نام علمی شنگ

درباره شنگ و خواصش بدانید شنگ در چمنزارهای نمناک شمال ایران، عمارلو، بین کبوترچای و زردچین، ایسپیلی ییلاق دامنه البرز، مخصوصا افجه و نارون می ‌روید و نوع چمنی این گیاه در …

تعبير خواب غسل كردن مرده

در مورد تعبیر خواب غسل کردن چقدر می دانید محمدبن سيرين گويد: تعبیر خواب غسل کردن اگر بيند كه در آب رود يا در آب دريا غسل كرد، دليل بر درستكاري و …

تعبیر خواب زلزله شدن

درباره تعبیر خواب زلزله بیشتر اطلاعات داشته باشید تعبیر خواب زلزلهزلزله در خواب تشنج و بی ثباتی است. اگر در خواب دیدید که زلزله ای واقع شد و شما به زمینتعبیر خواب …

چقدر درباره تعبیر خواب عنکبوت می دانید

تعبیر خواب عنکبوتديدن عنكبوت در خواب، دليل بر مردي ضعيف و گمراه بودتعبیر خواب عنکبوت. اگر بيند عنكبوت بگرفت، دليل است كه بر چنين مردي ظفر يابد.

تعبیر خواب عنکبوتابراهيم كرماني گويد:
ديدن عنكبوت به خواب، دليل بر مردي بافنده بود.

چقدر درباره تعبیر خواب عنکبوت می دانید

تعبیر خواب عنکبوت , تعبیر خواب عنکبوت بزرگ , تعبیر خواب عنکبوت سیاه , تعبیر خواب عنکبوت زرد

چقدر درباره تعبیر خواب عنکبوت می دانید

لوک اويتنهاو مي گويد :
عنکبوت
تعبیر خواب عنکبوتديدن : يک تحول مثبت در امور شما اتفاق خواه افتاد
تعبیر خواب عنکبوتکشتن عنکبوت : پيروزي

چقدر درباره تعبیر خواب عنکبوت می دانید

تعبیر خواب عنکبوت , تعبیر خواب عنکبوت بزرگ , تعبیر خواب عنکبوت سیاه , تعبیر خواب عنکبوت زرد

چقدر درباره تعبیر خواب عنکبوت می دانید

تعبیر خواب عنکبوتاگر خواب ببينيد عنكبوتي بزرگ به همراه عنكبوتي كوچك به طرف شما مي آيد ، نشانة آن است كهتعبیر خواب عنکبوت تا مدتي كاميابي و سعادت همراه شما خواهد بود . اما اگر خواب ببينيد عنكبوتي بزرگ شما را نيش مي زند ، نشانة آن است كه تعبیر خواب عنکبوتدشمنان سعادت و خوشبختي شما را به گونه اي نابود مي سازند

چقدر درباره تعبیر خواب عنکبوت می دانید

تعبیر خواب عنکبوت , تعبیر خواب عنکبوت بزرگ , تعبیر خواب عنکبوت سیاه , تعبیر خواب عنکبوت زرد

چقدر درباره تعبیر خواب عنکبوت می دانید

تعبیر خواب عنکبوت اگر در خواب عنکبوت ببينيد که در خانه يا اتاق شماست يکي از اهالي خانه يا افراد خانواده در شما خشم و نفرت به وجود مي آورد.تعبیر خواب عنکبوت بيشتر حالت نفرت و اشمئاز مطرح مي شود يا خشم و نارضائي.اگر عنکبوت را جائي غير از خانه خويش ببينيدتعبیر خواب عنکبوت دشمن ضعيف ناشناسي تعبیر خواب عنکبوتاين حالت را در شما به وجود مي آورد.

تعبیر خواب عنکبوت

آخرین بروز رسانی در : یکشنبه 18 تیر 1396
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.