همه چیز درباره “تعبیر خواب انار” و درخت انار

تعبیر خواب انار ، تعبیر خواب

تعبیر خواب انار , تعبیر خواب درخت انار , تعبیر خواب درخت انار ابن سیرین , تعبیر خواب انار امام صادق , تعبیر خواب انار برای زن باردار , تعبیر خواب انار دانه شده , تعبیر خواب آب انار , تعبیر خواب انار قرمز , تعبیر خواب انار چیدن ,انار درخواب دیدن , تعبیر خواب انار ترش , تعبیر خواب انار شیرین , تعبیر خواب انار به روایت منوچهر مطیعی تهرانی , تعبیر خواب انار به روایت ابراهیم کرمانی , تعبیر خواب انار به روایت محمد بن سیرین , تعبیر خواب انار به روایت امام جعفر صادق , دیدن دانه های انار بدون پوست , تعبیر خواب انار از دید اسماعیل بن اشعث ,تعبیر خواب انار از دید ابراهیم کرمانی , تعبیر خواب گرفتن انار از دست نامزد

تعبیر خواب انار , تعبیر خواب درخت انار , تعبیرخواب انار , انار در خواب دیدن

انار میوه ای نیکو و بهشتی است و به نوعی با توجه به سخن بزرگان بهترین میوه است.تعبیر کنندگان خواب دیدن انار را به مال و پول ربط داده اند.دیدن انار در خواب ، نشانه آن است که از استعدادهای خود در راهی درست بهره برداری می کنید و پیوسته به دانش خود می افزایید و این خوب است.تعبیر خواب گرفتن انار از دست نامزد خود علامت آن است که با تمامی نیرنگهایی که پیرامون شما را فرا گرفته است ، با اتکا به نیروهای درونی خود از اسارت آنها جان سالم به در می برید .خوردن انار در خواب ، علامت آن است که اسیر و تسلیم زیباییهای فردی خواهید شد .

تعبیر خواب سگ , تعبیرخواب سگ , سگ در خواب دیدن , تعبیر خواب سگ سیاه هار

تعبیر خواب انار از دید امام جعفر صادق ع

امام بزرگوار دیدن انار در خواب را بر 3 وجه می داند

جمع آوری مال- زن پارسا -شهر آبادان.اما انار ترش غم است

تعبیر خواب مار , تعبیر خواب مار سیاه , تعبیر خواب مار سفید , تعبیر خواب مار سبز , تعبیر خواب مار قرمز , تعبیر خواب مار بزرگ

تعبیر خواب انار از دید اسماعیل بن اشعث

اگر پادشاه بیند اناری داشت ولایت شهر یابد و بازرگان را ده هزار درم و بازاری راهزار درم و مردم درویش را ده درم یا یک درم است.

تعبیر خواب مرده , تعبیر خواب مرده زنده شود , تعبیر خواب مرده را در آغوش گرفتن , تعبیر خواب مرده در زندان , تعبیر خواب مرده شستن

تعبیر خواب انار از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب انار اندوختن مال است و بعضی ها گفته اند یک انار شیرین خوردن در خواب، هزاردرم است که بیابد و انار ترش تعبیرش غم و اندوه است و اگر ندانی انار شیرین بوده یا ترش تعبیرش مانند انار شیرین است

تعبیر خواب آب , تعبیر خواب آب دریا , تعبیر خواب آب استخر , تعبیر خواب آب گل آلود , تعبیر خواب آب خوردن

تعبیر خواب انار , تعبیر خواب درخت انار , تعبیرخواب انار , انار در خواب دیدن

تعبیر خواب انار از دید ابراهیم کرمانی

اگر انار شیرین را به وقتش بخوری تعبیرش این است که در هر شغلی هستی کامیاب می شوی.اگر کسی به تو دانه انار داد از او به تو رنجی میرسد.اگر ببینی انار را باپوست و پیه می خوری از همه چیز برخوردار می شوی

تعبیر خواب دندان , تعبیر خواب دندان لق , تعبیر خواب دندان لق شدن , تعبیر خواب دندان لق و شکسته , تعبیر خواب کشیدن دندان لق

تعبیر خواب انار از دید  منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب دیدن انار پول و مال اندوزی است .اگر کسی در خواب ببنید اناری گندیده و له شده در دست دارد یا پیدا می کند تعبیر خواب این است که با آدم احمقی روبرو میشود.انار شیرین و باطراوت پول است و جمع کردن انار در ساک یا جایی نشان از مال اندوزی دارد.بعضی معتقدند انار شیرین و باطراوت زن خوب روی و مهربان است.اگر اناری از درخت کندید و خوردید و به دهان شما خوش آمد از جانب همسری خوب روی و خوش خلق بهره مند می گردید.خواب دیدن انار در فصل انار خوب است و در فصول دیگر خوب نیست.انار ترش نشان از غم و اندوه است  چنانچه کسی ببیند که در خواب انار شیرین می خورد اگر تاجر است سود می برد و اگر مسافر است به سلامت به خانه باز می گردد و اگر جوان و مجرد است همسری دل خواه می یابد و بخصوص اگر بیمار است شفا حاصل می کند.دیدن دانه های بدون پوست انار خوب نیست و اگر کسی به شما انار دانه شده دهد از طرف او به شما غمی می رسد و یا زیان می بینید.اگر در خواب کسی برای شما انا دون کند و گلپر زند نشان از توطئه دارد و بالعکس.

تعبیر خواب موش , تعبیر خواب موش مرده , تعبیر خواب موش و گربه , تعبیر خواب موش سفید , تعبیر خواب موش در خانه

تعبیر خواب انار از دید دانیال نبی

تعبیر خواب انار مال است

اگر در خواب بیند انار از درخت ببرید و بخورد، تعبیر خواب این است که از زن زیبایی منفعت می برد

تعبیر خواب گربه , تعبیر خواب بچه گربه , تعبیر خواب زاییدن گربه , تعبیر خواب گاز گرفتن گربه , تعبیر خواب گربه سفید

تعبیر خواب انار از دید جابر مغربی

تعبیر خواب انار شیرین مال و پول است.

