تعبير خواب فيل كوچك

از تعبیر خواب فیل بخوانید

محمدبن سيرين گويد: تعبیر خواب فیلمعبران مي گويند كه فرق نيست هيج ميان خواب شب و خواب روز، الا در فيل. تعبیر خواب فیلاگر كسي در خواب بيند كه بر فيل نشسته است، دليل كه زني بخواهد نابكار. اگر اين خواب را به تعبیر خواب فیلروز بيند، دليل كه زن را طلاق دهد يا كنيزك را بفروشد.

از تعبیر خواب فیل بخوانید

تعبیر خواب فیل , تعبیر خواب فیل در خانه , تعبیر خواب فیل دیدن , تعبیر خواب فیل کوچک

از تعبیر خواب فیل بخوانید

تعبیر خواب فیلاگر در خواب ببينيم که سوار فيل شده ايم و آن حيوان عظيم الجثه از ما اطاعت مي کند به قدرت و شوکت مي رسيم. تعبیر خواب فیلدر هر رشته و هر موقعيتي که هستيم ترقي مي کنيمتعبیر خواب فیل و اين ترقي، چشمگير است.

از تعبیر خواب فیل بخوانید

تعبیر خواب فیل , تعبیر خواب فیل در خانه , تعبیر خواب فیل دیدن , تعبیر خواب فیل کوچک

از تعبیر خواب فیل بخوانید

تعبیر خواب فیلاگر بيند كه فيل را بكشت، دليل كه پادشاهي بر دست او كشته شود يا حصاري محكم بگشايد.تعبیر خواب فیل اگر بيند كه فيل پاي بر سر وي نهاد و او را بكشت، دليل كه به هلاك نزديك شودتعبیر خواب فیل و حالش بد شود

از تعبیر خواب فیل بخوانید

تعبیر خواب فیل , تعبیر خواب فیل در خانه , تعبیر خواب فیل دیدن , تعبیر خواب فیل کوچک

از تعبیر خواب فیل بخوانید

تعبیر خواب فیل فيل حيواني است که براي ما ايرانيان تقريبا ناشناخته است. بومي سرزمين ما نيست و بيشتر آشنايي هاي ما تعبیر خواب فیلبه خصوص در کودکي با افسانه ها همراه بوده است. شايد به همين علت معبران ايراني در مورد فيل تعابيري نوشته اند که درست به نظر نمي آيد. تعبیر خواب فیلمثلا نوشته اند ( فيل پادشاه عجم است و اگر سوار فيل باشيد تعبیر خواب فیلزن ايراني مي گيريد و چنانچه پياده کنار فيل باشيد زن عجمي

تعبیر خواب فیل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.