تعبیر خواب نامزدی

تعبیر خواب نامزدی | تعبیرخواب نامزدی | tabire khab

تعبیر خواب نامزدی,تعبیر خواب نامزدی دختر مجرد,تعبیر خواب نامزدی دیگران,تعبیر خواب نامزدی دختر,تعبیر خواب نامزدی خواهر,تعبیر خواب نامزدی زن شوهردار,تعبير خواب نامزدی,تعبیر خواب نامزدی برای دختر,تعبیر خواب نامزدی مرد,تعبیر خواب نامزد,تعبیر خواب مراسم نامزدی دیگران,تعبير خواب نامزد كردن دختر,تعبیر خواب جشن نامزدی خواهر,تعبیر خواب نامزدی خودم,تعبیر خواب نامزد داشتن,تعبیر خواب مردن نامزد,تعبیر خواب نامزدی با مرده,تعبیر خواب نامزد با مرده,تعبیر خواب نامزد شدن,تعبیر خواب نامزد شدن دختر

تعبیر خواب نامزدی , تعبیر خواب نامزدی دختر مجرد , تعبیر خواب نامزدی دیگران

خواب نامزدی یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم نامزدی در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب نامزدی می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب نامزدی را مطالعه نمایید و متوجه شوید نامزدی چه تعبیری دارد

تعبیر خواب نامزدی از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب دیدن نامزد ، مردمی بودن است

تعبیر خواب نامزد بودن ، ازدواجی موفق در انتظار شماست

تعبیر خواب آن ها را بر سر سفره عقد بردن ، آرامش درونی است

تعبیر خواب آنها را مرده دیدن ، زندگی مشترک طولانی و خوشبخت است

تعبیر خواب نامزدی از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب نامزد خوش برخورد و خوش هیکل ، همسرتون مایه سر بلندی شما می شود

تعبیر خواب نامزد بداخلاق و زشت ، پشیمانی از ازدواج است

تعبیر خواب بی حرکت بودن نامزدتان ، بداقبالی است

تعبیر خواب نامزدی از دید کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب شما نامزد می كنید ، منتظر مشكلات خانوادگی باشید .

تعبیر خواب به شما قول نامزدی داده شده ، مشكلات عشقی در پیش است

تعبیر خواب دوستان نامزد می كنند ، خواسته های شما برآورده می شود

تعبیر خواب بستگان نامزد می كنند ، مشاجرات فامیلی است

تعبیر خواب نامزد خودتان را ببینید ، یك تجربة غم انگیز در انتظار شماست .

تعبیر خواب نامزد دخترتان ، یك سوتفاهم بعد از یك مشاجره برطرف می شود .

تعبیر خواب نامزد پسرتان ، یك نارضایتی و ناهماهنگی فكری برطرف می شود .

تعبیر خواب نامزد یك شخص دیگر ، روحیه شما بسیار قوی و پایدار خواهد بود .

تعبیر خواب یك دختر جوان خواب نامزدی ببیند ، در عشق شانس كمی خواهد داشت

تعبیر خواب نامزدی بهم می خورد ، باید ناكامیها را تحمل كنید

تعبیر خواب یك نامزدی در بین افراد مرفه اجتماع ، دردسر و ناامیدی در آینده است

تعبیر خواب نامزدی دیگران بهم خورده ، شوك است

تعبیر خواب شخص زیبا و سلامتی نامزد می كند ، دسیسه است

تعبیر خواب شخص آرام و متواضعی نامزد می كند ، آینده بسیار روشنی خواهید داشت

تعبیر خواب نامزدینامزدی در خواب دیدن | تعبیرخواب

کامنت های تایید شده : 104 عدد

 • لوک اويتنهاو مي گويد :
  ازدواج -عروسي : رسيدن به هدف
  ازدواج کردن : سود ، خوشبختي ، در برخي موارد ميتواند به معناي اختلافات نيز باشد
  ديدن شوهر : اميدهاي واهي
  ديدن زن : در آمد خوب و پشت سرگذاشتن يک موقعيت مشکل به خير و خوشي

  • سلام من ی دختر مجردیم مادرم دیشب خواب دیده ک من نامزد کردم ولی نامزدم معلوم نبود ک کی بوده مادرم گفت اخم داشت و زشت هم بود

 • ازدواج کردن : سود ، خوشبختي ، در برخي موارد ميتواند به معناي اختلافات نيز باشد

 • ديدن زن : در آمد خوب و پشت سرگذاشتن يک موقعيت مشکل به خير و خوشي

 • اگر بيند زن خواست، دليل كه شرف و بزرگي اش زايل شود

 • اگر زن مرده را به زني كرد و با وي جمع گرديد، دليل كه از ملك و مال آن زن او را چيزي حاصل شود.