تعبیر خواب انار ترش در همه فصول بد است و به به عدد هر دانه او را چوبی بزنند

تعبیر خواب الماس امام صادق , تعبیر خواب الماس ابن سیرین , تعبیر خواب الماس سفید , تعبیر خواب دزدیدن الماس , تعبیر خواب الماس ابی

تعبیر خواب انار , تعبیر خواب درخت انار , تعبیرخواب انار , انار در خواب دیدن

انار میوه ای است بهشتی و دیدن آن در خواب نیکو است. معبران کهن انار را به مال و پول تعبیر کرده اند و حتی برخی از آن ها مقدار پولی را که به دست بیننده خواب می رسد برآورد کرده و هر انار را هزار درم نوشته اند که مثلا می توانیم بگویم هزار تومان. این تعبیر از آن جهت شده که انار دانه دانه است و در قدیم که اسکناس و چک وجود نداشت معاملات صرفا با سکه انجام می گرفت لذا هر انار راهزار سکه بر آورد کرده اند. انار لهیده و گندیده انسانی است احمق و ابله و مزاحم چنانچه کسی در خواب ببیند اناری لهیده در دست دارد یا انار گندیده و شلی را در راه یافت با انسانی احمق و ابله برخورد می کند . داشتن انار شیرین و با طراوت، اندوختن پول است و چنانچه ببینید تعداد زیادی انار در ساک نهاده اید یا در خانه خود دارید گویای آن است که مال اندوزی می کنید و به جمع آوری پول می پردازید. برخی از معبران انار شیرین و با طراوت را به زن خوب روی و مهربان تعبیر کرده اند. چنانچه کسی ببیند اناری شیرین و تازه دارد یا از دیگری می گیرد زنی خلیق و خوبروی سرراهش قرار می گیرد. اگر اناری از درخت کندید و خوردید و به دهان شما خوش آمد از جانب همسری خوب روی و خوش خلق بهره مند می گردید. روی هم رفته دیدن انار در خواب به وقت خود یعنی در فصل انار خوب است و در بی وقت خوب نیست. انار ترش غم و اندوه است اما اگر اناری خوردید که دیدید طعم آن را نمی دانید، شیرین است یا ترش همان تعبیر انار را دارد. چنانچه کسی ببیند که در خواب انار شیرین می خورد اگر تاجر است سود می برد و اگر مسافر است به سلامت به خانه باز می گردد و اگر جوان و مجرد است همسری دل خواه می یابد و بخصوص اگر بیمار است شفا حاصل می کند.

تعبیر خواب مدفوع , تعبیر خواب مدفوع بچه , تعبیر خواب مدفوع نوزاد , تعبیر خواب مدفوع در دهان , تعبیر خواب مدفوع سگ

تعبیر خواب انار , تعبیر خواب درخت انار , تعبیرخواب انار , انار در خواب دیدن

دیدن دانه های انار بدون پوست و پی خوب نیست و چنانچه در خواب از دست کسی بگیرید نشان آن است که از جانب او به شما غمی میرسد و زیانی وارد می آید. در بیداری اگر کسی اناری پوست بکند و دانه کند و نمک و گلپر بزند و مقابل ما در بشقابی بنهد محبت کرده است اما اگر در خواب کسی این کار را بکند گویای آن است که برای ما توطئه ای ترتیب داده که باید هشیار و بینا و آگاه باشیم. ما نیز اگر در خواب انار دانه کنیم و در بشقاب پیش روی کسی قرار دهیم خواب ما می گوید که درباره او حسن نیت نداریم و کاری می کنیم که به او زیان می رسد چه آن شخص در خواب ما شناخته باشد چه ناشناخته.

تعبیر خواب ماهی , تعبیر خواب ماهی مرده , تعبیر خواب ماهی سیاه , تعبیر خواب ماهی سرخ شده , تعبیر خواب ماهی پخته

تعبیر خواب انار , تعبیر خواب درخت انار , تعبیرخواب انار , انار در خواب دیدن

حضرت دانیال در مورد خواب انار می گوید

اصل انار به خواب مال است. لیکن به قدر همت مردم خاصه که به وقت خود بود. اگر نه به وقت خود بود بد بود. اگر بیند انار از درخت ببرید و بخورد، دلیل که از زنی صاحب جمال منفعت یابد.

تعبیر خواب تخم مرغ , تعبیر خواب تخم مرغ چیست , دیدن تخم مرغ در خواب , خواب تخم مرغ , تعبیر خواب زرده تخم مرغ

نمونه ای از سوالات شما در مورد تعبیر خواب انار بهمراه جواب

تعبیر خواب ماهی گیر , تعبیر خواب ماهی گیری , تعبیر خواب ماهی گیری کردن , تعبیر ماهی گیری کردن , ماهی گیری کردن در خواب

تعبیر خواب دیدن انار چیست؟

انار در خواب مال و ثروت و استفاده درست از توانایی ها تعبیر می شود

تعبیر خواب فندق , تعبیر خواب فندق تازه , تعبیر خواب فندق شکستن , تعبیر خواب فندق سبز , تعبیر خواب فندق و پسته

امام صادق ع تعبیر دیدن انار در خواب را چه چیزی می دانند؟

انار در خواب از دید امام معصوم سه چیز است

جمع کردن مال و ثروت – زن پرهیزگار – شهر آباد و خرم

البته ایشان معتقدند که انار ترش غم و غصه است

تعبیر خواب فالوده , تعبیر خواب فالوده خوردن , تعبیر خواب فالوده و بستنی , تعبیر خواب فالوده بستنی , تعبیر خواب خوردن فالوده

من در خواب دیدم که انا شیرین می خوردم تعبیر این خواب چیست؟

تعبیر خوردن انار شیرین به دست آوردن مال و ثروت است

تعبیر خواب مارمولک , تعبیر خواب مارمولک سبز , تعبیر خواب مارمولک سفید , تعبیر خواب مارمولک بزرگ , تعبیر خواب مارمولک امام صادق

من در خواب دیدم که انار می خورم ولی یادم نیست که این انار شیرین بود یا ترش.تعبیر این خواب چه چیزی می شود؟

