تعبیر خواب اذان

تعبیر خواب اذان | تعبیرخواب اذان | tabire khab

تعبیر خواب اذان شنیدن,تعبیر خواب شنیدن اذان صبح,تعبیر خواب شنیدن اذان در مسجد,تعبیر خواب شنیدن صدای اذان صبح,تعبیر خواب شنیدن اذان مغرب,تعبیر خواب شنیدن بانگ اذان,تعبیر خواب اذان گفتن,تعبیر خواب اذان گفتن در مسجد,تعبیر خواب اذان گفتن زن,تعبیر خواب اذان گفتن در گوش نوزاد,تعبیر خواب اذان گفتن با صدای بلند,تعبیر خواب اذان گفتن مرده,تعبیر خواب اذان گفتن در کوچه,تعبیر خواب اذان گفتن بچه,تعبیر خواب اذان گفتن درخواب,تعبیر خواب اذان گفتن در گوش,تعبیر خواب اذان,تعبیر خواب اذان دادن,تعبیر خواب اذان صبح,تعبير خواب اذان دادن,تعبير خواب اذان گفتن,تعبیر اذان گفتن مرده در خواب,تعبیر خواب اذان ظهر,تعبیر خواب بعد از اذان صبح,تعبیر خواب هنگام اذان صبح,تعبیر خواب بعد اذان صبح,تعبیر خواب وقت اذان صبح,تعبیر خواب نزدیک اذان صبح,تعبیر خواب موقع اذان صبح,تعبیر خواب زمان اذان صبح

تعبیر خواب اذان , تعبیر خواب اذان شنیدن , تعبیر خواب شنیدن اذان صبح , تعبیر خواب شنیدن اذان در مسجد

خواب اذان یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم اذان در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب اذان می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب اذان را مطالعه نمایید و متوجه شوید اذان چه تعبیری دارد

تعبیر خواب اذان از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب نماز 12 چیز است

حج – سخن حق – فرمانروایی – بزرگی – ریاست – سفر طولانی – بریدن – فقر – خیانت – جاسوسی – منافقی – بریدن دست

تعبیر خواب اذان از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب اذان برای بنده مومن حج است

تعبیر خواب اذان در جای نامشخص این است که چیز مکروهی به او می رسد

تعبیر خواب اذان برای مردم فاسق این است که او را به جرم دزدی می گیرند

تعبیر خواب شنیدن اذان از مسجد هدایت مردم به سمت خداست

تعبیر خواب اذان گفتن در بستر خود ، الفت با زن خود است

تعبیر خواب اذان دادن در خانه ، فقیر شدن است و ممکن کسی از اهلش بمیرد

تعبیر خواب اذان گفتن در چاه یا سردابه ، منافق بودن است

تعبیر خواب اذان از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب مردی که با زنش اذان می گوید این است که اجلش نزدی ک است

تعبیر خواب اذان گفتن اشتباه ، ظلم و ستم بر مردم است

تعبیر خواب اذان گفتن بچه ، جدایی از پدر و مادر است

تعبیر خواب اذان گفتن در حمام ، خرابی حال در دنیا و آخرت است

تعبیر خواب اذان گفتن در بین لشگریان ، بد است

تعبیر خواب اذان دادن در زندان ، آزادی از زندان است

تعبیر خواب اذان را مسخره دادن ، هلاکت است

تعبیر خواب اذان دادن سر کوه ، سخن راست پادشاه است

تعبیر خواب اذان در مناره و مسجد ، بزرگی و فرمانروایی است

تعبیر خواب اذان گفتن در کنج خانه ، در کار حق خیانت می کند

تعبیر خواب اذان گفتن در سردابه ، رفتن به سفر و تحمل رنج و سختی است

تعبیر خواب اذان در کوه ، گرفتار قوم ستمکار شدن است

تعبیر خواب برصندلی نشستن یا ایستادن و به مسخره بازی اذان گفتن ، از بین رفتن عقل است

تعبیر خواب شنیدن صدای اذان ، تنبل بودن در کار عبادت است

تعبیر خواب اذان | اذان در خواب دیدن | تعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 52 عدد

 • محمدبن سیرین گوید: هر بنده مصلح و مومن و مستور چون بیند در جایگاهیمعروف بانگ نماز شنود یا بانگ نماز دهد،

  دلیل حج بیت الله بگذارد.

