تعبیر خواب پیشانی

تعبیر خواب پیشانی | تعبیرخواب پیشانی | tabire khab

تعبیر خواب پیشانی,تعبیر خواب پیشانی بلند,تعبیر خواب پیشانی بند,تعبیر خواب پیشانی سیاه,تعبیر خواب پیشانی شکسته,تعبیر خواب پیشانی چروک,تعبیر خواب پیشانی زخم,تعبير خواب پيشاني بلند,تعبیر خواب بوسیدن پیشانی,تعبیر خواب بلند شدن پیشانی,تعبیر خواب بند انداختن پیشانی,تعبیر خواب شکستن پیشانی,تعبیر خواب چین و چروک پیشانی,تعبیر خواب چروک شدن پیشانی,تعبیر خواب چروک در پیشانی,تعبیر خواب پیشانی زخمی,تعبير خواب زخم پيشاني,تعبیر خواب زخم روی پیشانی,تعبیر خواب زخمی شدن پیشانی,تعبیر خواب زخم پیشانی مرده,تعبیر خواب زخم در پیشانی,تعبیر خواب زخم بر پیشانی,تعبیر خواب بوسیدن پیشانی مرده,تعبیر خواب بوسیدن پیشانی دختر,تعبیر خواب بوسیدن پیشانی زن,تعبیر خواب بوسیدن پیشانی توسط مرده,تعبير خواب بوسيدن پيشاني,تعبیر خواب بوسه پیشانی,تعبیر خواب بوسه بر پیشانی,تعبیر خواب بوسه از پیشانی,تعبیر خواب بوسیده شدن پیشانی

تعبیر خواب پیشانی , تعبیر خواب پیشانی بلند , تعبیر خواب پیشانی بند

خواب پیشانی یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم پیشانی در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب پیشانی می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب پیشانی را مطالعه نمایید و متوجه شوید پیشانی چه تعبیری دارد

تعبیر خواب پیشانی از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب دیدن پیشانی ، شش چیز است

جاه و قدر – عز و بزرگی – فرزند ثروتمند – معیشت محمود – دیانت – جود و نیکی و احسان

تعبیر خواب پیشانی از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب پیشانی ، مقام و فرزند است

تعبیر خواب زخمی شدن پیشانی و روان شدن خون ، زیاد شدن مقام و جاه است

تعبیر خواب کوچک شدن پیشانی ، کم شدن مقام و جاه است

تعبیر خواب در آمدم مو در پیشانی ، وام دار شدن است

تعبیر خواب ورم کردن پیشانی ، زیاد شدن مال است

تعبیر خواب بیرون آمدن مار و عقرب از پیشانی ، رنج و عذاب است

تعبیر خواب پیشانی از دید جابر مغربی

تعبیر خواب نوشته شدن خطی سبز بر پیشانی ، داشتن فرزندی پارسا است

تعبیر خواب نوشته شدن آیه رحمت بر پیشانی ، عاقبت به خیری است

تعبیر خواب نوشته شدن آیه عذاب بر پیشانی ، عاقبت به خیر نشدن است

تعبیر خواب پیشانی از دید منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب داشتن پیشانی بلند و صاف و روشن ، آینده خوب است

تعبیر خواب دیدن زخم یا زگیل زشت بر پیشانی ، غم است

تعبیر خواب پیشانی از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب پیشانی زشت ، مشکلات است

تعبیر خواب پیشانی صاف و زیبا ، موفقیت در انجام کارها است

تعبیر خواب بوسیدن پیشانی دیگران ، ناراحتی دیگران از رفتار ناپسند شما است

تعبیر خواب پیشانی | پیشانی در خواب دیدن | تعبیر خواب

56 comments

 1. محمدبن سيرين گويد: پيشاني در خواب، قدر و جاه است

 2. بعضي گويند پيشاني، دليل بر فرزند است كه از اهل بيت او توانگر شود

 3. اگر بيند بر پيشاني او نشاني بود، دليل كه خداوندش در پاك ديني و پرهيزكاري مشهور شود.

 4. اگر بيند كسي زخمي بر پيشاني او زد و خون روان شد، دليل كه قدر و جاهش زياده شود

 5. اگر بيند پيشاني او كوچك شد، تاويلش به خلاف اين است.

 6. اگر ديد كه پيشاني او را حال خود بگشت، دليل كه زياني به وي رسد

 7. اگر ديد بر پيشاني او مو رسته است، دليل كه وام دار شود.

