تعبیر خواب خروس سخنگو

می دانید تعبیر خواب خروس از نظر علمای تعبیر خواب چیست :تعبیر خواب خروسخروس منادی و بشیر است. ندای خیر و خوبی و صلح و نیکی سر می دهد و بشارت می …

تعبیر خواب دیدن بیماری دیگران

درباره تعبیر خواب بیماری از بزرگان تعبیر خواب بخوانید محمدبن سيرين گويد: تعبیر خواب بیماریاگر كسي در خواب بيند كه بيمار است، دليل كه دين او به فساد است تعبیر خواب بیماری …

خواص تخمه کدو خام

تاثیر تخمه‌ کدو برای پروستات را  می دانید؟ البته نباید انتظار معجزه داشت اما نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهند که تخمه‌ کدو تأثیر مثبتی روی سلامت پروستات دارد. در طب سنتی از تخمه‌ی …

درباره تعبیر خواب خرما بدانید

محمدبن سیرین گوید: تعبیر خواب خرما خرما درخواب . مال و خواسته است. اگر بیند خرما همی خورد، دلیل که اگر از اهل علم است علمش زیاده شود، اگر بازرگان است، مالش زیاد گردد. اگر بیند خرما بخورد و دانه اش بینداخت، اگر از اهل علم بود، دلیل که احکام شریعت را به جای آورد، تعبیر خواب خرما اگر بازرگان بود از خیانت دور بود و بعضی از معبران گویند: اگر بیند خرما خورد، تعبیر خواب خرما دلیل که میراث یابد. اگر بیند خرمای نارسیده بخورد، دلیل که میراث فرزندان یابد.

درباره تعبیر خواب خرما بدانید

‫تعبیر خواب خرما امام صادق , ‫تعبیر خواب خرما , خرما در خواب خوردن , خواب خرما دیدن

درباره تعبیر خواب خرما بدانید

 تعبیر خواب خرما خواب خوردن خرما : شاد شدن در آینده و کسب موفقیت

دادن خرما به شخصی دیگر : سود رساندن به وی

خیرات خرما در خواب : تعبیر خواب خرما رسیدن بهره ای زیاد و وسیع

درباره تعبیر خواب خرما بدانید

‫تعبیر خواب خرما امام صادق , ‫تعبیر خواب خرما , خرما در خواب خوردن , خواب خرما دیدن

درباره تعبیر خواب خرما بدانید

 تعبیر خواب خرما دیدن خوردن خرما و انداختن هسته ها به زمین : سود بدون نگرانی و استرس خواهید داشت.

محمدبن سیرین گوید: خرما درخواب . مال و خواسته است.  تعبیر خواب خرما اگر بیند خرما همی خورد، دلیل که اگر از اهل علم است علمش زیاده شود، اگر بازرگان است، مالش زیاد گردد.

درباره تعبیر خواب خرما بدانید

‫تعبیر خواب خرما امام صادق , ‫تعبیر خواب خرما , خرما در خواب خوردن , خواب خرما دیدن

درباره تعبیر خواب خرما بدانید

 تعبیر خواب خرما جابر مغربي گويد:
اگر بيند خرما بدست فراگرفت، دليل كه زني توانگر بخواهد و به قول ديگر مال يابد.
اگر بيند از خرما انگور سياه فرا گرفت،  تعبیر خواب خرما دليل كه سخن لطيف از مردي منافق شنود
بعضي گويند: از مردي جاهل سخن مفيد شنود.
 تعبیر خواب خرما اگر صاحب خواب غمگين شود، شادمان شود و از غم فرج يابد.

تعبیر خواب خرما

آخرین بروز رسانی در : شنبه 1 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.