 • اگر بانگ نماز در جایگاهی مجهول بود، مکروهی و ناپسندی بدو رسد. اگر این خواب را مردی فاسق دید، دلیل که او را به دزدی گیرند

 • اگر دید بانگ نماز را از مسجد یا از مناره دهد، دلیل که مردمان را به خدا میخواند. اگر دید در بستر خفته بانگ نماز میداد

 • دلیل که با زن خودالفت دارد. اگر دید بانگ نماز در خانه خود میداد، دلیل که مفلس و درویش گردد و گویند کسیاز اهل بیت او هلاک شود. اگر دید بانگ در چاه یا در سردابه میداد، دلیل که آن کس زندیق یا منافق است.

 • اگر دید که بانگ نماز در کوچه میداد. دلیل بر ماسوی کند.

 • ابراهیم کرمانی گوید: اگر مردیبیند با زن خود بانگ نماز میداد، دلیل است که از دنیا رحلت کند بزودی.

 • و اگر دید در کلمه های بانگ نماز زیادت و نقصانی بود، دلیل که بر مردمان ستم و بیداد نماید.

 • اگر دید کودکی بانگ نماز میداد، دلیل که پدر و مارد را وداع گوید. اگر بیند بانگ نماز در گرمابه میداد، دلیل بدحالی او بود در دین و دنیا.

 • اگر دید بانگ نماز در قافله یا در لشگرگاه میداد، تاویلش بد است

 • اگر بیند محبوسی درزندان بانگ نماز میداد و اقامه کرد، از زندان رهایی یابد

 • اگر بیند بانگ نماز به لهو و بازی می داد، دلیل که هلاک شود. اگر دید بر سر کوهی بانگ نماز میداد، دلیل که پادشاه سخن راست گوید و او را به خدایتعال یخواند

 • اگر دید در مناره بانگ نماز میداد، دلیل که بزرگیو فرمانروائییابد

 • اگر بیند در کنج خانه بانگ نماز داد، دلیل که در کار حق خیانت کند.

 • اگر بیند درسردابه بانگ نماز داد،دلیل که به سفر زود شود و در آن سفر رنج و بلا کشد و دیر بماند

 • اگر دید در میان کوهی بانگ نماز کرد، دلیل که در میان قومی ستمگر گرفتار آید و با وی خیانت کنند.

 • اگر ییند بر کرسییا بر تختینشسته بود یا ایستاده و به لهو بانگ نماز میکرد، دلیل که عقل از او زایل شود

 • اگر دید دیگری بانگ نماز کرد و او بشنید. دلیل که به کار عبادت و طاعت کاهل است و کسی او را به خدای تعالی خواند.

 • اگر بیند بانگ اقامت شنود، دلیل که در کارهایحق توفیق یابد.

 • حضرت امام جعفر صادق فرماید: بانگ نماز در خواب بر دوازده وجه است. اول: حج. دوم: سخن. سوم: فرمانروائی. چهارم: بزرگی. پنجم: ریاست. ششم: سفر. هفتم: بریدن. هشتم: مفلسی. نهم: خیانت. دهم: جاسوسی. یازدهم: منافقی. دوازدهم: بریدن دست.

 • حضرت امام جعفر صادق فرماید: بانگ نماز در خواب بر دوازده وجه است. اول: حج. دوم: سخن. سوم: فرمانروائی. چهارم: بزرگی. پنجم: ریاست. ششم: سفر. هفتم: بریدن. هشتم: مفلسی. نهم: خیانت. دهم: جاسوسی. یازدهم: منافقی. دوازدهم: بریدن دست.

