تعبیر خواب زلزله شدن

درباره تعبیر خواب زلزله بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب زلزلهزلزله در خواب تشنج و بی ثباتی است. اگر در خواب دیدید که زلزله ای واقع شد و شما به زمینتعبیر خواب زلزله افتادید خوب نیست و نشان از این است که در ماجرایی شکست می خورید و تنزل می یابید ولی اگر در خواب دیدید زلزله ای اتفاق افتاد و شماتعبیر خواب زلزله قائم باقی ماندید تشنج و تزلزل پیدا می شود اما شما از پایتعبیر خواب زلزله در نمی آیید و تغییری در وضعتان پیدا نمی شود

درباره تعبیر خواب زلزله بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب زلزله , تعبیرخواب زلزله آمدن در خانه , زلزله در خواب دیدن , تعبیرخواب زلزله شدن

درباره تعبیر خواب زلزله بیشتر اطلاعات داشته باشید

محمدبن سیرین گوید:تعبیر خواب زلزله اگر بیند زلزله بود و زمین می جنبید، دلیل که مردم آن دیار را از پادشاه رنجتعبیر خواب زلزله و بلا رسد به قدر جنبیدن زمین و بعضی ازمعبران گویند: اگر بیند زمین می جنبید، دلیل است که آفت به مردم رسد و بیماری بود در آن دیار.تعبیر خواب زلزله اگر بیند که زمین برگردید و جانب زیرسوی بالا شد

درباره تعبیر خواب زلزله بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب زلزله , تعبیرخواب زلزله آمدن در خانه , زلزله در خواب دیدن , تعبیرخواب زلزله شدن

درباره تعبیر خواب زلزله بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب زلزلهاگر بيند زلزله بود و زمين مي جنبيد، دليل كه مردم آن ديار را از پادشاه رنج و بلا رسد بهتعبیر خواب زلزله قدر جنبيدن زمين و بعضي ازمعبران گويند: اگر بيند زمين مي جنبيد، دليل است كه آفت به مردم رسد و بيماري بود در آن ديار. اگر بيند كه تعبیر خواب زلزلهزمين برگرديد و جانب زيرسوي بالا شد، دليل كه فتنه و تعبیر خواب زلزلهبلاي عظيم به اهل آن ولايت رسد.

درباره تعبیر خواب زلزله بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب زلزله , تعبیرخواب زلزله آمدن در خانه , زلزله در خواب دیدن , تعبیرخواب زلزله شدن

درباره تعبیر خواب زلزله بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق

تعبیر خواب زلزله زلزله و حنف و زمين فرو شدن، اين جمله در خواب محنت و بلائي عظيم بودتعبیر خواب زلزله از قبل پادشاه يا قحط و بيماري بود. به همه حال زمين تعبیر خواب زلزلهلرزه در خواب، عقوبت و علامت بد بود بر اهل آن ديار.

تعبیر خواب زلزلهاگر بيند زمين آهسته بجنبيد و يك جانب فرو رفت و يك جانب به حال خود باقي بماند،تعبیر خواب زلزله دليل كه پادشاهي به آن زمين آيد و اهل آن ديار را عذاب كند و مال ايشان را به تاراج برد

تعبیر خواب زلزله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.