 • اگر بيند با آن زن جمع نشد، دليل كه چيزي اندك ازمال وي را حاصل شود

 • اگر زني بيند او را مرده به زني گرفت و در سراي زن با وي جمع شد، دليل كه مال زن نقصان شود، يا حال وي متغير شود.

 • اگر بيند زن خواست، لكن زن را نديد و نامش ندانست، دليل كه اجلش نزديك شده باشد

 • اگر زن را بيند و سراي مجهول بود و آن سرا از آن شخص مرده بود و آن مرد با وي جمع شد، دليل كه آن زن بمرد.

 • اگر آن زن معروف بود، دليل بر نقصان مال زن كند.

 • محمدبن سيرين گويد:
  اگر بيند زن خواست، دليل كه شرف و بزرگي اش زايل شود، اگر زن مرده را به زني كرد و با وي جمع گرديد، دليل كه از ملك و مال آن زن او را چيزي حاصل شود. اگر بيند با آن زن جمع نشد، دليل كه چيزي اندك ازمال وي را حاصل شود. اگر زني بيند او را مرده به زني گرفت و در سراي زن با وي جمع شد، دليل كه مال زن نقصان شود، يا حال وي متغير شود. اگر بيند زن خواست، لكن زن را نديد و نامش ندانست، دليل كه اجلش نزديك شده باشد. اگر زن را بيند و سراي مجهول بود و آن سرا از آن شخص مرده بود و آن مرد با وي جمع شد، دليل كه آن زن بمرد. اگر آن زن معروف بود، دليل بر نقصان مال زن كند.

 • اگر زن شوهردار در خواب بيند ديگر شوهري دارد و عروسي را نديد.

 • دليل بود بر شرف و عزت و زيادتي مال.اگر بيند عروسي خواست كردن و عروسي را نديد و نشناخت، بيم مرگ است او را و بعضي گويند: شخصي بر دست او هلاك شود و اگر بيند بيمار است و زني مجهول خواست و يا كسي ديد زن او شوهر كرد و آن شوهر را به خانه برد، دليل كه مالي بسيار از اين ممر به شوهر اور سد

 • اگر بيند زني نابكار به زني خواست و با وي جمع نشد، آن چه گفتم كمتر بود.

 • جابر مغربي گويد:
  اگر بيند دختري دوشيزه را به زني كرد و دوشيزگي او را بستد، دليل كه اندر آن سال او را زني يا كنيزكي حاصل شود و از پادشاه خير و نيكي بيند. اگر بيند به حرام دوشيزگي دختري بستد، دليل كه مالي حرام بدست آورد.

 • حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
  زن گرفتن درخواب بر چهار وجه است.
  اول: بزرگي و مقام،
  دوم: زيادتي مال،
  سوم: سرحالي وآسايش،
  چهارم: خرمي و شادي.

  • ایچوا اتم

 • اگر دختري خواب ببيند با پيرمردي ازدواج مي كند ، علامت آن است كه با مشكلات فراواني روبرو خواهد شد

 • اما اگر خواب ببيند در هنگام جشن ازدواح مردي با لباس سياه از مقابلش مي گذرد و نگاه ملامت آميزي به او مي كند نشانة آن است كه سردي بي تقاوتي يكي از دوستان او را نااميد مي سازد

 • ديدن مراسم ازدواج ديگران در خواب با ميهماناني شادمان كه لباسهايي زيبا بر تن كرده اند ، علامت آن است كه از زندگي لذتهايي عالي خواهيد برد .

 • اما اگرميهمانان لباسهايي سياه بر تن كرده باشند ، علامت آن است كه در آينده به سوگ كسي خواهيد نشست .

 • اگر خواب ببينيد با كسي پيمان ازدواج مي بنديد ، نشانة آن است كه خبرهايي ناگوار خواهيد شنيد

 • اگر خواب ببينيد در جشن ازدواج كسي شركت كرده ايد ، نشانة آن است كه امور شغلي به طرز باور نكردني اميد بخش خواهد شد .

