تعبیر خواب روسری آبی

درباره تعبیر خواب روسری از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

 تعبیر خواب روسریچار قد معرف شرم و حیا و استکناف و خویشتن داری بیننده خواب است. این خواب را معمولا زنان می بینند تعبیر خواب روسری و مردان به ندرت اتفاق می افتد که در خواب چارقد مشاهده کنند مگر این که در ارتباط با یک زن باشد تعبیر خواب روسری یا در نتیجه جائی از خواب چارقد به یک زن برسد.

درباره تعبیر خواب روسری از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب روسری , تعبیرخواب روسری آبی , روسری بر سر داشتن , تعبیر خواب روسری سفید 

درباره تعبیر خواب روسری از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

چنان چه خانم بیننده خواب ببیند چار قد کثیف و پاره ای دارد  تعبیر خواب روسریدر محیط خانواده غمین و افسرده می شود و اندوهی برای او می رسد. چار قد بیننده خواب اگر بزرگ و بی  تعبیر خواب روسریقواره باشد در محیط خانواده گرفتار نابسامانی و پریشانی می شود و بین  تعبیر خواب روسریزن و شوهر اختلاف پدید می آید که به اختلاف سلیقه منوط است

درباره تعبیر خواب روسری از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب روسری , تعبیرخواب روسری آبی , روسری بر سر داشتن , تعبیر خواب روسری سفید

درباره تعبیر خواب روسری از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ دیدن روسری گرانبها در خواب  تعبیر خواب روسری، نشانه آن است که در آینده مشهور و موفق می شوید .

۲ـ دیدن روسری کهنه و بی بها در خواب ، تعبیر خواب روسری علامت آن است که ناچار ثروت خود را با دیگران می دهید .

درباره تعبیر خواب روسری از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب روسری , تعبیرخواب روسری آبی , روسری بر سر داشتن , تعبیر خواب روسری سفید

درباره تعبیر خواب روسری از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

 تعبیر خواب روسری در خواب هاي ما شال اگر پشمي باشد مال و نعمت است. پشمي که در آن رفته منفعت است، تعبیر خواب روسری روزي است و فراخي معيشت مي باشد ولي اگر نخي باشد اندوه و محن است

تعبیر خواب روسری

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.