تعبیر خواب بهشت

تعبیر خواب بهشت | تعبیرخواب بهشت | tabire khab

تعبير خواب بهشت,تعبیر خواب بهشت و جهنم,تعبیر خواب بهشت زهرا,تعبیر خواب بهشت رفتن,تعبيرخواب بهشت زهرا,تعبیر خواب بهشت دیدن,تعبیر خواب دیدن بهشت و جهنم,تعبیر خواب باغ بهشت,تعبیر خواب میوه بهشتی,تعبیر خواب پرنده بهشتی,تعبیر خواب در بهشت بودن,تعبیر خواب رفتن به بهشت زهرا,تعبیر خواب دیدن بهشت زهرا,تعبير خواب به بهشت رفتن,تعبیر خواب مردن و به بهشت رفتن,تعبیر خواب دیدن رفتن به بهشت,تعبير خواب ديدن بهشت,تعبیر خواب دیدن بهشت در خواب,تعبیر خواب خوردن میوه بهشتی,تعبیر خواب میوه های بهشتی,تعبیر خواب خوردن میوه های بهشتی

تعبير خواب بهشت , تعبیر خواب بهشت و جهنم , تعبیر خواب بهشت زهرا

خواب بهشت یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم بهشت در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب بهشت می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب بهشت را مطالعه نمایید و متوجه شوید بهشت چه تعبیری دارد

تعبیر خواب بهشت از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب دیدن بهشت نه چیز است

علم – زهد – منت – شادی – بشارت – ایمنی – برکت – نعمت – سعادت

تعبیر خواب بهشت از دید يوسف نبی ع

تعبیر خواب دیدن بهشت ، حاصل شدن مقصود است

تعبیر خواب بهشت از دید محمد بن سيرين

تعبیر خواب بهشت ، خرمی و خبر خوب است

تعبیر خواب خوردن میوه های بهشتی ، علم و دانش است

تعبیر خواب بسته شدن در بهشت ، ناراضی بودن پدر و مادر است

تعبیر خواب خوردن آب حوض کوثر ، پیروزی بر دشمن است

تعبیر خواب بهشت از دید جابر مغربی

تعبیر خواب رفتن به سمت بهشت ، پیوستن به راه حق است

تعبیر خواب بهشت از دید منوچهر مطيعی تهرانی

تعبیر خواب تنها بودن در بهشت ، خودخواهی است

تعبیر خواب بهشت از دید لوک اويتنهاو

تعبیر خواب دیدن بهشت ، آرامش و خوشبختي است

تعبیر خواب بودن در بهشت ، شخصي مهربان و وفادار در کنار شماست

تعبیر خواب بهشت از دید ليلا برايت

تعبیر خواب دیدن بهشت ، داشتن اوقات خوش و دلنشین است

تعبیر خواب در بهشت بودن ، دور شدن از تکبر و خودخواهی است

تعبیر خواب خوردن میوه بهشتی ، پیش رو داشتن روزهای خوب است

تعبیر خواب بهشت از دید آنلی بيتون

تعبیر خواب دیدن بهشت ، یافتن دوستانی وفادار است

تعبیر خواب ملوانی که بهشت ببیند ، پیروزی و موفقیت در زندگی است

تعبیر خواب مادری که بهشت ببیند ، داشتن کودکانی زیبا و مطیع است

تعبیر خواب بیماری که بهشت ببیند ، بهبودی است

تعبیر خواب گم شدن در بهشت ، ناامیدی است

تعبیر خواب بهشت | بهشت در خواب دیدن | تعبیر خواب

54 comments

 1. بهشت نیز مثل بهار دیدنی نیست و ما مختصات و مشخصاتی از بهشت در دست نداریم که وقتی در خواب خود باغی بزرگ را دیدیم بدانیم آن جا همان بهشت موعود است لیکن آن چنان که به تجربه آموخته ایم این احساس در ما ایجاد می شود و در عالم خواب می فهمیم که آن باغ بیکران و زیبا بهشت است.