 • اگر خواب ببينيد در جشن ازدواح واقعه اي ناگوار رخ مي دهد ، علت آن است كه به بيماري مبتلا خواهيد شد . يا از مرگ يكي از اعضاي خانوادة خود رنج خواهيد كشيد .

 • اگر دختري خواب ببيند عروس شده است اما هيچ احساس خوشحالي نمي كند ، علامت آن است كه در زندگي به نوميدي دچار خواهد شد ، و در امور عاطفي شكست خواهد خورد .

 • ليلا برايت مى‏گويد:
  اگر به شما پيشنهاد ازدواج شد، نشانه‏ى خوشبختى در زندگى مى‏باشد، شوهر كردن در خواب، نشانه‏ى رفاه مالى است و طلاق گرفتن، علامت آن است كه مورد تهمت ديگران قرار خواهيد گرفت.

 • خواب اردواج : ايام خوش در پيش است .

 • در يك ازدواج شركت مي كنيد: منفعتهاي بزرگ مالي

 • ازدواج يكي از اعضاء فاميل : خصومت در خانواده

 • يك شوهر يا زن در يك ازدواج شركت كند: سود

 • ازدواج خواهرتان : خطر بزرگ
  ازدواج يك برادر : پول
  ازدواج يك دختر باكره : احترام
  ازدواج پسرتان : پول به دستتان ميرسد.
  ازدواج دخترتان : ثروت

 • در ازدواج يك بيوه شركت مي كنيد: پول زيادي بدست مياوريد

 • من خواب دیدم دارن منو عروس میکنن درحالی که من عروسی کرده بودم و همه میدونستن لباس نپوشیده بودم و همش در حال ارایش بودم

  • تعبیر اینه که بی شوهری در درون شما بیداد می‌کنه!

 • دخترای عزیز مگه اینک ازدواجو فقط توو خواب ببینید????

 • خوب بنده خداها چيكار كنن تعبير خواب همينه ديكه همش مثل همه نميشه ك هر كس يه تعبير كنه

 • من خواب دیدم ب زور ی پسری منو به عقد خودش در آورده و وقتیکه تو خواب بودم و در اصل هوشیار نبودم ازم بعله عقد رو گرفته و من اصلا خوشحال نبودم ولی بعدش یه دختر باردار شدم و با اینکه همیشه از اون پسر فرار می کردم و اون دنبالم میکرد دیگه برگشتم سر زندگیمو باهاش خوب شدم

  • این خواب بود سریال gem tv

 • من خواب دیدم که عروسی برادرم است با دختری که میشناسیمش مادرم به برادرم گفت که عروسمان را نزد پدرش نبرند زیرا او را میکشد عروس هم خیلی خوشحال بود و برادرم نگران از پدر همسرش بود. (در اصل برادرم چند بار به خواستگاری ان دختر رفته و پدر و مادرش راضی نیستند )من میخام تعبیرشو بدونم لطفا هر کی میدونه ایمیل بده

 • اگر خواب ببینید نامزدتان خوش برخورد و خوش اندام است ، نشانة آن است كه با زنی ازدواج می كنید كه موجب سربلندی شما خواهد شد .

 • اگر خواب ببینید نامزدتان بداخلاق و زشت است ، علامت آن است كه بعد از پیمان ازدواج از انتخاب خود پشیمان می شوید

 • اگر خواب ببینید نامزدتان چون جسدی بی حركت است ، علامت آن است كه مدت مدیدی در تردید و بداقبالی به سر خواهید برد .

 • اگر در خواب مشاهده كنید كه نامزدى زیبا و خوش اندام دارید، به این معنا است كه ازدواجى مبارك خواهید داشت

 • اگر در خواب نامزدتان را زشت و اخمو ببینید، نشانه‏ى آن است كه در انتخاب همسر دچار اشتباه مى‏شوید.

 • شما نامزد می كنید: منتظر مشكلات خانوادگی باشید .

 • به شما قول نامزدی داده شده : مشكلات عشقی در پیش است

 • دوستان نامزد می كنند : خواسته های شما برآورده می شود

 • بستگان نامزد می كنند : مشاجرات فامیلی

 • خواب نامزد خودتان را ببینید : یك تجربة غم انگیز در انتظار شماست .

 • خواب نامزد دخترتان : یك سوتفاهم بعد از یك مشاجره برطرف می شود .

 • خواب نامزد پسرتان : یك نارضایتی و ناهماهنگی فكری برطرف می شود .

