خواص خربزه برای زن باردار

خربزه را بیشتر بشناسید خربزه با داشتن خاصیت ادرارآور بودن در بیماری های سنگ کلیه و مثانه مفید است؛ خربزهدراین بیماری ها باید نمک و فلفل کمتر خورده شود خربزه سرشار از …

تعبیر خواب خرمای نارس

درباره تعبیر خواب خرما بیشتر اطلاعات داشته باشید محمدبن سيرين گويد:تعبیر خواب خرما خرما درخواب. مال و خواسته است. اگر بيند خرما همي خورد، تعبیر خواب خرمادليل كه اگر از اهل علم …

تعبیر خواب بازی با میمون

درباره تعبیرخواب میمون اطلاعات بیشتری داشته باشید محمدبن سيرين گويد: تعبیرخواب میمونبوزينه در خواب، دليل بر دشمني فريبنده و ملعون است. اگر ديد بر بوزينه نشسته بود و آن بوزينه مطيع او …

درباره تعبیر خواب خیار از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب خیارخیار طراوت و تازگی و خوشدلی و نشاط است و زنی است زیبا و رعنا و جلیس و انیس. د تعبیر خواب خیاریدن خیار در فصل بهتر از این است که در غیر فصل دیده شود. خیار برای زن نیز مردی است بلند قامت و خوش اندام و تعبیر خواب خیار خوب سخن که مصاحبتش نشاط و شادی می آورد

درباره تعبیر خواب خیار از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب خیار , تعبیرخواب مزرعه خیار , خیار در خواب دیدن , تعبیرخواب خیار چیدن

درباره تعبیر خواب خیار از معبران بزرگ بخوانید

محمدبن سيرين گويد: تعبیر خواب خیارخيار به وقت خويش در خواب ديدن، دليل كند كه سخن نيكو شنود، يا زني است تعبیر خواب خیار كه به او زغبت كند. اگر بيند كه از آن خيار بخورد، دليل كه مرادش از تعبیر خواب خیار او حاصل شود و حكم خيار با درنگ هم از اين قياس است.

درباره تعبیر خواب خیار از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب خیار , تعبیرخواب مزرعه خیار , خیار در خواب دیدن , تعبیرخواب خیار چیدن

درباره تعبیر خواب خیار از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب خیاراگر در خواب ببینیم که پاکتی خیار تازه خریده و به خانه می بریم نشاط و خرمی تعبیر خواب خیاررا به خانواده خویش منتقل می کنیم به خصوص اگر فصل نو بر خیار باشد. کرمانی می گوید خوردن خیار پشیمانی است اما دلیلی بر این عقیده نیست تعبیر خواب خیار. خوردن خیار در غیر فصل ندامت است ولی در تعبیر خواب خیارفصل خوب است به خصوص اگر خیار قلمی و تازه باشد و خوش رنگ.

درباره تعبیر خواب خیار از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب خیار , تعبیرخواب مزرعه خیار , خیار در خواب دیدن , تعبیرخواب خیار چیدن

درباره تعبیر خواب خیار از معبران بزرگ بخوانید

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: تعبیر خواب خیار ديدن خيار بر سه وجه بود. اول: پشيماني دركار. دوم: تعبیر خواب خیار شادي. سوم: منفعت از قبل دوستان و خويشان، خاصه سبز و به وقت بود.

تعبیر خواب خیار

آخرین بروز رسانی در : پنج شنبه 27 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.