اگر خواب ببینی که انار می خوری و ندانی که این انار شیرین است یا ترش تعبیر خواب شما حکم خوردن انار شیرین را دارد و به دست آوردن مال و ثروت تعبیر می شود

تعبیر خواب مردن , تعبیر خواب مردن مادر , تعبیر خواب مردن مرده , تعبیر خواب مردن همسر , تعبیر خواب مردن برادر

تعبیر خوردن انار در فصل انار چیست؟

این خواب به شما نوید می دهد که شما در هر کاری که هستید در آن کار موفق می شوید

تعبیر خواب مورچه , تعبیر خواب مورچه سیاه , تعبیر خواب مورچه زرد , تعبیر خواب مورچه سیاه بزرگ , تعبیر خواب مورچه امام صادق

من خواب بودم و دیدم که مادر شوهرم به من دانه ای انار داد تعبیر این خواب چه می شود؟

اگر کسی در خواب به شما دانه انار بدهد تعبیر خواب این است که از او به شما رنجی می رسد

تعبیر خواب شیرینی , تعبیر خواب شیرینی خوردن امام صادق , تعبیر خواب شیرینی گرفتن , تعبیر خواب شیرینی فروشی , تعبیر خواب شیرینی دادن به دیگران

تعبیر خواب خوردن انار با پوست و پیه چیست؟

تعبیر این خواب این است که شما از همه چیز برخوردار می شوید و زندگی راحتی را خواهید داشت

تعبیر خواب شیر , تعبیر خواب شیر جنگل , تعبیر خواب شیر جنگل امام صادق , تعبیر خواب شیر جنگل در خانه , تعبیر خواب شیر جنگلی

تعبیر خواب یک انار گندیده و له شده در دست داشتن چیست؟

تعبیر این خواب این است که شما با آدم احمقی روبرو می شوید

تعبیر خواب دعوا , تعبیر خواب دعوا با مادر , تعبیر خواب دعوا با پدر , تعبیر خواب دعوا با همسر , تعبیر خواب دعوا با برادر

اگر در خواب ببینیم که در حال جمع کردن انار هستیم یا در حال چیدن انار تعبیر این خواب چیست؟

تعبیر این خواب این است که شما مشغول جمع کردن مال و ثروت هستید

تعبیر خواب وضو گرفتن , تعبیر خواب وضو گرفتن و نماز خواندن , تعبیر خواب وضو گرفتن از امام صادق , تعبیر خواب وضو گرفتن در مسجد , تعبیر خواب وضو گرفتن مرده

من در خواب دیدم که از درخت انار یک انار بسیار تازه و خوشمزه چیدم و خوردم تعبیر این خواب چیست؟

تعبیر این خواب این است که از سمت همسر مهربان و زیبایتان به شما سودهایی می رسد

تعبیر خواب سوسک , تعبیر خواب سوسک امام صادق , تعبیر خواب سوسک بالدار , تعبیر خواب سوسک مرده , تعبیر خواب سوسک ابن سیرین

خواب دیدن انار در فصولی غیر فصول وجود انار چه تعبیری دارد؟

تعبیر این خواب خوب نیست

تعبیر خواب سیل , تعبیر خواب سیل گل آلود , تعبیر خواب سیل دیدن , تعبیر خواب سیل آمدن , تعبیر خواب سیل آب

در خواب دیدم کسی برای من انار دان می کند و گلپر می زند تعبیر این خواب چیست؟

تعبیر خواب انار دان کردن و گلپر زدن توطئه علیه شماست

تعبیر خواب سیب , تعبیر خواب سیب قرمز , تعبیر خواب سیب زرد , تعبیر خواب سیب سرخ , تعبیر خواب سیب قرمز بزرگ

سلام خواب دیدم ظرف کوچکی انار دانه شده دست کودک یکی از بستگان است. یهو مقداری از ان بیرون روی زمین ریخت. ومادرش در حال جمع کردن ازروی زمین بود .ومن به او گفتم دست نزن و با پا به طرف جوبی از آب دانه های انار را پرت کردم.

غم و غصه ای به انها می رسد که توسط شما رفع می شود

تعبیر خواب بیمارستان , تعبیر خواب بیمارستان روانی , تعبیر خواب بیمارستان دکتر آرام , تعبیر خواب دیدن بیمارستان , تعبیر خواب در بیمارستان

