همه چیز در مورد “تعبیر خواب طلاق” دادن و گرفتن

تعبیر خواب طلاق | تعبیرخواب طلاق | tabire khab

تعبیر خواب طلاق,تعبیر خواب طلاق گرفتن پدر و مادر,تعبیر خواب طلاق گرفتن زن از مرد,تعبیر خواب طلاق دادن زن,تعبیر خواب طلاق گرفتن از شوهر,تعبیر خواب طلاق دادن,تعبیر خواب طلاق زن,تعبير خواب طلاق دادن زن,تعبیر خواب طلاق از همسر,تعبیر خواب طلاق گرفتن دیگران,تعبیر خواب طلاق دادن زن خود,تعبیر خواب طلاق گرفتن زن از شوهر,تعبیر خواب طلاق گرفتن زن,تعبیر خواب طلاق گرفتن دختر مجرد,تعبیر طلاق دادن زن در خواب,تعبیر خواب طلاق گرفتن زن وشوهر,تعبیر خواب طلاق گرفتن دختر,تعبیر خواب طلاق دادن شوهر,تعبیر خواب طلاق گرفتن شوهر,تعبير خواب طلاق دادن,تعبیر خواب طلاق دادن مرد,تعبیر خواب طلاق دادن همسر,تعبیر خواب طلاق گرفتن,تعبیر خواب طلاق زن و شوهر,تعبیر خواب طلاق زن از مرد,تعبیر خواب زن طلاق گرفته,تعبیر خواب زن طلاق داده,تعبیر خواب زن طلاق دادن,تعبیر خواب طلاق برای زن,تعبیر خواب طلاق گرفتن زن و شوهر,تعبیر خواب طلاق از شوهر,تعبیر خواب طلاق زن از شوهر,تعبیر خواب طلاق گرفتن از همسر,تعبیر خواب طلاق همسر,تعبیر خواب طلاق گرفتن دیگری

تعبیر خواب طلاق , تعبیرخواب طلاق , طلاق در خواب دیدن

تعبیر خواب طلاق

خواب طلاق هم جزو خوابهای عجیب و غریب و مرسومی است که ما میبینیم.اگر شما هم دنبال تعبیر خواب طلاق هستید می توانید با خواندن این مطلب تعبیر خواب خود را متوجه شوید.این مطلب کامل ترین مرجع تعبیرخواب طلاق است.

تعبیر خواب طلاق گرفتن پدر و مادر همان تعبیر خواب دیدن طلاق دیگران در خواب است

تعبیر خواب طلاق از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب طلاق دادن زن ، پشیمانی و ندامت از کاری که قبلا کرده ای است

به طوری کلی خلع کردن بر قدرت دلالت می کند

تعبیر خواب طلاق , تعبیرخواب طلاق , طلاق در خواب دیدن

تعبیر خواب طلاق گرفتن پدر و مادر

تعبیر خواب طلاق از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب طلاق دادن زن به شرطی که همان یک زن را داشته باشی دلیل بر شرف و بزرگی است

تعبیر خواب طلاق دادن زن به شرطی که زن دیگری داشته باشد در بزرگیش شک است

تعبیر خواب طلاق از دید منوچهر مطیعی تهرانی

به طور کلی اکثر کسانی که زنشان را طلاق می دهند پشیمان میشوند و خواستار رجوع دوباره می شوند.

تعبیر خواب طلاق دادن همسر را پشیمانی تعبیر کرده اند.

تعبیر خواب تلاش برای طلاق همسر درد و رنجی است که می خواهید برطرفش کنید است

تعبیر خواب دیدن طلاق دیگران هم غم و اندوهی است که می خواهید از ان رها شوید

تعبیر خواب طلاق دیدن نوعی حسرت است

تعبیر خواب طلاق , تعبیرخواب طلاق , طلاق در خواب دیدن

تعبیر خواب طلاق گرفتن زن از مرد

تعبیر خواب طلاق از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب طلاق و جدا شدن از همسر ، خطر آتش سوزی است

تعبیر خواب طلاق گرفتن، تنبیه شدن بخاطر کار خطاست

تعبیر خواب طلاق از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب طلاق دادن همسر عدم علاقه به همسر است