 8. اگر ديد آن موي سرخ يا سفيد است، دليل كه وامش از جهت عيال است.

 9. اگر بيند پيشاني او آماس داشت، دليل كه مالش زياده شود.

 10. اگر ديد از پيشاني او مار يا كژدم يا چيزي ديگر بيرون آمد، دليل كه او را الم و رنج رسد.

 11. جابر مغربي گويد: اگر كسي ديد بر پيشاني يك چشم داشت، دليل كه به كار كدخدائي خود پندار شود.

 12. اگر ديد در پيشاني چشمهاي بسيار داشت، همين دليل كند، كه او را مصالح خود پنداري تمام است.

 13. اگر ديد بر پيشاني وي خطي سبز نوشته است، دليل كه او فرزندي آيد عالم و پارسا.

 14. اگر ديد بر پيشاني او آيه رحمت نوشته است، دليل كه عاقبت را محمود كند و مرگ او بر شهادت است.

 15. اگر بيند بر پيشاني او آيه عذاب نوشته است، دليل كه عاقبتش محمود نباشد و تاويلش به خلاف اين است.

 16. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن پيشاني در خواب بر شش وجه است. اول: جاه و قدر. دوم: عز و بزرگي. سوم: فرزند توانگر. چهارم: معيشت محمود. پنجم: ديانت. ششم: جود و نيكي.

 17. در محاورات روزمره زیاد راجع به پیشانی صحبت می شود. مثلا می گویند (هر چه بر پیشانیش نوشته همان می شود) یا (فلانی پیشانیش بلند است) یعنی آدم خوشبخت و سعادتمندی است. از این قبیل ضرب المثل هائی است که در همه آن ها پیشانی را نشانه بخت و سرنوشت شناخته اند. در خواب نیز پیشانی نشانه قدر و منزلت بیننده خواب است.

 18. ابن سیرین استدلال می کند که چون پیشانی محل سجده حضرت باریتعالی است در بدن آدمی موضعی ارزشمند است

 19. .برخی از معبران می گویند پیشانی فرزند است و برخی هم پیشانی را نماینده شانس و بخت بیننده خواب می دانند که البته دومی درست است.

 20. چنان چه در خواب ببینیم پیشانی بلند و صاف و روشنی داریم که هیچ خط یا لکه ای بر آن دیده نمی شود آینده ای روشن در پیش داریم و راهی هموار پیش روی ما قرار می گیرد که بدون زحمت و به آسانی پیش می رویم.

 21. اگر بر پیشانی خود لکه ای از خون یا نشان دیگری که کراهت انگیز نباشد دیدیم که در مقام و منزلت تا جائی پیش می رویم و بزرگ می شویم که انگشت نما می گردیم و مردم همه درباره ما سخن می گویند

 22. اگر دیدید که پیشانی شما کوچک شده و منظره ای نا مطلوب و زشت پیدا کرده باید نگران آینده باشید

 23. اگر دیدید که پیشانی شما شکل طبیعی خود را از دست داده زیانی متوجه شما می شود.

 24. اگر بر پیشانی موی رسته بود بیننده خواب وام دار و مقروض می شود.

 25. اگر کسی در خواب ببیند که بر پیشانیش موی رنگین با رنگ های غیر معمول روئیده خانواده اش چنان خرج گزافی بر او تحمیل می کند که مقروض و بدهکار می شود.

 26. گر کله یا زخم و یا زگیل زشت و کراهت انگیزی بر پیشانی بود بیننده خواب غمگین می شود.

 27. اگر بر پیشانی شما چیزی نوشته بود که حتی نتوانستید بخوانید در آینده صاحب فرزندی سرنوشت ساز خواهید شد.

 28. محمدبن سیرین گوید: پیشانی در خواب ، قدر و جاه است. زیرا که موضع سجده باریتعالی است و بعضی گویند پیشانی، دلیل بر فرزند است که از اهل بیت او توانگر شود. اگر بیند بر پیشانی او نشانی بود، دلیل که خداوندش در پاک دینی و پرهیزکاری مشهور شود. اگر بیند کسی زخمی بر پیشانی او زد و خون روان شد، دلیل که قدر و جاهش زیاده شود. اگر بیند پیشانی او کوچک شد، تاویلش به خلاف این است. اگر دید که پیشانی او را حال خود بگشت، دلیل که زیانی به وی رسد. اگر دید بر پیشانی او مو رسته است، دلیل که وام دار شود. اگر دید آن موی سرخ … 
  یا سفید است، دلیل که وامش از جهت عیال است. اگر بیند پیشانی او آماس داشت، دلیل که مالش زیاده شود. اگر دید از پیشانی او مار یا کژدم یا چیزی دیگر بیرون آمد، دلیل که او را الم و رنج رسد.

