همه چیز در مورد “تعبیر خواب حمام” رفتن

تعبیر خواب حمام | تعبیرخواب حمام | tabire khab

تعبیر خواب حمام,تعبیر خواب حمام کردن,تعبیر خواب استحمام ابن سیرین,تعبیر خواب شستشوی بدن,تعبیر خواب شستن موی سر,تعبیر خواب شستن موی سر با صابون

تعبیر خواب حمام , تعبیرخواب حمام , حمام در خواب دیدن , jufdv o,hf plhl

تعبیر خواب حمام

خواب حمام یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم حمام در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب حمام می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب حمام را مطالعه نمایید و متوجه شوید حمام چه تعبیری دارد

تعبیر خواب حمام از دید حضرت یوسف ع

تعبیر خواب رفتن به گرمابه و حمام غم و رنج است

تعبیر خواب حمام از دید علامه مجلسی ره

تعبیر خواب حمام رفتن ، رفتن به زیارت امام است که روح را پاک می کند

تعبیر خواب حمام , تعبیرخواب حمام , حمام در خواب دیدن , jufdv o,hf plhl

تعبیر خواب حمام از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب درون وان یا خزینه بودن ، یک بیماری مهلک است

تعبیر خواب در یک رودخانه حمام کردن ، قدرت و شجاعت است

تعبیر خواب در یک چشمه حمام کردن ، بازیافتن سلامتی است

تعبیر خواب در یک محیط باز حمام کردن ، ازدواج با شخصی ثروتمند است

تعبیر خواب در اتاق خود حمام کردن ، بی وفایی است

تعبیر خواب صابون زدن در حمام ، لذت است

تعبیر خواب حمام کردن در آبهای عمیق ، مراقب خودتان باشید

تعبیر خواب حمام کردن در آبهای سرد ، کامیابی است

تعبیر خواب حمام کردن در آبهای گرم ، شما سرما خواهید خورد

تعبیر خواب حمام کردن با لباس ، نشانه ضعف است

تعبیر خواب کثیف کردن آب وان ، شما به خودتان آسیب خواهید رساند

تعبیر خواب تماشای دیگران در حمام ، غم و غصه است

تعبیر خواب حمام , تعبیرخواب حمام , حمام در خواب دیدن , jufdv o,hf plhl

تعبیر خواب حمام از دید خالد بن علی بن محد العنبری

تعبیر خواب حمام ممکن است زن باشد که اگر حمام تمیز و خوب باشد زندگی خوب است و برعکس

تعبیر خواب حمام از دید کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب حمام این است که خشم بزرگی شما را فرا می گیرد .

تعبیر خواب شما در حمام هستید این است که اضطراب بزرگ خواهید داشت

تعبیر خواب با آب یخ حمام می کنید این است که آینده ناراحتی بزرگی را برای شما در پیش دارد .

تعبیر خواب با آب سرد حمام می کنید این است که غم بزرگی دارید

تعبیر خواب با آب گرم حمام می کنید این است که از یکی از عزیزانتان جدا می شوید .

تعبیر خواب با آب ولرم حمام می کنید این است که پول هنگفت بدست می آورید

تعبیر خواب صبح زود به حمام می روید این است که بزودی ازدواج میکنید

تعبیر خواب هنگام ظهر به حمام می روید این است که در سلامت کامل خواهید بود و لذتهای بسیاری در انتظار شماست .

تعبیر خواب حمام , تعبیرخواب حمام , حمام در خواب دیدن , jufdv o,hf plhl

تعبیر خواب هنگام عصر به حمام می روید این است که یک دوست خیانتکار در نزدیکی شماست .

تعبیر خواب قبل از خوابیدن حمام می کنید این است که مطیع یکی از دوستانتان خواهید شد .

تعبیر خواب آب حمام را براه می اندازید این است که با یکنفر شدیداً مخالفت خواهید کرد .

تعبیر خواب حمام را برای خودتان آماده می کنید این است که یک بیماری خطرناک میگیرید

تعبیر خواب برای شریک زندگیتان حمام آماده می کنید این است که تعبیر خواب نقشه های بزرگ خود را عملی می کنید .

تعبیر خواب برای یکی از عزیزانتان حمام آماده می کنید این است که زندگی شما پر از تجمل خواهد بود .