تعبیر خواب طلاق گرفتن زن،منزوی شدنش بخاطر بی وفایی همسرش است

تعبیر خواب طلاق , تعبیرخواب طلاق , طلاق در خواب دیدن

تعبیر خواب طلاق دادن زن

از امام صادق علیه السلام نقل می کنند که اگر ببینید زن خویش را طلاق داده اید کاری می کنید که از کرده خود پشیمان و نادم می شوید. معبران دیگر نیز با اندکی اختلاف همین عقیده را دارند. اما نود درصد کسانی که همسر خویش را طلاق می دهند یا ازدواج هایی که به متارکه و جدایی می انجامد همراه با ندامت و ملامت و پشیمانی و سرزنش است و به همین علت است که غالبا رجوع اتفاق می افتد و زوجین با ابراز پشیمانی به سوی یکدیگر باز می گردند به خصوص اگر صاحب فرزند یا فرزندانی باشند. زمینه تعبیر فوق و اطلاق ندامت به امر طلاق در خواب نیز همین است. چنانچه در خواب ببینید که همسری دارید و او را طلاق داده اید کاری می کنید که از انجام آن خشنود نمی شوید. شما را ملامت می کنند ولی اگر در خواب ببینید که همسر خود را می خواهید طلاق بدهید غصه و اندوهی دارید که تلاش می کنید از رنج آن برهید. اگر ببینید که دیگری همسر خود را طلاق داده تعبیر عینا همین است که گفتیم. باز هم شما غم و اندوهی دارید که می کوشید از عذابش آسوده گردید و مشاهده متارکه دیگران واکنش نوعی حسرت خوردن است که دیگری از انقیاد رهید و راحت شد و من هنوز در بستر غم و رنج هستم.

تعبیر خواب طلاق , تعبیرخواب طلاق , طلاق در خواب دیدن

تعبیر خواب طلاق گرفتن از شوهر

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند کسی زنش را طلاق داد و او یک زن بیش نبود، دلیل شرف و بزرگی بود. اگر او را زنی دیگر یا کنیزکی بود، دلیل که در بزرگی او نقصان شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر بیند زن را طلاق داد، دلیل که کاری کند که از آن پشیمان شود و دیدن خلع کردن، دلیل بر توانگری و غنیمت است.

تعبیر خواب طلاق | دیدن طلاق در خواب | تعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 54 عدد

 • اگر کسی در خواب دید همسر خود را طلاق داده، تمایل به زنی دیگر دارد که با او ازدواج کند.

 • اگر آن زن دارای شوهر است، به فعل حرام می پردازد و اگر زن مجرد است، تمایل به نگهداری هر دو زن دارد ولی زن اول طلاق را ترجیح می دهد. چنین مردی ذاتا بوالهوس و هرزه است.

 • امام صادق (ع) می فرماید: اگر ببیند زن را طلاق داد، دلیل که کاری کند که از آن پشیمان شود و دیدن خلع کردن، دلیل بر توانگری و غنیمت است.

 • محمد ابن سیرین می گوید: اگر ببیند کسی زنش را طلاق داد و او یک زن بیش نبود، دلیل شرف و بزرگی باشد. اگر او را زنی دیگر یا کنیزکی بود، دلیل که در بزرگی او نقصان شود.

 • اما نود درصد کساني که همسر خويش را طلاق مي دهند يا ازدواج هايي که به متارکه و جدايي مي انجامد همراه با ندامت و ملامت و پشيماني و سرزنش است و به همين علت است که غالبا رجوع اتفاق مي افتد و زوجين با ابراز پشيماني به سوي يکديگر باز مي گردند به خصوص اگر صاحب فرزند يا فرزنداني باشند.

 • . زمينه تعبير فوق و اطلاق ندامت به امر طلاق در خواب نيز همين است. چنانچه در خواب ببينيد که همسري داريد و او را طلاق داده ايد کاري مي کنيد که از انجام آن خشنود نمي شويد.

 • شما را ملامت مي کنند ولي اگر در خواب ببينيد که همسر خود را مي خواهيد طلاق بدهيد غصه و اندوهي داريد که تلاش مي کنيد از رنج آن برهيد. اگر ببينيد که ديگري همسر خود را طلاق داده تعبير عينا همين است که گفتيم.

 • باز هم شما غم و اندوهي داريد که مي کوشيد از عذابش آسوده گرديد و مشاهده متارکه ديگران واکنش نوعي حسرت خوردن است که ديگري از انقياد رهيد و راحت شد و من هنوز در بستر غم و رنج هستم.

