تعبیر خواب خانه خرابه

آیا درباره تعبیر خواب خانه اطلاعاتی دارید تعبیر خواب خانهخانه در خواب ما معیشت است، اگر در خواب ببینید درون خانه ای بزرگ و مجلل هستید و آن خانه متعلق به شما …

تعبیر خواب جشن و مهمانی

درباره تعبیر خواب جشن بدانید تعبیر خواب جشندیدن شادی در خواب، دلیل غم و اندوه بود. اگر بیند از کسی شاد شد، دلیل است که خاتمه کارش به سعادت باشد.حضرت امام جعفر …

حقایقی در مورد شهرام حقیقت دوست و همسرش

حقایقی در مورد شهرام حقیقت دوست و همسرش بازیگری را از سال ۱۳۷۳ و با پسر کارون (امیر دژاکام، ۱۳۷۳) شروع کرد و با بازی در مجموعه تلویزیونی مهر خوبان (یوسف سیدمهدوی، …

تعبیر خواب دیدن حاملگی یکی از نزدیکان

تعبیر خواب حاملگی , تعبیر خواب حاملگی مادر , تعبیر خواب حاملگی دیگران , تعبیر خواب حاملگی دختر مجرد

تعبیر خواب دیدن حاملگی یکی از نزدیکان

تعبیر خواب حاملگی محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که شکم او بزرگ شده بود چون زن حامتعبیر خواب حاملگیله، دلیل کند که او را مال و نعمت دنیا حاصل گردد و هرچند که شکم بزرگتر بیند،

مال دنیا بیشتر بود.

تعبیر خواب دیدن حاملگی یکی از نزدیکان

ابراهیم کرمانی گوید: اگر فرزند نابالغ خود رتعبیر خواب حاملگیا آبستن بیند، دلیل که اگر پسر بود، پدرش را نعمت و مال حاصل گردد و اگر بیننده خواب دختر بود، مادرش را نعمت و مال حاصل شود.

تعبیر خواب دیدن حاملگی یکی از نزدیکان

تام چت ویندرا گوید : تعبیر آبستنی زندگی پر بار تازه است . اگر کسی در خواب حیوان یا انسانی آبستن ببیند ویا خواب بیننده زن خود را آبستن ببیند تعبیر ش به این طریق است که در آرزوی زندگی تازه ای به سر می برد که پر از تعبیر خواب حاملگیمایه های امید و امکانات نیکو باشد

تعبیر خواب دیدن حاملگی یکی از نزدیکان

خواب دیدن حامله به هر صورت مقدمه ای است بر تلاشتعبیر خواب حاملگی فردی که برای رسیدن به موقعیت و امکانات بیشتر سعی می کند و چنین خواب ی که خودش طالع است نیروی قوی پا نهادن وپیش رفتن در راهی را که آرزویش وجود دارد ایجاد می کند

تعبیر خواب دیدن حاملگی یکی از نزدیکان

تعبیر خواب حاملگی , تعبیر خواب حاملگی مادر , تعبیر خواب حاملگی دیگران , تعبیر خواب حاملگی دختر مجرد

تعبیر خواب دیدن حاملگی یکی از نزدیکان

دیدن زن حاتعبیر خواب حاملگیمله در خواب رو به روئی با گناه و بار غم است. اگر در خواب ببینید که همسرتان حامله شده است تکلیفی شاق و سنگین بر شما محول می گردد که انجامش دشوار و قبولش نامطلوب است که دوست ندارید آن کار را انجام بدهید و اگر هم به اتعبیر خواب حاملگیجبار و تکلیف بخواهید بسیار سخت و توان فرساست.

تعبیر خواب دیدن حاملگی یکی از نزدیکان

اگر احیانا در خواب احساس کنید که خودتان حامله شده اید غمی برای شماتعبیر خواب حاملگی می رسد که به اندازه حمل جنین طول می کشد البته این تعبیر برای زنان است. اگر در کوچه ببینید که زن حامله ای می گذرد خبر ناخوشایندی به شما می رسد.

تعبیر خواب دیدن حاملگی یکی از نزدیکان

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن زن حامله در خواب رو به روئی با گناه و بار غم است. اگر در خواب تعبیر خواب حاملگیببینید که همسرتان حامله شده است تکلیفی شاق و سنگین بر شما محول می گردد که انجامش دشوار و قبولش نامطلوب است که دوست ندارید آن کار را انجام بدهید و اگر هم به اجبار و تکلیف بخواهید بسیار سخت تعبیر خواب حاملگیو توان فرساست.

تعبیر خواب دیدن حاملگی یکی از نزدیکان

اگر احیانا در خواب احستعبیر خواب حاملگیاس کنید که خودتان حامله شده اید غمی برای شما می رسد که به اندازه حمل جنین طول می کشد البته این تعبیر برای زنان است. اگر در کوچه ببینید که زن حامله ای می گذرد خبر ناخوشایندی به شما می تعبیر خواب حاملگیرسد.

تعبیر خواب دیدن حاملگی یکی از نزدیکان

تعبیر خواب حاملگی , تعبیر خواب حاملگی مادر , تعبیر خواب حاملگی دیگران , تعبیر خواب حاملگی دختر مجرد

تعبیر خواب دیدن حاملگی یکی از نزدیکان

لیلا برایت می‏گوید:

اگر مرتعبیر خواب حاملگیدی در خواب ببیند که آبستن است، به پول و ثروت فراوانی می‏رسد.

تعبیر خواب دیدن حاملگی یکی از نزدیکان

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ اگر زنی خواب ببیند حامله است ، علامت آن است که با شوهر خود زندگی آسوده ای نخواهد داشت و صاحب تعبیر خواب حاملگیفرزندانی مطیع نخواهد گردید .

تعبیر خواب دیدن حاملگی یکی از نزدیکان

۲ـ اگر دختری باکرتعبیر خواب حاملگیه و پاکدامن خواب ببیند حامله شده است ، علامت آن است که به بدبختی و رسوایی کشیده خواهد شد .

۳ـ اگر زنی باردار خواب ببیند که حامله است ، نشانة آن است که زایمانی راتعبیر خواب حاملگیحت و بی خطر خواهد داشت .

تعبیر خواب حاملگی

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 19 مهر 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.