تعبیر خواب برای بچه ها حمام را آماده می کنید این است که خوشبختی در راه است

تعبیر خواب برای یکی از دوستانتان حمام را آماده می کنید این است که رابطه شما با این دوست قطع خواهد شد .

تعبیر خواب با لباس حمام می کنید این است که مشاجرات عشقی دارید

تعبیر خواب با کسی که دوست دارید در حمام هستید این است که پول هنگفتی نصیبتان می شود .

تعبیر خواب در حمام لخت می شوید ولی حمام نمی کنید این است که مشکلات متعدد عشقی در پیش دارید

تعبیر خواب حمام , تعبیرخواب حمام , حمام در خواب دیدن , jufdv o,hf plhl

یوسف نبی علیه السلام در مورد خواب حمام می گوید

دیدن گرمابه رفتن رنجوریپدید آید دیدن گرمابه غم واندوح بود

علامه مجلسی ( ره) گوید: و حمام رفتن را توفیق زیارت امام می داند که مایه پاک شدن روح است از آلودگی گناه

لوک اویتنهاو در مورد خواب حمام می گوید

درون وان یا خزینه : یک بیماری مهلک

در یک رودخانه حمام کردن : قدرت و شجاعت

در یک چشمه حمام کردن : بازیافتن سلامتی

در یک محیط باز حمام کردن : ازدواج با شخصی ثروتمند

در اتاق خود حمام کردن : بی وفایی

صابون زدن در حمام : لذت

حمام کردن در آبهای عمیق : مراقب خودتان باشید

حمام کردن در آبهای سرد : کامیابی

حمام کردن در آبهای گرم : شما سرما خواهید خورد

تعبیر خواب حمام , تعبیرخواب حمام , حمام در خواب دیدن , jufdv o,hf plhl

حمام کردن با لباس : نشانه ضعف

کثیف کردن آب وان : شما به خودتان آسیب خواهید رساند

تماشای دیگران در حمام : غم و غصه

1ـ دیدن گلهای زرد یا سفید در حمام ، علامت آن است که از دل نومیدی ، شادی پایداری پدیدار خواهد شد .

2ـ اگر دختری خواب ببیند در حمام است ، نشانة آن است که به کسب لذتهای فرار و بیهوده گرایش دارد .

1ـ دیدن حمام بخار در خواب ، علامت آن است که دوستانی بداخلاق و گله مند خواهید داشت .

2ـ اگر خواب ببینید از حمام بخار بیرون می آیید ، علامت آن است که تمامی نگرانیهای شما موقتی خواهد بود .

تعبیر خواب حمام , تعبیرخواب حمام , حمام در خواب دیدن , jufdv o,hf plhl

تعبیر خواب جدید در مورد حمام‌

حمام‌ کردن‌ در خواب‌ می‌تواند نشان‌ دهنده‌ نیازشما به‌ تن‌ در دادن‌ به‌ شکلی‌ از تمیزی‌ باشد. اگراخیرا در زندگی‌ روزمره‌تان‌ تغییر و تحولاتی‌ ایجادکرده‌اید و یا از شر عواطف‌ و احساسات‌ آزارنده‌ ومزاحم‌ خلاص‌ شده‌اید، این‌ خواب‌ می‌تواند تأییدی‌بر آن‌ محسوب‌ شود. حمام‌ کردن‌ در خواب‌ نمایانگرپاکسازی‌ خویشتن‌ بیرونی‌ و دور کردن‌ مسایل‌ یامشکلات‌ آزارنده‌ یا بغرنج‌ است‌.

معنی‌ اساسی‌تر آن‌پاکسازی‌ عقاید، افکار، نقطه‌ نظرات‌ و یا قضاوت‌های‌قدیمی‌ و غیرمفید است‌. در ضمن‌ چنین‌ خوابهایی‌به‌ منزله‌ هشداری‌ برای‌ آرامش‌ خاطر داشتن‌ و دورکردن‌ فکر و خیالات‌ شخص‌ بیننده‌ خواب‌ در زندگی‌روزمره‌اش‌ است‌. یعنی‌ این‌ که‌ برای‌ مدتی‌ بهتر است‌که‌ به‌ مشکلات‌ اهمیت‌ ندهید. همچنین‌ به‌ تعبیر آب‌مراجعه‌ فرمایید.

