قاصدک

از تعبیر خواب مار خاکستری چه می دانید

از تعبیر خواب مار خاکستری چه می دانید

مار
محمدبن سيرين گويد:
ديدن مار به خواب، دليل تعبیر خواب مار دشمني پنهان بود. اگر مار را در خانه بيند، دليل دشمني خانگي بود. اگر در صحرا بيند دشمني بيگانه است. اگر بيند كه با مار جنگ كرد، دليل است با دشمن خصومت كند. اگر بيند كه ما تعبیر خواب مار بر وي خيره شد، دليل است كه دشمن بر وي غالب گردد. اگر خود را خيره بيند دشمن را قهر كند. اگر بيند كه گوشت مار خورد، دليل شاهي است. اگر بيند كه مار به دو پاره تعبیر خواب مار كرد، دليل است كه مال دشمن خورد. اگر بيند كه ماري مرده، دليل كه آفتي از وي رفع شود.

تعبیر خواب مار , تعبیرخواب مار , مار در خواب دیدن , تعبیر خواب مار خاکستری

از تعبیر خواب مار خاکستری چه می دانید

ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند كه ماري تعبیر خواب مار سفيد بگرفت، دليل بزرگي بود. اگر بيند كه مار از وي بگريخت، دليل ضعف دشمن است. اگر ماران سياه بيند، دليل است دشمن بسيار بود. اگر مار را سبز بيند، دليل است كه دشمن او زاهد و صالح بود. اگر زرد بيند، دليل است دشمن او بيمارگونه بود. اگر مار را سرخ بيند، دليل است دشمن او معاشر است. اگر بيند تعبیر خواب مار كه ماران بسيار پيش او جمع شدند، دليل است خويشان دشمن او باشند.

از تعبیر خواب مار خاکستری چه می دانید

جابرمغربي گويد:
اگر كسي بيند كه از سوراخ دهان تعبیر خواب مار يا بيني يا گوش يا ذكر يا مقعد او ماري بيرون آمد، دليل كه فرزند دشمن او است. اگر بيند كه مار را بگرفت و گزندي به وي نرسيد، دليل است كه بزرگي يابد و تعبیر خواب مار بر دشمن غالب شود و مقصودش حاصل شود.

از تعبیر خواب مار خاکستری چه می دانید

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن مار درخواب ده وجه است.
اول: دشمن پنهان.
دوم: زندگاني.
سوم: سلامتي
چهارم: پادشاهي.
پنجم: سپه سالاري.
ششم: دولت.
هفتم: زن.
هشتم: مراد.
نهم: پسر.
دهم: سيلاب (سيل).

از تعبیر خواب مار خاکستری چه می دانید

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
مار،خطر يا دشمن تعبیر خواب مار خانگي است. خطري که بدون اطلاع قبلي و بي آنکه انتظارش را داشته باشيد و حدس بزنيد چه مي شود و چه کسي در کمين شماست به سراغتان مي آيد و دشمني است زيبا و قشنگ و خوش نقش و نگار و دل فريب که که زير سر يا در خانه شما هست و از وجودش بي اطلاع عيد اما اين دشمن اگر فرصت بيابد نيش زهر آلود خودش را در تن شما فرو مي برد. برخي نوشته اند، مار ثروت است و دارائي نهفته و موجود که در اين مورد نيز شما از وجودش بي خبريد. اين تعبير تعبیر خواب مار از آنجا ريشه مي گيرد که در افسانه ها گفته اند و خوانده ايم که دفائن و خزائن گنجينه هاي نهفته در زير خاک و ويرانه هاي قصور کهن و باستاني را مارها و اژدها و افعي ها حراست و پاسداري مي کنند و تعبیر خواب مار چون اين باور در اعماق ذهن ما هست ديدن مار مي تواند به پول اندوخته و نهفته اشاره اي باشد که ما از وجودش بي اطلاع هستيم.گفتم که مار دشمني است زيبا و خوش نقش و نگار و دل فريب و آرام که بي صدا مي آيد و زهرش را مي ريزد و مي رود. چنين موجودي مي تواند يک زن زيبا نيز باشد. زني که در عين دولت داشتن خطرناک است و در عين خطرناک بودن دوست داشتني است. در خواب خيره نگريستن به چشم مار را ميمون ندانسته اند. چندين حيوان و جانور هستند تعبیر خواب مار که در خواب به چشم آنها خيره شدن خوب نيست از آن جمله است مار. اگر ديديد ماري را کشتيد بر دشمني پيروز مي شويد ولي به زودي ندامت و پشيماني به سراغ شما مي آيدتعبیر خواب مار.