مطالب مرتبط

تعبیر خواب سیب

تعبیر خواب هندوانه

تعبیر خواب انگور

تعبیر خواب میوه

تعبیر خواب موز

تعبیر خواب گیلاس

تعبیر خواب انجیر

تعبیر خواب خرما

تعبیر خواب خیار

تعبیر خواب هلو

تعبیر خواب انار ، تعبیرخواب انار , انار در خواب دیدن

92 comments

 1. انار میوه ای است بهشتی و دیدن آن در خواب نیکو است. معبران کهن انار را به مال و پول تعبیر کرده اند و حتی برخی از آن ها مقدار پولی را که به دست بیننده خواب می رسد برآورد کرده و هر انار را هزار درم نوشته اند که مثلا می توانیم بگویم هزار تومان. این تعبیر از آن جهت شده که انار دانه دانه است و در قدیم که اسکناس و چک وجود نداشت معاملات صرفا با سکه انجام می گرفت لذا هر انار راهزار سکه بر آورد کرده اند. انار لهیده و گندیده انسانی است احمق و ابله و مزاحم چنانچه کسی در خواب ببیند اناری لهیده در دست دارد یا انار گندیده و شلی را در راه یافت با انسانی احمق و ابله برخورد می کند . داشتن انار شیرین و با طراوت، اندوختن پول است و چنانچه ببینید تعداد زیادی انار در ساک نهاده اید یا در خانه خود دارید گویای آن است که مال اندوزی می کنید و به جمع آوری پول می پردازید. برخی از معبران انار شیرین و با طراوت را به زن خوب روی و مهربان تعبیر کرده اند. چنانچه کسی ببیند اناری شیرین و تازه دارد یا از دیگری می گیرد زنی خلیق و خوبروی سرراهش قرار می گیرد. اگر اناری از درخت کندید و خوردید و به دهان شما خوش آمد از جانب همسری خوب روی و خوش خلق بهره مند می گردید. روی هم رفته دیدن انار در خواب به وقت خود یعنی در فصل انار خوب است و در بی وقت خوب نیست. انار ترش غم و اندوه است اما اگر اناری خوردید که دیدید طعم آن را نمی دانید، شیرین است یا ترش همان تعبیر انار را دارد. چنانچه کسی ببیند که در خواب انار شیرین می خورد اگر تاجر است سود می برد و اگر مسافر است به سلامت به خانه باز می گردد و اگر جوان و مجرد است همسری دل خواه می یابد و بخصوص اگر بیمار است شفا حاصل می کند. دیدن دانه های انار بدون پوست و پی خوب نیست و چنانچه در خواب از دست کسی بگیرید نشان آن است که از جانب او به شما غمی میرسد و زیانی وارد می آید. در بیداری اگر کسی اناری پوست بکند و دانه کند و نمک و گلپر بزند و مقابل ما در بشقابی بنهد محبت کرده است اما اگر در خواب کسی این کار را بکند گویای آن است که برای ما توطئه ای ترتیب داده که باید هشیار و بینا و آگاه باشیم. ما نیز اگر در خواب انار دانه کنیم و در بشقاب پیش روی کسی قرار دهیم خواب ما می گوید که درباره او حسن نیت نداریم و کاری می کنیم که به او زیان می رسد چه آن شخص در خواب ما شناخته باشد چه ناشناخته.

 2. تعبیر خواب انار به روایت امام جعفر صادق

  خوردن انار شیرین در خواب بر سه وجه است. اول: مال جمع کردن، دوم: زن پارسا، سوم: شهر آبادان. لیکن انار ترش غم است. اسماعیل بن اشعث گوید: اگر پادشاه بیند اناری داشت ولایت شهر یابد و بازرگان را ده هزار درم و بازاری راهزار درم و مردم درویش را ده درم یا یک درم است.

 3. تعبیر خواب انار به روایت محمد بن سیرین

  اگر انار شیرین به خواب بیند، مال جمع کردن است و بعضی از معبران گفته اند یک انار شیرین خوردن در خواب، هزاردرم است که بیابد و انار ترش غم و اندوه است و اناری که نداند ترش یا شیرین بود، تعبیرش چون انار شیرین است.

 4. تعبیر خواب انار به روایت ابراهیم کرمانی

  اگر کسی بیند انار شیرین به وقت خود می خورد، اگر بازرگان است قماش و متاع او رواج یابد. اگر مسافر است، دلیل که سفرش مبارک است و با سود و منفعت است، اگر بیند دانه های انار یافت یا کسی بدو داد، دلیل که به وقت آن وی را رنجی رسد اگر به وقت بود و اگر بی وقت. اگر انار شیرین با پوست و پیه آن می خورد، دلیل که از همه چیز برخورداری یابد

 5. تعبیر خواب انار به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

  انار میوه ای است بهشتی و دیدن آن در خواب نیکو است. معبران کهن انار را به مال و پول تعبیر کرده اند و حتی برخی از آن ها مقدار پولی را که به دست بیننده خواب می رسد برآورد کرده و هر انار را هزار درم نوشته اند که مثلا می توانیم بگویم هزار تومان. این تعبیر از آن جهت شده که انار دانه دانه است و در قدیم که اسکناس و چک وجود نداشت معاملات صرفا با سکه انجام می گرفت لذا هر انار راهزار سکه بر آورد کرده اند. انار لهیده و گندیده انسانی است احمق و ابله و مزاحم چنانچه کسی در خواب ببیند اناری لهیده در دست دارد یا انار گندیده و شلی را در راه یافت با انسانی احمق و ابله برخورد می کند . داشتن انار شیرین و با طراوت، اندوختن پول است و چنانچه ببینید تعداد زیادی انار در ساک نهاده اید یا در خانه خود دارید گویای آن است که مال اندوزی می کنید و به جمع آوری پول می پردازید. برخی از معبران انار شیرین و با طراوت را به زن خوب روی و مهربان تعبیر کرده اند. چنانچه کسی ببیند اناری شیرین و تازه دارد یا از دیگری می گیرد زنی خلیق و خوبروی سرراهش قرار می گیرد. اگر اناری از درخت کندید و خوردید و به دهان شما خوش آمد از جانب همسری خوب روی و خوش خلق بهره مند می گردید. روی هم رفته دیدن انار در خواب به وقت خود یعنی در فصل انار خوب است و در بی وقت خوب نیست. انار ترش غم و اندوه است اما اگر اناری خوردید که دیدید طعم آن را نمی دانید، شیرین است یا ترش همان تعبیر انار را دارد. چنانچه کسی ببیند که در خواب انار شیرین می خورد اگر تاجر است سود می برد و اگر مسافر است به سلامت به خانه باز می گردد و اگر جوان و مجرد است همسری دل خواه می یابد و بخصوص اگر بیمار است شفا حاصل می کند. دیدن دانه های انار بدون پوست و پی خوب نیست و چنانچه در خواب از دست کسی بگیرید نشان آن است که از جانب او به شما غمی میرسد و زیانی وارد می آید. در بیداری اگر کسی اناری پوست بکند و دانه کند و نمک و گلپر بزند و مقابل ما در بشقابی بنهد محبت کرده است اما اگر در خواب کسی این کار را بکند گویای آن است که برای ما توطئه ای ترتیب داده که باید هشیار و بینا و آگاه باشیم. ما نیز اگر در خواب انار دانه کنیم و در بشقاب پیش روی کسی قرار دهیم خواب ما می گوید که درباره او حسن نیت نداریم و کاری می کنیم که به او زیان می رسد چه آن شخص در خواب ما شناخته باشد چه ناشناخته.

  • انر توي رود خانه روي خوشکي چيست

   انار توي رودخانه پيدا کردمواي اون نه گرفتمتودستم

 6. خواب انار ديده ام

  روان‌شناسان مي‌گويند ديدن اين ميوه‌ي زيبا درخواب، نشانه‌ي احساس مثبت شما به آينده است. خلاصه اين‌که اگر خواب انار ديده‌ايد، حتما به تعبير خواب اين ماه سرکي بکشيد؛ چون انار، خوش‌يمن است.

