تعبیر خواب سفر ابن سیرین

از تعبیر خواب سفر بیشتر بدانید منوچهر مطیعی تهرانی گوید: تعبیر خواب سفر سفر در خواب دگرگونی و تبدیل است در بیداری. چنانچه درخواب ببینید سفر می کنید دگرگونی و تغییری در …

لوبیا قرمز در بدنسازی

درباره لوبیا قرمز و خواصش بدانید لوبیا قرمزیک از انواع مرسوم لوبیا است. به جهت شباهت ظاهری آن در شکل و رنگ به کلیه، این لوبیا به نام لوبیا کلیوی (به انگلیسی: …

تعبیر خواب ببر مشکی

می دانید تعبیر خواب ببر از نظر علمای تعبیر چیست محمدبن سيرين گويد: تعبیر خواب ببر ببر جانوري است درنده و از جمله سباع است و دشمن شير است و ديدن وي به …

درباره تعبیر خواب نماز چقدر می دانید

جابرمغربی گوید:تعبیر خواب نماز اگر دید به خواب که نماز فریضه پیشین میگذارد دلیل که به حق تعالینزدیک گردد. اگر بیند نماز پیشین میگذاشت، دلیل شادیبود. اگر نماز خفتن بود، دلیل که حاجتش روا گرددتعبیر خواب نماز. اگر بیند که نماز صبح میکرد، دلیل که به سفر رود. اگر بیند که نماز در باغ کرد، دلیل که توبه کند. اگر بیند که درکعبه نماز گذارد

درباره تعبیر خواب نماز چقدر می دانید

تعبیر خواب نماز خواندن ابن سیرین , تعبیر خواب نماز خواندن , تعبیر خواب نماز , نماز در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب نماز چقدر می دانید

حضرت امام جعفر صادق فرماید :تعبیر خواب نماز نماز گذاشتن به خواب بر هفت وجه است. اول: ایمنی. دوم: شادی. سوم: عز وجاه. چهارم: مرتبت. پنجم: رستگاری. تعبیر خواب نمازششم: یافتن مراد. هفتم: نقصان

درباره تعبیر خواب نماز چقدر می دانید

تعبیر خواب نماز خواندن ابن سیرین , تعبیر خواب نماز خواندن , تعبیر خواب نماز , نماز در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب نماز چقدر می دانید

تعبیر خواب نمازاگر درخواب بيند كه نماز از جانب مشرق میكرد، دليل كه به حج رود و اگر محل ندارد،دليل كه ميلش به كيش ترسايان باشد.  اگر بيند كه نماز از جانب مغرب كرد، دليل كه ميلش به جهودان بود.تعبیر خواب نماز اگر بيند كه نماز از سویشمال كرد، چنانه پشتِ او به جانب قبله بود، دليل كه اسلام را پسِ پُشت اندازد. اگر تعبیر خواب نمازبيند كه نماز سویقبله كرد، دليل كه در راه دين مستقيم گردد

درباره تعبیر خواب نماز چقدر می دانید

تعبیر خواب نماز خواندن ابن سیرین , تعبیر خواب نماز خواندن , تعبیر خواب نماز , نماز در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب نماز چقدر می دانید

لوک اویتنهاو میگوید :

تعبیر خواب نمازنماز گزاردن : زندگیشیرین

تعبیر خواب نمازپیش نماز شدن : خوشبختی

درباره تعبیر خواب نماز چقدر می دانید

یوسف نبی علیه السلام گوید:

تعبیر خواب نماز دیدن نماز کردن کار بالا گیرد

تعبیر خواب نمازدیدن نماز خواندن نزدیکیبه خدا

تعبیر خواب نماز

آخرین بروز رسانی در : سه شنبه 11 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.