تعبیر خواب اقیانوس | 31 تعبیر دیدن اقیانوس در خواب

تعبیر خواب اقیانوس

تعبیر خواب اقیانوس , تعبیر خواب شنا کردن در اقیانوس , تعبیر خواب شنا در اقیانوس

خواب اقیانوس یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم اقیانوس در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب اقیانوس می گردید می توانید در این مطلب از سایت جسارت براحتی تعبیرخواب اقیانوس را مطالعه نمایید و متوجه شوید اقیانوس چه تعبیری دارد.

تعبیر خواب اقیانوس از دید لوک اویتنهاو

دیدن اقیانوس در خواب رفتن به سفری بزرگ است.

آنلی بیتون

دیدن اقیانوس آرام ، سفر های سود آور است

جوانی که اقیانوس آرام را در خواب ببیند ، وصال و همسر است

دیدن اقیانوس را از فاصله ای دور ببینید ، اوقات پرتشنج است

دیدن امواج و ساحل اقیانوس ، گریختن از چنگ دشمنان است

دیدن عمق اقیانوس آنقدر کم است ، موفقیت با سختی است

گذشتن از اقیانوس آرام با کشتی ، سعادت و خوشبختی است

کتاب سرزمین رویاها

دیدن یک اقیانوس آرام در خواب ، زندگی زناشوئی شما به شدت آشفته می شود .

دیدن یک اقیانوس طوفانی ، به مشکلات متعددی بر خواهید خورد .

دیدن خوابی که موجهای اقیانوس به کشتی شما می خورد ، در امور کاری یک مصیبت در پیش است .

در هوای خوب شما سواربر کشتی روی اقیانوس هستید ، کارهای شما بخوبی پیش خواهد رفت .

در هوای طوفانی شما سوار بر کشتی روی اقیانوس هستید ، مشکلات بسیار بزرگ است

روی یک کشتی در حال غرق شدن در اقیانوس هستید ، ماجرای عشقی شما همین جا تمام می شود.

ممکن است که تعبیر خواب خود را در این مطلب پیدا نکرده باشید توصیه ما این است که ممکن است تعبیر خواب شما در قسمت تعبیر خواب دریا و یا تعبیر خواب رودخانه باشد. باکلیک روی لینک آبی به صفحه مورد نظرتان منتقل می شوید.

تعبیر خواب اقیانوس صاف و آرام

معنی این خواب اتفاق افتادن اتفاقات خوب در زندگی خصوصی و شغلی و مالی شما است و رفاه خانواده شما نیز بیشتر می شود و در کل به معنای زیباتر شدن زندگی شما است.

خواب های معمول و تعابیر ما

من خواب دیدم یه آبی مثل رودخونه داره آروم حرکت میکنه بعد یه باره یه چیزی از اونجا برداشتم آب تبدیل به اقیانوس میشه و با سرعت میاد چه تعبیری دارد ؟

تعبیر این خواب خیلی خوب است چرا که آب رودخانه بزرگی و مال و ثروت است و تبدیل شدن ان به اقیانوس نشان دهنده این است که در پی فعالیتی که می کنید به بزرگی و مال و ثروت خواهید رسید.

کامنت های تایید شده : 22 عدد

 • تعبیر خواب دریا :

  دیدن دریا و ماهی یا موجودات دریایی ( شیر دریایی – میگو ماهی – لاکپشت ) : روزی و نعمت

  دیدن دریای طوفانی به همراه موج های بلند دریا مانند سونامی – دریای خروشان : سختی زیاد اما کوتاه مدت ( لازمه ی رفع سختی تلاش و کوشش است ) .

  صخره و صدف و ستاره دریایی : زندگی زیبا

  عروس دریایی : خطری در نزدیکی شماست . تنها لازم است که درست و منطقی تصمیمات زندگی را بگیرید .

  دیدن قایق در دریا : داشتن زندگی رمانتیک و زیبا

  شنیدن صدای دریا – قدم زدن کنار دریا : داشتن زندگی ساده و معمولی

  سا

  دریای قرمز – دریای سرخ – دریای خشک شده : سختی و دردسر طولانی

  هم جذر (جزر) و هم مد دریا نشانه ی روزی و نعمت است .

