تعبیر خواب خروس های جنگی و اهلی

تعبیر خواب خروس های جنگی و اهلی

تعبیر خواب خروس , تعبیر خواب خروس قرمز , تعبیر خواب خروس جنگی , تعبیر خواب خروس سفید

تعبیر خواب خروس های جنگی و اهلی

تعبیر خواب خروس آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ شنیدن بانگ خروس در خواب به هنگام سپیده دم ، علامت آن است که بزودی ازدواج خواهید کرد و صاحب خانه ای مجلل خواهید شد .

۲ـ شنیدن بانگ خروس در خواب به هنگام شب ، علامت آن است که علتی برای گریستن و نومیدی شما وجود خواهد تعبیر خواب خروسداشت .

تعبیر خواب خروس های جنگی و اهلی

۳ـ دیدن جنتعبیر خواب خروسگ خروسها در خواب ، نشانة آن است که در اثر دعوا و اختلاف ، خانوادة خود را ترک می گویید .

۴ـ دیدن جنگ خروسها در خواب معمولاً خبر از اتفاق وقایعی تأسف بار در آینده می دهد .

تعبیر خواب خروس های جنگی و اهلی

تعبیر خواب خروس , تعبیر خواب خروس قرمز , تعبیر خواب خروس جنگی , تعبیر خواب خروس سفید

تعبیر خواب خروس های جنگی و اهلی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

خروتعبیر خواب خروسس منادی و بشیر است. ندای خیر و خوبی و صلح و نیکی سر می دهد و بشارت می آورد و شادی می آفریند، از حضرت رسول اکرم _ ص _ روایت می کنند که فرموده اند خروس دوست من است چرا که مرا به اقامه نماز می خواند و دعوت می کند. دیدن خروستعبیر خواب خروس در خواب خوب است و چنان چه در خواب به هر شکل و عنوانی خروس ببینید خبری خوش به شما می رسد که ممکن است هم مادی باشد و هم معنوی. گم کردن و کشتن خروس در خواب خوب نیست و بیننده چنین خوابی زیان می بیند و خسارت تحمل می کند ولی خوردن گوشت خروس خوب است. خروس رنگی نشان تلون و تردید است و خروس سفید بهتر اتعبیر خواب خروسست چرا که از شادی و روشنی بخت خبر می دهد.

تعبیر خواب خروس های جنگی و اهلی

لوک اویتنهاو می گوید :

خرتعبیر خواب خروسوس

دیدنش : به شما شک خواهند کرد

تعبیر خواب خروس های جنگی و اهلی

شنیدن آوای خروس : دیگران به شما به عنوان یک دوست نگاه میکنند

گرفتنش : پیروزی و موفقیت

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن ماکیان وخروتعبیر خواب خروسس زیادی نعمت باشد

تعبیر خواب خروس های جنگی و اهلی

تعبیر خواب خروس , تعبیر خواب خروس قرمز , تعبیر خواب خروس جنگی , تعبیر خواب خروس سفید

تعبیر خواب خروس های جنگی و اهلی

محمد بن سیرین گوید:

اگر کسی بهتعبیر خواب خروس خواب بیند که خروس داشت و دانست که ملک اوست، دلیل که مردی عجمی را که بنده او بود، قهر کند.

اگر بیند خروس را بکشت، دلیل که بر بنده ظفتعبیر خواب خروسر یابد.

تعبیر خواب خروس های جنگی و اهلی

اگر تعبیر خواب خروسبیند با خروس جنگ می کرد، دلیل که با مردی عجمی او را صحبت افتد.

اگر بیند از آن خروس وی را گزندی آمد، دلیل که آن مرد وی را گزندی رساند.

اگر بیند خروس بچه بیافت، یابه وی داند، دلیل که او را پسری یا غلامی حاصل شود از کنیزان.

اگر بیند که بانک خروس می شنید، دلیل کتعبیر خواب خروسه راه خیرات و نیکی گزیند.

تعبیر خواب خروس های جنگی و اهلی

معبران گفته اند: بیشتر تعبیر خروس بر بنده وبندزاده افتد.

اگر بیند خروسی بر روی او می تعبیر خواب خروسجست، دلیل که وی را از کسی غم و اندوهی رسد.

اگر بیند کسی به او خروسی بچه داد، دلیل که کسی غلامی به وی بخشد.

تعبیر خواب خروس های جنگی و اهلی

جابر مغربی گوید:

اگر بیند خروسی داشت، دلیل که او را پسری آید یتعبیر خواب خروسا با مردی او را صحبت افتد.

اگر بیند خروس بیافت و بکشت، دلیل که بر مهتری یا مؤذّنی دست یابد و او را قهر کند.

تعبیر خواب خروس های جنگی و اهلی

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

اگر کسی بیند خروسی یافت، دلیل که بتعبیر خواب خروسر مهترزاده ای از اصل خود دست یابد و بر وی غلبه کند.

تعبیر خواب خروس

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.