تعبیر خواب برف نشسته روی زمین

درباره تعبیر خواب برف اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب برفبرف در خواب غم و اندوه است. روزهایی که برف می بارد هوا گرفته ابر و مه غلیظ آسمان را پوشانده آمد و رفت و معاشرت کم می شودتعبیر خواب برف و بیشتر مردم اگر سر کار نباشند وقت خود را در خانه و در کنار آتش می گذرانند

درباره تعبیر خواب برف اطلاعات بیشتری داشته باشید

‫تعبیر خواب برف نشسته روی زمین , تعبیر خواب برف , تعبیر خواب برف باریدن , برف در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب برف اطلاعات بیشتری داشته باشید

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: تعبیر خواب برفديدن برف به خواب بر شش وجه است. اول: روزي، دوم: زندگاني، سوم: مال بسيار و ارزاني نرخها، چهارم: لشگر تعبیر خواب برفبسيار، پنجم: بيماري، ششم: غم و اندوه.

درباره تعبیر خواب برف اطلاعات بیشتری داشته باشید

‫تعبیر خواب برف نشسته روی زمین , تعبیر خواب برف , تعبیر خواب برف باریدن , برف در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب برف اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب برفبرف به خواب ديدن در سردسير، دليل بر خير و نيكي كند و در گرمسير،تعبیر خواب برف دليل بر غم و اندوه و قحط است. اگر بيند برف به وقت خود مي خورد، بهتر از آن است كه بي وقت بود.

درباره تعبیر خواب برف اطلاعات بیشتری داشته باشید

‫تعبیر خواب برف نشسته روی زمین , تعبیر خواب برف , تعبیر خواب برف باریدن , برف در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب برف اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب برف اگر در زمستان ديديد که برف پارو مي کند و برف را دور مي ريزد کسالت و غم و اندوه را از خود مي زدايد. تعبیر خواب برفبيرون بردن برف از خانه نيز دور کردن غم خانوادگي است.تعبیر خواب برف از کرماني نقل است که برف در سردسير خير و برکت است و در گرمسير غم و اندوه

تعبیر خواب برف

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.