  قایق سواری در دریا نشانه ی سفر و خوشگذرانی ست .

  دریای شور – دریای نمک – دریای جنوب نشانه طول عمر است .

  دیدن دریا در باران و برف : نعمت

  دیدن دریا و جنگل : شادی و سلامتی در زندگی

  غواصی در دریا : باردار می شوید .

  دریای کم عمق : از سختی ها و دردسرها خسته شده اید . باید تلاشتان را بیشتر کنید .

  دریای یخ زده یا جوش : در زندگی نمی توانید احساساتتان را بروز دهید و در بعضی از مواقع احساس ضعف می کنید . قوی باشید و بدانید که خواستن توانستن است اگر درست فکر کنید و اصولی عمل کنید .

  دیدن دلفین و نهنگ در دریا نشانه ی دوستی های خوب و پایدار شماست و دیدن کوسه نشانه ترس شما در زندگی از اطرافیان است .

  دریای تیره و سیاه و گل آلود : باید در کارتان بیشتر به مقوله ی حلال و حرام توجه کنید و مواظب باشید که به واسطه ی شما حق کسی ضایع نشود .

  غرق شدن در دریا (قرق شدن در دریا) : مشکلات و سختی

  صیادی و صید ماهی از دریا : روزی و نعمت .

  گرفتن شن و ماسه ی دریا در دست یا روی بدن : به آرزوهایتان خواهید رسید – پس از عبور از سختی ها

  • با سلام ،مدت زیادیه که تین خواب تکراری رو میبینم ،دریایی با موجهای بلند و مخوف بسیار تریناک دریایی عصبانی و من همیشه هربار به خمراه یکی از اعضای خونواده ام در حال فرار از اون هستیم یا یکی از اعضای خونوادمو از تو ی دریا نجات میدم و درحال فراریم و وقتی این خواب و میبینم از لحاظ روحی ناخواسته به هم میریزم،لطفا تو تعبیر این خواب کمکم کنید

 • حضرت یوسف : تعبیر خواب دریا نشانه ی شانس و اقبال شما در زندگیست همانطور که دریا باشد .
  تعبیر خواب دریا از امام صادق :

  در خواب پادشاهی است، یا عالمی. اگر بیند که آب دریا روشن و صاف است، دلیل که پادشاه عالم و فاضل است. اگر تیره و صاف بود، دلیل که مفسد و ظالم است. اگر بیند که از آب دریا برخی بخورد، دلیل که به قدر آن چه خورده است عزت یابد. اگر بیند که از دریا به شنا بیرون آمد، دلیل است از زندان و خدمت پادشاه به سلامت بیرون آید. اگر بیند که در دریا غرق شد و بِمُرد و بعد از آن وی را بالا افکند، دلیل که در کار دنیا به حرص غرق شود. اگر بیند که غرق شد و باز از دریا بیرون آمد، دلیل است که از کار دنیا خلاصی یابد. اگر بیند که از دور به دریا می نگریست و نزدیک او نرفت، دلیل که بدانچه امید دارد نرسد. اگر بیند که بر روی دریا همی شد، چنانکه پای او تر نبود، دلیل است از آتش دوزخ ایمن شود و کارهای دنیا بر او آسان شود .

 • محمد بن سیرین گوید:

  اگر بیند که از دریا آب خوشگوار همی خورد، دلیل کند که به قدر آن، از پادشاه مال و نعمت یابد و اگر بیند که جمله آب دریا را بخورد، دلیل کند که پادشاهی همه جهان را بگیرد. و بعضی گویند که به قدر آن که از آب دریا خورده بود وی را بزرگی و مال و نعمت حاصل شود، جون آب روشن و صافی بود.

