای مردان خواب خوبی نیست و برای زنان بی تفاوت است.

 16. لوک اویتنهاو می گوید :

  پیر زن : دعوا

  پیر مرد: زندگی طولانی

 17. اگر در خواب آدم پیری را دیدید، نشانه‏ء آن است که شانس و اقبال در انتظار شما است. اگر خواب ببینید که پیر شده‏اید، نشانه‏ی موفقیت در انجام کارها است.

 18. ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی پیر شده‌ای و ریش‌های تو سفید شده است، تعبیرش این است که به عزت و شرافت می‌رسی

 19. جابر مغربی می‌گوید: اگر جوان یا کودکی در خواب ببینی که پیر شده است، یـعـنـی بزرگی و عزت به دست می‌آوری و به امور دینی و اخروی مشغول می‌شوی

 20. جابر مغربی در جائی دیگر نیز می‌گوید: اگر جوانی در خواب ببیند که پیر شده است، یـعـنـی علم و ادب یاد می‌گیرد

 21. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر زن جوانی در خواب ببیند که پیر شده است، تعبیرش خیر و صلاح و درستی دین و دنیای او می‌باشد .

 22. سلام : خواب دیدم پیر شدم حدود هشتاد ساله ، موهایم و ریشم سفید شده و یک عصای چوبی کنده کاری شده در دست راستم وبدون کمک عصا باتوکل به خداوند به مکانهای زیادی میروم تا حالا نرفته ام تا اینکه شب به جنگلی میرسم سریعا یکباره دور تا دورم با فاصله 5متر با توری محافظت شدم و درون آن روشن ولی بیرون تاریک و حیوانات وحشی با سر وصدا به تور می خورند و نمیتوانند وارد شوند

 23. سلام من خواب دیدم که یک پیرزن از من سوال راجب ارزوهایم میکند و پاسخ مثبت میشنود و بعد شروع به سجده کردن و بوسیدن یک مهر یایک پارچه میشود و به هر حال سجده میکند ایا به ارزویم خواهم رسید یانه؟ تعبیر بدی در انتظار من است؟

 24. محمدبن سيرين گويد:
  اگر كسي به خواب ديدپير شده و محاسن او سفيد گشته، دليل كه عز و شرف يابد. اگر پيري مجهول بيند كه خرم و شادمان است، دليل كه از دوستي مرادهاي او برآيد و از غم برهد. اگر پيري معروف را بيند كه خرم و شاد است، دليل كه از او چيزي بدو رسد. اگر او را غمگين ديد، دليلش به خلاف اين است.

 25. اگر در خواب ببينيد که چهره شما چروک پيدا کرده و پير شده ايد عزت و جاه شما بالا مي رود و نزد مردم محترم تر از آن چه هستيد مي شويد زيرا چروک و چين بر چهره نشاني فزوني شان و مرتبه بيننده خواب است. اگر کسي که جوان است و بر چهره اش هيچ اثري از پيري نيست ببيند صورتش چروک پيدا کرده تعبير همان است که گفته شد. اگر پدر و مادري در خواب ببينند که چهره کودکشان چروک پيدا کرده خوب نيست زيرا از بيماري آن کودک خبر مي دهد و طبعا براي پدر و مادر غم و رنج همراه مي آورد. پرده در خواب خودش عم و رنج و غصه را نويد مي دهد چنان چه روي پرده خانه خويش در خواب چين و چروک بيش از حد ببينيد براي اهل آن اتاق که پرده در آن آويخته است ناراحتي فراهم مي شود چون پرده بايد چين داشته باشد نه چروک. همين تعبير است اگر فرش جمع شده باشد و نتوانيد آن را صاف کنيد بطوري که در خواب هر طرفش را بکشيد طرف ديگرش کج شود. اين خبر از غم و ناراحتي براي اهل خانه مي دهد. اصولا چروک روي لباس و چيزهائي که گفته شد خوب نيست.

 26. جابر مغربي گويد:
  اگر پيري بيند كه جوان شد، دليل كه در عز و بزرگي او نقصان باشد و در دنيا مغرور شود. اگر جواني يا كودكي بيند كه پيرشد، دليل كه عز و بزرگي يابد و به كار آخرت مشغول شود.

 27. آنلي بيتون مى‏گويد:
  اگر در خواب آدم پيرى را ديديد، نشانه‏ء آن است كه شانس و اقبال در انتظار شما است. اگر خواب ببينيد كه پير شده‏ايد، نشانه‏ى موفقيت در انجام كارها است

 28. سلام .خواب دیدم هم دانشگاهیم عاشقم شده و منم می خواستمش ولی مادرش اصرار داشت که با یه دختر ثروتمند ازدواج کنه اما اون میگفت نه من ثروتمند نمی خوام .زهرا خوشکله و شاعر و مهربون ولی مادرش میگفت من قبول دارم دختر خوبیه ولی اقتصادشون خوب نیست .هر دو مون رفتیم پیش یه پیرزن که سنش خیلی زیاد بود ولی مشکلات مردم رو حل می کرد و دانا بود . پیر زنه بهم گفت خواهرم رو چند سال پیش دادیم ژاپن و این تقدیر و خواست خدا بود و ما هم در خواست خدا دخالتی نداریم الان هم اون خوشبخته.. که یک دفعه پدرم به همراه خانواده ی همکلاسیم اومدن دنبالمون که با هم صحبت کنن که بعدش بیدار شدم.