 2. زیاد اتفاق افتاده که در خواب یکی از بستگان و دوستان متوفای خویش را می بینیم و با او حرف می زنیم، حالش را می پرسیم ولی در باطن می دانیم که او مرده است حتی در همان عالم خواب به خود می گوئیم که او مرده پس چگونه به اینجا امده و با ما حرف میزند. این ذهن مضاعف است که فقط در خواب زنده می شود و جان می گیرد . به کمک همین احساس یعنی ذهن مضاعف است که در خواب می فهمیم این جا بهشت است

 3. مریم سادات

  پس وقتی در خواب احساس کردیم جائی که هستیم بهشت است بسیار نیکو است و اگر درون بهشت باشیم خیلی بهتر است تا بیرون آن باشیم.

 4. اگر خویشتن را در بهشت دیدید اما حیواناتی آن جا مشاهده کردید که بر مبنای گمان و تصور ما نباید آن جا باشند مثل گرگ، روباه، کفتار، کرکس، موش و خفاش، گوینده این است که در آینده نزدیک با مردمی محشور می شوید که از آن ها می ترسید.

 5. اگر خویشتن را در بهشت دیدید اما حیواناتی آن جا مشاهده کردید که بر مبنای گمان و تصور ما نباید آن جا باشند مثل گرگ، روباه، کفتار، کرکس، موش و خفاش، گوینده این است که در آینده نزدیک با مردمی محشور می شوید که از آن ها می ترسید.

 6. اگر هیچ کس جز شما در بهشت نباشد و شما احساس تنهائی بکنید خواب شما می گوید انسان خود خواهی هستید و اگر احساس تنهائی کردید خواب شما خبر می دهد که اطرافیانتان را از خود آزرده اید که باید جبران کنید.

 7. اگر خود را بیرون بهشت دیدید و با حسرت به آن جا نگاه کردید موردی پیش می آید که می تواند برای شما سود بخش و افتخار آفرین باشد اما در خود شایستگی رسیدن به آن را سراغ ندارید.

 8. اگر شما دیدید بیرون بهشت هستید و در به روی شما بسته در راه پیشرفتتان مانعی پیش می آید که برداشتن آن مانع و حل آن مشکل در قدرت شما نیست.

 9. امیرحسین

  اگر کسی شما را به بهشت دعوت کرد مژده ای می شنوید و اگر کسی شما را به بهشت هدایت کرد از یاری و مساعدت یک نفر بهره مند می گردید. به طور کلی دیدن بهشت خوب است و مبارک.

 10. محمدبن سیرین گوید: بهشت در خواب دیدن، دلیل خرمی و مژده است از خدای تعالی. اگر بیند از میوه های بهشت فرا گرفت یا کسی به وی داد و بخورد، دلیل که آنقدر که میوه بهشت خورده بود، علم و دانش آموزد و سیرت دین بداند؛ لیکن سود ندارد. ا

 11. گر بیند با حوران بهشت همی بود، دلیل که نزع بر وی اسان شود.

 12. . اگر بیند در بهشت مقیم شد، لیکن وی نگذاشتند، دلیل که در دنیا میلش به فساد و عصیان است.

 13. اگر بیند در بهشت به روی او بسته شد، دلیل که مادر و پدر از وی ناخوشنود باشند.

 14. اگر بیند به نزدیک بهشت شده، بازگردید، دلیل که بیمار شودبه … 
  حال مرگ، لیکن از آن شفا یابد. اگر بیند فرشتگان دست وی را گرفتند که در بهشت برند و برفت و در زیر درخت طبی بنشست، دلیل که مراد دو جهانی یابد.

 15. اگر بیند وی را از خردن شراب و شر منع کردند، دلیل بود بر تباهی دین وی. اگر بیند از میوه های بهشت کسی بدو داد، دلیل که آن کس را از علم وی بهره بود.

 16. اگر بیند دربهشت آتش انداخت، دلیل که از باغ کسی چیزی به حرام بخورد

 17. اگر بیند از حوض کوثر آب خورد، دلیل که بر دشمن ظفر یابد

 18. اگر بیند کوشکهای بهشت یکی به وی دادند، دلیل که دلارامی یا کنیزکی به زنی بخواهد. جابرمغربی گوید: اگر بیند رضوان در برابر او خرم و شادمان است، دلیل که از کسی خرم و شادمان شود و نعمت یابد.

 19. اگر بیند در جایگاه بلند نیکو بود، که صورت بهشت داشت و او پنداشت که بهشت است، دلیل که با پادشاه عادل پیوند گیرد، یا با توانگری یابا عالمی بزرگوار.