 • نامزد یك شخص دیگر : روحیة شما بسیار قوی و پایدار خواهد بود .

 • یك دختر جوان خواب نامزدی ببیند : در عشق شانس كمی خواهد داشت

 • نامزدی بهم می خورد : باید ناكامیها را تحمل كنید

 • یك نامزدی در بین افراد مرفه اجتماع : دردسر و ناامیدی در آینده

 • نامزدی دیگران بهم خورده : شوك

 • شخص زیبا و سلامتی نامزد می كند : دسیسه

 • شخص آرام و متواضعی نامزد می كند : آینده بسیار روشنی خواهید داشت

 • اگر زنی صحنه های نامزدی خود را به خواب ببیند ، علامت آن است که بزودی به کاری مشغول خواهد شد که برایش امتیازات اجتماعی به ارمغان خواهد آورد .

 • اگر این خواب را بیماری بیند شفا یابد. اگر بیند که مردی را پند می داد و در آن پند صلاح دنیا و آخرت او بود، دلیل که کار دین و دنیای او نیک شود.

 • تعبیر خواب مراسم نامزدی اگر زنی صحنه های نامزدی خود را به خواب ببیند ، علامت آن است كه بزودی به كاری مشغول خواهد شد كه برایش امتیازات اجتماعی به ارمغان خواهد آورد . اگر این خواب را بیماری بیند شفا یابد. اگر بیند كه مردی را پند می داد و در آن پند صلاح دنیا و آخرت او بود، دلیل كه كار دین و دنیای او نیك شود.

 • اگر خواب‌ پسری‌ را ببینید که‌ در زندگی‌ واقعی‌ تان‌ به‌ او علاقه‌ دارید یا نامزدتان‌ را در خواب‌ مشاهده‌نمایید، این‌ گونه‌ خوابها، معمولا بازتاب‌ و انعکاسی‌ واضح‌ و مستقیم‌ از احساسات‌تان‌ به‌ اوست‌.

 • خوابهای‌ مرتبط با نامزدتان‌، اغلب‌بازتاب‌ و انعکاسی‌ از موضوعات‌ و نگرانی‌های‌ زندگی‌ واقعی‌ هستند که‌ تجربه‌ می‌کنید.

 • اگر در خوابتان‌،نامزد داشته‌ باشید در حالی‌ که‌ در زندگی‌ واقعی‌ چنین‌ چیزی‌ حقیقت‌ ندارد، چنین‌ خوابی‌ نشانه‌ نوع‌خاصی‌ از تعهد، التزام‌، مسؤولیت‌ یا شراکت‌ است‌.

 • شاید هم‌ در زندگی‌ واقعی‌ در حسرت‌ داشتن‌نامزدی‌ خوب‌، به‌ سر می‌برید یا به‌ صورت‌ غیرارادی‌، دوستی‌ را در قالب‌ یک‌ نامزد در خواب‌ می‌بینید

 • اگر نامزد خیالی‌تان‌ در خواب‌، دوست‌ داشتنی‌ و خوشایند باشد، چنین‌ خوابی‌ این‌ قالب‌ فکری‌ را ارائه‌می‌دهد که‌ شما برای‌ مورد عشق‌ و مورد علاقه‌ قرار گرفتن‌، ارزشمند هستید

 • مشاهده‌ نامزد سابق‌تان‌ در خواب‌، نشان‌ دهنده‌ موضوعات‌ و مسایل‌ ناتمام‌، نیمه‌ کاره‌ و گیج‌ کننده‌مرتبط با آن‌ ارتباط قدیمی‌ است‌. و الزاما به‌ آن‌ معنا نیست‌ که‌ هنوز به‌ او علاقه‌ دارید. چنین‌ خوابهایی‌،نمایانگر احساسات‌ خوب‌ و بد شما در قبال‌ آن‌ گونه‌ ارتباطات‌ هستند. هم‌ چنین‌ به‌ تعبیر «به‌ هم‌ زدن‌ارتباط»، مراجعه‌ فرمایید.