  يونگ، روان‌شناس مشهور، معتقد است ميوه‌هايي مانند انار و سيب و گندم که ريشه در اعتقادات مذهبي ما دارد اگر در خواب ديده شود، تمايل شديد ضمير ناخودآگاه ما را به مذهب و معنويت نشان مي‌دهد.

  • در خواب دیدم همسرم چند عدد انار خوشرنگ و

   اشیرین خرید و آنها را به من داد و از آ

  • در خواب دیدم همسرم چند عدد انار خوشرنگ و

   اشیرین خرید و آنها را به من داد و از انجا که من عاشق این میوه هستم بسیار خوشحال بودم

 7. وقتي انار مي‌افتد

  اگر در خواب مي‌بينيد که انار از درخت فرو مي‌افتد، نشان از مالي است که به شما روي خواهد آورد و شما به قدر اراده و همت خودتان از آن بهره مي‌گيريد؛ ولي اگر خواب ببينيد انار از درخت، يک‌راست توي دست‌هاي شما مي‌افتد، بيشتر معبران مي‌گويند: «جايزه يا هديه‌ي باارزشي در انتظار شماست.»

 8. هديه‌ي انار

  به اعتقاد برخي معبران، اگر دختران جوان انار را در خواب ببينند يعني در انتظار همسري هستند و اگر آن را در سبد و سيني هديه بگيرند، به معناي ازدواجي سريع و غيرمنتظره است. انار هديه گرفتن به‌طور معمول به معناي دريافت هداياي گران‌بها است و درتعبير آن از عشق معنوي هم سخن گفته‌اند. در برخي روايات از حضرت امام صادق (ع) نيز نقل شده است که: «خوردن انار در خواب، به سه‌گونه تعبير مي‌شود: 1. رسيدن به ثروت و مال 2. آبادي و آباداني 3. يافتن همسر پاکدامن و پارسا.»

 9. سبد انار

  ديدن سبدي پر از انار، يکي از بهترين خواب‌هايي ‌است که مي‌توانيد ببينيد و نشانه‌‌اي است از کارهاي مثبتي که در گذشته انجام د‌اده‌ايد و پاسخش را به بهترين نحو دريافت کرده يا مي‌کنيد.

 10. دانه کردن انار

  خبر خوش! ثروت و برکت! اگر آن را از دست آشنايي بگيريد، اين شخص حامل برکتي معنوي و آسماني يا مادي و زميني است. خوردن انار دانه‌کرده در خواب نيز يعني آسان شدن کارهايي که از آن واهمه داريد ولي بايد قدم اول را برداريد تا باقي راه آسان شود.

 11. افتادن انار بر سر

  خير باشد؛ ولي نشانه‌ي کاري ظالمانه است که به يکي از نزديکان خود روا داشته‌ايد و ممکن است عقوبت‌ آن به سراغتان بيايد. هر چه هست، شما مدام عذاب وجدان داريد و از اين بابت ناراحتيد. بهتر است سعي کنيد از دل اين آشنا، غبار گذشته را پاک کنيد و با لبخندي فضاي بين‌تان را روشن کنيد.

 12. سلام ممنون از مطالب زیبایتان امیدوارم خواب من هم تعبییر خوشی داشته باشد

 13. باسلام ممنون دقیقا همون خوابی که دیدم تعبیر کردید امیدوارم به واقعیت برسه

 14. مممنونم ازتون دنبالش بودم خوشحالم که تو سایت پر محتواتون پیداش کردم.

 15. مطالب جالبی بود .تشکر

 16. حضرت دانیال گوید:

  اصل انار به خواب مال است. لیکن به قدر همت مردم خاصه که به وقت خود بود. اگر نه به وقت خود بود بد بود. اگر بیند انار از درخت ببرید و بخورد، دلیل که از زنی صاحب جمال منفعت یابد.

 17. حضرت دانیال گوید: اصل انار به خواب مال است. لیکن به قدر همت مردم خاصه که به وقت خود بود. اگر نه به وقت خود بود بد بود. اگر بیند انار از درخت ببرید و بخورد، دلیل که از زنی صاحب جمال منفعت یابد. محمدبن سیرین گوید: اگر انار شیرین به خواب بیند، مال جمع کردن است و بعضی از معبران گفته اند یک انار شیرین خوردن در خواب، هزاردرم است که بیابد و انار ترش غم و اندوه است و اناری که نداند ترش یا شیرین بود، تعبیرش چون انار شیرین است. جابر مغربی گوید: اگر کسی بیند انار شیرین به وقت همی خورد. دلیل که هزار درم بیابد، یا این که کمترش پنجاه دینار است اگر بیابد و باشد آن چه در بیان گفتیم درم بیابد، پس معبر باید که به قدر همت و بزرگی مردم تاویل نماید. اگر بیند انار به زمستان همی خورد، دلیل که به عددهر دانه او را چوبی بزنند در همه چیز انار ترش خوردن در وقت و بی وقت بد است و حکم انار شیرین میانه است. ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی بیند انار شیرین به وقت خود می خورد، اگر بازرگان است قماش و متاع او رواج یابد. اگر مسافر است، دلیل که سفرش مبارک است و با سود و منفعت است، اگر بیند دانه های انار یافت یا کسی بدو داد، دلیل که به وقت آن وی را رنجی رسد اگر به وقت بود و اگر بی وقت. اگر انار شیرین با پوست و پیه آن می خورد، دلیل که از همه چیز برخورداری یابد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: خوردن انار شیرین در خواب بر سه وجه است. اول: مال جمع کردن، دوم: زن پارسا، سوم: شهر آبادان. لیکن انار ترش غم است. اسماعیل بن اشعث گوید: اگر پادشاه بیند اناری داشت ولایت شهر یابد و بازرگان را ده هزار درم و بازاری راهزار درم و مردم درویش را ده درم یا یک درم است.

 18. تعبیر خواب چیدن انار از درخت

 19. دیدن خواب سبدهای پر از انار که اب انرا میگیری..