تعبیر خواب حمام , تعبیرخواب حمام , حمام در خواب دیدن , jufdv o,hf plhl

آنلی بیتون در مورد خواب حمام می گوید

۱ـ اگر شخصی جوان خواب ببیند حمام می کند ، نشانه آن است که به جنس مخالفی دل داده است ، و در هراس است که مبادا در اثر تبلیغات منفی دیگران نسبت به فرد مورد نظر عقیده اش تغییر یابد .

۲ـ اگر زنی حامله خواب ببیند استحمام می کند ، دلالت بر آن دارد که سقط جنین خواهد کرد . و اگر مردی در خواب خود را در حال استحمام و شستشو ببیند ، به این معناست که مورد بی وفایی خواهد شد . بعد از چنین خوابی هر نوع معامله ای باید با احتیاط و محافظه کاری انجام شود.

۳ـ اگر همراه دیگران در خواب خود را مشغول شستشو و استحمام ببینید ، نشانه آن است که باید از دوستان شرور دوری کنید ، این خواب بدنامی و رسوایی به دنبال دارد .

۴ـ اگر خواب ببینید با آبی گل آلود در حال استحمام هستید ، دلالت بر آن دارد که دشمنان در نزدیکی شما هستند .

۵ـ اگر بیوه زنی خواب ببیند استحمام می کند ، نشانه آن است که از پیمان های قبلی خود دست برداشته است و در انتظار شوهری دیگر است .

۶ـ اگر دختران خواب ببینند در حال استحمام هستند ، باید از گرفتن دوست بپرهیزند .

۷ـ استحمام با آب گرم معمولاً نشانه آن است که وقایع بدی در انتظار شماست .

۸ـ استحمام با آب سرد و پاکیزه نشانه آن است که در مدتی طولانی سلامت خواهید بود . و با شادمانی زندگی خواهید کرد .

۹ـ آب تنی و شستشو در آب دریا ، نشانه آن است که بعد از کسب دانش ، شغلی مورد علاقه به دست خواهید آورد .

تعبیر خواب حمام , تعبیرخواب حمام , حمام در خواب دیدن , jufdv o,hf plhl

علامه مجلسی رحمه الله علیه در مورد خواب حمام می گوید

و حمام رفتن را توفیق زیارت امام می داند که مایه پاک شدن روح است از آلودگی گناه

خالد بن علی بن محد العنبری در مورد خواب حمام میگوید

ممکن است بر زن دلالت داشته باشد. اگر حمام تمیز و بهداشتی و بوی آن مطبوع باشد، بینندهی این خواب با همسرش، زندگی خوشی دارند و اگر حمام اینگونه نباشد، همسرش با وی ناسازگار خواهد بود.

تعبیر خواب حمام , تعبیرخواب حمام , حمام در خواب دیدن , jufdv o,hf plhl

لوک اویتنهاو در مورد خواب حمام می گوید

درون وان یا خزینه : یک بیماری مهلک

در یک رودخانه حمام کردن : قدرت و شجاعت

در یک چشمه حمام کردن : بازیافتن سلامتی

در یک محیط باز حمام کردن : ازدواج با شخصی ثروتمند

در اتاق خود حمام کردن : بی وفایی

صابون زدن در حمام : لذت

حمام کردن در آبهای عمیق : مراقب خودتان باشید

حمام کردن در آبهای سرد : کامیابی

حمام کردن در آبهای گرم : شما سرما خواهید خورد

حمام کردن با لباس : نشانه ضعف

کثیف کردن آب وان : شما به خودتان آسیب خواهید رساند

تماشای دیگران در حمام : غم و غصه

در سر زمین رویاها آمده:

خواب حمام : خشم بزرگی شما را فرا می گیرد .

شما در حمام هستید : اضطراب بزرگ

با آب یخ حمام می کنید : آینده ناراحتی بزرگی را برای شما در پیش دارد .

با آب سرد حمام می کنید : غم بزرگ

تعبیر خواب حمام , تعبیرخواب حمام , حمام در خواب دیدن , jufdv o,hf plhl

با آب گرم حمام می کنید : از یکی از عزیزانتان جدا می شوید .