 20. اگر بیند سوی بهشت می رفت، دلیل که به راه حق پیوسته است.

 21. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن بهشت در خواب بر نه وجه است اول: علم، دوم: زُهد. سوم: منت، چهارم: شادی. پنجم: بشارت. ششم: ایمنی. هفتم: خیروبرکت. هشتم: نعمت. نهم: سعادت.

 22. اگر به خواب دید که در بهشت است، دلیل بر مرادت دو جهانی است و به دست او خیرات بسیار رود، چون مصلح است.

 23. اگر نه به بیماری یا به بلائی مبتلا شود، چنانکه ثواب اهل بهشت بیابد و عالم شود ومردمان از علم او منفعت یابند.

 24. دیدن بهشت در خواب بر نه وجه است اول: علم، دوم: زُهد. سوم: منت، چهارم: شادی. پنجم: بشارت. ششم: ایمنی. هفتم: خیروبرکت. هشتم: نعمت. نهم: سعادت. اگر به خواب دید که در بهشت است، دلیل بر مرادت دو جهانی است و به دست او خیرات بسیار رود، چون مصلح است. اگر نه به بیماری یا به بلائی مبتلا شود، چنانکه ثواب اهل بهشت بیابد و عالم شود ومردمان از علم او منفعت یابند.

 25. بهشت در خواب دیدن، دلیل خرمی و مژده است از خدای تعالی. اگر بیند از میوه های بهشت فرا گرفت یا کسی به وی داد و بخورد، دلیل که آنقدر که میوه بهشت خورده بود، علم و دانش آموزد و سیرت دین بداند؛ لیکن سود ندارد. اگر بیند با حوران بهشت همی بود، دلیل که نزع بر وی اسان شود. اگر بیند در بهشت مقیم شد، لیکن وی نگذاشتند، دلیل که در دنیا میلش به فساد و عصیان است. اگر بیند در بهشت به روی او بسته شد، دلیل که مادر و پدر از وی ناخوشنود باشند. اگر بیند به نزدیک بهشت شده، بازگردید، دلیل که بیمار شودبه حال مرگ، لیکن از آن شفا یابد. اگر بیند فرشتگان دست وی را گرفتند که در بهشت برند و برفت و در زیر درخت طبی بنشست، دلیل که مراد دو جهانی یابد. اگر بیند وی را از خردن شراب و شر منع کردند، دلیل بود بر تباهی دین وی. اگر بیند از میوه های بهشت کسی بدو داد، دلیل که آن کس را از علم وی بهره بود. اگر بیند دربهشت آتش انداخت، دلیل که از باغ کسی چیزی به حرام بخورد. اگر بیند از حوض کوثر آب خورد، دلیل که بر دشمن ظفر یابد. اگر بیند کوشکهای بهشت یکی به وی دادند، دلیل که دلارامی یا کنیزکی به زنی بخواهد.

 26. هشت نیز مثل بهار دیدنی نیست و ما مختصات و مشخصاتی از بهشت در دست نداریم که وقتی در خواب خود باغی بزرگ را دیدیم بدانیم آن جا همان بهشت موعود است لیکن آن چنان که به تجربه آموخته ایم این احساس در ما ایجاد می شود و در عالم خواب می فهمیم که آن باغ بیکران و زیبا بهشت است. زیاد اتفاق افتاده که در خواب یکی از بستگان و دوستان متوفای خویش را می بینیم و با او حرف می زنیم، حالش را می پرسیم ولی در باطن می دانیم که او مرده است حتی در همان عالم خواب به خود می گوئیم که او مرده پس چگونه به اینجا امده و با ما حرف میزند. این ذهن مضاعف است که فقط در خواب زنده می شود و جان می گیرد . به کمک همین احساس یعنی ذهن مضاعف است که در خواب می فهمیم این جا بهشت است. پس وقتی در خواب احساس کردیم جائی که هستیم بهشت است بسیار نیکو است و اگر درون بهشت باشیم خیلی بهتر است تا بیرون آن باشیم. اگر خویشتن را در بهشت دیدید اما حیواناتی آن جا مشاهده کردید که بر مبنای گمان و تصور ما نباید آن جا باشند مثل گرگ، روباه، کفتار، کرکس، موش و خفاش، گوینده این است که در آینده نزدیک با مردمی محشور می شوید که از آن ها می ترسید. از کسانی مجبور می شوید خواهش بکنید که به ناحق بر آن مقام و مرتبه رسیده اند یا شما این طور فکر می کنید. اگر هیچ کس جز شما در بهشت نباشد و شما احساس تنهائی بکنید خواب شما می گوید انسان خود خواهی هستید و اگر احساس تنهائی کردید خواب شما خبر می دهد که اطرافیانتان را از خود آزرده اید که باید جبران کنید. اگر خود را بیرون بهشت دیدید و با حسرت به آن جا نگاه کردید موردی پیش می آید که می تواند برای شما سودش بخش و افتخار آفرین باشد اما در خود شایستگی رسیدن به آن را سراغ ندارید. اگر شما دیدید بیرون بهشت هستید و در به روی شما بسته در راه پیشرفتتان مانعی پیش می آید که برداشتن آن مانع و حل آن مشکل در قدرت شما نیست. اگر کسی شما را به بهشت دعوت کرد مژده ای می شنوید و اگر کسی شما را به بهشت هدایت کرد از یاری و مساعدت یک نفر بهره مند می گردید. به طور کلی دیدن بهشت خوب است و مبارک.