 • محمدبن سيرين گويد: هر بنده مصلح و مومن و مستور چون بيند در جايگاهي معروف بانگ نماز شنود يا بانگ نماز دهد، دليل حج بيت الله بگذارد. اگر بانگ نماز در جايگاهي مجهول بود، مكروهي و ناپسندي بدو رسد. اگر اين خواب را مردي فاسق ديد، دليل كه او را به دزدي گيرند. اگر ديد بانگ نماز را از مسجد يا از مناره دهد، دليل كه مردمان را به خدا مي خواند. اگر ديد در بستر خفته بانگ نماز مي داد. دليل كه با زن خودالفت دارد. اگر ديد بانگ نماز در خانه خود مي داد، دليل كه مفلس و درويش گردد و گويند كسي از اهل بيت او هلاك شود. اگر ديد بانگ در چاه يا در سردابه مي داد، دليل كه آن كس زنديق يا منافق است. اگر ديد كه بانگ نماز در كوچه ميداد. دليل بر ماسوي كند.

 • ابراهيم كرماني گويد: اگر مردي بيند با زن خود بانگ نماز مي داد، دليل است كه از دنيا رحلت كند بزودي. و اگر ديد در كلمه هاي بانگ نماز زيادت و نقصاني بود، دليل كه بر مردمان ستم و بيداد نمايد. اگر ديد كودكي بانگ نماز مي داد، دليل كه پدر و مارد را وداع گويد. اگر بيند بانگ نماز در گرمابه مي داد، دليل بدحالي او بود در دين و دنيا. اگر ديد بانگ نماز در قافله يا در لشگرگاه مي داد، تاويلش بد است. اگر بيند محبوسي درزندان بانگ نماز مي داد و اقامه كرد، از زندان رهايي يابد. اگر بيند بانگ نماز به لهو و بازي مي داد، دليل كه هلاك شود. اگر ديد بر سر كوهي بانگ نماز مي داد، دليل كه پادشاه سخن راست گويد و او را به خداي تعالي خواند. اگر ديد در مناره بانگ نماز مي داد، دليل كه بزرگي و فرمانروائي يابد. اگر بيند در كنج خانه بانگ نماز داد، دليل كه در كار حق خيانت كند. اگر بيند درسردابه بانگ نماز داد،دليل كه به سفر زود شود و در آن سفر رنج و بلا كشد و دير بماند. اگر ديد در ميان كوهي بانگ نماز كرد، دليل كه در ميان قومي ستمگر گرفتار آيد و با وي خيانت كنند. اگر ييند بر كرسي يا بر تختي نشسته بود يا ايستاده و به لهو بانگ نماز مي كرد، دليل كه عقل از او زايل شود. اگر ديد ديگري بانگ نماز كرد و او بشنيد. دليل كه به كار عبادت و طاعت كاهل است و كسي او را به خداي تعالي خواند. اگر بيند بانگ اقامت شنود، دليل كه در كارهاي حق توفيق يابد.

 • ابراهيم كرماني گويد: اگر مردي بيند با زن خود بانگ نماز مي داد، دليل است كه از دنيا رحلت كند بزودي. و اگر ديد در كلمه هاي بانگ نماز زيادت و نقصاني بود، دليل كه بر مردمان ستم و بيداد نمايد. اگر ديد كودكي بانگ نماز مي داد، دليل كه پدر و مارد را وداع گويد. اگر بيند بانگ نماز در گرمابه مي داد، دليل بدحالي او بود در دين و دنيا. اگر ديد بانگ نماز در قافله يا در لشگرگاه مي داد، تاويلش بد است. اگر بيند محبوسي درزندان بانگ نماز مي داد و اقامه كرد، از زندان رهايي يابد. اگر بيند بانگ نماز به لهو و بازي مي داد، دليل كه هلاك شود. اگر ديد بر سر كوهي بانگ نماز مي داد، دليل كه پادشاه سخن راست گويد و او را به خداي تعالي خواند. اگر ديد در مناره بانگ نماز مي داد، دليل كه بزرگي و فرمانروائي يابد. اگر بيند در كنج خانه بانگ نماز داد، دليل كه در كار حق خيانت كند. اگر بيند درسردابه بانگ نماز داد،دليل كه به سفر زود شود و در آن سفر رنج و بلا كشد و دير بماند. اگر ديد در ميان كوهي بانگ نماز كرد، دليل كه در ميان قومي ستمگر گرفتار آيد و با وي خيانت كنند. اگر ييند بر كرسي يا بر تختي نشسته بود يا ايستاده و به لهو بانگ نماز مي كرد، دليل كه عقل از او زايل شود. اگر ديد ديگري بانگ نماز كرد و او بشنيد. دليل كه به كار عبادت و طاعت كاهل است و كسي او را به خداي تعالي خواند. اگر بيند بانگ اقامت شنود، دليل كه در كارهاي حق توفيق يابد.

