تعبیر خواب یخ خوردن

درباره تعبیر خواب یخ از معبران بزرگ بخوانید

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
تعبیر خواب یخيخ ، در خواب غم و غصه است مخصوصا اگر خارج از فصل ديده شود.تعبیر خواب یخ مثلا در زمستان ديدن يخ خوب نيست اما از جابر مراکشي نقل است که يخ در خواب گشادگي کارهاست.تعبیر خواب یخ اگر در تابستان يخ فراوان ببينيد که جمع مي کنيد

درباره تعبیر خواب یخ از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب یخ , تعبیر خواب یخ زدن انسان , تعبیر خواب یخ زدگی , تعبیر خواب یخ خوردن

درباره تعبیر خواب یخ از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب یخاز غم و رنج رهايي خواهيد يافت. ممکن است فصلي که در خواب مي بينيد زمستان باشد تعبیر خواب یخاما در خواب احساس گرما داشته باشيد. احساسي که در خواب داريد ملاک تعبير قرار مي گيرد نه فصلي که خواب ديده ايد.تعبیر خواب یخ آب شدن يخ به معني حل شدن مشکلات هم مي تواند باشد.

درباره تعبیر خواب یخ از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب یخ , تعبیر خواب یخ زدن انسان , تعبیر خواب یخ زدگی , تعبیر خواب یخ خوردن

درباره تعبیر خواب یخ از معبران بزرگ بخوانید

آنلي بيتون مى‏گويد:
۱ـ تعبیر خواب یخديدن يخ در خواب ، نشانة آن است كه افراد بي ارزش سعي مي كنند تعبیر خواب یختا بهترين ثمرة فعاليت شما را نابود بسازند .
۲ـ اگر خواب ببينيد قطعه اي يخ روي رود خانه شناور است ، تعبیر خواب یخنشانة آن است كه دوستان به شادماني زندگي شما حسادت مي ورزند .

درباره تعبیر خواب یخ از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب یخ , تعبیر خواب یخ زدن انسان , تعبیر خواب یخ زدگی , تعبیر خواب یخ خوردن

درباره تعبیر خواب یخ از معبران بزرگ بخوانید

محمد بن سیرین گوید : تعبیر خواب یخ یخ درخواب غم و غصه بود، خاصه در سرما. جابر مغربی گوید : یخ فراخی است تعبیر خواب یخاگر در تابستان یخ جمع نمود مال جمع كند. اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گويد:تعبیر خواب یخ اگر در زمستان بیند عیش خوش بود

تعبیر خواب یخ

<

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.