 27. بهشت یخ زده یا باغ یخ زده که یخ های درختانش آب میشود خیلی ترسناک بود.

 28. من فکرمیکنم ایشون خوابشونو بایک معبردرمیان بگذارند عاقلانه تروسنجیده ترباشد

 29. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب بهشت، خرمی و مژده و بشارت از طرف خداوند است، همانطور که در قرآن کریم آمده: اُدْخُلُوهَا بِسَلاَمٍ آمِنِینَ _ آن روز به ایشان گفته می‌شود به سلامت و ایمنی درآئید (حجر، 46).

 30. جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی به طرف بهشت می‌روی، تعبیرش این است که همواره در راه حق و حقیقت خواهی بود .
  ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی تا نزدیک بهشت آمدی، ولی داخل نرفتی و بازگشتی، یـعـنـی تا حد مرگ بیمار می‌شوی ولی بالاخره بهبود پیدا می‌کنی (دفع بلا و گرفتاری).

 31. اگر ببینی فرشته‌ها دست تو را گرفتند و به بهشت بردند و زیر درخت طوبی نشستی، یـعـنـی هم در دنیا و هم در آخرت کامیاب می‌شوی، همانطور که در قرآن کریم آمده: … طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ _ … خوشی و سرانجام نیک از آن ایشان است (رعد-29). امام صادق (ع) می‌فرمایند: چنانچه شخص درستکاری هستی و در خواب ببینی در بهشت هستی، یـعـنـی هم در دنیا و هم در آخرت کامیاب می‌شوی و خیر و نیکی زیادی انجام می‌دهی، ولی اگر درستکار نیستی، یـعـنـی دچار بیماری یا گرفتاری و بلائی می‌شوی و به ثواب اهل بهشت می‌رسی، و عالم و دانشمند می‌شوی و مردم از علم و دانش تو استفاده می‌کنند.

 32. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی همراه حوریان بهشت هستی، یـعـنـی به راحتی و بدون عذاب از دنیا می‌روی و جان می‌دهی.

 33. اگر ببینی یکی از قصرهای بهشت را به تو داده‌اند، یـعـنـی با زنی دلارام و محبوب یا با «کنیزی» ازدواج خواهی کرد.

 34. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی در جایگاه بزرگ و نیکی قرار داری که به شکل بهشت می‌باشد و تصور کرده‌ای که بهشت است، یـعـنـی با «پادشاه» عادل یا فرد ثروتمند و یا عالم بزرگی رابطه و پیوند برقرار می‌کنی.

 35. ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در بهشت اقامت کرده‌ای، ولی نگذاشتند در آنجا بمانی، تعبیرش این است که به فساد و گناه تمایل داری.

 36. اگر ببینی درِ بهشت به روی تو بسته شده است، یـعـنـی پدر و مادرت از تو ناراضی هستند.

 37. اگر ببینی در بهشت تو را از خوردن شیر و نوشیدنی منع می‌کنند، یـعـنـی دین و ایمان تو تباه می‌شود، همانطور که در قرآن کریم آمده: …مَن یُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَیهِ الْجَنَّةَ… _ …بدرستی حقیقت این است که کسی که شرک به خدا می‌ورزد محققاً خداوند بهشت را بر او حرام کرده… (مائده-72) .

