تعبیر خواب بالش

تعبیر خواب بالش | تعبیرخواب بالش | tabire khab

تعبیر خواب بالش,تعبير خواب بالش سفيد,تعبیر خواب بالش قرمز,تعبیر خواب بالش پر,تعبیر خواب بالش دادن به مرده,تعبیر خواب بالشت مار,تعبیر خواب بالش کهنه,تعبیر خواب بالش ابن سیرین,تعبیر خواب بالشت ابی,تعبیر خواب بالش سیاه,تعبیر خواب بالش سفید

تعبیر خواب بالش , تعبير خواب بالش سفيد , تعبیر خواب بالش قرمز

خواب بالش یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم بالش در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب بالش می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب بالش را مطالعه نمایید و متوجه شوید بالش چه تعبیری دارد

تعبیر خواب بالش از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب دیدن بالش پنج چیز است

خادم – كنيزك – رياست – دين نيكو – پرهيزكاري و عدل

تعبیر خواب بالش از دید محمد بن سيرين

تعبیر خواب بالش نو و سبز ، خدمتکاری صالح است

تعبیر خواب بالش از دید ابراهيم كرمانی

تعبیر خواب دزدیدن بالش ، فریب دادن زن یا کنیز است

تعبیر خواب بالش از دید منوچهر مطيعی تهرانی

تعبیر خواب جوانی که بالش نو زیر سر نهاده ، عشق و ازدواج است

تعبیر خواب جوانی که بالش سبز رنگ زیر سر نهاده ، همسری صالح و خوب است

تعبیر خواب بالش سرخ ، شادی است

تعبیر خواب بالش چرک و کثیف ، دروغ و بیماری است

تعبیر خواب بالش زرد ، بیماری است

تعبیر خواب دزدیدن بالش ، چشم طمع به محارم شما است

تعبیر خواب پنهان کردن بالش در پشت ، بدبینی و حسادت عاشقانه است

تعبیر خواب بالش از دید ليلا برايت

تعبیر خواب نشستن روی بالش ، قبول مسائل ناگوار است

تعبیر خواب بالش از دید آنلی بيتون

تعبیر خواب بالش ، زندگی راحت است

تعبیر خواب دختری که بالش می دوزد ، امید به آینده است

تعبیر خواب بالش از دید کتاب سرزمين روياها

تعبیر خواب يك بالش را پر مي كنيد ، ناكامي در روابط اجتماعي است

تعبیر خواب زانوهايتان را روي بالش مي گذاريد ، شما رقباي بسياري داريد .

تعبیر خواب پاهايتان را روي بالش مي گذاريد ، بر رقبايتان پيروز مي شويد

تعبیر خواب بالش | بالش در خواب دیدن | تعبیر خواب

<

کامنت های تایید شده : 39 عدد

 • محمد بن سيرين گويد: بالش درخواب خادم است بيننده خواب را.

 • اگر بيند بالشي نو فراگرفت و آن بالش سبز بود، يا شخصي به وي داد، دليل است كه او را خادم يا خدمتكاري مصلح و پارسا پيدا شود

 • اگر بيند بالش او كهن و چركين و زرد وسياه باشد، تاويلش به خلاف اين است.

 • اگربيند بالش او بدريد يا بسوخت يا از وي ضايع شد، دليل است كه خدمتكاران وي ضايع شوند يا بگريزند يا رنج و بلائي بدو رسد و به سبب آن از وي جدا شود.

 • ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند شخصي از خانه او بالش بدزديد، دليل است كه شخصي از پي زن او مي گردد كه او را بفريبديا از پي كنيزك.

 • معبران گويند: ديدن بالش درخانه، دليل است شخصي از آن خانه بميرد.

 • اگر مردي بيند بالش بسيار يافت، دليل است كه به قدر آن بالش ها او را خادمان و كنيزان حاصل شود.

 • اگر بيند آتش در افتاد و بالش او بسوخت، دليل كه خادمان و كنيزان او بروند يا بگريزند.

 • حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن بالش در خواب بر پنج وجه است. اول: خادم، دوم: كنيزك، سوم: رياست. چهارم: دين نيكو. پنجم: پرهيزكاري و عدل.

 • بالش در خواب به خادم خانه بر می گردد. اگر جوانی در خواب ببیند که بالشی نو زیر سر نهاده عاشق می شود و به زودی ازدواج می کند.

 • اگر پارچه بالش به رنگ سبز باشد همسری خوب و نیک نفس و پارسا نصیب او می شود.

