تعبیر خواب دیدن گل های زیبا در رنگ های مختلف

تعبیر خواب دیدن گل های زیبا در رنگ های مختلف

تعبیر خواب گل , تعبیر خواب گل رز , تعبیر خواب گل رز قرمز , تعبیر خواب گل سفید

تعبیر خواب دیدن گل های زیبا در رنگ های مختلف

تعبیر خواب گل درخت گُل در خواب های ما زنی خوب است که به تعداد گُل هایش فرزندان خوب و برومند می آورد. دیدن گُل به طور عام در خواب خوب است بخصوص این که فقط گُل ببینیم و نوع آن را تشخیص ندهیم و شناسائی نکنیم . معبران نوشته اند گُلی که بر شاخه نباشد چون دوام و بقا ندارد و زود پژمرده و پرپر می شود شادی زودگذر و غم و اندوه است. چنان چه ببینیم در خانه ما درخت گُلی است مسرور و خوشحال تعبیر خواب گل می شویم یا به دیدار دوستی که مشتاق او هستیم توفیق می یابیم.

تعبیر خواب دیدن گل های زیبا در رنگ های مختلف

گُل محمدی و گُل رز از همه گُل ها خوب ترند. در مورد شقایق که کم دوام ترین گُل هاتعبیر خواب گل است خوب ننوشته اند همین طور در مورد گُل های پائیزی مثل زنبق و کوکب و اختر. در مورد گُل های زرد رنگ نیز معبران حسن نیت نشان نداده اند بخصوص گُل _ سیب زمینی ترشی _ که در خانه ها و مزارع غالبا به طور خودرو می روید. این گُل را نوعی بیماری مزمن دانسته اند. کلا دیدن گُل در خواب خوب است و نشان از آن است که به دیدار دوستان نائل می شویم یا به علل دیگر شادی و فرح می یابیم.

تعبیر خواب دیدن گل های زیبا در رنگ های مختلف

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق

ديدن گل به خواب شش وجه بود. اولتعبیر خواب گل: فرزند. دوم: دوست. سوم: مردي دون همت. چهارم: كنيزك. پنجم: غلام. ششم: نامه.

تعبیر خواب دیدن گل های زیبا در رنگ های مختلف

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين

تعبیر خواب دیدن گل های زیبا در رنگ های مختلف

ديدن گل ها به خواب بر دو وجه باشد. اول: آن كه بر درخت بود. دوم: آن كه از درخت جدا بود و گلي كه آنتعبیر خواب گل بقائي نباشد، ديدن آن درخواب، دليل غم و انديشه بود. اگر بي وقت بيند، دليل مصيبت به سبب فرزند است و چون گل را از درخت جدا بيند، دليل غم و گريست بود.

تعبیر خواب گل , تعبیر خواب گل رز , تعبیر خواب گل رز قرمز , تعبیر خواب گل سفید

تعبير خواب به روايت ابراهيم کرماني

اگر بيند درخت گل در خانه داشت، دليل كه به سبب فرزند خرم گردد. تعبیر خواب گلاگر گل ها را از هر نوع شكفته بيند، دليل كه از خويشان شاد گرددتعبیر خواب گل و ديدن گل در خواب، دليل بر مردي دون همت بود كه با كس وفا نكند يا نامه كه از غايت برسد.

تعبیر خواب دیدن گل های زیبا در رنگ های مختلف

لوک اویتنهاو می گوید :

سفید : مشکلات

زرد : کارهایی که آغاز کرده اید نتیجه نامطلوبی خواهد داشت

چیده شده : تعبیر خواب گلسود و فایده

تعبیر خواب دیدن گل های زیبا در رنگ های مختلف

گلی که رشد میکند : شادی و عشق

گل گرفتن : دوستی وفادارانه

کاشتن : افتخارات

چیدن گلتعبیر خواب گل : سود

تعبیر خواب دیدن گل های زیبا در رنگ های مختلف

گل پژمرده : بیماری

گل نرگس : بی وفایی

گل لاله : بی خیالی

چیدن آن : سرخوردگیتعبیر خواب گل

هدیه گرفتن آن : شما یک دوست احمق دارید

تعبیر خواب دیدن گل های زیبا در رنگ های مختلف

دسته گلتعبیر خواب گل : شادی زود گذر

تعبیر خواب گل , تعبیر خواب گل رز , تعبیر خواب گل رز قرمز , تعبیر خواب گل سفید

دریافت یک دسته گل : عشق یکی از عزیزان به شما

دسته گل درست کردن تعبیر خواب گل: به هدف رسیده اید

یوسف نبی علیه السلام گوید :

تعبیر خواب دیدن گل های زیبا در رنگ های مختلف

دیدن نبات و شکرو انگبین وگل وشکر ومانند آن تعلق به ایمنی دارد

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ دیدن باغی تعبیر خواب گلدر ُگل های تازه و شاداب در خواب ، نشانة آن است كه با شادمانیتعبیر خواب گل به ثروتی دست خ

تعبیر خواب دیدن گل های زیبا در رنگ های مختلف

واهید یافت .

۲ـ دیدن گل سفید در خواب ، نشانة اندوه است .

۳ـ دیدن گلهای پژمرده در خواب ، نشانة اتفاقات غم انگیز و نومیدی است .

۴ـ اگر دختری خواب ببیند گل رنگارنگی به او می دهندتعبیر خواب گل ، نشانة آن است كه خواستگارانی بسیار خواهد داشت .

تعبیر خواب دیدن گل های زیبا در رنگ های مختلف

۵ـ اگر خواب ببینید گلهایی بی برگ بر زمین خشك تعبیر خواب گلروییده اند ، علامت آن است كه در تجارت شكست خواهید خورد اما با روحیة عالی و تلاش و كوشش بسیار قادر خواهید شد بر اندوه و ناراحتی غلبه بیابید

تعبیر خواب گل

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.