تعبیر پروانه سفید در خواب

درباره تعبیر خواب پروانه چقدر می دانید  تعبیر خواب پروانهپروانه هم انسان سبک مغز و احمق و جلف است و هم هوس است و از نوع هوس های زودگذر بخصوص هوس های …

تعبیر خواب دادن میوه به مرده

درباره تعبیر خواب میوه بدانید حضرت امام جعفر صادق فرماید : تعبیر خواب میوهدیدن میوه فروش در خواب چون میوه خوش طعم بود و فروشد، دلیل مضرت است. حضرت دانیال گوید : …

تعبیر خواب دیدن حمله خرس های قهوه ای

تعبیر خواب دیدن حمله خرس های قهوه ای تعبیر خواب دیدن حمله خرس های قهوه ای تعبیر خواب خرس خرس به خواب ديدن، دشمن فرومايه دزد احمق است. اگر بيند بر خرس …

درباره تعبير خواب پروانه اطلاعاتي داريد

تعبير خواب پروانهپروانه هم انسان سبک مغز و احمق و جلف است و هم هوس است و از نوع هوس های زودگذر بخصوصتعبير خواب پروانه هوس های جوانانه و کودکانه. پروانه در خواب های ما تعبير خواب پروانهمعرف سبکی و جلفی نیز هست.

درباره تعبير خواب پروانه اطلاعاتي داريد

تعبیر خواب پروانه , تعبیر خواب پروانه سفید , تعبیر خواب پروانه آبی , تعبیر خواب پروانه سیاه

درباره تعبير خواب پروانه اطلاعاتي داريد

تعبير خواب پروانهحال اگر در خواب ديديد که پروانه اي را به عمد کشتيد خواب شما مي گويد که باطنا نمي خواهيد هوس باز و متلون شناخته شويد تعبير خواب پروانهولي در زندگي شما پيش مي آيد که بايد با هوشياري و دانائي با آن برخورد کنيد. تعبير خواب پروانهبه طور کلي پروانه بيشتر هوس است و داشتن آن هوس بازي است

درباره تعبير خواب پروانه اطلاعاتي داريد

تعبیر خواب پروانه , تعبیر خواب پروانه سفید , تعبیر خواب پروانه آبی , تعبیر خواب پروانه سیاه

درباره تعبير خواب پروانه اطلاعاتي داريد

تعبير خواب پروانهچنانچه در خواب خود فقط پروانه ای دیدید که به تماشای آن ایستاده بودید ضمیر نا خود آگاهتعبير خواب پروانه شما از طلوع یک هوس در زندگیتان خبر می دهد و این که به پیروی از این هوس شان خویش را تخفیف می دهید. اگر به دنبال پروانه ای می دویدید و می خواستید تعبير خواب پروانهاو را بگیرید خواب شما می گوید که به دنبال هوس می روید تعبير خواب پروانهکه رسیدن یا نرسیدن به آن تغییری در زندگی شما پدید نمی آورد.

درباره تعبير خواب پروانه اطلاعاتي داريد

تعبیر خواب پروانه , تعبیر خواب پروانه سفید , تعبیر خواب پروانه آبی , تعبیر خواب پروانه سیاه

درباره تعبير خواب پروانه اطلاعاتي داريد

محمد بن سیرین گوید: تعبير خواب پروانه پروانه درخواب، مردی ضعیف و نادان است که خود را به نادانی در هلاک اندازد. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند پروانه از پس پشت او بپرید و آن کس او را نگرفتتعبير خواب پروانه، دلیل که به کنیزکی دوشیزه دست دراز کند از تعبير خواب پروانهو مضرت نرسد.

تعبير خواب پروانه

آخرین بروز رسانی در : چهارشنبه 24 آذر 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.