تعبیر خواب پرستو

تعبیر خواب پرستو | تعبیرخواب پرستو | tabire khab

تعبیر خواب پرستو,تعبیر خواب پرستو سیاه,تعبیر خواب پرستو مرده,تعبیر خواب پرستو زخمی,تعبیر خواب دیدن پرستو,تعبیر خواب پرنده پرستو,تعبیر خواب جوجه پرستو,تعبير خواب پرواز پرستو,تعبیر خواب لانه پرستو,تعبیر دیدن پرستو در خواب,تعبیر خواب پرواز پرستوها

تعبیر خواب پرستو , تعبیر خواب پرستو سیاه , تعبیر خواب پرستو مرده

خواب پرستو یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم پرستو در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب پرستو می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب پرستو را مطالعه نمایید و متوجه شوید پرستو چه تعبیری دارد

تعبیر خواب پرستو از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب داشتن پرستو ، دوستی است

تعبیر خواب کشتن پرستو ، دوری و جدایی است

تعبیر خواب پرستو از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب دیدن پرستو ، مردی توانگر است

تعبیر خواب مردن پرستو در دست او ، رنج و اندوه است

تعبیر خواب پرستو از دید جابر مغربی

تعبیر خواب گرفتن پرستو ، از بین رفتن ترس ها و غم است

تعبیر خواب پرستو از دید منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب دیدن پرستو ، امید است

تعبیر خواب شنیدن صدای پرستو ، خبر خوش است

تعبیر خواب لانه کردن پرستو در خانه شما ، عشق است

تعبیر خواب دیدن تعداد زیادی پرستو که در آسمان پرواز می کنند ، حسرت است

تعبیر خواب پرستو از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب پرستو ، آرامش است

تعبیر خواب دیدن پرستو زخمی و مرده ، غم و ناامیدی است

تعبیر خواب پرستو از دید اچ میلر

تعبیر خواب دیدن پرواز پرستو ، موفقیت در عشق است

تعبیر خواب شنیدن صدای پرستو ، شنیدن اخبار خوش است

تعبیر خواب پرستو | پرستو در خواب دیدن | تعبیر خواب

41 comments

 1. پرستو پیام آور بهار است و دیدن پرستو در خواب نوید و امید و خوشدلی است و خواب میمون و مبارکی است. صدای پرستو در خواب صدای دوست عزیز سفر رفته است.

 2. امیرحسین

  اگر در خواب صدای پرستو شنیدید اما خودش را ندیدید از کسی که او را دوست دارید و مدتی دور مانده اید خبری خوشحال کننده دریافت می دارید یا از سفر رفته ای نامه می رسد که شما را شاد می کند.

 3. اگر پرستو در خانه شما لانه کرد عاشق می شوید یا چنان انگیزه شوق آمیزی در زندگی شما پدید می آید که سر از پا نمی شناسید.

 4. چنانچه لانه خالی پرستو را در سقف ایوان و اتاق دیدید و در خواب دانستید که آن اتاق یا ایوان به شما تعلق دارد عشق و محبتی در دل شما ضعف و سستی می گیرد.

 5. ابن سیرین می گوید اگر کسی در خواب دید که از دیگری پرستو گرفت نشان آن است که با عزیزی انس و الفت می گیرد. به کسی که دوستش دارد نزدیک می شود.

 6. خانم ایتانوس معبر یونانی می گفت: پرستو سمبل تمام چیزها و حوادث خوبی است که به طور غیر منتظره و ناگهانی در زندگی بیننده خواب ظاهر می شوند

 7. این درست است چون پرستو در پرواز بسیار سریع است و در یک لحظه می آید و به درون لانه خود می رود، این سرعت پرواز می تواند نمود خارق عادات در زنگی ما باشند.

 8. اگر کسی ببیند که پرستو را کشت یا پرستوئی در دست داشت و از دستش گریخت و رفت و در هوا ناپدید شده و یا پرستو را از لانه اش با چوب و تکان دادن دست راند خوب نیست و نشان آن است که بیننده خواب امید بزرگی را از دست می دهد یا بین او و کسی که زیاد دوستش دارد جدائی می افتد

 9. د از کرمانی نقل است که پرستو در خواب مرد عاقل و خردمند است و پرستوی ماده زن.

 10. دیدن جوجه های پرستو در لانه نیز همین تعابیر را دارد و دارای میمنت است. دیدن پرستو خوب است

 11. مشاهده تعداد زیادی پرستو در پهنه آسمان که از سوئی به سوئی پرواز می کنند حسرت خوردن است و مشهده کامروایی دیگران.

 12. برای دختران جوان بهترین خواب این است که ببینند پرستوئی بر سقف اتاق یا ایوان خانه آن ها لانه می کند.

