تعبیر خواب نجات یافتن از سیل

درباره تعبیر خواب سیل بدانید

تعبیر خواب سیلآنلی بیتون م‏یگوید : اگر در خواب مشاهده کنید که از خطرى نجات مى‏یابید، بیانگر آن است که بر مشکلات غلبه خواهید کرد. اگر در خواب شخصى را تعبیر خواب سیلببینید که از خطرى نجات پیدا کرده، بیانگر آن است که رفتار خوبى با دیگران دارید

درباره تعبیر خواب سیل بدانید

تعبیر خواب سیل , تعبیر خواب سیل گل آلود , سیل در خواب دیدن , خواب سیل

درباره تعبیر خواب سیل بدانید

تعبیر خواب سیلديدن سيل به خواب، دليل بر دشمني بزرگ بود يا پادشاهي ظالم. اگر در خواب بيند با سيل در كوشش بود، دليل كه با دشمني درافتد. اگر بيند از سيل بيرون آمد، دليل كه بر دشمن ظفر يابد. ديدن سيل درخواب در ملك سردسير، دليل غم و اندوه بود و تعبیر خواب سیلدر گرمسير، دليل منفعت و شادي بود. اگر بيند كه سيل به خانه يا به كوچه درشد، دليل گشايش است.

درباره تعبیر خواب سیل بدانید

تعبیر خواب سیل , تعبیر خواب سیل گل آلود , سیل در خواب دیدن , خواب سیل

درباره تعبیر خواب سیل بدانید

تعبیر خواب سیلاز امام جعفر صادق عليه السلام نقل مي کنند که سيل در خواب يا فتنه و بلاست يا لشکري غالب و دشمني بزرگ که لشکر غالب، دشمن بزرگ و نيز فتنه است و بلا که ناخواسته و نا آگاه بر انسان ها نازل مي شود. سيل در خواب هاي ما حادثه اي است تعبیر خواب سیلبزرگ و خانمان بر انداز که اگر انتظارش را هم نداشته باشيم قدرت مقابله با آن را فاقد هستيم

درباره تعبیر خواب سیل بدانید

تعبیر خواب سیل , تعبیر خواب سیل گل آلود , سیل در خواب دیدن , خواب سیل

درباره تعبیر خواب سیل بدانید

تعبیر خواب سیل معبران نوشته اند که سيل در منطقه گرمسير نشان شادي و فرج و خير و برکت. اگر در خواب ببينيد سيل بدون خشم و خروش و حتي بي آنکه شما بترسيد و بگريزيد وارد خانه شما شد خوب است و سودي عايدتان مي گردد اما اگر خشم و خروش داشته باشد نيکو نيست.تعبیر خواب سیل اگر بترسيد و بگريزيد حتي سيل به شما کاري نداشته باشد نيکو نيست.

تعبیر خواب سیل

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.