تعبیر خواب کبوتر قهوه ای

درباره تعبیر خواب کبوتر از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب کبوترکبوتر بین تمام اقوام و ملت ها مرغ عشق و محبت و صلح و دوستی شناخته می شود. کبوتر در وفاداری نسبت تعبیر خواب کبوتربه جفت، بعد از قو بی نظیر و در عشق به لانه و زادگاه شاخص و نمونه شناخته شده است. کبوتر پرنده ای است آرام اهلی و تعبیر خواب کبوتربی آزار آن قدر که دست آموز می شود و از کف دست صاحب خویش دانه می گیرد.

درباره تعبیر خواب کبوتر از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب کبوتر , تعبیر خواب کبوتر سفید , تعبیر خواب کبوتر خاکستری , تعبیر خواب کبوتر سیاه , تعبیر خواب کبوتر چاهی

درباره تعبیر خواب کبوتر از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب کبوتراگر بيماري اين خواب را ببيند شفا حاصل مي کند و چنان چه وامداري ببيند دين خويش را مي پردازد. تعبیر خواب کبوترمعبران نوشته اند کبوتر در خواب نشانه زن است ولي کبوتر در خواب نشانه صلح و دوستي است. تعبیر خواب کبوترچنان چه دختري جوان کبوتر در خواب ببيند شوهري مناسب براي او پيدا مي شود.

درباره تعبیر خواب کبوتر از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب کبوتر , تعبیر خواب کبوتر سفید , تعبیر خواب کبوتر خاکستری , تعبیر خواب کبوتر سیاه , تعبیر خواب کبوتر چاهی

درباره تعبیر خواب کبوتر از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب کبوتر اگر محبوسی در خواب کبوتری سفید ببیند از زندان خلاص می شود و آزادی خود را باز می یابدتعبیر خواب کبوتر. اگر بیماری این خواب را ببیند شفا حاصل می کند و چنان چه وامداری ببیند دین خویش را می پردازد. معبران نوشته اند تعبیر خواب کبوترکبوتر در خواب نشانه زن است ولی کبوتر در خواب نشانه صلح و دوستی است

درباره تعبیر خواب کبوتر از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب کبوتر , تعبیر خواب کبوتر سفید , تعبیر خواب کبوتر خاکستری , تعبیر خواب کبوتر سیاه , تعبیر خواب کبوتر چاهی

درباره تعبیر خواب کبوتر از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب کبوتر گر به خواب بیند كبوتری داشت، دلیل كه غایبش از سفر بازآید. اگر بیند كبوتری در خانه او بمرد،تعبیر خواب کبوترهمین دلیل است. اگر دید كبوتر بسیار در خانه داشت، دلیل كه او را فرزندان بسیار باشند و نیز گویند مال تمام حاصل كند و تعبیر خواب کبوتربهتری كبوتر درخواب سفید و سبز است. اگر زنی كبوتر بیند، دلیل كه شوهری كند و دختران آورد و تعبیر خواب کبوتردیدن كبوتر بازی در خواب، دلیل است بر كاری باطل و كبوتر خانه، دلیل بر ناحق است.

تعبیر خواب کبوتر

<

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.