 • راهیم کرمانی گوید: اگر مردی بیند با زن خود بانگ نماز می‌داد، دلیل است که از دنیا رحلت کند بزودی. و اگر دید در کلمه‌های بانگ نماز زیادت و نقصانی بود، دلیل که بر مردمان ستم و بیداد نماید.

 • شخصى نزد ابن سیرین آمد و گفت: در خواب دیدم كه اذان مى گویم.

  ابن سیرین در تعبیر این خواب به وی گفت: که به حج خواهى رفت و اتفاقاً در همان روز مرد دیگرى آمده و گفت: من به خواب دیدم كه اذان مى گویم. ابن سیرین، این بار با حالتى متغیّر و ناراحت گفت: اى مرد! تو دزدى مى كنى، برو و به درگاه خداوند از كار خلاف و زشت خود توبه كن.

  حاضران متعجب شدند و گفتند: اى استاد! هر دو یك خواب دیده اند، این اختلاف در تعبیر، از كجا پیدا شد؟

  ابن سیرین گفت :

  آن شخصِ اول كه آمد، صورت و سیرت نیكو داشت و چون خوابش را بیان كرد این آیه به خاطرم رسید: (وَ اَذِّنْ فىِ النّاسِ بِالْحَجِّ)(1) [اى ابراهیم مردم را به حج خانه خدا فرا خوان.]

  امّا شخص دوم را كه دیدم، سیرت و صورت او، به انسانهاى خلافكار و بدطینت شباهت داشت؛ چون خواب خود را بیان داشت، این آیه به ذهنم آمد: (ثُمَّ اَذَّنَ مُؤذِّنٌ اَیَّتُهَا الْعیرُ اِنَّكُمْ لَسارِقُون )(2) [ندا كننده اى ندا كرد كه اى كاروانیان به درستى كه شما دزد هستید.] (3)

 • خواب دیدم قرار بود وقت اذان بین من و برادرم عقد خونده بشه ولی من دلم راضی نبود و دست دست کردم تا از اذان گذشت و همه چی کنسل شد و خیلی خوشحال شدم. تعبیرش چیه؟
  0

 • : ابن سیرین می‌گوید: اگر مؤمن و درستکار و عفیف و پاکدامن هستی و در خواب ببینی که در جای آشنایی اذان می‌گویی یا می‌شنوی، تعبیرش این است که به حج می‌روی، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَاَذِّن فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ یَاْتُوكَ رِجَالًا… _ و به او گفتیم مردم را ندای حج ده تا پیاده سوی تو آیند… (حج-27)،

 • اگر اذان را در جای نا آشنایی گفته‌ای یا شنیده‌ای، یـعـنـی مسالۀ ناخوشایند و ناگواری برای تو بوجود می‌آید، ولی اگر شخصی «فاسق» این خواب ببیند، یـعـنـی او را به اتهام دزدی و سرقت دستگیر می‌کنند.

 • قافله یا محل لشکر: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در قافله یا محل لشکر اذان می‌گویی، تعبیرش بد می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).

 • با سلام – خواب ديدم در بستر خودم دارم اذان مي گويم كه از واضح بودن كلمات اذان از خواب بيدار شدم. – تعبيري كه من ديدم براي اقايان مي باشد براي خانمها چه تعبيري دارد؟ – متشكرم

 • ابن سیرین می‌گوید: اگر مؤمن و درستکار و عفیف و پاکدامن هستی و در خواب ببینی که در جای آشنایی اذان می‌گویی یا می‌شنوی، تعبیرش این است که به حج می‌روی، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَاَذِّن فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ یَاْتُوكَ رِجَالًا… _ و به او گفتیم مردم را ندای حج ده تا پیاده سوی تو آیند… (حج-27)، ولی اگر اذان را در جای نا آشنایی گفته‌ای یا شنیده‌ای، یـعـنـی مسالۀ ناخوشایند و ناگواری برای تو بوجود می‌آید، ولی اگر شخصی «فاسق» این خواب ببیند، یـعـنـی او را به اتهام دزدی و سرقت دستگیر می‌کنند.

 • ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در قافله یا محل لشکر اذان می‌گویی، تعبیرش بد می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).

 • ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر شخص زندانی در زندان اذان می‌گوید و اقامه نماز کرده، یـعـنـی از زندان خلاص می‌شود.

 • ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی سر کوهی اذان می‌گویی، یـعـنـی به «پادشاه» حرف‌های حق و درستی می‌زنی و او را به سوی خداوند متعال دعوت می‌کنی، ابن سیرین می‌گوید: یـعـنـی کار تو رونق می‌گیرد و در آن پیشرفت می‌کنی . ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در بین کوهی اذان می‌گویی، یـعـنـی گرفتار گروهی ستمگر می‌شوی و به تو خیانت می‌کنند.

 • ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از مسجد یا مناره اذان می‌گویی، یـعـنـی مردم را به دینداری و خداخواهی دعوت می‌کنی، جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر ببینی از منارۀ مسجد جامع اذان می‌گویی، یـعـنـی مشغول کار بزرگی می‌شوی و یا خداوند تو را مشرف به حج می‌کند، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَاَذِّن فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ… _ و به او گفتیم مردم را ندای حج ده…. (حج-27)، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر ببینی از مناره اذان می‌گویی، یـعـنـی بزرگی و فرمانروائی به دست می‌آوری.

 • ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی داخل حمام اذان می‌گویی، یـعـنـی حال و روز تو در دین و دنیا بد می‌باشد.

 • ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در بستر خوابیده و اذان می‌گویی، یـعـنـی با زنت الفت و دوستی خواهی داشت.

 • ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در خانه خودت اذان می‌گویی، یـعـنـی فقیر و ناتوان می‌شوی و ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: یـعـنـی شخصی از افراد خانواده و فامیل تو به هلاکت می‌رسد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در گوشۀ خانه خودت اذان می‌گویی، یـعـنـی در کار حق خیانت می‌کنی.

 • ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در چاه یا سردابه اذان می‌گویی، یـعـنـی کافر یا منافق خواهی شد، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر ببینی در سردابه اذان می‌گویی، یـعـنـی به زودی به مسافرتی می‌روی و به مدت طولانی در آن سفر که همراه رنج و بلا و گرفتاری می‌باشد، خواهی ماند.

 • ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در کوچه اذان می‌گویی، تعبیرش جاسوسی می‌باشد.

 • ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی کسی اذان می‌گوید و شنیدی، تعبیرش این است که در عبادت و بندگی سست و کاهل هستی و کسی تو را به اطاعت و بندگی دعوت می‌کند .
  اگر ببینی کلمات اذان را به طور ناقص و کم و زیاد و اشتباه می‌خوانی، یـعـنـی به مردم ظلم و ستم خواهی کرد.
  اگر ببینی به بازی و سرگرمی اذان می‌گویی، یـعـنـی هلاک و نابود می‌شوی. اگر ببینی روی کرسی یا تختی نشسته‌ای یا ایستاده‌ای و از روی بازی و سرگرمی اذان می‌گویی، یـعـنـی عقل خود را از دست می‌دهی.
  اگر مردی در خواب ببیند با زن خودش اذان می‌گوید، یـعـنـی به زودی از دنیا می‌رود.
  اگر ببینی کودکی اذان می‌گوید، یـعـنـی با پدر و مادرش وداع کرده و از آن‌ها جدا می‌شود.
  امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای اذان عبارتند از: 1- حج 2- سخن 3- فرمانروائی 4- بزرگی 5- ریاست 6- مسافرت 7- بریدن8- فقر 9- خیانت 10- جاسوسی 11- منافقی و بددینی 12- بریدن دست

 • ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر بانگ اقامه را میشنوی، یـعـنـی در انجام کارهای حق موفق می‌شوی و توفیق پیدا می‌کنی .

