تعبیر خواب برف بازی

درباره تعبیر خواب برف از معبران بزرگ بخوانید تعبیر خواب برفبرف در خواب غم و اندوه است. روزهايي که برف مي بارد هوا گرفته ابر و مه غليظ آسمان راتعبیر خواب برف …

تعبیر خواب خفاش شب

می دانید تعبیر خواب خفاش از نظر علمای تعبیر چیست تعبیر خواب خفاشدیدن خفاش در خواب شئامت دارد و از موش و جوجه تیغی بد تر است. دیدنتعبیر خواب خفاش خفاش در …

تعبیر خواب سفر به مشهد

 درباره تعبیر خواب سفر چقدر می دانید تعبیر خواب سفر اگر کسی ببیند که سفر کرد و آنجا که رفت بهتر از آنجا بود که بود، دلیل است که حالش نیکو و خوب …

درباره تعبیر خواب نمک از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

محمدبن سیرین گوید :

تعبیر خواب نمکدیدن نمک به خواب، دلیل بر درم سفید است. اگر بیند نمک سفید داشت، دلیل که درم نقد حاصل کند.تعبیر خواب نمک اگر بیند نمک خورد، دلیل که زاهد شود و بعضى گویند: دیدن نمک به خواب خصومت است.

درباره تعبیر خواب نمک از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

‫تعبیر خواب نمک خریدن , تعبیر خواب نمک , تعبیر خواب نمک پاش , نمک در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب نمک از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

لیلا برایت مى‏ گوید :

تعبیر خواب نمکاگر در خواب نمک ببینید، به این معنا است که در موقعیت مناسبى قرار گرفته ‏اید. تعبیر خواب نمکنمک پاشیدن در خواب، به معناى آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏ شود.

درباره تعبیر خواب نمک از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

‫تعبیر خواب نمک خریدن , تعبیر خواب نمک , تعبیر خواب نمک پاش , نمک در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب نمک از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

ابراهیم کرمانی گوید :تعبیر خواب نمک ( اگر نابینا را دست بگرفت و می برد، دلیل که مومن و رحیم بود. اگر بیند چشم کسی را نابینا کرد، دلیل که آن کس را از راه ببرد. )

درباره تعبیر خواب نمک از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

‫تعبیر خواب نمک خریدن , تعبیر خواب نمک , تعبیر خواب نمک پاش , نمک در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب نمک از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

حضرت امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند :تعبیر خواب نمک دیدن نابینائی در خواب بر شش وجه است.

اول: درویشی.

تعبیر خواب نمک دوم: بدحالی.

سوم: غم واندوه.

چهارم: نقصان.

تعبیر خواب نمکپنجم: مال.

تعبیر خواب نمک

آخرین بروز رسانی در : شنبه 22 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.