تعبیر خواب بلبل

تعبیر خواب بلبل | تعبیرخواب بلبل | tabire khab

تعبیر خواب بلبل,تعبیر خواب بلبل در قفس,تعبیر خواب بلبل سفید,تعبیر خواب بلبل مرده,تعبیر خواب بلبلی نخود,تعبير خواب بلبل و قفس,تعبیر خواب بلبل خرمایی,تعبیر خواب بلبل خرما,تعبیر خواب بلبل زرد,تعبیر خواب بلبل سیاه,تعبیر خواب مردن بلبل

تعبیر خواب بلبل , تعبیر خواب بلبل در قفس , تعبیر خواب بلبل سفید

خواب بلبل یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم بلبل در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب بلبل می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب بلبل را مطالعه نمایید و متوجه شوید بلبل چه تعبیری دارد

تعبیر خواب بلبل از دید ابراهيم كرمانی

تعبیر خواب بلبل ، فرزند کوچک است

تعبیر خواب آواز بلبل ، سخن خوب و خوش است

تعبیر خواب بلبل از دید جابر مغربی

تعبیر خواب بلبل بسیار داشتن ، داشتن خدمتکار زیاد است

تعبیر خواب بلبل از دید منوچهر مطيعی تهرانی

تعبیر خواب شنیدن صدای آواز بلبل ، خبر خوش است

تعبیر خواب هدیه گرفتن بلبل ، فریب است

تعبیر خواب بلبل از دید هانس كورت

تعبیر خواب دیدن بلبل ، داشتن زندگی آرام و موفق است

تعبیر خواب گرفتن بلبل در یک باغ ، همنشینی با افراد ثروتمند است

تعبیر خواب بلبل از دید آنلی بيتون

تعبیر خواب شنیدن صدای چهچهه بلبل ، زندگی در محیطی سالم و دلپذیر است

تعبیر خواب دیدن بلبل ، پیروزی و سعادت است

تعبیر خواب بلبل از دید کتاب سرزمين روياها

تعبیر خواب بلبل ، معشوقتان همينجا شما را رها ميكند

تعبیر خواب به صداي بلبل در شب گوش مي دهيد ، يك دورة بسيار خوب شروع مي شود .

تعبیر خواب تعدادي بلبل چهچهه مي زنند ، اگر بيمار باشيد سلامتي كامل خود را باز مي يابيد .

تعبیر خواب بلبل | بلبل در خواب دیدنتعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 33 عدد

 • معبران اسلامی ما نوشته اند که بلبل در خواب فرزند است آن هم فرزند پسر

 • خانم آیتانوس معتقد بود که بلبل گران بها ترین و ارزنده ترین چیزی است که بیننده خواب به آن دل بستگی و پیوند عاطفی دارد

  • می خواه و گل افشان کن از دهر چه میجوئی این گفت سحر گه گل بلبل توچه میگوئی؟

 • چنان چه در خواب ببینید که بلبلی دارید و این بلبل در قفس می خواند و از این چوب روی چوب دیگر می جهد صاحب فرزند پسر خواهید شد.

 • اگر صدای بلبل را در خواب می شنوید لیکن خود بلبل را نمی بینید و نمی دانید آن صدا از کجا به گوش می رسد بی تردید خبری خوش به شما می رسد.

 • چنان چه در عالم خواب کسی بلبلی به شما هدیه داد نیرنگ می خورید و اگر آن شخص هدیه دهنده چهره آشنا داشت کسی در خانواده به شما دروغ می گوید.

 • روی هم رفته دیدن بلبل در خواب بد نیست.

 • ابراهیم کرمانی گوید: بلبل در خواب دیدن، فرزند کوچک و غلام است و آواز او به خواب ، کلام خوش و سخن لطیف است.

 • اگر بیند بلبلی بپرید، دلیل که فرزند یا غلام او ضایع گردد. اگر بیند بلبل در دست او بمرد، دلیل ک فزرند یا غلامش بمیرد…. 

 • جابر مغربی گوید: اگر بیند بلبلان بسیار داشت، دلیل که به قدر آن غلامان بخرد.

 • اگر بیند بلبلان را بکشت و از گوشت آنها بخورد، دلیل که از غلامان میراث یابد.

 • معبران اسلامي ما نوشته اند که بلبل در خواب فرزند است آن هم فرزند پسر ولي خانم آيتانوس معتقد بود که بلبل گران بها ترين و ارزنده ترين چيزي است که بيننده خواب به آن دل بستگي و پيوند عاطفي دارد. چنان چه در خواب ببينيد که بلبلي داريد و اين بلبل در قفس مي خواند و از اين چوب روي چوب ديگر مي جهد صاحب فرزند پسر خواهيد شد. اگر صداي بلبل را در خواب مي شنويد ليکن خود بلبل را نمي بينيد و نمي دانيد آن صدا از کجا به گوش مي رسد بي ترديد خبري خوش به شما مي رسد. چنان چه در عالم خواب کسي بلبلي به شما هديه داد نيرنگ مي خوريد و اگر آن شخص هديه دهنده چهره آشنا داشت کسي در خانواده به شما دروغ مي گويد. روي هم رفته ديدن بلبل در خواب بد نيست.