 • ابراهیم کرمانی گوید:

  اگر کسی بیند که در دریا است، دلیل که به خدمت پادشاه شود، یا مطیع مردی عالم و فاضل شود. اگر بیند درمیان دریا متحیر فرومانده است، دلیل که کار او بر خطر است. اگر بیند که از دریا بیرون آید، دلیل است بی غم شود. اگر بیند که آب دریا بخورد و به غایت سرد است. اگر بیننده عالم است از علم بهره تمام یابد. اگر بیننده خواب از مردم پادشاه است، از پادشاه ایمن شود، یا علم آموزد، لکن از علم بهره یابد. اگر بیند که آب دریا می خورد و سخت گرم است، دلیل که گناه کند و تاویل آن به غایت بد است. اگر بیند که آب دریا گنده و ناخوش است، دلیل که او را خصمی بزرگ پیش آید و او را آن خصم بیم سخت است.

 • جابر مغربی گوید:

  اگر بیند که در آب دریا همی رفت، دلیل است توفیق طاعت یابد. اگر بیند که آب دریا زیاده شد، دلیل که لشگر پادشاه زیاد شود. اگر بیند که آب دریا کم شد، دلیل که لشگر پادشاه هلاک شود. اگر بیند که برخی از آب دریا بخورد و بر وی هیچ پدید نیامد، دلیل که پادشاه یا عالمی را هلاک کند. اگر بیند که آب از دریاها و رودها جمع شدند، دلیل که پادشاه آن دیار مال و خزانه خویش را به یکجا جمع کند. اگر بیند که از دریا موج ها برخاست و جهان از ابر تاریک شده بود. دلیل بود بر گناه و عصیان مردم آن دیار. اگر بیند که از دریا موجی برخاست یا از دریا شکار می گرفت، دلیل است که به اندازه و قدر آن، روزی حلال یابد و عیش بر عیال او فراخ و گشاد شود. اگر بیند که آب دریا شور است که خورد، دلیل که کسب حلال بگذارد و کسب حرام کند.

 • منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

  نفایس الفنون نوشته دریا در خواب پادشاه است ولی به نظر من دریا را نباید صرفا پادشاه دانست چون در زمان های مختلف دارندگان قدرت نام های مختلف داشته اند هر صاحب قدرت و شوکتی می تواند درخواب ما به صورت دریا ظاهر شود. گاهی این صاحب قدرت پادشاه است و گاه رئیس اداره و یا به قول فروید امپراطور و امپراطریس و حتی مدیر کلی مقتدر که بیننده خواب از او رعب دارد و می ترسد و یا به لطف و محبتش امید بسته است. تمام کسانی که ما نسبت به آن ها ضعف شدید داریم در خوابهای ما به صورت پدیده های عظیم جلوه گر می شوند مانند دریا، آسمان، توفان، رعد و برق و یا شیر و پلنگ. عقیده فروید نیز عینا همین است حال اگر در خواب ببینیم که کنار دریا ایستاده ایم با چنین شخصیتی مجاور می شویم و چنانچه ببینیم از آب دریا می نوشیم متنفع می شویم و سود می بریم. اگر بیننده خواب ببیند که آب دریا را نوشید به طوری که چیزی باقی نماند به قدرت و شوکت و عظمت می رسد. اگر بیننده خواب ببیند که روی آب دریا راه می رود در کار خطرناکی مداخله می کند که احتمال لغزش و سقوط او می رود ولی موفق می شود. معبران نوشته اند در ساحل دریا بودن و منظره تلاطم دریار را مشاهده کردن نشانه ای است از بیماری فرزندان. چنانچه ببینید که از کشتی بیرون می آیید و به ساحل قدم می نهید فرزند بیمار یا عزیز دیگری که بیمار دارید شفا می یابد. اگر خود را در دریا در حال غرق شدن ببینید گرفتار مشکلاتی می شوید. بودن در کشتی در دریای آرام نشان امنیت و آرامش زندگی است.