  • سلام
   خواب دیدم که در استخری پر از دانه های انار و آب انار غوطه ور هستم و از دانه های انار میخورم
   تعبیر آن چیست؟

 20. تعبیر خواب سبدهای پر از انار که اب انرا میگیری

  • خواب دیدم برادرم ب من آب انار داد من نخوردم نمیدونم ترش بود یا شیرین

 21. رامین روزبان

  گرفتن دانهای انار از مرد پارسا

 22. سلام من خواب دیدم انار به کسی دادم

 23. معصومه.رادین

  سلام من خواب دیدم زنی از اشناهای شوهرم برای اینکه رای بیاره تو کارش برامون انار زیادی اورد ومن خوردم لطفا تعبییر کنید

 24. معصومه.رادین

  خواب دیدم ی خانم اشنا به ما انار داد برای رای اوردن

 25. خواب دیدم که در خانه پدرم اناری از دخت جیدم وبا خواهر کوچکم سر سلام کردن دعوایم شد

 26. سلام خسته نباشید.من خواب دیدم در مسجدی نشسته بودم.دختر خانمی نذری انار و پرتقال اورد.من انار. و پرتقالی برای همسرم بردداشتم.تعبیرش چیست؟

 27. دیدن انار با پوست در مسجد پخش کردن

 28. سلام من خواب دیدم ی لباس سفید تنمه داخل مهمانی بعد همه مشکی پوشیدن و دارن انار میکوبن دیوار ک آب انار میریزه رو لباسم و ناراحت میشم ..

 29. من خاب دیدم ب همراه خاهرم وشوهرش وداییم ازانارچیده شده و روی زمین ریخته شده دزدی کردیم لطفاتعبیرکنید

 30. سلام من خواب باغ انار و سیب البته بیشتر انار ریز و درشت بود، دیدم اما شوهرم گفت این باغ همه اش که فوت کرده و من از چیدن انار امتناع کردم

 31. من خواب دیدم انار رو روحانی گرون کرده.

 32. سلام چند روز پیش خواب دیدم که انار رو به صورت گل دانه کردم وبه کسی که خیلی دوستش دارم دادم میخواستم ببینم تعبیر این خواب چیه چون خیلی برام مهمه و اکثر خوابهام درست تعبیر میشه

 33. چند روز پیش خواب دیدم که انار قرمزی رو که به شکل گل پوست کندم و به کسی که خیلی دوستش دارم و ازش دورم دادم تعبیرش چیه برام خیلی مهمه ممنون میشم

 34. من امروز صبح خواب خواب دیدم انار می خورم
  و چند تا دانه هم به دو نفر دیگر هم میدهم
  اگه بگین تعبیرش چیه ممنون میشم

 35. سلام من دیشب خواب دیدم سر نماز یه کاسه انارقرمزو خوشرنگ یه نفر گذاشت و رفت واصلا متوجه نشدم کی بود

 36. خوردن انار شیرین در خواب بر سه وجه است. اول: مال جمع کردن، دوم: زن پارسا، سوم: شهر آبادان. لیکن انار ترش غم است. اسماعیل بن اشعث گوید: اگر پادشاه بیند اناری داشت ولایت شهر یابد و بازرگان را ده هزار درم و بازاری راهزار درم و مردم درویش را ده درم یا یک درم است.

 37. اگر انار شیرین به خواب بیند، مال جمع کردن است و بعضی از معبران گفته اند یک انار شیرین خوردن در خواب، هزاردرم است که بیابد و انار ترش غم و اندوه است و اناری که نداند ترش یا شیرین بود، تعبیرش چون انار شیرین است.

 38. اگر کسی بیند انار شیرین به وقت خود می خورد، اگر بازرگان است قماش و متاع او رواج یابد. اگر مسافر است، دلیل که سفرش مبارک است و با سود و منفعت است، اگر بیند دانه های انار یافت یا کسی بدو داد، دلیل که به وقت آن وی را رنجی رسد اگر به وقت بود و اگر بی وقت. اگر انار شیرین با پوست و پیه آن می خورد، دلیل که از همه چیز برخورداری یابد

 39. انار میوه ای است بهشتی و دیدن آن در خواب نیکو است. معبران کهن انار را به مال و پول تعبیر کرده اند و حتی برخی از آن ها مقدار پولی را که به دست بیننده خواب می رسد برآورد کرده و هر انار را هزار درم نوشته اند که مثلا می توانیم بگویم هزار تومان. این تعبیر از آن جهت شده که انار دانه دانه است و در قدیم که اسکناس و چک وجود نداشت معاملات صرفا با سکه انجام می گرفت لذا هر انار راهزار سکه بر آورد کرده اند. انار لهیده و گندیده انسانی است احمق و ابله و مزاحم چنانچه کسی در خواب ببیند اناری لهیده در دست دارد یا انار گندیده و شلی را در راه یافت با انسانی احمق و ابله برخورد می کند . داشتن انار شیرین و با طراوت، اندوختن پول است و چنانچه ببینید تعداد زیادی انار در ساک نهاده اید یا در خانه خود دارید گویای آن است که مال اندوزی می کنید و به جمع آوری پول می پردازید. برخی از معبران انار شیرین و با طراوت را به زن خوب روی و مهربان تعبیر کرده اند. چنانچه کسی ببیند اناری شیرین و تازه دارد یا از دیگری می گیرد زنی خلیق و خوبروی سرراهش قرار می گیرد. اگر اناری از درخت کندید و خوردید و به دهان شما خوش آمد از جانب همسری خوب روی و خوش خلق بهره مند می گردید. روی هم رفته دیدن انار در خواب به وقت خود یعنی در فصل انار خوب است و در بی وقت خوب نیست. انار ترش غم و اندوه است اما اگر اناری خوردید که دیدید طعم آن را نمی دانید، شیرین است یا ترش همان تعبیر انار را دارد. چنانچه کسی ببیند که در خواب انار شیرین می خورد اگر تاجر است سود می برد و اگر مسافر است به سلامت به خانه باز می گردد و اگر جوان و مجرد است همسری دل خواه می یابد و بخصوص اگر بیمار است شفا حاصل می کند. دیدن دانه های انار بدون پوست و پی خوب نیست و چنانچه در خواب از دست کسی بگیرید نشان آن است که از جانب او به شما غمی میرسد و زیانی وارد می آید. در بیداری اگر کسی اناری پوست بکند و دانه کند و نمک و گلپر بزند و مقابل ما در بشقابی بنهد محبت کرده است اما اگر در خواب کسی این کار را بکند گویای آن است که برای ما توطئه ای ترتیب داده که باید هشیار و بینا و آگاه باشیم. ما نیز اگر در خواب انار دانه کنیم و در بشقاب پیش روی کسی قرار دهیم خواب ما می گوید که درباره او حسن نیت نداریم و کاری می کنیم که به او زیان می رسد چه آن شخص در خواب ما شناخته باشد چه ناشناخته.