 • چنانچه در خواب ببینید که همسری دارید و او را طلاق داده اید کاری می کنید که از انجام آن خشنود نمی شوید. شما را ملامت می کنند ولی اگر در خواب ببینید که همسر خود را می خواهید طلاق بدهید غصه و اندوهی دارید که تلاش می کنید از رنج آن برهید. اگر ببینید که دیگری همسر خود را طلاق داده تعبیر عینا همین است که گفتیم. باز هم شما غم و اندوهی دارید که می کوشید از عذابش آسوده گردید و مشاهده متارکه دیگران واکنش نوعی حسرت خوردن است که دیگری از انقیاد رهید و راحت شد و من هنوز در بستر غم و رنج هستم.

 • چنانچه در خواب ببينيد که همسري داريد و او را طلاق داده ايد کاري مي کنيد که از انجام آن خشنود نمي شويد. شما را ملامت مي کنند ولي اگر در خواب ببينيد که همسر خود را مي خواهيد طلاق بدهيد غصه و اندوهي داريد که تلاش مي کنيد از رنج آن برهيد

 • خوابهای‌ مرتبط با طلاق‌، می‌توانند بازتاب‌ و انعکاس‌ واضح‌ و مستقیم‌ تجربیات‌ زندگی‌ بیداری‌ بیننده‌خواب‌ باشند. هم‌ چنین‌، منعکس‌ کننده‌ استرس‌ و فشارهای‌ روحی‌ و عصبی‌ای‌ هستند که‌ بیننده‌ خواب‌در زندگی‌اش‌ با آنها مواجه‌ است‌. احتمالا به‌ این‌ می‌اندیشید که‌ در زمینه‌ یک‌ تصمیم‌گیری‌ یا موقعیتی‌خاص‌، اشتباهی‌ صورت‌ داده‌اید یا نه‌. اگر در خواب‌، در حال‌ طلاق‌ گرفتن‌ از همسرتان‌ باشید، یعنی‌ ازارتباط فعلی‌تان‌ با او رضایت‌ ندارید و بایستی‌ هر چه‌ زودتر خودتان‌ را از آن‌ موقعیت‌ نجات‌ دهید، وگرنه‌،احساس‌ بدی‌ به‌ شما دست‌ می‌دهد.

  • بین این همه کامنت ؛کامنت شما کامل بود.تشکر

  • مرسی من دنبال همین بودم

 • آنلی بیتون میگوید :

  ۱ـ اگر خواب ببینید همسر خود را طلاق داده اید ، علامت آن است كه شریك زندگی خود را دوست نمی دارید ، باید در محیط خانواده تفاهم بوجود بیاید .

  ۲ـ اگر زنان خواب ببینند از شوهرشان جدا می شوند ، دلالت بر آن دارد كه در اثر بی وفایی عشاق منزوی خواهند شد .

 • لوک اويتنهاو مي گويد :

  جدا شدن از همسر : خطر آتش سوزي

  طلاق گرفتن : شما به دليل انجام يک خطا تنبيه خواهيد شد

 • سلام… در روزهای آخر طلاق گرفتن هستم در خواب دیدم که مرد مرا طلاق نمیدهد و میگوید تو را طلاق نخواهم داد تا بمیری .

 • با سلام خدمت شما من خوابی دیدم که در آن شخصی که قرار است با آن ازدواج کنم را طلاق داده،پشیمان و گریانم
  در ضمن بگویم که آن دختری که قرار است با او ازدواج کنم هنوز با هم نامزد هم نشدیم و دوران قبل از خواستگاری می باشد
  من پسر هستم بیست سال سن دارم
  و آن دختر هفده سال سن دارم
  لطفا راهنمایی فرمایید متشکرم از سایت خوبتان یاحق.

 • سلام میشه کمکم کنید من دیشب خواب دیدم یکی عاشقم شده منم خیییلی دوسش دارم و واقعا عاشقشم اما نمیدونم اون شخص چه کسیه فقط میدونم تو بچگی خیلی منو دوست داشته و بعد ک بزرگ شدیم همدیگ رو گم کردیم حالا بعد از اون همه سال منو پیدا کرده و میخواد باهام ازدواج کنه و ازونجایی ک من در دوران عقدم میخوام از شوهرم جداشم و با اون شخص ازدواج کنم
  بعدشم ک از خواب بیدار شدم
  میشه بگین تعبیرش چیه

 • چنانچه در خواب ببينيد که همسري داريد و او را طلاق داده ايد کاري مي کنيد که از انجام آن خشنود نمي شويد. شما را ملامت مي کنند ولي اگر در خواب ببينيد که همسر خود را مي خواهيد طلاق بدهيد غصه و اندوهي داريد که تلاش مي کنيد از رنج آن برهيد. اگر ببينيد که ديگري همسر خود را طلاق داده تعبير عينا همين است که گفتيم. باز هم شما غم و اندوهي داريد که مي کوشيد از عذابش آسوده گرديد و مشاهده متارکه ديگران واکنش نوعي حسرت خوردن است که ديگري از انقياد رهيد و راحت شد و من هنوز در بستر غم و رنج هستم.