 38. ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی «رضوان» مقداری از میوه‌های بهشتی به تو می‌دهد، تعبیرش این است که به زودی از دنیا خواهی رفت.

 39. اگر کسی از میوه‌های بهشت به کسی بدهد، یـعـنـی آن شخص از علم او بهره‌مند می‌شود.

 40. اگر ببینی از میوه‌های بهشت برداشته‌ای یا کسی به تو داده و خورده‌ای، یـعـنـی به اندازه‌ای که خورده‌ای علم و دانش کسب می‌کنی و روش دین را میفهمی، ولی سودی برای تو نخواهد داشت.

 41. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در بهشت آتش انداخته‌ای، یـعـنـی از باغ کسی چیزی را به حرام مصرف خواهی کرد.

 42. امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای بهشت عبارتند از: 1- علم 2- زهد و تقوی 3- منت 4- شادی 5- بشارت 6- ایمنی 7- خیر و برکت 8- نعمت 9- سعادت (تعبیرهای مختلف).

 43. اگر بيند رضوان در برابر او خرم و شادمان است، دليل كه از كسي خرم و شادمان شود و نعمت يابد.

 44. اگر بيند در جايگاه بلند نيكو بود، كه صورت بهشت داشت و او پنداشت كه بهشت است، دليل كه با پادشاه عادل پيوند گيرد، يا با توانگري يابا عالمي بزرگوار

 45. اگر بيند سوي بهشت مي رفت، دليل كه به راه حق پيوسته است.

 46. يوسف نبي عليه السلام گويد:

  ديدن بهشت مقصود حاصل گردد

 47. ليلا برايت مى‏گويد:

  ديدن بهشت در خواب، بيانگر داشتن اوقاتى خوش و دلنشين است. اگر در خواب ببينيد در بهشت هستيد، نشانه‏ى آن است كه از تكبر و خودخواهى به دور خواهيد بود. خوردن ميوه‏ى بهشتى در خواب، نشانه‏ى آن است كه روزهاى خوبى پيش رو داريد.

 48. ديدن خواب بهشت ، نشانة يافتن دوستاني وفادار است . دوستاني كه خواستار پيشرفت شما در زندگي اند . اگر ملوانان چنين خوابي ببينند ، نشانة دانستن اميدهاي درخشان و پيروزي و موفقيت در زندگي است . اگر مادران چنين خوابي ببينند ، نشانة داشتن كودكاني مطيع و زيباست . اگر در هنگام بيماري و بدبختي چنين خوابي ببينيد ، علامت آن است كه بسرعت بهبود خواهيد يافت و بخت و اقبالي مساعد به شما رو خواهد آورد .

 49. اگر خواب ببينيد در باغهاي بهشت خود را گم گشته مي يابيد ، نشانة آن است كه كارهايي كه به نظر ساده و امكان پذير اند ، در عمل نوميد كننده و آزار دهنده خواهند بود .

 50. دیشب خواب دیدم یجامثل جهنمه و یجاسزسبزبااب فراون باشوهرمم اما نمیدونم کی بود همش بهم میگفت ب شوهرت بگو توبه کنه توروخدا کمکم کنید خیلی توفکرم?تعبیرش چیه هرچی سرچ میکنم نمیاد

 51. دیشب خواب دیدم یجا مثل جهنمه اتیشه همجاهانارنجی ویجاسرسبزبااب فراون باشوهرم بودم نمیدنم کی بود چی بودهمش بهم میگفت ب شوهرت بگوتوبه کنه توروخدا بگین تعبیرش چیه ازصبح تاحالافکرم مشغوله?

 52. سلام خیلی خیلی ببخشید که خوابم رو اینجا مینویسم چون موضوعی در مورد خوابم جایی ننوشته بودن
  من خواب دیدم دوست داداشم مراقب امتحانمه و من و دوستام نشستیم و دوست داداشم برگه های امتحانی رو پخش میکرد بازم ببخشید خوابم ربطی به موضوع این سایت نداره

 53. سلام دیشب خواهرم دید که من و خودش تو بهشت هستیم و رودخونه ی ابی و همه جا سرسبز و خرم دیده تعبیرش چیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.