 • لوک اویتنهاو می گوید :

  کشتی رانی در دریا : شهامت ریسک کردن

  در آن غرق شدن : بدبختی که به دست خود موجب شده اید

  دریای آرام : شادمانی

  دریای متلاطم : ناراحتی وغصه

  افتادن در دریا: ضرر و زیان ، بدبختی

  دریای شفاف : شادمانی

  دریای مواج : نیکبختی در تمام اموری که در آن گام برمیدارید

 • آنلی بیتون می‏گوید:

  ۱ـ شنیدن زمزمة دریا با ساحل در خواب ، نشانة‌آن است که زندگی ای ملال آور و بی ثمر را سپری خواهید ساخت ، زندگی ای تهی از عشق و محبت .

  ۲ـ دیدن دریا در خواب ، نشانة آرزوهای بی ثمر است .

  ۳ـ اگر زنی خواب ببیند با همسر خود در دریا شنا می کند ، نشانة آن است که به نخستین آرزوهای خود دست می یابد .

 • دیدن آب دریا فراخی روزی بود

  و اگر بیند که از دریا آب خوشگوار همی خورد، دلیل کند که به قدر آن، از پادشاه مال و نعمت یابد و اگر بیند که جمله آب دریا را بخورد، دلیل کند که پادشاهی همه جهان را بگیرد. و بعضی گویند که به قدر آن که از آب دریا خورده بود وی را بزرگی و مال و نعمت حاصل شود، جون آب روشن و صافی بو

 • ابراهیم کرمانی گوید:

  اگر بیند که آب صافی در پیاله، مانند سگی خورد دلیل کند که زندگانی به عیش و عشرت گذراند، اما کاری کند که بلا و فتنه بدو رسد، که مال جمع را اندک اندک به مردمان بخشد و به خیرات خرج کند.

 • منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

  اگر از آب رودخانه یا سیل برگرفتید و نوشیدید دو صورت دارد. یا آب کثیف است یا روشن و صاف. آب کثیف مال و بهره است که از طریق نا مشروع و نادرست نصیب شما می گردد و آب روشن چیزی است مادی و مالی که از راه پسندیده به چنگ می آورید و بهره مند می شوید.اگر در خواب دیدید که با لیوان یا کاسه آب می خورید در جشنی عشرت آور و عیش آمیز شرکت می کنید که جشن و سرور به شما تعلق ندارد و احتمالا مثل مهمان از آن سهم می برید. آب گرم نوشیدن تحت هیچ شرایطی در خواب خوب نیست و نشانی از بیماری است که باید مراقب صحت و سلامت خود در دو هفته آینده باشید.

 • با سلام من چند شب پیش خواب دیدم تو اقیانوس با قایق بادی هستم.هی ترس از غرق شدن در عمق زیاد اقیانوس یا آسیب توسط کوسه ها را داشتم! همین که میخواست قایق غرق بشه قایق یا تیوپ دیگری برایم می انداختند!!! تعبیرش چیه؟؟؟!!! ممنون میشم جواب بدید

 • خیلی کوتاه اما مفید ودلنشینتوضیح داده بودین واحساس آرامش موقع خواندن به من داد ممنون

 • سلام جالب بود من برای تعبیر خوابم و بعد از دیدن یک خواب پیچیده، سنگین و هیجانی مطابق با موضوع شما وارد سایت شما شدم. جزیره، جرثقیل، قطار زیرزمینی، دریا، آب های خروشان و مواج و در نهایت آرام و زلال و درخشان، جنگل سبز و همراه با نم نم باران، همسر، قدم زنان، مردم و خانواده، دو تا سید روحانی، جاده ای در مسیر مقصد مشخص ، مقصد و …. کلمات کلیدی خواب امروز من بود. هر چند ابتدای خوابم پر از استرس و پریشانی بود، آخر خوابم مثل آخر فیلم ها دراماتیک بود و ختم به خیر شد. الحمدلله قبل از طلوع آفتاب هم از خواب بلند شدمو نمازمو خواندم و تمام بازم الحمدلله عاقبت به خیر بشیم انشاءالله

 • سلام من دیشب خواب دیدم توی آب های اقیانوس به خاطر بدست اوردن چیزی که یک عزیز رو نجات میده زیر آب شنا میکنم ولی سطح آب طوفانی بود ولی میرفتم زیر آب ارومتر از سطحش بود و هیچ موجودی توش نبود نه گیاه نه جانور و اون وسیله ی مورد نیاز رو بدس اوردم و دادم به اون عزیزم راستی من شیرجه زدم تو آب اقیانوس میشه لطفا بگین تعبیرش چیه؟ ممنون