 29. جابر مغربی گوید: اگر کسی دید بر پیشانی یک چشم داشت، دلیل که به کار کدخدائی خود پندار شود.

 30. اگر دید در پیشانی چشمهای بسیار داشت، همین دلیل کند، که او را مصالح خود پنداری تمام است. اگر دید بر پیشانی وی خطی سبز نوشته است، دلیل که او فرزندی آید عالم و پارسا.

 31. اگر دید بر پیشانی او آیه رحمت نوشته است، دلیل که عاقبت را محمود کند و مرگ او بر شهادت است. اگر بیند بر پیشانی او آیه عذاب نوشته است، دلیل که عاقبتش محمود نباشد و تاویلش به خلاف این است.

 32. محمدبن سيرين گويد: پيشاني در خواب، قدر و جاه است. زيرا كه موضع سجده باريتعالي است و بعضي گويند پيشاني، دليل بر فرزند است كه از اهل بيت او توانگر شود. اگر بيند بر پيشاني او نشاني بود، دليل كه خداوندش در پاك ديني و پرهيزكاري مشهور شود. اگر بيند كسي زخمي بر پيشاني او زد و خون روان شد، دليل كه قدر و جاهش زياده شود. اگر بيند پيشاني او كوچك شد، تاويلش به خلاف اين است. اگر ديد كه پيشاني او را حال خود بگشت، دليل كه زياني به وي رسد. اگر ديد بر پيشاني او مو رسته است، دليل كه وام دار شود. اگر ديد آن موي سرخ يا سفيد است، دليل كه وامش از جهت عيال است. اگر بيند پيشاني او آماس داشت، دليل كه مالش زياده شود. اگر ديد از پيشاني او مار يا كژدم يا چيزي ديگر بيرون آمد، دليل كه او را الم و رنج رسد.

 33. جابر مغربي گويد: اگر كسي ديد بر پيشاني يك چشم داشت، دليل كه به كار كدخدائي خود پندار شود. اگر ديد در پيشاني چشمهاي بسيار داشت، همين دليل كند، كه او را مصالح خود پنداري تمام است. اگر ديد بر پيشاني وي خطي سبز نوشته است، دليل كه او فرزندي آيد عالم و پارسا. اگر ديد بر پيشاني او آيه رحمت نوشته است، دليل كه عاقبت را محمود كند و مرگ او بر شهادت است. اگر بيند بر پيشاني او آيه عذاب نوشته است، دليل كه عاقبتش محمود نباشد و تاويلش به خلاف اين است.

 34. سلام دیشب خواب پسرخالمو دیدم که توی ماشینش هستم و میخواست من و برسونه خونه و ماشینش یک در نداشت! توی خواب خیلی باهم صمیمی بودیم من از ته دل خوشحال بودم و باهم شوخی میکردیم,من از روی شوخی موهاشو از پیشونیش کنار زدم با دست ضربه زدم به پیشونیش و گفتم درد نگرفت?گفت نه و من دوباره اونکارو تکرار کردم ولی بازم دردش نگرفت!توی خواب تمایل خاصی داشتم که ببوسمش!!!
  اینو بگم من پسرخالمو سال ها بود دوست داشتم و یک سالی هست متوجه شدم با دختری رابطه داره و فراموشش کردم!و اصلا بهش فکر هم نمیکنم وچندماهی هست ندیدمش هیچ رابطه صمیمانه ای هم باهم نداشتیم نمیفهمم چرا همچین خوابی دیدم!لطفا تعبیرشو بگید

 35. صبح بعداز ساعت هشت خوابم برد خواب دیدم روی پیشانی ام ودتا سوراخ خبلی عمیق به قطر هر کدام دو سانت طوری که داخل جمجمه را در اینه میدیدم تو خواب بسیار ناراحت ونگران بودم ودنبال دکتر که ببینم این چیه وچرا وچکار باید بکنم حس وحال خیلی بدی داشتم دو سه بار هم دیدم رفتم دستشویی وادرار کردم دستشویی هم عمومی بود مثل پارک یا …لطفا تعبیر خوابم رو بگید خیلی ذهنم درگیره ممنون وسپاسگزارم

 36. اگر ببینی روی پیشانی تو آیۀ رحمت نوشته شده است، یـعـنـی عاقبت به خیر می‌شوی و با شهادت از دنیا می‌روی، ولی اگر آیه عذاب نوشته بود، یـعـنـی عاقبت به خیر نمی‌شوی و تعبیرش بر خلاف آیه رحمت می‌باشد .