 13. این خواب نوید عشق و ازدواج است و همچنان که آن پرستو لانه سازی می کند کانون گرمی برای بیننده خواب تدارک می شود

 14. برای مردان مجرد و پسران جوان نیز دیدن پرستو نوید عشق و ازدواج است.

 15. محمدبن سیرین گوید: اگر بیند پرستو داشت، یا کسی به وی داد، دلیل که با کسی که از او جدا شده است، مؤانست گیرد و درمقام او قرار گیرد.

 16. اگر بیند پرستو را بکشت یا از دست بیفکند، دلیل که با کسی که مؤانست دارد جدائی جوید دور شود

 17. ابراهیم کرمانی گوید: دیدن پرستو در خواب ، مردی توانگر باخرد است. اگر پرستو ماده بیند، زنی توانگر با خرد است.

 18. اگر بیند پرستو از وی بپرید، دلیل که از مردی توانگر جدا گردد. اگر بیند پرستو در دست او بِمُرد، دلیل که یار او بمیرد و رنج و اندوه بیند.

 19. جابرمغربی گوید: اگر بیند پرستوئی را … 
  فراگرفت، دلیل که از غم ها فرج یابد و از ترس و بیم ایمن گردد.

 20. محمد بن سيرين گويد:

  اگر بيند پرستو داشت، يا كسي به وي داد، دليل كه با كسي كه از او جدا شده است، مؤانست گيرد و درمقام او قرار گيرد. اگر بيند پرستو را بكشت يا از دست بيفكند، دليل كه با كسي كه مؤانست دارد جدائي جويد دور شود.

 21. ابراهيم كرماني گويد:

  ديدن پرستو در خواب، مردي توانگر باخرد است. اگر پرستو ماده بيند، زني توانگر با خرد است. اگر بيند پرستو از وي بپريد، دليل كه از مردي توانگر جدا گردد. اگر بيند پرستو در دست او بمرد، دليل كه يار او بميرد و رنج و اندوه بيند.

 22. جابر مغربي گويد:

  اگر بيند پرستوئي را فراگرفت، دليل كه از غم ها فرج يابد و از ترس و بيم ايمن گردد.

 23. منوچهر مطيعي تهراني گويد:

  پرستو پيام آور بهار است و ديدن پرستو در خواب نويد و اميد و خوشدلي است و خواب ميمون و مبارکي است. صداي پرستو در خواب صداي دوست عزيز سفر رفته است. اگر در خواب صداي پرستو شنيديد اما خودش را نديديد از کسي که او را دوست داريد و مدتي دور مانده ايد خبري خوشحال کننده دريافت مي داريد يا از سفر رفته اي نامه مي رسد که شما را شاد مي کند. اگر پرستو در خانه شما لانه کرد عاشق مي شويد يا چنان انگيزه شوق آميزي در زندگي شما پديد مي آيد که سر از پا نمي شناسيد. چنانچه لانه خالي پرستو را در سقف ايوان و اتاق ديديد و در خواب دانستيد که آن اتاق يا ايوان به شما تعلق دارد عشق و محبتي در دل شما ضعف و سستي مي گيرد. ابن سيرين مي گويد اگر کسي در خواب ديد که از ديگري پرستو گرفت نشان آن است که با عزيزي انس و الفت مي گيرد. به کسي که دوستش دارد نزديک مي شود. خانم ايتانوس معبر يوناني مي گفت: پرستو سمبل تمام چيزها و حوادث خوبي است که به طور غير منتظره و ناگهاني در زندگي بيننده خواب ظاهر مي شوند. اين درست است چون پرستو در پرواز بسيار سريع است و در يک لحظه مي آيد و به درون لانه خود مي رود، اين سرعت پرواز مي تواند نمود خارق عادات در زنگي ما باشند. اگر کسي ببيند که پرستو را کشت يا پرستوئي در دست داشت و از دستش گريخت و رفت و در هوا ناپديد شده و يا پرستو را از لانه اش با چوب و تکان دادن دست راند خوب نيست و نشان آن است که بيننده خواب اميد بزرگي را از دست مي دهد يا بين او و کسي که زياد دوستش دارد جدائي مي افتد از کرماني نقل است که پرستو در خواب مرد عاقل و خردمند است و پرستوي ماده زن. ديدن جوجه هاي پرستو در لانه نيز همين تعابير را دارد و داراي ميمنت است. ديدن پرستو خوب است ولي مشاهده تعداد زيادي پرستو در پهنه آسمان که از سوئي به سوئي پرواز مي کنند حسرت خوردن است و مشهده کامروايي ديگران. براي دختران جوان بهترين خواب اين است که ببينند پرستوئي بر سقف اتاق يا ايوان خانه آن ها لانه مي کند. اين خواب نويد عشق و ازدواج است و همچنان که آن پرستو لانه سازي مي کند کانون گرمي براي بيننده خواب تدارک مي شود. براي مردان مجرد و پسران جوان نيز ديدن پرستو نويد عشق و ازدواج است.

