تعبیر خواب لاک پشت های کوچک در حمام خانه

تعبیر خواب لاک پشت های کوچک در حمام خانه تعبیر خواب لاک پشت های کوچک در حمام خانه تعبیر خواب لاک پشت حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن لاك پشت در …

تعبیر خواب گوشواره های زیاد

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب گوشواره افزایش دهید تعبیر خواب گوشوارهگوشواره نیز از زینت های خاص زنان است و داشتن آن در خواب برای مردان شایسته و خوب نیست.تعبیر خواب گوشوارهپس …

خوردن ترب سیاه در بارداری

خوردن ترب سیاه را جدی بگیرید ترب سیاهترب گیاهی است یک ساله که ارتفاع ساقه آن تا یک متر می‌رسد. برگ‌های آن پهن، ناصاف، کرک‌دار با بریدگی‌های نامنظم است. ترب سیاهگل‌های آن …

درباره تعبیر خواب نماز از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب نماز  اگر بیند که نماز از جانب مغرب کرد، دلیل که میلش به جهودان بود. اگر بیند که نماز از سویشمال کرد،تعبیر خواب نماز  چنانه پشتِ او به جانب قبله بود، دلیل که اسلام را پسِ پُشت اندازد. اگر بیند که نماز سویقبله کرد، تعبیر خواب نماز دلیل که در راه دین مستقیم گردد.

درباره تعبیر خواب نماز از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب نماز خواندن , تعبیر خواب نماز جماعت خواندن , تعبیر خواب نماز , تعبیر خواب نماز خواندن مرده

درباره تعبیر خواب نماز از معبران بزرگ بخوانید

ابراهیم کرمانی گوید:تعبیر خواب نماز  اگر بیند قومیرا امامت کرد، دلیل که سروریکند. اگر بیند که نماز قطع کرد یا نماز نگذارد یابی وضو نماز کردتعبیر خواب نماز  دلیل که طالب چیزیبود و نیابد. اگر در مدرسه یا مسجدیبه امامت نماز کرد، دلیل که حاکم آن دیار مطیع او گردد.تعبیر خواب نماز  اگر بیند که در نماز رکوع و سجود تمام کرد، دلیل که کار دنیائیاو برآید.

درباره تعبیر خواب نماز از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب نماز خواندن , تعبیر خواب نماز جماعت خواندن , تعبیر خواب نماز , تعبیر خواب نماز خواندن مرده

درباره تعبیر خواب نماز از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب نماز  اگر نماز خفتن بود، دلیل که حاجتش روا گردد. اگر بیند که نماز صبح میکرد،تعبیر خواب نماز  دلیل که به سفر رود. اگر بیند که نماز در باغ کرد، دلیل که توبه کند. اگر بيند كه نماز جمعه كرد، دليل كه به سفر رود و مال حاصل كند.تعبیر خواب نماز  اگر بيند كه در بيت المقدس نماز كرد. دليل كه ميراث يابد و روزي بر وي فراخ گردد

درباره تعبیر خواب نماز از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب نماز خواندن , تعبیر خواب نماز جماعت خواندن , تعبیر خواب نماز , تعبیر خواب نماز خواندن مرده

درباره تعبیر خواب نماز از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب نماز  مدرسه يا مسجدي به امامت نماز كرد، دليل كه حاكم آن ديار مطيع او گردد.تعبیر خواب نماز  اگر بيند كه در نماز ركوع و سجود تمام كرد، دليل كه كار دنيائي او برآيد. جابرمغربي گويد: اگر ديد به خواب كه نماز فريضه پيشين مي گذارد دليل كه به حق تعالي نزديك گردد.تعبیر خواب نماز  اگر بيند نماز پيشين مي گذاشت، دليل شادي بود

تعبیر خواب نماز

آخرین بروز رسانی در : شنبه 29 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.