تعبیر خواب گوشت قربانی

درباره تعبیر خواب گوشت بیشتر اطلاعات داشته باشید تعبیر خواب گوشتديدن قربان كردن بر چهار وجه است. اول: ايمن شدن از ترس. دوم: يافتن مراد و حاجات. تعبیر خواب گوشتسوم: خير و …

تعبیر خواب کبوتر ماده

چقدر درباره تعبیر خواب کبوتر می دانید  تعبیر خواب کبوتر کبوتر بین تمام اقوام و ملت ها مرغ عشق و محبت و صلح و دوستی شناخته می شود. کبوتر در وفاداری نسبت …

تعبیر خواب پلنگ حضرت یوسف

درباره تعبیر خواب پلنگ اطلاعاتی دارید تعبیر خواب پلنگهر کس به نظر ما بزرگ و قدرتمند باشد و ما برای او احترام قائل باشیم یا از او بترسیم و یا به کرم …

درباره تعبیر خواب خرما بدانید

محمدبن سیرین گوید: تعبیر خواب خرما خرما درخواب . مال و خواسته است. اگر بیند خرما همی خورد، دلیل که اگر از اهل علم است علمش زیاده شود، اگر بازرگان است، مالش زیاد گردد. اگر بیند خرما بخورد و دانه اش بینداخت، اگر از اهل علم بود، دلیل که احکام شریعت را به جای آورد، تعبیر خواب خرما اگر بازرگان بود از خیانت دور بود و بعضی از معبران گویند: اگر بیند خرما خورد، تعبیر خواب خرما دلیل که میراث یابد. اگر بیند خرمای نارسیده بخورد، دلیل که میراث فرزندان یابد.

درباره تعبیر خواب خرما بدانید

‫تعبیر خواب خرما امام صادق , ‫تعبیر خواب خرما , خرما در خواب خوردن , خواب خرما دیدن

درباره تعبیر خواب خرما بدانید

 تعبیر خواب خرما خواب خوردن خرما : شاد شدن در آینده و کسب موفقیت

دادن خرما به شخصی دیگر : سود رساندن به وی

خیرات خرما در خواب : تعبیر خواب خرما رسیدن بهره ای زیاد و وسیع

درباره تعبیر خواب خرما بدانید

‫تعبیر خواب خرما امام صادق , ‫تعبیر خواب خرما , خرما در خواب خوردن , خواب خرما دیدن

درباره تعبیر خواب خرما بدانید

 تعبیر خواب خرما دیدن خوردن خرما و انداختن هسته ها به زمین : سود بدون نگرانی و استرس خواهید داشت.

محمدبن سیرین گوید: خرما درخواب . مال و خواسته است.  تعبیر خواب خرما اگر بیند خرما همی خورد، دلیل که اگر از اهل علم است علمش زیاده شود، اگر بازرگان است، مالش زیاد گردد.

درباره تعبیر خواب خرما بدانید

‫تعبیر خواب خرما امام صادق , ‫تعبیر خواب خرما , خرما در خواب خوردن , خواب خرما دیدن

درباره تعبیر خواب خرما بدانید

 تعبیر خواب خرما جابر مغربي گويد:
اگر بيند خرما بدست فراگرفت، دليل كه زني توانگر بخواهد و به قول ديگر مال يابد.
اگر بيند از خرما انگور سياه فرا گرفت،  تعبیر خواب خرما دليل كه سخن لطيف از مردي منافق شنود
بعضي گويند: از مردي جاهل سخن مفيد شنود.
 تعبیر خواب خرما اگر صاحب خواب غمگين شود، شادمان شود و از غم فرج يابد.

تعبیر خواب خرما

آخرین بروز رسانی در : شنبه 1 آبان 1395

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.