 24. ديدن پرستو در خواب ، نشانة آرامش و هماهنگي بين اعضاي خانواده است

 25. ديدن پرستوي زخمي يا مرده در خواب ، نشانة گرفتار غم و نوميدي شدن است

 26. اچ ميلر مى‏گويد:

  اگر در خواب پرواز پرستويى را ببينيد، يعنى در عشقتان موفق مى‏شويد. شنيدن صداى پرستو در خواب، نشانه‏ى شنيدن اخبار خوش است.

 27. دیدن پرستو در خواب نوید و امید است.

 28. اگر در خواب صدای پرستو شنیدید اما خودش را ندیدید، از کسی که او را دوست دارید و مدتی دور مانده اید، خبری خوشحال کننده دریافت می کنید یا از کسی که به سفر رفته، نامه ای می رسد که شما را شاد می کند.

 29. اگر پرستو در خانه شما لانه کرد، عاشق می شوید یا چنان انگیزه شوق آمیزی در زندگی شما پدید می آید که سر از پا نمی شناسید.

 30. چنانچه لانه خالی پرستو را در سقف ایوان و اتاق دیدید، عشق و محبتی در دل شما ضعف و سستی می گیرد.

 31. محمد ابن سیرین می گوید: اگر کسی در خواب دید که از دیگری پرستو گرفت، با عزیزی انس و الفت می گیرد یا به کسی که دوستش دارد نزدیک می شود.

 32. اگر ببیند پرستو را بکشت یا از دست بیفکند، دلیل که از یک دوست، دور می شود

 33. ابراهیم کرمانی می گوید: پرستو در خواب، انسانی عاقل و خردمند است. دیدن جوجه های پرستو در لانه نیز همین تعابیر را دارد و دارای میمنت است. ولی مشاهده تعداد زیادی پرستو در پهنه آسمان که از سوئی به سوئی پرواز می کنند، حسرت خوردن و مشاهده کامروایی دیگران است.

 34. اگر کسی ببیند پرستویی بر سقف اتاق یا ایوان خانه لانه کرده، نوید عشق و ازدواج است.

 35. جابرمغربی می گوید: اگر ببیند پرستویی را فراگرفت، دلیل که از غم ها فرج یابد و از ترس و بیم ایمن گردد.

 36. اگرخواب ببینیم پرستویی میخواهد پرستوی دیگر راقورت بدهدچه تعبیری دارد

 37. اگرخواب ببیندپرستویی یک پرستوی دیگر راقورت میدهد

 38. سید مرتضی

  اگر کسی تعبیر خوابمو میدونه بم بگه لطفا خواب پرستویی را دیدم که بچش در دستم بود و که میخواستم تحویلش بدهم ولی به من حمله کرد و مرا گاز گرفت

 39. خواب دیدم یکدفعه پرستو های زیاد تو اسمون امدند من با دستم یکی رو تو هوا گرفتم دیدم پرستو عین اسکناس نو میمونه انقدر تمیز و زیبا بود البته تو خوابم همچین تصوری داشتم من ازش خاسته ای داشتم بهش گفتم و ازش خاستم در قبال ازادیش از خدا بخواد تا به خاستم برسم بعد ولش کردم خو اسمون. تعبیرشو بگین لطفا

 40. سلام من‌خواب دیدم دوتا پدستو بهم حمله کردن بعد از خون‌من‌میخوردند بعد اعضای دنم گوچک میشدند ممنون میشم تعبیرشو بگین

 41. سلام .ما قبل یک ماه پرستویی تو خونمون داشنتیم که چند روز پیشمون موند بعد مرد.دیشب خواب دیدم که در یخچال رو باز کردم و دیدم پرستو توی کاسه در آب سرد افتاده و داره غرق میشه اونو از آب دراوودم و به مامانم نشون دادم و دیدم که پرستو که قهوه ای بود به سفید تبدیل شده با چشمان آبی خیلی سفید و زیبا بود در دست گرفتم و دیدم دمش رو باز کرد و به طاووس کوچک تبدیل شد رفتم که به بابام گفتم و برگشتم دیدم پرستو سفید شده و با پرستویی جفت گیری میکنه بعد دیدم که خونمون پر پرستو کوچک شده که بچه های همین پرستو بودن.من دختر 23 ساله مجرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.