 • مشاهده‏ى بلبل در خواب، بيانگر داشتن زندگى آرام و موفق است.

 • شنيدن صداى دل نو از بلبل در خواب، بيانگر داشتن زندگى خوب و رسيدن به مقام‏هاى بالاى اجتماع است.

 • اگر خواب ببينيد كه در باغى هستيد و يك بلبل مى‏گيريد، نشانه‏ى آن است كه با افراد ثروتمندى همنشين مى‏شويد.

 • گر در خواب صداي موزون و چهچهه بلبل را بشنويد ، نشانة زندگي در محيطهايي سالم و دلپذير است و همچنين كسب توفيق و سربلندي در محيط اجتماعي است

 • ديدن بلبل در خواب ، علامت پيروزي و سعادت است .

 • درکتاب سرزمين روياها آمده است :
  خواب بلبل : معشوقتان همينجا شما را رها ميكند
  به صداي بلبل در شب گوش مي دهيد : يك دورة بسيار خوب شروع مي شود .
  تعدادي بلبل چهچهه مي زنند : اگر بيمار باشيد سلامتي كامل خود را باز مي يابيد

 • اگر در خواب صداي موزون و چهچهه بلبل را بشنويد ، نشانة زندگي در محيطهايي سالم و دلپذير است و همچنين كسب توفيق و سربلندي در محيط اجتماعي است

 • ديدن بلبل در خواب ، علامت پيروزي و سعادت است .

 • جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی بلبل‌ها را کشتی و از گوشت آن‌ها خورده‌ای، یـعـنـی از غلام به تو ارث و میراث می‌رسد.

 • ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی بلبلی پرید، یـعـنـی فرزند یا غلام خود را از دست می‌دهی.

 • اگر گسی در خواب ببیند که 2 بلبل بهمراه خود دارد و هرجا میرود بلبلها همراهش هستن معنیش چیه؟؟؟

 • درخواب در کنار لانه چهچهه میزند لانه را از جوجه بلبل است وسه تا از جوجه بلبل ها می گیرد

 • اگر در خواب ببینی که دوتاجوجه بلبل داری معنش چیه

 • اگر در خواب ببینی دوتا جوجه بلبل داری معنیش چیه

  • خواب دیدم بلبلی به درخت گیر کرده ومن رفتم اون رو ازروی درخت ازاد کردم بعد کمی نوازش دیدم نوکش آسیب دیده چندتا نوک به انگشتام زد وبعد شروع به صحبت کرد گفت که من بلبل اهلی هستم ولی صاحب من منو زد و به این روز در آورده بعد از کمی نوازش دیدم که نوکش خوب شده و شروع به بازی کرد و به لباسم چنگ میزد و میرفت روی شونه ام مینشست و آواز میخوند و بازی میکرد راه میرفتم و مردم به اون نگاه میکردن که چطور روی شانه هام بازی میکرد

 • سلام
  خواب دیدم که بلبلی به درخت گیر کرده ومن اون رو دیدم و رفتم آزادش کردم بلبل رو گرفتم دستم دیدم منقارش آسیب دیده بعد که یکم نوازشش کردم بعد بلبل به حرف در اومد و گفت من بلبل اهلی هستم چند تا نوک به انگشتم زد بعد گفت که صاحبم منو زد و به این روز در آورد بعد مدتی دردش خوب شد و شروع کرد به بازی کردن با من و هر جا میرم روی شونه من میشینه و آواز میخونه و بازی میکنه

 • خواب دیدم بلبلی به درخت گیر کرده ومن رفتم اون رو ازروی درخت ازاد کردم بعد کمی نوازش دیدم نوکش آسیب دیده چندتا نوک به انگشتام زد وبعد شروع به صحبت کرد گفت که من بلبل اهلی هستم ولی صاحب من منو زد و به این روز در آورده بعد از کمی نوازش دیدم که نوکش خوب شده و شروع به بازی کرد و به لباسم چنگ میزد و میرفت روی شونه ام مینشست و آواز میخوند و بازی میکرد راه میرفتم و مردم به اون نگاه میکردن که چطور روی شانه هام بازی میکرد

 • در خواب بلبلی در دست داشتم که چهار پا دارد تعبیرش چیست

 • در خواب بلبلی در دست داشتم که چهار پا دارد تعبیرش چیست

 • در خواب بلبلی در دست داشتم که چهار پا دارد تعبیرش چیست

 • سلام بچه ها خوبین من دیشب یه بلبل زرد خواب دیدم میشه لطفا تعبیرشو بگین ممنون

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.