از تعبیر خواب مار خاکستری چه می دانید

تعبیر خواب مار , تعبیرخواب مار , مار در خواب دیدن , تعبیر خواب مار خاکستری

از تعبیر خواب مار خاکستری چه می دانید

علامه مجلسي ( ره) گويد:
ديدن مار را در خواب قرض و وام مي داند

لوک اويتنهاو مي گويد :
مار : وجود موانع به هر شکل و نوعي
مار چند سر : جذبه
تبديل به مار شدن : عدم احترام
گرفتن آن : وسوسه
اگر نتوان از دست آن فرار کرد: نااميد بودن نسبت به آينده
نيش خوردن ازمار: از بين رفتن آرامش در خانواده
ماري که خودرا کش و قوس ميدهد : شما با تکيه بر شانستان از يک خطر خواهيد جست
کشتن آن : پيروزي در مقابل دشمن
مار افعي : اطراف شما پر از آدمهاي ياوه گوست
گرفتن افعي : شما براي مشکلاتتان راه حلي خواهيد يافت
نيش خوردن از افعي : بدبختي

از تعبیر خواب مار خاکستری چه می دانید

يوسف نبي عليه السلام گويد تعبیر خواب مار:
ديدن مار بلائي باشد که از دشمن به وي رسد که از او شاد شود
ديدن بيرون آمدن مار از شکم فرزند دشمني کند
ديدن گزيدن مار از دشمن گزند رسد
ديدن مار بزرگ دشمن بزرگ باشد

از تعبیر خواب مار خاکستری چه می دانید

تعبير از تام جت ويندو تعبیر خواب مار
مار درخواب ، نخست نشانگر غريزه جنسى است و ازسوى ديكر
ممكن است باعث بروز ريشه دارترين ورضايتبخش ترين رابطه ها
شود .
اگر در خواب بببند كه مارى به دور بدنش پيچيده ، تعبير آنست
كه خواب بين اسير و كرفتار هيجانات خويش است .
اگر ببيند مارى دمش را به دهان برده است ، نشانگر ميل به
مقاربت و همخوابكى است .
اگر ببيند كه مارى اورا بلعيد ، نشانگر عمرى است كه از خواب
بين مى كذرد و تعبير آن جنين است كه فرد از تلف شدن عمرش
ناراحت است .
اگر ببيند مارى به دور چوبى جنبره زده است ، نشانگر شفا ،
تولد مجدد و شادابى است .
اگر در خواب مارى را در جمنزار ببيند، نشانگر بى وفايى ،
افسوس خوردن و تهمت است .

از تعبیر خواب مار خاکستری چه می دانید

تعبير از اسمعيل بن اشعث
اگر ببيند تعدادي مار دورش را گرفتند، خويشان و بستگانش با او دشمن هستند.

تعبیر خواب مار , تعبیرخواب مار , مار در خواب دیدن , تعبیر خواب مار خاکستری

از تعبیر خواب مار خاکستری چه می دانید

آنلي بيتون مى‏گويد:
۱ـتعبیر خواب مار اگر زني خواب ببيند ماري مرده به او نيش مي زند ، نشانة آن است كه از بدخواهي و شرارت كسي عذاب خواهد كشيد .
۲ـ تعبیر خواب مار ديدن مار ، نشانة ابتلا به انواع و اقسام شر و بدي است .
۳ـتعبیر خواب مار اگر خواب ببينيد مارها در هم مي لولند ، نشانة آن است كه از كشمكش هاي خود با ديگران نادم و پشيمان خواهيد شد .
۴ـ تعبیر خواب مار كشتن مار در خواب ، نشانة آن است كه از هر فرصتي براي پيش بردن زندگي خود استفاده خواهيد كرد و از پيروزي بر دشمنان لذت خواهيد برد .
۵ـتعبیر خواب مار اگر خواب ببينيد از روي مارها راه مي رويد ، نشانة آن است كه از بيماري كه گريبانتان را خواهد گرفت هراسان خواهيد شد . افراد خود خواه مي كوشند مقام و شان شما را ميان دوستانتان پائين بياورند .
۶ـتعبیر خواب مار اگر خواب ببينيد ماري شما را نيش مي زند ، نشانة آن است كه تسليم كارهاي ناپسند خواهيد شد .
۷ـتعبیر خواب مار اگر خواب ببينيد ماري خوش خط وخال از لاي علفهاي سرسبز به سوي شما مي آيد و از كنار شما مي گذرد و جايي ناپديد مي شود و بعد از مدتي باز از دور پديدار مي شود ، و به سمت شما مي آيد و هر چقدر كه نزديكتر مي شود ، بزرگتر و بزرگتر به نظر مي رسد ، تا اينكه مبدل به اژدهاي عظيم مي گردد ، نشانة آن است كه با نافرماني و بي قيدي شما كارها از بد هم بدتر مي شود . اما پذيرفتن وظايف خود و كنار گذاشتن كاهلي اوضاع بهبود مي يابد .
۸ـتعبیر خواب مار اگر خواب ببينيد ماري به گرد شما حلقه مي زند و نيش خود را بيرون مي آورد ، نشانة آن است كه با ناتواني در چنگ دشمنان اسير خواهيد ماند .
۹ـتعبیر خواب مار خريد و فروش مار در خواب ، نشانة آن است كه براي پيروزي به مخالفان خود ، سياستمدارانه با آنها رفتار مي كنيد .
۱۰ـتعبیر خواب مار اگر خواب ببينيد مويي ناگاه مبدل به ماري مي شود ، نشانة آن است كه وقايعي بي اهميت افكار شما را پريشان مي كند .
۱۱ـتعبیر خواب مار اگر خواب ببينيد مارها به شكل هاي غير عادي مبدل مي گردند ، نشانة آن است كه مشكلات شما تنها با حفظ خونسردي و آرامش و داشتن اراده اي قوي بر طرف مي گردد .