 • سرخی نیز شادابی و نشاط او را می رساند. ابریشم زیرکی را باز می گوید. اگر کسی در خواب ببیند که بالش زیر سرش چرک و کثیف و کهنه شده باید نگران دو چیز باشد. اول نگران دروغ گوئی و دوم بیماری.

 • اگر پارچه بالش زرد باشد از یک بیماری خبر می دهد و این بیماری به همان خانه بر می گردد که اداره امور را به عهده دارد.

 • اگر کسی ببیند که بالش او سوخته یا سوراخ است به خانواده اش یا آن خانم مدیر خانه آسیب و لطمه وارد می آید.

 • اگر خواب دیدید که بالش شما سوخته شده یاسوراخ شده اما این کار را خودتان نکرده اید جویا شوید و تحقیق کنید که همسرتان از شما چه آزردگی دارد چون اگر در رفع آن نکوشید احتمالا به جدائی می انجامد.

 • .اگر کسی ببیند که دزد بالش او را برده کسی هست که به محارم او چشم طمع دارد یا این نگرانی در او هست که دیگران به محارم او دیده بد داشته باشند. پنهان کردن بالش در پشت بدبینی و حسد عاشقانه است

 • اگر بیند بالشی نو فراگرفت و آن بالش سبز بود، یا شخصی به وی داد، دلیل است که او را خادم یا خدمتکاری مصلح و پارسا پیدا شود. اگر بیند بالش او کهن و چرکین و زرد وسیاه باشد، تاویلش به خلاف این است

 • .اگربیند بالش او بدرید یا بسوخت یا از وی ضایع شد، دلیل است که خدمتکاران وی ضایع شوند یا بگریزند یا رنج و بلائی بدو رسد و به سبب آن از وی جدا شود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند شخصی از خانه او بالش بدزدید، دلیل است که شخصی از پی زن او می گردد که او را بفریبد … 

 • معبران گویند: دیدن بالش درخانه، دلیل است شخصی از آن خانه بمیرد.

 • گر مردی بیند بالش بسیار یافت، دلیل است که به قدر آن بالش ها او را خادمان و کنیزان حاصل شود.

 • . اگر بیند آتش در افتاد و بالش او بسوخت، دلیل که خادمان و کنیزان او بروند یا بگریزند.

 • حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن بالش در خواب بر پنج وجه است. اول: خادم، دوم: کنیزک، سوم: ریاست. چهارم: دین نیکو. پنجم: پرهیزکاری و عدل.

 • محمد بن سيرين گويد: بالش درخواب خادم است بيننده خواب را. اگر بيند بالشي نو فراگرفت و آن بالش سبز بود، يا شخصي به وي داد، دليل است كه او را خادم يا خدمتكاري مصلح و پارسا پيدا شود. اگر بيند بالش او كهن و چركين و زرد وسياه باشد، تاويلش به خلاف اين است.اگربيند بالش او بدريد يا بسوخت يا از وي ضايع شد، دليل است كه خدمتكاران وي ضايع شوند يا بگريزند يا رنج و بلائي بدو رسد و به سبب آن از وي جدا شود.

 • ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند شخصي از خانه او بالش بدزديد، دليل است كه شخصي از پي زن او مي گردد كه او را بفريبد يا از پي كنيزك. معبران گويند: ديدن بالش درخانه، دليل است شخصي از آن خانه بميرد. اگر مردي بيند بالش بسيار يافت، دليل است كه به قدر آن بالش ها او را خادمان و كنيزان حاصل شود. اگر بيند آتش در افتاد و بالش او بسوخت، دليل كه خادمان و كنيزان او بروند يا بگريزند. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن بالش در خواب بر پنج وجه است. اول: خادم، دوم: كنيزك، سوم: رياست. چهارم: دين نيكو. پنجم: پرهيزكاري و عدل