با آب ولرم حمام می کنید : پول هنگفت

صبح زود به حمام می روید : بزودی ازدواج میکنید

هنگام ظهر به حمام می روید : در سلامت کامل خواهید بود و لذتهای بسیاری در انتظار شماست .

هنگام عصر به حمام می روید : یک دوست خیانتکار در نزدیکی شماست .

قبل از خوابیدن حمام می کنید : مطیع یکی از دوستانتان خواهید شد .

آب حمام را براه می اندازید : با یکنفر شدیداً مخالفت خواهید کرد .

تعبیر خواب حمام , تعبیرخواب حمام , حمام در خواب دیدن , jufdv o,hf plhl

حمام را برای خودتان آماده می کنید : یک بیماری خطرناک

برای شریک زندگیتان حمام آماده می کنید :

نقشه های بزرگ خود را عملی می کنید .

برای یکی از عزیزانتان حمام آماده می کنید : زندگی شما پر از تجمل خواهد بود .

برای بچه ها حمام را آماده می کنید : خوشبختی

برای یکی از دوستانتان حمام را آماده می کنید : رابطه شما با این دوست قطع خواهد شد .

با لباس حمام می کنید : مشاجرات عشقی

با کسی که دوست دارید در حمام هستید : پول هنگفتی نصیبتان می شود .

در حمام لخت می شوید ولی حمام نمی کنید : مشکلات متعدد عشقی در پیش دارید

تعبیر خواب حمام | حمام در خواب دیدن | تعبیر خواب

101 comments

 1. در غساله خانه باکافور سر خودم رامیشستم

 2. سلام،خاب دیدم دست وصورتم راباآبی که درون گودال کچکی بود شستم صورتم حالت ورم کرده وبیهس بودمثله سکته ولی خودبخودخوب شد،،آب صاف بود،،باکمال تشکر

 3. این خواب از گشایش و بهتر شدن اوضاع می گوید.

 4. یوسف نبی علیه السلام گوید:

  دیدن گرمابه رفتن رنجوریپدید آید دیدن گرمابه غم واندوح بود

 5. علامه مجلسی ( ره) گوید: و حمام رفتن را توفیق زیارت امام می داند که مایه پاک شدن روح است از آلودگی گناه

 6. لوک اویتنهاو می گوید :

  درون وان یا خزینه : یک بیماری مهلک

  در یک رودخانه حمام کردن : قدرت و شجاعت

  در یک چشمه حمام کردن : بازیافتن سلامتی

  در یک محیط باز حمام کردن : ازدواج با شخصی ثروتمند

  در اتاق خود حمام کردن : بی وفایی

  صابون زدن در حمام : لذت

 7. حمام کردن در آبهای عمیق : مراقب خودتان باشید

  حمام کردن در آبهای سرد : کامیابی

  حمام کردن در آبهای گرم : شما سرما خواهید خورد

  حمام کردن با لباس : نشانه ضعف

  کثیف کردن آب وان : شما به خودتان آسیب خواهید رساند

  تماشای دیگران در حمام : غم و غصه

 8. دیدن گلهای زرد یا سفید در حمام ، علامت آن است که از دل نومیدی ، شادی پایداری پدیدار خواهد شد .

 9. اگر دختری خواب ببیند در حمام است ، نشانة آن است که به کسب لذتهای فرار و بیهوده گرایش دارد .

 10. دیدن حمام بخار در خواب ، علامت آن است که دوستانی بداخلاق و گله مند خواهید داشت .

 11. اگر خواب ببینید از حمام بخار بیرون می آیید ، علامت آن است که تمامی نگرانیهای شما موقتی خواهد بود .

 12. حمام‌ کردن‌ در خواب‌ می‌تواند نشان‌ دهنده‌ نیازشما به‌ تن‌ در دادن‌ به‌ شکلی‌ از تمیزی‌ باشد.