 • با سلام – خواب ديدم در بستر خودم دارم اذان مي گويم كه از واضح بودن كلمات اذان از خواب بيدار شدم. – تعبيري كه من ديدم براي اقايان مي باشد براي خانمها چه تعبيري دارد؟ – متشكرم

 • خواب کلمه لا الله. الا الله

 • هر بندۀ مومن و درستکار و پارسا که در خواب ببیند در جائی معروف و آشنا اذان می گوید یا صدای اذان می شنود دلیل آنست که به حج خانۀ خدا می رود، خدای متعال می فرماید : وَ اَذ َن فِی الناسِ بـِالحَجَ یَاتوکَ رِجالاً 000 « در میان مردمان برای حج بانگ بزن تا پیاده به سوی تو آیند – سورۀ حج ، آیۀ 27 » و اگر ببیند در جائی ناشناس اذان می گوید به امر ناخوشایندی دچار می شود ، و اگر این خواب را مرد فاسق ببیند دلیل آنست که او را به اتهام سرقت و دزدی دستگیر می کنند . و اگر ببیند در مسجد یا بالای مناره اذان می گوید مردم را به سوی خدا دعوت می کند ، و اگر ببیند در بستر خوابیده و اذان می گوید با زن خود الفت و سازگاری دارد ، و اگر ببیند در خانۀ خود اذان می گوید : فقیر و مستمند می شود ، و برخی می گویند فردی از خانوادۀ او می میرد ، و اگر ببیند در چاه یا در زیر زمین اذان می گوید بینندۀ خواب بی دین یا منافق است ، و اگر ببیند در کوچه اذان می گوید جاسوسی می کند .

 • اگر مردی در خواب ببیند همراه زن خود اذان می گوید به زودی از دنیا می رود ، و اگر ببیند در اذان گفتن کلمات اذان را کم و زیاد کرد بر مردم ستم می کند ، و اگر ببیند کودکی اذان می گوید به پدر و مادر دروغ می گوید و اگر ببیند که در حمام اذان می گوید تعبیرش بد است ، و اگر ببیند شخصی زندانی در زندان اذان گفت هلاک می گردد ، و اگر ببیند بالای کوهی اذان می گوید به پادشاه حرف راست می زند و او را به سوی خدای متعال دعوت می کند ، و اگر ببیند بالای مناره اذان می گوید به بزرگی و فرمانروایی می رسد ، و اگر ببیند در گوشۀ خانه اذان می گوید در کار حق خیانت می کند ، و اگر ببیند در سرداب اذان می گوید به زودی به صفر می رود و سفرش طول می کشد و در آن سفر رنج و بلا می کشد ، و اگر ببیند میان کوهی اذان می گوید در میان مردم ستمگر گرفتار می شود و با او خیانت می کنند ، و اگر ببیند روی صندلی یا تختی نشسته یا ایستاده است و به بازی و سرگرمی اذان می گوید عقلش را از دست می دهد و دیوانه می شود ، و اگر ببیند دیگری اذان گفت و او شنید در عبادت و بندگی خدا تنبل و کاهل است و کسی او را به راه خدا دعوت می کند ، و اگر ببیند صدای اقامه شنید در کارهای حق توفیق پیدا می کند .

 • خواب دیدم که در یک پنوس کلان ماهی های کلان است که من از آن یکی آن را گرفته و می خورم تعبیر آن چیست

 • خواب دیدم که در دست دختر مامایم الله نوشته شده و رقص می کند و من نام الله را در دستش مشاهده می کنم و می گویم چرا رقص می کند باید که این کار نه کند

 • خواب دیدم که با صدایی زیبا و بلند اذان میگویم اما خواستم بر مناره بروم ،پایم را بر هر قسمت از مناره میگذاشتم غرق میشد،اذان را کامل نکردم،تعبیرش چیه،

 • من وقتی مادرم مریض بودند الان هم به رحمت خدا رفتند صدای اذان تو گوش من و مادرم بود تعبیرش چیه تا یک هفته ممنون

 • سلام

 • سلام. من خواب دیدم گاوی وحشی داخل حیاط امده و اذان میگوید. اذانش که تمام شد از حیاط بیرون رفت.. تعبیرش چیه ؟

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.