 • اگر خواب ببينيد همسر خود را طلاق داده ايد ، علامت آن است كه شريك زندگي خود را دوست نمي داريد ، بايد در محيط خانواده تفاهم بوجود بيايد .

 • اگر زنان خواب ببينند از شوهرشان جدا مي شوند ، دلالت بر آن دارد كه در اثر بي وفايي عشاق منزوي خواهند شد .

 • سلام خوبی

 • سلام خسته نباشید مادر زن خواب دید که خوانمم میگفت میخوام که طلاق بدم و معنی تعبیر خواب چی؟ 😯

 • سلام خواب دیدم که شوهرم دارد مرا طلاق می دهد (البته ما الان جدا از هم زندگی می کنیم) تعبیرش چیه ؟ مرسی

  • خواب دیدم شوهرم بهم گفت طلاقت میدم طلاقت میدم 2بار

 • من پدرم فوت کرده.شوهرم خواب دیده که پدرم او را به مسجد برده و طلاق مرا از او گرفته.لطفا تعبیرش را بمن بگویید

 • خواب دیدم ازشوهرم طلاق گرفتم ولی پشیمان شدم

 • خواب دیدم که مادرم که چند سالی است فوت کرده و زن پاکدامنی بود از پدرم درخواست طلاق کرده و پدرم هم میخواهد طلاقش دهد وقتی که علت امر را از مادرم پرسیدم گفت که خب من یک حرفی زدم پدرت چرا قبول کرد . . .

 • خواب دیدم که زنم من را طلاق داده اونهم سه طلاقه.من هم نبودم وقتی برگشتم فهمیدم.

 • خواب دیدم از همسرم تقاضای طلاق کردم و او ناراحت شد خودم هم ناراحت بودم اما باز هم طلاق میخواستم

 • خواب دیدم بابام طلاقمو از نامزدم گرفته 😕 و به عقد یکی دیگه در اورده 😳

 • خواب دیدم همسرم داره طلاقم میده و هر دو به شدت ناراحتیم.منم فقط گریه میکردم.تعبیرش چیه؟

 • خواب دیدم شو هرم بدون اطلاع من روی بدنش خالکوبی کرده بخاطر اون ناراحت بودم و میخواستم طلاق بگیرم تعبیرش چیه؟

  • وای منم همین خوابو دیدم

 • سلام، من خواب دیدم که من دارم.با عصبانیت از نامزدم طلاق میخوام، و به او میگویم که ازش متنفرم و خیلی ازش بدم میاد در حالی که مادرم، و پدر نامزدم نشسته همونجا. تعبیر این خواب چیه? (با نامزدم هم مشکل دارم، دوستش ندارم ولی ازش هم متنفر نیستم،فقط نمیخوامش به چندین دلایلی که فکر نکنم لزومی داشته باشه وارد جزئیات بشویم) ممنون میشوم اگر جواب بدین 🙂

 • سلام،خواب دیدم با کسی که نمیشناسم و پدرم برایم انتخاب کرده ازدواج میکنم (اما اصلا عروسی و…نمیبینم ،فقط معاشقه کردن با او رو میبینم،اما اگاهانه پرده ی بکارت رو حفظ میکنم فردای عروسی کلی گریه میکنم و از اون طرف طلاق میگیرم(در ضمن در زندگی عادی شخصی من رو اجبار به کار یا ازدواجی نکرده)میشه تعبیرشو بگید

 • سلام خواب دیدم خواهرم از همسرش جدا شده.وباکس دیگه ای ازدواج کرده

 • خواب دیدم من و همسرم هردو سرلج افتادیم و ازهم جدا شدیم ولی هیچ کدوممون راضی نیستیم که طلاق گرفتیم ولی وقتیم که طلاق گرفتیم وقتی امدیم بیرون باز باهم بودیم و کاملا پشیمون حتی مهمونیم رفتیم