از تعبیر خواب مار خاکستری چه می دانید

تعبیر خواب مار , تعبیرخواب مار , مار در خواب دیدن , تعبیر خواب مار خاکستری

از تعبیر خواب مار خاکستری چه می دانید

۱۲ـ اگر خواب ببينيد تعبیر خواب مار مارها در آب مي لولند ، نشانة آن است كه در جايي كه احساس مي كنيد به لذتي تمام و كمال دست مي يابيد ، با درد سر روبرو مي شويد .
۱۳ـ اگر خواب ببينيد مار كسي را نيش مي زند ، نشانة آن است كه ناآگاهانه به يكي از دوستان خود ، صدمه اي مي زنيد .
۱۴ـ ديدن مارهاي كوچك در خواب ، نشانة آن است كه كساني را دوست مي پنداريد و از آنان پذيرايي مي كنيد كه مي كوشند شما را پنهاني بدنام سازند ، و موفقيتهاي روز افزون شما را نابود بسازند .
۱۵ـ اگر خواب ببينيد بچه ها با مار بازي مي كنند ، نشانة آن است كه نمي توانيد دوست را از دشمن تشخيص بدهيد .
۱۶ـ اگر زني خواب ببيند بچه اي ، مار پشت سر او مي گذارد و صداي فس فس مار را مي شنود ، نشانة آن است كه كساني او را متقاعد مي سازند كه ثروت خود را تسليم ديگران كند . بعدا پي خواهد برد كه به دام دسيسه دشمنان افتاده است .
۱۸ـ اگر زني خواب ببيند ماري را تحت فرمان خود در آورده است تعبیر خواب مار ، نشانة آن است كه حقوق او در آستانة پايمال شدن قرار خواهد گرفت . اما قانون و دوستان با نفوذش از او حمايت خواهند كرد

تعبیر خواب مار

کامنت های تایید شده : 25 عدد

 • در خواب دیدم که مار های زیادی خاکستری در بیرون خانه بودند وقتی به آنها دست می زدم می مردند.یکی از آنها که بزرگ بود حمله کرد گرفتم وقورت دادم وقتی مرد وخشک شد تکه تکه از دهانم بیرون انداختم.تعبیرش چیست؟

  • ندارم

 • در خواب دیدم که مار های زیادی خاکستری در بیرون خانه بودند وقتی به آنها دست می زدم می مردند.یکی از آنها که بزرگ بود حمله کرد گرفتم وقورت دادم وقتی مرد وخشک شد تکه تکه از دهانم بیرون انداختم.تعبیرش چیست؟

 • سلام من در خواب دیدم که یک مار بزرگ داخل اتاقم زیر تختم خوابیده ولی بامن کار نداشته ومن هم با او کار نداشتم ولی اگر میروم طرفش یکم تکون میخوره ودرحال ترس بودم تعبیر این خواب چیه؟؟؟؟

  • در خواب درحال هم زدن اش در دیگ یک مار کوچک داخلش انداخته بود پزنده ان که ما پخته بود از پزنده اش پرسش کردم او هم گفت ما ر خوبه دیگه
   پزنده را میشناسم حال تعبیر برای من و پزنده چیست

  • چه میدونم

  • درخواب دیدم که درخانه ای هستم که اجاره بگیرم بازنی رفتیم که ناگهان دراین خانه قدیمی وپرازوسایل ماری رادیدم که زنیکه درکنارم بودمارراگرفت وگفت دیگر ماری وجود ندارد ولی بعد ازچندلحضه ماردیگری رادرسوراخ همان خانه دیدم وباسنگ بهش حمله کردموزخمی شدزن راصداکردم گفتم ماردیگری اینجاست اماباورنکردبااسرارماررابهش نشون دادم