  من یه خواستگار از هند دارم که عید امسال رسما با مترجم اومدن خونمون ولی پدرم مخالفت کردن ممکنه مربوط به اون هم بشه ؟
  ممنون میشم اگر خوابمو تفسیر کنید چون ویژگی های پسری که در خواب دیدم با واقعیت یکی بود همین طور ویژگی های خودم که گفته بود شاعر و … از طرفی اون پیرزن که برام ناشناس بود درمورد کشور دیگه می گفت برام عجیبه .همین طور اون پسره از لحاظ اقتصادی که گفته بود سطح بالاتری نسبت به من داره درست بود .
  چون نصف بیشتر خوابم با واقعیت یکسانه برام عجیبه ممنون میشم برام تفسیرش کنید .

 29. اگر به خواب ديديد که پير شده ايد ارزش اجتماعي و احترام و عزت شما افزوده ميشود. چنانچه در خواب پير مردي ناشناس را ببينيد که با او حرف مي زنيد از دوستي به شما محبت مي شود و…

  از جانب کسي بزرگواري و جوانمردي مي بينيد که انتظارش را نداريد و اين بهتر است اگر پيرمرد ناشناسي که مي بينيد سالم و خوشحال باشيد اما اگر پيرمرد ناشناسي را ملاقات کرديد که رنجور و نالان و گرفته بود از جانب کسي به شما غم و اندوه مي رسد که انتظارش را نداريد. اگر کسي که پير است در خواب ببيند که جوان شده به احترام و ارزش اجتماعي او لطمه وارد مي آيد و بي حرمت مي شود.

 30. اگر جواني ببيند که پير شده و موهايش سفيد گرديده نيکو است چون محترم مي شود. ديدن پيرزن ناشناس در خواب براي مردان خواب خوبي نيست و براي زنان بي تفاوت است.

 31. ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی پیر شده‌ای و ریش‌های تو سفید شده است، تعبیرش این است که به عزت و شرافت می‌رسی. جابر مغربی می‌گوید: اگر جوان یا کودکی در خواب ببینی که پیر شده است، یـعـنـی بزرگی و عزت به دست می‌آوری و به امور دینی و اخروی مشغول می‌شوی، جابر مغربی در جائی دیگر نیز می‌گوید: اگر جوانی در خواب ببیند که پیر شده است، یـعـنـی علم و ادب یاد می‌گیرد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر زن جوانی در خواب ببیند که پیر شده است، تعبیرش خیر و صلاح و درستی دین و دنیای او می‌باشد .

 32. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر پیرزن، دنیا و کار دنیوی می‌باشد. تعبیر پیرزن ترشرو و عبوس و کثیف، حال و روز بد و دست نیافتن به خواسته می‌باشد. تعبیر پیرزن سالخورده کافر، دنیا و مادیات و همچنین مال و اموال حرام می‌باشد، ولی تعبیر پیرزن سالخورده مسلمان، مال و اموال حلال است.

 33. اگر در خواب ببینی با پیرزن خیلی سالخورده‌ای آمیزش کرده‌ای، تعبیرش این است که به خواسته دنیوی خودت می‌رسی.

 34. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی با پیرزنی ارتباط و مصاحبت داری، یـعـنـی به دنیا دلبستگی پیدا کرده‌ای .
  اگر ببینی پیرزن غریبه‌ای به تو سلام می‌کند، یـعـنـی بخت و اقبال دنیوی تو خوب می‌شود.

 35. اگر شخص پیر و سالخوردۀ آشنایی را ببینی که شاد و بانشاط است، یـعـنـی از آن پیر چیزی به تو خواهد رسید، ولی اگر او را غمگین ببینی، تعبیرش برخلاف حالت قبلی می‌باشد، و یا اگر پیر غریبه‌ای را ببینی که شاد و بانشاط می‌باشد، یـعـنـی یکی از دوستان تو باعث می‌شود به خواسته‌ها و اهداف خودت رسیده و از غم و ناراحتی نجات پیدا کنی .

 36. ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی شخص پیر و سالخورده‌ای آشنا به تو سلام می‌کند، تعبیرش این است که با زنی زیبا ازدواج می‌کنی.

 37. سلام من خواب دیدم که یک پیرزن از من سوال راجب ارزوهایم میکند و پاسخ مثبت میشنود و بعد شروع به سجده کردن و بوسیدن یک مهر یایک پارچه میشود و به هر حال سجده میکند ایا به ارزویم خواهم رسید یانه؟ تعبیر بدی در انتظار من است؟

 38. باسلام۰دیشب خواب دیدم که پدرم خیلی پیروناتوان شده۰منم خیلی حالم گرفته بودبرای پدرم که نمیدونم چی شدسرازشاه چراغ درآوردیم۰یه نفررومیخواستن خاک کنن که مانتونستیم بفهمیم کی۰درزمن یکی الا۲بارنزدیک بودپدرم بخوره زمین من نزاشتم۰لطفاتعبیرخواب منوزودتر بگید

 39. باسلام
  همکار خانم اداری من ، من را که 36 سال دارم و مرد می باشم در خواب دیده که پیر شدم و محاسنم سفید شده و توسط دستگاهی مانند ویلچر به سختی حرکت می کنم . تعبیر خواب چیست؟

 40. حمید محمدی

  باسلام
  همکار خانم اداری من ، من را که 36 سال دارم و مرد می باشم در خواب دیده که پیر شدم و محاسنم سفید شده و توسط دستگاهی مانند ویلچر به سختی حرکت می کنم . تعبیر آن چیست؟

 41. سلام دیشب خواب دیدم در مراسمی زنانه معلم قرانم رادیدم که قیافش تقریبا شکسته شده بود وبا آرایش بود رفتم باهاش روبوسی کردم تعبرش چیست?

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.