تعبیر خواب نماز قضا خواندن

از تعبیر خواب نماز چقدر می دانید

تعبیر خواب نماز اگر بیند که نماز از جانب مغرب کرد، دلیل که میلش به جهودان بود. اگر بیند که نماز از سویشمال کرد، چنانه پشتِتعبیر خواب نماز او به جانب قبله بود، دلیل که اسلام را پسِ پُشت اندازد. اگر بیند که تعبیر خواب نمازنماز سویقبله کرد، دلیل که در راه دین مستقیم گردد.

از تعبیر خواب نماز چقدر می دانید

 

تعبیر خواب نماز خواندن , تعبیر خواب نماز جماعت خواندن , تعبیر خواب نماز , تعبیر خواب نماز خواندن مرده

از تعبیر خواب نماز چقدر می دانید

ابراهیم کرمانیگوید:تعبیر خواب نماز اگر بیند قومیرا امامت کرد، دلیل که سروریکند. اگر بیند که نماز قطع کرد یا نماز نگذارد یابیوضو نماز کردتعبیر خواب نماز دلیل که طالب چیزیبود و نیابد. اگر در مدرسه یا مسجدیبه امامت نماز کرد، دلیل که حاکم آن دیار مطیع او گردد.تعبیر خواب نماز اگر بیند که در نماز رکوع و سجود تمام کرد، دلیل که کار دنیائیاو برآید.

از تعبیر خواب نماز چقدر می دانید

تعبیر خواب نماز خواندن , تعبیر خواب نماز جماعت خواندن , تعبیر خواب نماز , تعبیر خواب نماز خواندن مرده

از تعبیر خواب نماز چقدر می دانید

تعبیر خواب نمازمدرسه يا مسجدي به امامت نماز كرد، دليل كه حاكم آن ديار مطيع او گردد. اگر بيند كه در نماز ركوع و سجود تمام كردتعبیر خواب نماز، دليل كه كار دنيائي او برآيد. جابرمغربي گويد: اگر ديد به خواب كه نماز فريضه پيشين مي گذارد دليل كه به حق تعالي نزديك گردد.تعبیر خواب نماز اگر بيند نماز پيشين مي گذاشت، دليل شادي بود. اگر نماز خفتن بود، دليل كه حاجتش روا گردد. تعبیر خواب نمازاگر بيند كه نماز صبح مي كرد، دليل كه به سفر رود.

از تعبیر خواب نماز چقدر می دانید

تعبیر خواب نماز خواندن , تعبیر خواب نماز جماعت خواندن , تعبیر خواب نماز , تعبیر خواب نماز خواندن مرده

از تعبیر خواب نماز چقدر می دانید

تعبیر خواب نماز اگر بیند قومى را امامت كرد، دلیل كه سرورى كند. اگر بیند كه نماز قطع كرد تا نماز نگذاردتعبیر خواب نماز یا بى‏وضو نماز كرد دلیل كه طالب چیزى بود و نیابد. اگر در مدرسه یا مسجدى به امامت نماز كرد، دلیل كه حاكم آن دیار مطیع او گردد.تعبیر خواب نماز اگر بیند كه در نماز ركوع و سجود تمام كرد، دلیل كه كار دنیایى او برآید.

تعبیر خواب نماز

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.