 • سلام من خواب دیدم توی آب های اقیانوس شنا میکردم و سطح آب کاملا طوفانی بود ولی من هیچ ترسی از شنا کردن توی اون آب نداشتم ولی وقتی زیر آب شنا کردم آب خیلی اروم و هیچ گیاه یا جانوری توش نبود و من بستر اقیانوس را واضح میدیدم و در واقع باید زیر آب یک چیزی رو که جون یکی از عزیزانم رو نجات میداد بدست میاوردم و راحت هم بدستش اوردم و اومدم سطح آب و دادم بهش راستی من توی آب شیرجه زدم

 • سلام . من چند شب پیش خواب دیدم که از یک خشکی وارد آل شدم و به دنبال یک فرد سرشناس شنا میکردم تا خودمو بهش برسون بعد به یه خشکی دیگه رسیدیم و اون فرد از آب خارج شد من هم به دنبال ایشون خارج شدم اما در حین خارج شدن چادرم رو آب دریا برد . درضمن هردو با لباس وارد دریا شدیم و با لباس خارج سدیم فقط چادر منو آب دریا برد . دریاهم آروم بود موج داشت ولی کم و کوتاه بودن امواج خیلی . فکر کنم بارون هم میبارید .

 • سلام من خواب دیدم پسر 7 ساله ام به دریا می رود تا شنا کند.من خواستم جلوی او را بگیرم چون از دریا می ترسن تما یکی از اقوام مرا محکم نگه داشته بود و نمیگذاشت به طرفش بروم.آخر او غرق شد ویکی او را به ساحل آور اما کسی نجاتش نمیداد من در حالی که خدا را صدا میکردم وفریاد میزدم چند بار به سینه اس فشار آوردم تا آب از دهانش بیرون ریخت وکم کم به حال آمد.

 • سلام.من زياد خواب نميبينم ولي الان تقريبا يک سال ميشه خواب دريا ميبينم.خواب ديدم تو خونم اپارتمان بودم دريا بالا اومد طوفاني بود داش کم کم ميومد بالا منم دنبال راه فرار ي راه پيدا کردم اومدم از خونم بيرون ي نفر ک نميدونم کي بود بهم گف برو بالاي اون کوه من شروع کردم از ي کوه بالا رفتن مادرمم همراهم بودرسيدم ب بالاي کوّه دريا بازم طوفاني بود و در حال بالا اومدن ولي بعد ک ايستادم رو کوه نگاه کردم کم کم اروم شد .ولي متوقف شد.خيلي ذهنمو درگير کرده .ممنون ميشم ک جواب بديد

 • سلام ، من خواب دیدم که داشتیم به یک جایی میرفتیم که به طور ناگهانی امواج دریا شروع به بالا اومدن کردن و دریا طوفانی شد و آسمون سیاه شد و موج ها پشت سر هم بلندتر شدن و یک موج کل ساحل و ما رو با خودش برد تو آب ، بعد من که داشتم غرق میشدم تو اون آب یکنفر که آشنای خودمونم بود منو از آب میکشید بیرون ولی دوباره داخل آب فرو میرفتم ، ولی در آخر دست منو گرفت و از آب کشید بیرون و نجاتم داد . تعبیرش چیه ؟!

 • با سلام …من چند وقت پیش خواب دیدم با مادرم از مسیری عبور میکردیم ک اسبی ب سرعت از کنار ما رد شد ودور زد وکره اسبی قهوه ای رنگ بدنیا اورد ورفت .ما همچنان ب مسیر ادامه دادیم تا اینکه من وارد رودخانه ی کم ابی شدم ک یک دفعه دستم رو در اب بردم وسفره ماهی بزرگی ب دست راستم چسبید هر کاری کردم نتونستم جداش کنم لطفا برام تعبیرش کنید

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.