 • خواب دیدم نامزد کردم و حلقه نامزدی کردن دستم

 • اگر خواب ببينيد نامزدتان خوش برخورد و خوش اندام است ، نشانة آن است كه با زني ازدواج مي كنيد كه موجب سربلندي شما خواهد شد . اما اگر خواب ببينيد نامزدتان بداخلاق و زشت است ، علامت آن است كه بعد از پيمان ازدواج از انتخاب خود پشيمان مي شويد

 • اگر خواب ببينيد نامزدتان خوش برخورد و خوش اندام است ، نشانة آن است كه با زني ازدواج مي كنيد كه موجب سربلندي شما خواهد شد . اما اگر خواب ببينيد نامزدتان بداخلاق و زشت است ، علامت آن است كه بعد از پيمان ازدواج از انتخاب خود پشيمان مي شويد

 • 😡 خواب دیدم که روی صورت یکی از اقوام نزدیکم نشانه در اومده

 • من دختر مجردي هستم كه فردي راخيلي دوست دارم ما باهم رابطه داريم او هم مي گويد مرا دوست دارد ولي من خواب ديدم كه با فرد ديگري نامزد مي كنم لطفا خواب مرا تعبير كنيد.

 • من يك دختر مجرد هستم كه درخواب ديدم نامزد كرده ام

 • با سلام من خواب ديدم مادر كسى كه من دوستش دارم و الان هيچ رابطه اي با هم نداريم يك جفت گوشواره طلا به گوشم انداخت و گفت تو را با پسرم نامزد كردم.مرسى از پاسختون

 • خواب ديدم كه خواهرم كه 7 سال از من كوچكتر است به يك خواستگار جواب مثبت داده است و من در خواب خيلي ناراحت بودم

 • خواب مجلسی را دیدم که هر فردی خواستار مردن باشد، قوم و خویشش برایش دعا می کنند که بمیرد و یکی از آن اشخاص پدرم بود. به راحتی مرد و کسی هم برایش ناراحت نشد جز من که داشتم خودم را می کشتم.

 • منم دقیقا همین خوابو دیدم

 • يكي از دوستام خواب ديده مه من نامزد كرد و اون امده خونه ما و من خيلي خوشحالم و اون لباسش خيس بوده و من بهش لباس دادم

 • خواب دیدم که سر کلاسی نشسته بودیم.معلم که پسر جوانی بود و من دوسش نداشتم جلوی همه ازم خواستگاری میکند و منم جواب مثبت میدم.تعبیرش چیه

 • سلام من خواب دیدم با کسی که دوسش دارم نامزد کردم تعبیرش چیه؟

 • من شب خواب دیدم با کسی نامزد می شوم و مادرم برم وی گوید نامزد شدی من درباره بچه هیچ نمی فهمم حتا نام اورا هم نمیفهمم و او را هیچ نمی بینم لطفا تعبیر خوابم را بگویید چیسست؟

 • سلام من خواب دیدم که قراراست نامزدکنم ودنبال تدارکات هستم

 • ﻣﻦ ﺧﻮاﺏ ﺩﻳﺪﻡ ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﻧﺎﻣﺰﺩ ﻛﺮﺩﻩ, اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮﺵ ﭼﻲ ﻣﻴﺘﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﻪ

 • من خواب دیدم با کسی نامزد کردم ولی نمیشناسمش

 • خواب دیدم از کلاس اومدم خونه بابامم سرکار بود آبجیم میگه خواستگار اومده بود برات جوابشو دادیم امشب نامزدیته لباسمم دادن همسایمون برام بدوزه منم میگم نه نمیخوام من که نه دیدمش کیه نه میشناسمش بابامم که نیست اونام میگن نه پسر خوبیه بعد مادر و خواهر پسره میان دوباره من میگم نه نمیخوامش

 • خواب دیدم که از کلاس اومدم خونه بابامم نسیت سرکار آبجیم میگه واست خواستگار اومده مام جواب دادیم امشبم نامزدیته لباسمم دادن همسایمون بدوزه منم میگم چقد زود ج‌اب دادین من اصلا نه دیدمش نه میشناسمش بابامن که نیست من نمیخوام اونام میگن پسر خوبیه تو اداره برق کار میکنه بعداز ظهرش مامان و خواهر پسره نیان منم میگم نه نمیخوام

 • خواب دیدم نامزد پادشاهم .کنار اون نشستم .مادر پادشاه داشت بام حرف میزد نگاه هیکل پادشاه کردم شبیه شیر بود .از کسی عصبی شد تبدیل ب شیر شد.ولی با من مهربون بود

  • اینقدر نارنیا نگاه نکنید

 • من خواب دیدم با کسی که در واقعیت و بدور از خواب دوستش دارم نامزد کردم اما او از دست من ناراحت بود و میگفت که من کس دیگری را دوست دارم اما من تلفنم را نشانش دادم که رمزش ایم او بود و پروفایل های ذخیره شده ی اورانشانش دادم و گفتم چقدر به او وفا دارم و دوستش دارم و گفتم الانم دیر نشده میتوانیم جدا شویم و بعد بیدار شدم

 • من خواب دیدم قراره عقد کنیم و اون شخص پسرعمم هست.لباس روشن پوشیدم ولی بعدش چادر مشکی سرم کردن.تعبیرش چیه؟

  • تعبیر اینه که شما واسه پسرعمتون می‌میری!؟!