 40. جابر مغربی می‌گوید: اگر در بیداری فصل زمستان است و در خواب ببینی که انار می‌خوری، تعبیرش این است که به تعداد دانه‌های اناری که خورده‌ای به تو چوب می‌زنند.

 41. ابن سیرین می‌گوید: اناری که نمی‌دانی ترش است یا شیرین، تعبیرش مثل تعبیر انار شیرین است.

 42. اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر «پادشاهی» در خواب ببیند که انار دارد، یـعـنـی حکومت شهری را به دست می‌آورد یا اگر رئیسی این خواب را ببیند، یـعـنـی بر روستایی ریاست می‌کند یا اگر بازرگانی این خواب را ببیند، یـعـنـی ده هزار درهم به دست می‌آورد یا اگر بازاری باشد، یـعـنـی هزار درهم به دست می‌آورد، یا اگر شخص فقیر و تنگدستی این خواب را ببیند، یـعـنـی یک یا ده درهم به دست می‌آورد.

 43. ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب انار شیرین ببینی، تعبیرش جمع کردن مال و اموال می‌باشد.
  بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر خوردن یک انار شیرین این است که هزار درهم به دست می‌آوری، جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر کسی زمانی که در بیداری فصل انار است در خواب ببیند که انار شیرین می‌خورد، یـعـنـی هزار درهم یا شاید کمتر از آن یعنی پنجاه دینار یا پنجاه درهم به دست می‌آورد (بنابراین تعبیرکننده باید به اندازۀ همت و بزرگی بینندۀ خواب تعبیر کند).

 44. ابراهیم کرمانی می‌گوید: چنانچه بازرگان هستی و در بیداری نیز فصل انار باشد و در خواب ببینی انار شیرین می‌خوری، یـعـنـی جنس و کالای تو رایج می‌شود، و اگر مسافر هستی، تعبیرش این است که سفر خوب و مبارک و با سود و منفعتی خواهی داشت.

 45. چه در بیداری فصل انار باشد و چه نباشد، اگر در خواب ببینی انار شیرینی را با پوست و پیه (پوسته‌های سفید داخلی) آن می‌خوری، یـعـنـی از همه چیز برخوردار می‌شوی.

 46. امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای خوردن انار شیرین عبارتند از: 1- جمع کردن مال و اموال 2- زن خوب و پارسا 3- شهر آباد (تعبیرهای مختلف).

 47. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب انار ترش، غم و اندوه است.
  امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب خوردن انار ترش، غم و اندوه می‌باشد، جابر مغربی نیز می‌گوید: چه در بیداری فصل انار باشد و چه نباشد در همه حال اگر در خواب ببینی انار ترش می‌خوری، تعبیرش بد می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).

 48. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب درخت انار، شخصی است که مال و نعمت فراوانی دارد، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش زنی ثروتمند و شایسته می‌باشد (تعبیرهای مختلف). حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی انار چیده‌ای و از آن می‌خوری، یـعـنـی از زنی زیبا سود و منفعت به دست می‌آوری .

 49. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خوردن شربت‌هایی که شیرین هستند و بوی خوبی دارند (مثل شربت سیب و انار و…) شش حالت دارد: 1- پاکی دین و ایمان 2- سود و منفعت 3- علم مفید 4- عمر طولانی 5- زندگانی و معاش و معیشت خوب و خوش 6- ذکر و یاد خداوند.

 50. با سلام – درخواب دیدم که انار رو دونه دونه میکنم میدم به بقیه میخورن – خودم نمیخوردم – خواستم ببینم تعبیرش چیه

 51. ديدن انار در خواب ، نشانة آن است كه از استعدادهاي خود در راهي درست بهره برداري مي كنيد و پيوسته به دانش خود مي افزاييد .

 52. گرفتن انار از دست نامزد خود در خواب ، علامت آن است كه با تمامي نيرنگهايي كه پيرامون شما را فرا گرفته است ، با اتكا به نيروهاي دروني خود از اسارت آنها جان سالم به در مي بريد .

 53. خوردن انار در خواب ، علامت آن است كه اسير و تسليم زيباييهاي فردي خواهيد شد

 54. در خواب دیدم توی جوی آب تکه ای یخزده ای از گوشت انسان که من از آن خوردم لطفا تعبیرش را بفرمائید مرسی.

 55. خواب دیدم که پسر همسایه به من یک ظرف پر از انار با دانه های ضورتی داده است . خواستم ببینم که تعبیر آن چیست.