  • منم خواب دیدم با بچه حموم میکنم…بچه هم دختر عموم بود
   دو شب پیاپی خواب دیدم با دختر عموم ک شاید دوسالشه رفتم حموم

  • منم خواب دیدم با بچه حموم میکنم…بچه هم دختر عموم بود
   دو شب پیاپی خواب دیدم با دختر عموم ک شاید دوسالشه رفتم حموم

 13. اگراخیرا در زندگی‌ روزمره‌تان‌ تغییر و تحولاتی‌ ایجادکرده‌اید و یا از شر عواطف‌ و احساسات‌ آزارنده‌ ومزاحم‌ خلاص‌ شده‌اید، این‌ خواب‌ می‌تواند تأییدی‌بر آن‌ محسوب‌ شود. حمام‌ کردن‌ در خواب‌ نمایانگرپاکسازی‌ خویشتن‌ بیرونی‌ و دور کردن‌ مسایل‌ یامشکلات‌ آزارنده‌ یا بغرنج‌ است‌.

 14. معنی‌ اساسی‌تر آن‌پاکسازی‌ عقاید، افکار، نقطه‌ نظرات‌ و یا قضاوت‌های‌قدیمی‌ و غیرمفید است‌. در ضمن‌ چنین‌ خوابهایی‌به‌ منزله‌ هشداری‌ برای‌ آرامش‌ خاطر داشتن‌ و دورکردن‌ فکر و خیالات‌ شخص‌ بیننده‌ خواب‌ در زندگی‌روزمره‌اش‌ است‌. یعنی‌ این‌ که‌ برای‌ مدتی‌ بهتر است‌که‌ به‌ مشکلات‌ اهمیت‌ ندهید. همچنین‌ به‌ تعبیر آب‌مراجعه‌ فرمایید.

 15. اگر شخصی جوان خواب ببیند حمام می کند ، نشانه آن است که به جنس مخالفی دل داده است ، و در هراس است که مبادا در اثر تبلیغات منفی دیگران نسبت به فرد مورد نظر عقیده اش تغییر یابد .

 16. اگر زنی حامله خواب ببیند استحمام می کند ، دلالت بر آن دارد که سقط جنین خواهد کرد . و اگر مردی در خواب خود را در حال استحمام و شستشو ببیند ، به این معناست که مورد بی وفایی خواهد شد . بعد از چنین خوابی هر نوع معامله ای باید با احتیاط و محافظه کاری انجام شود .

 17. اگر همراه دیگران در خواب خود را مشغول شستشو و استحمام ببینید ، نشانه آن است که باید از دوستان شرور دوری کنید ، این خواب بدنامی و رسوایی به دنبال دارد .

 18. اگر خواب ببینید با آبی گل آلود در حال استحمام هستید ، دلالت بر آن دارد که دشمنان در نزدیکی شما هستند .

 19. اگر بیوه زنی خواب ببیند استحمام می کند ، نشانه آن است که از پیمان های قبلی خود دست برداشته است و در انتظار شوهری دیگر است .

 20. اگر دختران خواب ببینند در حال استحمام هستند ، باید از گرفتن دوست بپرهیزند .

 21. استحمام با آب گرم معمولاً نشانه آن است که وقایع بدی در انتظار شماست .

 22. استحمام با آب سرد و پاکیزه نشانه آن است که در مدتی طولانی سلامت خواهید بود . و با شادمانی زندگی خواهید کرد .

 23. ـ آب تنی و شستشو در آب دریا ، نشانه آن است که بعد از کسب دانش ، شغلی مورد علاقه به دست خواهید آورد .

 24. علامه مجلسی رحمه الله علیه :

  و حمام رفتن را توفیق زیارت امام می داند که مایه پاک شدن روح است از آلودگی گناه

 25. خالد بن علی بن محد العنبری:

  ممکن است بر زن دلالت داشته باشد. اگر حمام تمیز و بهداشتی و بوی آن مطبوع باشد، بینندهی این خواب با همسرش، زندگی خوشی دارند و اگر حمام اینگونه نباشد، همسرش با وی ناسازگار خواهد بود.

 26. لوک اویتنهاو :

  درون وان یا خزینه : یک بیماری مهلک

  در یک رودخانه حمام کردن : قدرت و شجاعت

  در یک چشمه حمام کردن : بازیافتن سلامتی

 27. در یک محیط باز حمام کردن : ازدواج با شخصی ثروتمند

  در اتاق خود حمام کردن : بی وفایی

  صابون زدن در حمام : لذت

 28. حمام کردن در آبهای عمیق : مراقب خودتان باشید

  حمام کردن در آبهای سرد : کامیابی

  حمام کردن در آبهای گرم : شما سرما خواهید خورد

 29. در سر زمین رویاها آمده:

  خواب حمام : خشم بزرگی شما را فرا می گیرد .