 • دوستان به دنبال تعبیر خواب نباشید.قرن 21 هست.و مسلمه که خوابهای ما انعکاس فعالیت ضمیر ناخودآگاه ماست که ما آگاهی ازش نداریم .پس با تعبیر خوب امید واهی ب خودتون ندین و با تعبیر بد هم استرس وارد زندگیتون نکنین.ببینین چقد تعابیر متفاوته!!!؟؟تعابیر مذهبی که همش تعبیر مریضی و مرگه بازم صد رحمت به لوک ویتنهام

  • پاسخ دادن

 • سلام من دیشب خواب دیدم که با عموم نامزدی کردم و عشقم هم تو مجلش عروسیم بود چه تعبیری داره ؟
  پاسخ داده شود

 • من خودم عقدکردمونامزددارم خواب دیدم توخوابم نامزدم هست ولی پسرعموم میخواستم نامزدکنم اول راضی بودم بعدش گریه میکردم من نمیخوام تو خواب حلقه نامزدیوخودموداشتم بازم کنارحلقه خودم حلقه روپوشیدم

 • سلم من خواب دیدم که در یک جای هستم و یک موتر را تعقیب میکنم به طرف پوهنتون میروم ناگهان موتر از پیشم گم میشود و راه خود را گم میکنم چندین راه میباشد نمی دانم از کدام راه بوم و از یک شخص پرسان میکنم ا هم جواب صحی نمی دهد و بلاخره به یک حویلی میباشم واز در اش میخواهم خارج شوم

 • سلام من خواب دیدم با پسر عموی بابام نامزد شدم تعبیرش چی میتونه باشه؟؟

 • سلام من دختر مجردی هستم ک خواب دیدم با عشقم ازدواج کردم و خیلی خوشحال هستیم .من هم لباس قرمز عروسی برتن دارم و همه از ما فیلم میگیرن

 • سلام حدود 5 ماه پیش با یک آقا جهت ازدواج آشنا شدم و دو سه روز پیش خواب دیدم ایشون اومدن دنبال من و منو بردن خونه مادر بزرگشون که یک خونه قدیمی و بزرگ بود و قرار بود مراسم نامزدی ما اونجا برگزار بشه و همه افرادی که برای مادر بزرگ ایشون کار میکردن (مستخدمین )داشتن آماده میشدن میوه میشستن تو حیاط و میز و صندلی میچیدن و یکی از خانما اومد چمدون منو گرفت و برام اتاق آماده کرد و آقایی هم که قرار بود نامزد کنیم خیلی هوای منو داشت (و میگفت ک ساعت هم نباید از من دور بشی) و دورو برم میچرخید و مادربزرگشونم خوشحال با یک لبخند مارو نگاه میکرد بعد من یکهو یادم افتاد که ماشینمو نیاوردم به نامزدم گفتم و ایشون گفت فردا میریم خونتون میاریم (تو بیداری که از ایشون سوال کردم ایشون مادربزرگ نداشتن)

 • سلام من خواب دیدم نامزد کردم ولی اون شخص رو ندیدم ولی اسمشو میدونم
  تعبیرش چی می‌تونه باشه

 • من نامزد استم خواب دیدم که نامزادم یکی ناراض و خفه خود را نشان میدهد تعبیر این خواب چیست

 • من دیشب خواب دیدم بغل دستش خوابیدم هی میگم پاشو الان مامانم میاد😐😂اونم میگ زنمی
  چهرش مشخص نبود ولی میدونستم ک کیه
  تعبیرش چیع؟

 • سلام ، خواب دیدم کسی که دوسش دارم نامزد داره ولی در واقعیت اینطور نیست میدونم که نه دوست دختر داره نه نامزد. تعبیرش چیه؟؟؟ تو خوابم یه پسری که خودشو پسرعموش معرفی کرد میگفت نامزد داره.

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.