 • من خواب دیدم یه مار خاکستری رو آوردن ومیگن پس ت توشه یه بار که به این مار شیر بدی پسرت از پوستش بیرون میاد ومن خیلی میترسیدم که نزدیکش بشم واز طرفی هی پسرم را میدیدم

 • منم خواب دیدم یه مار خاکستری از زیر پاهامون تو خونه رد میشه رفتم چاقو اوردم و با ترس خواستم بکشمش بعد ک خواستم بکشمش اولش همون خاکستری بودا ولی بعدش رنگش زرد شد خلاصه با چنگال و چاقو افتادم به جونش تیکه تیکش کردم … اول بزرگ بود اما بعد کوچیکتر شده بود چم والا خوابای منم وحشی ان

 • خواب دیدم دستشوی حیاط مادر شوهرم هستم ودور برم رو تعداد زیادی مارهای کوچک خاکستری دورم رو گرفتندترسیدم از دستشوی کردن منصرف شده بیرون امدم بعد ارمن زندایم رفت دستشویی کرد امد اما مارها بهش کاری نداشتن

 • اا

 • من خواب دیدم یه مار خاکستری نیشم زد.من خیلی ترسیدم ولی هیچ اتفاقی واسم نیفتاد و حالم بد نشد.تعبیرش چیه؟

 • سلام خسته نباشید.من خواب دیدم در خیابان هستم ناگهان ماری خاکستری درحال خزیدن ورفتن ازنزدیکم هست.منتها بهم کاری نداشت با خزیدن ب زیر پلی رفت

  • منم همین خوابو دیدم الهام جون

 • خواب دیدم چنتا مار تو سقف حموم خونمونه ولی فقط یکیش تکون میخورد ..خواهرشوهرم با ی لباس زد بهش اونم افتاد تو دهن بچم وماررو قورت داد هرچی تلاش کردم مارو از دهنش دربیارم نتونستم و دیگه بیدارشدم تعبیرش چیه؟؟خیلی ترسیدم??

 • خواب دیدم نزدیکی خونمون کلی مار ریز به رنگ سفید یه کم مایل به خاکستری یه رنگ تو خاک همینطور میغلتیدن دوتاشم امد رو لباسم که من احساس کردم یه چادر سرمه که زود چادر و با مارا در اوردم انداختم یه گوشه بعد زود از بین مارا رد شدم امدم خونه ولی جلو خونمون اصلا هیچ ماری نبود

 • خواب دیدم باغ بزرگی خریدم ماربزرگی تخم ریزی کرده بودزنگ زدم آتش نشانی آمدوگرفتش وبعدجفتش مارآمد وهردوخاکستری بودند

 • سلام لطفا در این تعبیر کمک کنید:مادرم خواب دیده بود که یک مار سیاه بزرگ یا خاکستری رنگ رفت داخل دهنم.جالبه دوباره خواب شب دیگش دیده بود که یک زنبور قهوه ای یا خاکستری ولی زنبور عسل نبوده اومده زبونم را نیش زده.تعبیراشون برام خیلی مهمه لطفا کمک کنید.با تشکر

 • سلام لطفا در این تعبیر کمک کنید:مادرم خواب دیده بود که یک مار سیاه بزرگ یا خاکستری رنگ رفت داخل دهنم.جالبه دوباره خواب شب دیگش دیده بود که یک زنبور قهوه ای یا خاکستری ولی زنبور عسل نبوده اومده زبونم را نیش زده.تعبیراشون برام خیلی مهمه لطفا کمک کنید.با تشکر

 • من در خواب دیدم که مار خاکستری من را دنبال میکند من هم از دست او فرار میکردم

 • با سلام خواب دو تا مار خاکستری رو دیدم که به تعقیب من از داخل منزل که ظاهرا خونه مال من بوده البته با یکم تفاوت ،بعد از اینه درحال فرار از در خارج وتوی کوچه رسیدم ،مجبور به دفاع وبا ترس زیاد مقابله کردم وهر دو مار بزرگ رو کشتم ،لطفا راهنمایی کنید ،درموردتعبیرش

 • من خواب دیدم روی مارهای زیادی خوابیده ام مارهای طوسی خا ل خالی مثل یک فرش حر کت میکردنند ول با من کاری نداشتن تعبیرش چییه

 • خواب دیدم مار خاکستری کوچک دور گردنم پیچیده وصورتم را نیش میزنم هرچقدر تلاش میکنم جدایش کنم نمیشود لطفا تعبیر این خواب

 • سلام من خواب دیدم مار خاکستری را کشتیم تعبیرش چی میشه

 • من خواب دیدم یه مار خواکستری دوربرم میچرخید اخرش گرفتمش اینجا نوشه بزرگی بزرگی یعنی چی

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.