  شما در حمام هستید : اضطراب بزرگ

  با آب یخ حمام می کنید : آینده ناراحتی بزرگی را برای شما در پیش دارد .

  با آب سرد حمام می کنید : غم بزرگ

  با آب گرم حمام می کنید : از یکی از عزیزانتان جدا می شوید .

  با آب ولرم حمام می کنید : پول هنگفت

  صبح زود به حمام می روید : بزودی ازدواج میکنید

  هنگام ظهر به حمام می روید : در سلامت کامل خواهید بود و لذتهای بسیاری در انتظار شماست .

 30. با لباس حمام می کنید : مشاجرات عشقی

  با کسی که دوست دارید در حمام هستید : پول هنگفتی نصیبتان می شود .

  در حمام لخت می شوید ولی حمام نمی کنید : مشکلات متعدد عشقی در پیش دارید

 31. سلام.چندین بار خواب مادر بزرگ خدا بیامرزم را مبینم که دارم در حمام میشورمش.تعبیرش چیه

 32. من خواب دیدم که مادرمرحومم داشت مراحمام میدادتعبیرش چیه؟

 33. من خواب دیدم که مادرمرحومم داشت مراحمام میدادتعبیرش چیه؟

 34. 😡 خواب ديدم با خواهرم فكر كنم دخترم هم بود تو حمام عمومي قديمي بوديم و تقريبا مي دونستم حمام مال كيه چند بار خواب شبيه اين ديدم. 😡

 35. منم چند بار همچين خوابي رو ديدم.اگه تعبيري ازش پيدا كرديدبه من هم اطلاع بديد

 36. حمام کردن در جمع خودداری از برهنگی آمدن پلیس به حم

 37. خوب دیدم که در حمام هستم و برعکس همیشه آب بسیار زیاد است و من خود را در حمام صابون میزنم

 38. سلام من خواب دیدم که حمام میکنم و خیلی خیلی ام تمسز شدم میشه تعبیرشو بگین ممنون 😉

 39. سلام اگه میشه لطف کنید تعبیر خواب شستن کسی در حمام رابگید(بچه)

 40. سلام حمام كردن در يك حمام تنگ يعني چه ؟ :cry:: :cry::

  • شستن بچه درخواب توسط دختر مجرد.ممنون میشم لطف کنین پاسخ بدین.متشکر

 41. خواب دیدم تعدادی زیادی از خانم ها در توالت حمام می کنند . اما من حمام نکردم

 42. خاله من خواب دیده پدرش رو برده حمام و حسابی کیسه کشیده و شسته و بیرون فرستاده بعد خودش رو شسته اومده بیرون البته پدرش لباس زیر داشته لطفا تعبیرش رو بهم بگید .

 43. خواب دیدم در حمام دارم دو تشت بزرگ گوشت رو میشورم و همش مواظب اینم که نکنه در باز شه و کسی من رو ببینه

 44. خواب دیدم به سختی دارم حموم میکنم

 45. سلام خواب ديدم حمامم مكردم با لباس و از سقف حمام ريشه درخت در آمده و يكي از آنها خيلي تنومند است و بيرون حمام پدر مرحومم و مادرم هستند تعبيرش چيست

 46. خواب دیدم دارم بدن و پاها را کیسه میکنم و از بدنم چرک ها میریزد

 47. سلام خواب دیدم از جایی رد میشدم که دو طرف راه ورودی چند حمام قدیمی وخیلی تمیز بود؛لطف میکنید تعبیرشوبگید؛مرس ی

 48. خواب دیدم با مادرم به حمام بیرون رفته بودیم و داخل رختکن بودیم که دوستم را در آنجا دیدم که داشت م گفت از همسرم جدا شدم و مرا طلاق داده است و من طلاهایم را پس ندادم ❗ ❗ ❗ :-?: :-?: :-?: :-?:

 49. ديدم يك پسر كه خيلي دوستش دارم به خواستگار دختر بازيگري در خانه ما امد و در حياط ديدم كه روباهي امد ونصف گربه را از پايين خورد وكربه به بالا درخت رفت و افتاد مرد

 50. سلام من خواب دیدم به حمام رفتم درانجا مادر بزرگم که به تازگی فوت کرده و خیلی عزیز بود را کیسه کشیدم وچرکشان درمیامد میشه تعبیرش روبگید.ممنون

 51. منم عین شما دیدم

 52. شاید همسر شما شمارو در جمع فامیل آزاد بزاره و تو جامعهیه کمی کمتر آزاد بزاره و چیزی نگه اما باید متوجه باشی که با اطرافیانت مثل رئیست گرم نگیری.مردم طرض فکر دیگه ای دارند

 53. حمام کردن ناموس با مرد غریبه در خواب چیه کسی تعبیری براش داره؟!!