 • اکر خواب ببینی همسر مرحومت تصمیم به تلاقت است ولی ناراحته تعبیرش چیه

 • اگر خواب ببینی شوهر متفوات تصمیم به تلاقته و ناراحت تعبیرش چیه؟

 • با سلام خواب دیدم شوهرم با زن دیگری رابطه دارد واز من متنفر شده وبه من عیبهایم را میگوید واز ان زن تعریف میکند این خواب خیلی واضح و روشن بود البته ساعت هفت صبح به بعد بود لطفا تعبیر خوابم را بگویید خیلی نگرانم

 • با سلام خواب دیدم شوهرم با زن دیگری رابطه دارد واز من متنفر شده وبه من عیبهایم را میگوید واز ان زن تعریف میکند این خواب خیلی واضح و روشن بود البته ساعت هفت صبح به بعد بود لطفا تعبیر خوابم را بگویید خیلی نگرانم

 • سلام
  خواب دیدم همسرم منو طلاقداده و من با یکمرددیگرازدواج کردم که خیلی مهربانه و یا ادب وارامه
  در دندگی عادی همسرم تند مزاجه و بارها هم خواسته طلاق بده و نداده

 • سلا من 2 بار خواب دیدم از شوهرم جدا شدم..اولین بار 3 طلاقه کرده و هیچ راهی واسه برگشت نداشتم انقدر گریه میکردم که دلم مرگ میخواست تو خواب..این بار هم خواب دیدم جدا شدم ودوباره دارم ازدواج میکنم با کسی دوسش ندارم و فکر با شوهر فعلیمه و یه غصه عمیقی از نبود شوهرم تو دلم بود..تعبیرش چی میشه

 • سلام وقت بخیر من خواب دیدم از همسر خود جدا شدم وهمسر کسی دیگر شدم ولی مراحل طلاق یا ازدواج را ندیدم وهمسر قدیم وجدیدم کنار هم هستند ولی من پشیمانم ومیخاهم دوباره زن شوهر اول خودم بشوم ومیگویم او را دوست دارم

 • سلام وقت بخیر من خواب دیدم از همسر اول خود جدا ودوباره ازدواج کردهام ولی مراحل طلاق یا ازدواج را ندیدم وهر دو کنار هم هستند ولی من پشیمانم ومیگوییم شوهر اول خودم را دوست دارم

 • سلام، سه شب پشت سر هم دارم خواب میبینم، زوج های فامیل از هم جدا شدن، شب اول مرد رفته با یک زن دیگه، و شب دوم و سوم زنها طلاق میگیرن و شوهر دیگه ای اختیار می کنن. لطفا تعبیرشو به من بگید.

  • سلام خواب همسرم که طلاق گرفتم و دوباره پیشنان هستم

 • سلام خواب دیدم از یکی از پسرای فامیل طلاق میگیرم در صورتی که هردومون مجردیم در واقعیت.انگار توی خواب عقدش بودم ولی بی خبر یدفه طلاق توافقی گرفتیم

 • سلام خواب دیدم که مادرم عاشق مرد دیگری شده و قصد جدایی از پدرم رو داره،وقتی منم اصرار میکنم ک نه زندگیتو خراب نکن،گوش نمیده،بعدشم گریه میکنم و پدرم میخوابه و از ناراحتی میمیره.
  خواهش میکنم بگین تعبیرش چیه خیلی نگرانم

 • .

 • دخترعموی من الان 2 ماهی هست که نامزدولی دیشب خواب دیدم که دخترعموم از شوهرش طلاق گرفته و بعد شوهردخترعموم داره میخنده
  لطفا راهنمایی کنیدمن خیلی نگرانم که زنگی دخترعموم خراب بشه چون دخترعموم مثل 1 خواهره برام لطفا تعبیرخوابو بگیدلطفا خواهش میکنم

 • باعرض سلام من زنی نوزده ساله هستم متاهلم یه سال وهفت ماه ازدواج کردم من باهمسرم ازاول زندگی مخالف رفتنم بخانه مادرم برای شام بودحتی نمیزاشت یه باربدون خواهش والتماس منوببره حتی همیشه تک تنهاتوخونه تنهان هیچ خوشی نددیدم باهاش حتی روم چندبار کتکم زده الان میخوام ازش جدابشم تازگیم فهمیدم بازنی دیگه ارتباط داره لطفا منو راهنمای کنید

 • سلام پسرم در خواب دیده که پدر و مادر دارند طلاق می گیرند تعبیرش چیست
  ؟؟؟؟؟؟

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.