 • منوچهر مطيعي تهراني گويد: بالش در خواب به خادم خانه بر مي گردد. اگر جواني در خواب ببيند که بالشي نو زير سر نهاده عاشق مي شود و به زودي ازدواج مي کند. اگر پارچه بالش به رنگ سبز باشد همسري خوب و نيک نفس و پارسا نصيب او مي شود. سرخي نيز شادابي و نشاط او را مي رساند. ابريشم زيرکي را باز مي گويد. اگر کسي در خواب ببيند که بالش زير سرش چرک و کثيف و کهنه شده بايد نگران دو چيز باشد. اول نگران دروغ گوئي و دوم بيماري. اگر پارچه بالش زرد باشد از يک بيماري خبر مي دهد و اين بيماري به همان خانه بر مي گردد که اداره امور را به عهده دارد. اگر کسي ببيند که بالش او سوخته يا سوراخ است به خانواده اش يا آن خانم مدير خانه آسيب و لطمه وارد مي آيد. اگر خواب ديديد که بالش شما سوخته شده ياسوراخ شده اما اين کار را خودتان نکرده ايد جويا شويد و تحقيق کنيد که همسرتان از شما چه آزردگي دارد چون اگر در رفع آن نکوشيد احتمالا به جدائي مي انجامد.اگر کسي ببيند که دزد بالش او را برده کسي هست که به محارم او چشم طمع دارد يا اين نگراني در او هست که ديگران به محارم او ديده بد داشته باشند. پنهان کردن بالش در پشت بدبيني و حسد عاشقانه است

 • ديدن بالش در خواب ، علامت داشتن زندگي اي راحت و آسوده است .

 • اگر دختري خواب ببيند بالش مي دوزد ، نشانة آن است كه اميدي دلگرم كننده به آينده خواهد داشت

 • حضرت دانیال (ع) نیز می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی در بستر تو بالش‌هایی قرار گرفته است، تعبیرش خدمتکاران می‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ _ و بالش‌ها (و پشتی‌های) ردیف شده (غاشیه-15)

 • اگر ببینی روی رختخواب نو دراز کشیده‌ای و بالش‌هائی را هم در آن قرار داده‌ای، با زنی ازدواج می‌کنی یا «کنیزکی» به دست می‌آوری.

 • ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر مردی در خواب ببیند بالش‌های زیادی به دست آورده، یـعـنـی به تعداد بالش‌ها خدمتکار و کنیز بدست می‌آورد.

 • ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی بالش سبز رنگِ نو به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است، یـعـنـی خدمتکار درستکار و پرهیزکاری بدست می‌آوری، ‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی بالش تو کهنه و کثیف و زرد و سیاه است تعبیرش برخلاف حالت قبلی می‌باشد.

 • سلام من با یه پسری رابطه دارم که احساس میکنم اونم با زن داداشش رابطه داره دیشب تو خواب دیدم که رفتم خونه زن داداشه دوتا بالشت دیدم تو اتاقش که روش اسم دوس پسر منو نوشته به آلبومش نگاه کردم دیدم اونجا هم اسم دوست منو نوشته تعبیر چی میتونه باشه

 • شاید این خواب بازتاب بدون تعبیر شکی است که به او دارید. ولی چیزی که می توان به آن یقین داشت آن است که رابطۀ دوستی و جنسی با نامحرم صحیح نیست.

 • لیلا برایت می‌گوید: اگر در خواب ببینید که روی بالشی نشسته‌اید، بیانگر قبول مسائل ناگوار است.

 • آنلی بیتون می‌گوید: دیدن بالش در خواب، علامت داشتن زندگی ای راحت و آسوده است.

 • آنلی بیتون گوید: اگر دختری خواب ببیند بالش می‌دوزد، نشانه آن است که امیدی دلگرم کننده به آینده خواهد داشت.

 • درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

  یک بالش را پر می‌کنید: ناکامی در روابط اجتماعی
  زانوهایتان را روی بالش می‌گذارید: شما رقبای بسیاری دارید.
  پاهایتان را روی بالش می‌گذارید: بر رقبایتان پیروز می‌شوید.

 • در خواب دیدم همسرم مرا با بالش خفه می کند

 • من خواب دیدم متکارو زیر بغلم گرفتم و بیرون درومدنی هم همرامه و باز زیره بغلم گرفتم یه جا مثل دانشگا بود که اونجا رفتنی هم باز همراهم بود باز زیر بغلم بود که یه پسری که تو دانشگا دوسم داره به یکی گفت که به من بگه که بالشو اونجوری که زیر بغلم گرفتم دوس نداره و میخواد همینجوری دستم بگیرم نذارم زیر بغلم اون آدمه هم که اومد بهم گف منم بعدش چن دقیقه دستم گرفتم ولی باز بعدش گذاشتم زیر بغلم ((ولی اون پسری که دوسم داش باهاش رابطه ندارم تو واقعیت و دوست هم نیستیم ولی اون هر از گاهی پیام میده))) و بعد برگشتم به سمت خونه

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.