 54. حمام کردن ناموس با مرد غریبه در خواب

 55. سلام .خواب دیدم چندتا بچه رو حموم میکنم .تعبیرش چیه؟؟؟؟؟؟؟؟

 56. به دنیا امدن گوساله در خواب چه تعبیری داره؟؟؟؟؟

 57. با سلام ! دایی من خواب دید که من از حمام بیرون امدم .
  خواهش می کنم تعبیرشو بگید.

 58. سلام. خواب دیدم در یک حمام مشغول شستن و پاکیزه کردن بدن خودم هستم و آب هم بسیار زلال بود . تعبیرش چیست؟زهرا

 59. خواب دیدم توخونه عشقم (پسرعموم) دارم حموم میکنم اون بیرون ایستاده بود و از شیشه منو میدید منم یه پارچه رو شیشه گذاشتم که منو نبینه تعبیرش چیه

 60. خواب دیدم دارم پشت شوهرم را کیسه میکشم و خیلی هم چرک سیاه در میاد

 61. سلام من خواب دیدم که تو یه حموم سونا قدیمی دارم میگردم و رو درو دیوارش اسمای قدیمی نوشته بود

 62. خواب دیدم حمام رفتم وچرک زیادی از بدنم میریزه

 63. خواب دیدم دوستانم ب خانه ما میان بعد شب میخوابن خونمونو صبح میرن دوبار این خواب تکرار شده

 64. خواب دیدم توحمومم دارم سرمومیشورم تعبیرش؟

 65. من در خواب دیدم که من زیر دوشم و دیگران هم در خزنه یا وان حمام دارن خودشان را می شویند خودشم حمام در امامزاده بود تعبیرش چی میشه

 66. خواب ديدم إز طرف مدرسه داشتيم مي رفتيم حمام عمومي و توي حمام عمومي هم رفتيم و من داشتم تو أن جاگم مي شدم تعبير 😡

 67. سلام تو خواب دیدم که پیش داداشم تووان پر از کف دارم بدنمو میشورم تعبیرش چیه

 68. با سلام. خواب دیدم که روح مرده زنی و غسل میداد بعد آمد طرف من داخل حمام که ازش مىترسىدم و نمىخواستم منو حمام بده که آمد طرفم و حمام داد و ازمن بچه هم داشت تعبیرش چس ممنون

 69. سلام دو بار است خواب می بینم یک نفر اصرار دارد من را حمام دهد و کیسه بکشد لطفا لطفا تعبیرش را بگویید

 70. سلام دوبار خواب دیدم که کسی اصرار دارد مرا حمام دهد و کیسه بکشد لطفا تعبیرش را بگویید

 71. سلام من پدرم فوت کرده خواب دیدم که در حمام خونمون دارم میشورمش تعبیرش چی میشه؟ ممنون

 72. صب حدوداى ساعت 10 خواب ديدم مادرم که 10 ماه هست فوت شده همراهش دارم تو پارکينگ خونشون حمام ميکنم 😕 لطفا بگيد تعبيرش چيه؟

 73. خواب ديدم دارم خاله مامانم(كه الان زنده نيستن) تو حموم ميشورم.

 74. سلام صبح حدودا ساعت ۸ خواب دیدم با یکی از استادای خانمم تو حمومم بعد رییس دانشگامون که مرد میاد تو در و وا میکنه با عصبانیت به ما نگاه میکنه و میره

 75. خواب دیدم شوهرم مادر بزرگ مادرم که چند ساله مرده حمام کرده و اون زن هووی منه تو خواب تعبیرش چیه

 76. خواب دیدم در حمام با کسی جماع میکنم

 77. خواب ديدم كه به داخل حمام هستم بدنم را كيسه ميكنم خيلي جرك از دو دستم جدا ميشه بعد اب ميريزم متوجه ميشم كه أب سرد شده ميرم أب داغ ميكيرم و خيلي خوشم مياد كه أب كرم به بدنم بريزم . ممكن است تعبير خواب مرا بكويد.

