تعبیر خواب آب استخر

درباره تعبیر خواب آب اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب آب آب راکد و تاريک اندوه است وغصه و آب لجن آلود ابتلاست. ابتلا به امور دست و پاگير که زحمت وتعبیر خواب آب گرفتاري بوجود مي آورند و آرامش را از انسان ميگيرند. موج ستمي است که برشما وارد مي آيد همراه با غصه و نگرانيتعبیر خواب آب ولي چنانچه موجي برخاست و شما را ازجاي کند و به ساحل يا پاياب افکندتعبیر خواب آب پس از چندي تحمل ناراحتي به نجات و آسودگي مي رسيد.

درباره تعبیر خواب آب اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیرخواب آب , تعبیرخواب آب استخر , تعبیرخواب آب در خانه , آب در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب آب اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب آببخصوص ماهی سرخ و سفید از آنگونه که در حوض و استخر نگه می داریم . آب راکد و تاریک اندوه است وغصه و آب لجن آلود ابتلاست. تعبیر خواب آبابتلا به امور دست و پاگیر که زحمت و گرفتاری بوجود می آورند تعبیر خواب آبو آرامش را از انسان میگیرند.

درباره تعبیر خواب آب اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیرخواب آب , تعبیرخواب آب استخر , تعبیرخواب آب در خانه , آب در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب آب اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب آبيا آب کثيف است يا روشن و صاف. آب کثيف پول ، مال و بهره است که از طريق نا مشروع و نادرست نصيب شما مي گرددتعبیر خواب آب و آب روشن چيزي است مادي و مالي که از راه پسنديده به چنگ مي آوريد و بهره مند مي شويد.

درباره تعبیر خواب آب اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیرخواب آب , تعبیرخواب آب استخر , تعبیرخواب آب در خانه , آب در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب آب اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب آب اگر بر زمین آب ریخته شود و جمع شده باشد بطوری که بدون آلودگی پا نتوانید از آن عبور کنید نشان آن است که در کاری ناخواسته وارد می شوید.تعبیر خواب آب اگر در حالت خواب اکراه داشتید و نمی خواستید از آن محل آب گرفته بگذرید کاری پیش می آید که مطلوب شما نیستتعبیر خواب آب و دست و پاگیر است ولی اگر با اشتیاق خواستید از آنجا بگذرید کاری سرگرم کننده تعبیر خواب آبسر راهتان قرار می گیرد که در پایان بی ضرر یا کم ضرر است .

تعبیر خواب آب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.