 37. ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کسی پیشانی تو را زخمی کرده و از آن خون جاری شده است، تعبیرش این است که قدر و مقام تو زیادتر می‌شود.

 38. اگر ببینی پیشانی تو درد می‌کند، تعبیرش نادرستی دین و ایمان، و غم و اندوه می‌باشد.

 39. اگر ببینی پیشانی تو ورم کرده است، یـعـنـی مال و اموال تو زیادتر می‌شود .

 40. اگر در خواب بیبینی که یکی از دوستانت میگوید که مو های پیشاتی ات رفته و شکل کل شده را گرفته پیشانی ات چه تعبیر دارد

 41. با عرض سلام و تبریک خدمت شما، من سالهاست آیینه در خواب می بینم دیشبم دیدم اما متفاوت تر ؛ در خواب پیشانیم بر خلاف رنگ پوستم که سفیده، قهوه ای رنگ شده بود و روش به زبان لاتین عدد 7 نوشته شده بود من وقتی در آیینه خودمو مشاهده کردم تعجب کردم و گفتم 7 یعنی زمان.بعد صدای مامانمو فقط شنیدم که می گفت آرزو ازدواج می کنه من می دونم.( من در واقعیت امتیازهای بالایی دارم اما در ازدواج سخت گیرم)

 42. داشتن پیشانی زشت در خواب، نشان‏دهنده‏ی آن است که مشکلات گریبان شما را خواهد گرفت.

 43. داشتن پیشانی صاف و زیبا در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارهای شما است.

 44. بوسیدن پیشانی دیگران در خواب، به این معنا است که رفتار ناپسند شما باعث ناراحتی دیگران می‏گردد.

 45. پیشانی یکی از هفت عضوی است که هنگام سجده بر خداوند بر زمین قرار می گیرد و دیدن پیشانی گشاده و نورانی در خواب، دلیل بر نیک رفتار بودن بیننده خواب است. ا

 46. گر پیشانی مجروح و چروکیده باشد دلیل بر بدکرداری است. اگر کسی به پیشانی بیننده خواب جراحتی وارد کرد، به او خیر و برکت خواهد رسید.

 47. گر پیشانی خود را کوچک دید، ضرر و زیان است. اگر حیوان درنده در خواب به پیشانی او چنگ زد، شخصی با خوی درندگی در صدد آزار اوست و با صدقه و دعا، بلا از انسان دفع می شود.

 48. جابر مغربی می گوید: اگر کسی دید بر پیشانی یک چشم داشت، دلیل که خودرای و خودخواه شود.

 49. اگر دید در پیشانی چشمهای بسیار داشت، همین دلیل کند که او را مصالح خود پنداری تمام است.

 50. اگر دید بر پیشانی وی خطی سبز نوشته است، دلیل که او فرزندی آید عالم و پارسا.

 51. اگر دید بر پیشانی او آیه رحمت نوشته است، دلیل که عاقبت را محمود کند و مرگ او بر شهادت است.

 52. اگر ببیند بر پیشانی او آیه عذاب نوشته است، دلیل که عاقبتش محمود نباشد و تاویلش به خلاف این است.

 53. وجود زخم و یا زگیل زشت بر پیشانی، بروز ناراحتی و غم است.

 54. اگر کسی ببیند بر جبین او چیزی نوشته بود که حتی نتوانست بخواند، در آینده صاحب فرزندی سرنوشت ساز خواهد شد.

 55. سلام
  من خواب ديدم كه روي پيشانيم يك خط عميقي وجود داشت بصورت شكاف بزرگ بود به طوري كه احساس ميشد پيشانيم نصف شده ودستم داخل ان جا ميشد لطفا تعبير خوابم را بنويسيد با تشكر

 56. سلام
  من خواب دیدم یه لک سیاه روی پیشانیم بود تعبیرش بهم میگین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.