تعبیر خواب خروس مرده

درباره تعبیر خواب خروس از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب خروسخروس منادی و بشیر است. ندای خیر و خوبی و صلح و نیکی سر می دهد و بشارت می آورد و شادی می آفریند، تعبیر خواب خروس از حضرت رسول اکرم _ ص _ روایت می کنند که فرموده اند خروس دوست من است تعبیر خواب خروسچرا که مرا به اقامه نماز می خواند و دعوت می کند

درباره تعبیر خواب خروس از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب خروس , تعبیر خواب خروس لاری , تعبیر خواب خروس قرمز , تعبیر خواب خروس مرده

درباره تعبیر خواب خروس از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

محمدبن سيرين گويد: تعبیر خواب خروساگر كسي به خواب بيند كه خروس داشت و دانست كه ملك اوست، تعبیر خواب خروس دليل كه مردي عجمي را كه بنده او بود، قهر كند. اگر بيند خروس را بكشت، دليل كه بر بنده ظفر يابد.

درباره تعبیر خواب خروس از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب خروس , تعبیر خواب خروس لاری , تعبیر خواب خروس قرمز , تعبیر خواب خروس مرده

درباره تعبیر خواب خروس از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

حضرت امام محمدباقر فرمايد: تعبیر خواب خروس اگر كسي بيند خروسي يافت، دليل كه بر مهترزاده اي از اصل خود دست يابد و بر وي غلبه كند. تعبیر خواب خروس اگر بيند خروس بيافت و بكشت، دليل كه تعبیر خواب خروس بر مهتري يا مؤذّني دست يابد و او را قهر كند.

درباره تعبیر خواب خروس از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب خروس , تعبیر خواب خروس لاری , تعبیر خواب خروس قرمز , تعبیر خواب خروس مرده

درباره تعبیر خواب خروس از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

جابر مغربی گوید: تعبیر خواب خروساگر بیند خروسی داشت، دلیل که او را پسری آید یا با مردی او را صحبت افتد

تعبیر خواب خروس اگر بیند خروسی بر روی او می جست، دلیل که وی را از کسی غم و اندوهی رسد. تعبیر خواب خروس اگر بیند کسی او خروسی بچه داد، دلیل که کسی غلامی به وی بخشد

تعبیر خواب خروس

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.