 78. هر وقت در خواب میخواهم حمام کنم همش مرد نامحرم مياد که بدن منو ميخواد ببينه یا به اتفاقی میبینه، تعبیرش چيه؟

 79. من خواب ديدم يك مرد اومد تو حمام و سرمو كرد زير اب و كشت

 80. سلام خواب دیدم کسی که 1 ساله از دنیا رفته حمام خونه پدری رفته منو صدا زده منم رفتم داخل پشت کمرشو کیسه کشیدم لطفا تعبیر خواب منو برام بفرستید.

 81. سلام .خواب دیدم پدر بزرگم ک در حال حاضر فوت کردن در خوابم زندس و خیلی پیر شده ومن در حمام کیسه میکشمش و چرک زیادی ازش میاد .او بدنش کاملا لخت بود و من چشمم به عورتش افتاد ک مثل زن بود

 82. سلام دختر خالم خواب دیده ک توی حموم هستش و گوشوارشو گم کرده و هی اب میریزه ک گوشوارشو پیدا کنه لطفا تعبیرشو بگین

 83. اگرخواب بازن اقوام خود که اون داره تورا حمام میکنه چه تعبیری دارد

 84. سلام بعدالظهر خواب دیدم عشقم در حمام خانه مان مشغول حمام است تعبیرش چیه؟

 85. سلام ،خواب دیدم موهای بلند مشکی مجعد دارم جلوی در حمام بابدن برهنه از شیلنگ آب خودمو آب کشی میکنم درحالیکه دخترخالم داخل حمام وداره خودشو میشوره حوله اش و برمیدارم دورخودم میپیچم وخالم براش یه حوله دیگه میاره؟تعبیرخاصی داره؟

 86. سلام..خواهر زاده م خواب ديده كه من داخل حمامم و يه نوزاد بسيار زيبا رو از حمام ميدم دستش تا خشكش كنه..البته فقط سر من رو ميديده…من چند ماهيه با شوهرم مشكل پيدا كردم و كارمون توي دادگاهه..
  بچه هم ندارم،.تعبير خواب رو لطف ميكنيد؟؟

 87. سلام من خواب دیدم پدر مادرم رفتن حموم. تعبیرش چیه؟

 88. سلام وقت بخیر، تعبیر خواب کیسه کشیدن دستهای دوستم ک چرک زیادی از آنها بیرون میومد.

 89. سلام وقت بخیر، تعبیر خواب کیسه کشیدن دستهای دوستم که چرک زیادی هم از آنها بیرون میومد.

 90. علیرضا حیدری

  خواب دیده ام که همراه با تنی چند از خانواده و فامیل همه باهم از حمام عمومی خارج شده ایم و برمیگردیم

 91. سلام ببخشید من خواب دیدم دارم جلوی دوتااز پسرعموهام حموم میکنم تعبیرش چیه؟؟؟

 92. درود بر شما
  خانمی مجرد هستم،خواب دیدم،در شهر دیگه ایی همراه با خانواده ایی که قبلا خواستگارم بودن ،مهمان هستیم،در حال برگشت به خونه بودیم ،تمامی وسایلمون از جمله ،ساک ،کیف و… رو اماده کرده بودیم.لحظه آخر پسری که حواستگارم بود یادش اومد که دوش نگرفته،این موضوع رو اعلام کرد و رفت حموم،منم یادم اومد که مسواک نزدم،موقع شب بود،منم تویه جمع شروع کردم به مسواک زدن ،طوری که تویه پذیرایی میومدم ومیرفتم،حتی رویه ساک ها ووسایل گام میذاشتم.رفتم داخل دستشویی،صدایه حمام کردنش رو میشنیدم،(دستشویی و حموم کاملا مجزا بودن)وارد دستشویی شدم دیدم شیر آب کاملا بازه،وهمون لحظه دهنم رو شستم.لطف بفرمایید تعبیرش رو بگید،ممنون میشم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.