  • ابراهیمی

   من چند روزی هست خواب انار میبینم تا دیشب دوباره دیدم درخت انار توخمنمون بود پر اناذ بود توخاب مبگفتم این همیشه اناراش ریز بود یدوتا خیلی درشت بود یکیش اوتاد من ورش داشتم که بخورم دیدم توش سیاه خرابه جا خوردم توفکر دومی بودم ک بکنم

 56. در خواب دیدم از درخت انار اناری را که باز شده بود کنده و خوردم و شیرین بود تعبیر آن چیست :-?:

 57. تو خواب دیدم که انار شیرین و قرمزی روبرومه ومیدونستم که باید شیرین باشن ویکی از بستگان به من گفت یکی رو ببده به من.لطفا تعبیرشو بگین .ممنونم

 58. دیدم در خواب که از مادرم دانه های انار قرمز را گرفتم و به مردی دادم و خودم هم خوردم

 59. در خواب دیدم به مرده انر میدهم لطفا تعبیرش را بفرمایید با تشکر

 60. سلام من الان اسفند که زمستون هست یک ساعت مونده به نماز صبح سه چهار شب متوالی درخت انار پر از انار های بزرگ وتمیز میبینم دارم میچینم لطفا راهنمایی کنید خدیج

 61. سلام من خدیجم الان اسفند در زمستون یک ساعت مونده به نماز صبح سه چهار شب پشت هم دارم خواب درخت انار شیرین پر از انارهای تازه وبزرگ میبینم ودارم میچینم لطفا تعبیرش رو بگید ممنون

 62. محبوبه

 63. من خواب دیدم که خواهرم در منزل من را باز کرد و بلافاصله به من یک انار دادورفتت.تعبیرش چیست؟

 64. در خواب دیدم از درخت انار مدام میچینم و انارهای شیرین و قرمز میخورم. الان چند روز است کارم راذاز دست داده ام…تعبیرش،چیست؟!

 65. سلام.
  من خواب دیدم که یک انار در دست دارم
  وا اصلا آن را نشکستم بخورم.
  اما به این اشتها به او نگاه می‌کردم که
  انار ترش است.
  ممنون میشم اگه تعبیرش را بهم بگید.

 66. سلام.
  خواب دیدم که یک انار در دست دارم.
  و اصلا آن را نشکستم بخورم.
  اما به این اشتها به انار نگاه می‌کردم
  که ترش است.
  ممنون میشم اگه تعبیرش را بهم بگوئید.

 67. سلام يه آقايي خواب ديدن ك من بدون روسري كنارشون نشستم و لباسم مرواريد دوزي بوده من براشون انار دونه دونه كردم ريختم تو كاسه دادم بهشون و بااصرار من انار رو خوردن اگه ممكنه تعبيرشو بگين??

 68. سلام
  دیشب خواب دیدم که در مجلسی که همه هستند و سفره ای جلوی همه پهنه و مادربزرگم (که البته در قید حیات هستند) ظروف میوه ای به همه دادن که توی اون انار دون کرده هم هست ظرفی که به من رسید انار نداشت یا شاید خیلی دانه های کمی داشت که من گفتم انار که به من نرسیده بعد به من گفتند که از جایی مثلا شاید آشپزخانه برم بردارم من هم رفتم و دیدم انارهای درشتی هستند برداشتم و آن را قاج کردم آنچنان انارهای خوب و خوشگواری بود که از خوردن آن سیر نمی شدم و با ولع فراوان آنها را می خوردم و می گفتم چقدر خوشمزن و باز انار بعدی را باز می کردم و می خوردم بسیار خوشرنگ و درشت و آبدار و شیرین خلاصه نمید انم چند انار خوردم
  فقط یکی از آنها ، آن هم یک قسمت کوچکی از آن کمی له شده بود که آن قسمت را نخوردم
  بعد از خواب پریدم ولی همش در ذهنم این بود با اینکه انارها بسیار خوش طعم بوده اند ولی الان دقیقا وقت انار نیست چه
  امیدوارم به خوشی و خوبی انشاالله تعبیر شود چون در شرایطی هستم که خیلی لازم دارم چنین شود

 69. تعبیرش چیست

 70. سلام خواب دیدم یک مرده به من یک انارداد وازآن انارخوردم شیرین بود

 71. خواب دیدم ظرف کوچکی انار دانه شده دست کودک یکی از بستگان است. یهو مقداری از ان بیرون روی زمین ریخت. ومادرش در حال جمع کردن ازروی زمین بود .ومن به او گفتم دست نزن و با پا به طرف جوبی از آب دانه های انار را پرت کردم.

 72. سلام من دیشب خواب دیدم توی قبرستانی مقدار خیییلی زیادی انار سرخ و خوشمزه دون کردم وداخل کاسه به نیت اموات خیرات کردم یه کاسه به دخترم دادم یه کأسه هم خودم خوردم تعبیرش چیه؟؟؟؟؟؟

 73. سلام من خواب دیدم از درخت انار که اناری نداشت انار میچیدم انار هم نمیدونم ترش بود یا شیرین تو فصل انار بود درخت هیچ اناری نداشت اما تا دستمو میبردم سمت درخت انار میچیدم

 74. تعبیر خوردن آب انار چیست؟

 75. اگر در خواب ببیند که انار با دانه های درشت و سالم و رنگ قرمز از درخت میچیند که به عزیزش بدهد تعبیرش چیست؟

 76. پخش انار در خواب تعبیرش چیست

 77. من باردارم و از ماه های اول بارداری خواب انار میبینم.تعبیرش چیه؟

 78. من تو خواب فقط درخت انار دیدم معناین چی میتونه باشه ممنون لطفا جواب بدید

 79. من خواب دیدم از هر درخت اناری .اناری می چینم تا ببینم کدامش شیرین است تا بکارم .و فصل درخت کاری بود

 80. من دیشب خواب دیدم برادرشوهرم به من یک لیوان پرآب اناردادندومن همشوخوردم ،وشیرین ولذت بخش بود،تعبیرش چیست ،ممنون.

 81. ناشناس

  من فقط گل اناری رادیدم که انار داده

 82. خواب دیدم با کسی‌ که قایق تفریحی داشت دوستم، سوار قایق شدم و رفتم به خیابانی که در روی کف آن پر از پوست انار و دانه‌های خوشرنگ قرمز یاقوتی سالم بود( پوست از طرف سفید آن روی زمین بود).

 83. درخواب دیدم دوستم سبداناری خوب برایم هدیه آورد

 84. در خواب دیدم دوستان قدیمم را دیدم با خوشحالی وروبوسی با آنها خوشو بش کردم بعد از خداحافظی داخل کوچه از کنار درب منزلی رد میشدم که داخلش یک درخت انار بود که انار های بسیار درشت وبه نظر خیلی خوشمزه داشت من گفتم حتما باید از این انارها بخورم خیلی دلم می خواهدصاحب خانه که یک مرد بود یک انار خیلی درشت از درخت کند وبه من داد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.