تعبیر خواب گرفتن کلید از مرده

در مورد تعبیر خواب کلید چقدر می دانید

تعبیر خواب کلید داشتن کلید در خواب خوب است بخصوص اگر بتوانید به مدد کلید قفل در بسته ای را بگشائید و پشت آن در نیز چیزهای خوب بیابید و ببینید. کلید درخواب تقریبا همان تعبیر ی را دارد که در بیداری از کلید انتظار داریم. کلید وسیله ای استتعبیر خواب کلید  برای گشودن قفل ها و در های بسته و در خواب نیز به توانائی انجام امور مشکل تعبیر می شود. اگر در خواب ببینید کلیدی بزرگ دارید که نمی دانید که به کدام قفل می خوردتعبیر خواب کلید  خواب شما می گوید قدرت تعبیر خواب کلید انجام کارهای بزرگ را خواهید یافت ولی فرصت و موقعیت به دست نمی آورید.

در مورد تعبیر خواب کلید چقدر می دانید

تعبیر خواب کلید , تعبیر خواب کلید طلایی , تعبیر خواب کلید دادن , تعبیر خواب گرفتن کلید از مرده

در مورد تعبیر خواب کلید چقدر می دانید

محمدبن سيرين گويد:تعبیر خواب کلید  ديدن كليد، دليل بر مردي بود گشاينده كارها و ظفر يافتن بر دشمن. اگر بيندتعبیر خواب کلید  كه كليد بسيار داشت، دليل است كه بزرگي يابد. تعبیر خواب کلید حضرت دانيال گويد: اگر در خواب بيند كه كليد آهنين داشت، دليل قوت بود

در مورد تعبیر خواب کلید چقدر می دانید

تعبیر خواب کلید , تعبیر خواب کلید طلایی , تعبیر خواب کلید دادن , تعبیر خواب گرفتن کلید از مرده

در مورد تعبیر خواب کلید چقدر می دانید

ديدن كليد در خواب بر هشت وجه است.

تعبیر خواب کلید  اول: بشارت. دوم: فرج ازغم. سوم: شفا از بيماري. چهارم: يافتن مراد. پنجم: قوت دين. تعبیر خواب کلید ششم: گذاردن حاجت. هفتم: اجابت دعا. هشتم: علم.

در مورد تعبیر خواب کلید چقدر می دانید

تعبیر خواب کلید , تعبیر خواب کلید طلایی , تعبیر خواب کلید دادن , تعبیر خواب گرفتن کلید از مرده

در مورد تعبیر خواب کلید چقدر می دانید

تعبیر خواب کلید  اگر ببینید قفل بزرگی هست و شما کلید کوچکی در دست دارید برای انجام کاری بزرگ احساس حقارت و کوچکی خواهید کردتعبیر خواب کلید  یا امکان به دست نمی آورید. اگر در خواب ببینید قفل و کلید آشنائی هست اما شما نمی توانید آن را بگشائید تعبیر خواب کلید با مشکی رو به رو می شوید که از حل آن در می مانید. اگر ببینید دیگری کلید می سازد و به شما می دهد خدمتی در حق شما انجام می دهد تعبیر خواب کلید و راه موفقیت را به رویتان می گشاید. اگر تعبیر خواب کلید دیدید خودتان دارید کلید می سازید تدبیر کاری را می کنید

تعبیر خواب کلید

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.