تعبیر خواب بخشش

تعبیر خواب بخشش

تعبیر خواب بخشش | تعبیرخواب بخشش | tabire khab تعبیر خواب بخشش,تعبیر خواب بخشش لباس,تعبیر خواب بخشش غذا,تعبیر خواب بخشش خواستن,تعبیر خواب بخشش پول,تعبير خواب بخشش طلا,تعبیر خواب بخشش مال,تعبیر خواب بخشش …

تعبیر خواب آلبوم عکس

تعبیر خواب آلبوم عکس

تعبیر خواب آلبوم عکس | تعبیرخواب آلبوم عکس | tabire khab تعبیر خواب آلبوم عکس,تعبیر خواب آلبوم عکس عروسی,تعبیر خواب عکس و آلبوم,تعبیر خواب دیدن آلبوم عکس,تعبیر البوم عکس در خواب,تعبیر خواب …

تعبیر خواب پیشانی

تعبیر خواب پیشانی

تعبیر خواب پیشانی | تعبیرخواب پیشانی | tabire khab تعبیر خواب پیشانی,تعبیر خواب پیشانی بلند,تعبیر خواب پیشانی بند,تعبیر خواب پیشانی سیاه,تعبیر خواب پیشانی شکسته,تعبیر خواب پیشانی چروک,تعبیر خواب پیشانی زخم,تعبير خواب پيشاني …

تعبیر خواب حلوا | تعبیر خواب حلوا | tabire khab

تعبیر خواب حلوا,تعبیر خواب حلوا پختن,تعبیر خواب حلوا شکری,تعبیر خواب حلوا درست کردن,تعبیر خواب حلوا دادن,تعبیر خواب حلوا نذری,تعبیر خواب حلوا ارده,تعبیر خواب حلوای نذری,تعبیر خواب حلوا خواستن,تعبیر خواب حلوا و خرما,تعبیر خواب حلوا پختن برای مرده,تعبیر خواب حلوا پختن مرده,تعبیر خواب پختن حلوا در خواب,تعبیر حلوا پختن در خواب,تعبیر خواب پخت حلوا,تعبیر دیدن حلوا پختن در خواب,تعبیر خواب حلوا شکری,تعبیر خواب خوردن حلوا شکری,تعبیر خواب خریدن حلوا شکری,تعبیر حلوا شکری در خواب,تعبیر خواب حلوا گرفتن,تعبیر خواب گرفتن حلوا از مرده,تعبیر خواب حلوا نذری دادن,تعبیر خواب خیرات دادن حلوا,تعبیر خواب حلوا دادن به مرده,تعبیر خواب خوردن حلوای نذری,تعبیر خواب حلوا ارده,تعبیر خواب حلوا خواستن مرده,تعبیر خواب حلوا خرما,تعبیر خواب حلوای خرما

تعبیر خواب حلوا , تعبیرخواب حلوا , حلوا در خواب دیدن

خواب حلوا یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم حلوا در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب حلوا می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب حلوا را مطالعه نمایید و متوجه شوید حلوا چه تعبیری دارد

تعبیر خواب حلوا از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب حلوا سه چیز است

سخن دلپذیر – مال – مراد و حاجت

تعبیر خواب حلوا از دید مولف

تعبیر خواب حلوا در خواب مال بسیار است و خلوص نیت در دین است

تعبیر خواب خوردن یک لقمه حلوا ، فرزند است

تعبیر خواب خوردن حلوایی که مغز بادام یا مغز دارد رسیدن پول به او به همان اندازه که خورده از مردی حسود است

تعبیر خواب حلوا , تعبیرخواب حلوا , حلوا در خواب دیدن

تعبیر خواب حلوا از دید جابر مغربی

تعبیر خواب خوردن حلوا به همان اندازه مال و ثروت است

تعبیر خواب حلوای سفید بهتر از زرد است

تعبیر خواب حلوا فروش مردی خوش سر و زبان است

تعبیر خواب حلوا از دید حضرت یوسف ع

تعبیر خواب حلوا سلامتی است و از عم و رنج بیرون آمدن است

تعبیر خواب حلوا , تعبیرخواب حلوا , حلوا در خواب دیدن

دیدن حلوا در خواب ، غم و اندوه بود و خوردنش بیماری.:

حلوا در خواب مال بود، که به دست پادشاه گذشته باشد و حرام بود. حلوای خشک دلیل بر مال و اندوه کند، به جهت زعفران که در آن بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: حلوا درخواب مال بسیار است و دین خالص. خوردن یک لقمه از آن، دلیل فرزند بود. خوردن حلوائی که در آن مغز بادام یا مغز باشد، دلیل که از مردیبخیل به او چیزیرسد به قدریکه خورده. جابر مغربیگوید: حلوا خوردن در خواب ، دلیل است که به قدر آن مال حاصل گردد چون زردیزعفران در آن نباشد. اگر سفید بود بهتر بود و حلوا فروش در خواب مردیلطیف زبان و خوش طبع بود.

تعبیر خواب حلوا , تعبیرخواب حلوا , حلوا در خواب دیدن

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن حلوا ها تعلق بخشدلی وتندرستی دارد از غم و رنج بیرون آید

تعبیر خواب حلوا , تعبیرخواب حلوا , حلوا در خواب دیدن

دیدن حلوا در خواب، غم و اندوه بود و خوردنش بیماری. محمدبن سیرین گوید: حلوا در خواب مال بود، که به دست پادشاه گذشته باشد و حرام بود. حلوای خشک دلیل بر مال و اندوه کند، به جهت زعفران که در آن بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: حلوا درخواب مال بسیار است و دین خالص. خوردن یک لقمه از آن، دلیل فرزند بود. خوردن حلوائی که در آن مغز بادام یا مغز باشد، دلیل که از مردی بخیل به او چیزی رسد به قدری که خورده. جابر مغربی گوید: حلوا خوردن در خواب، دلیل است که به قدر آن مال حاصل گردد چون زردی زعفران در آن نباشد

تعبیر خواب حلوا | حلوا در خواب دیدن | تعبیر خواب

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 24 مهر 1396

46 دیدگاه

 • برنا ژانویه 2017 در 13:41

  دیدن حلوا در خواب ، غم و اندوه بود و خوردنش بیماری.:

 • سارا ژانویه 2017 در 13:41

  حلوا در خواب مال بود، که به دست پادشاه گذشته باشد و حرام بود

 • یگانه ژانویه 2017 در 13:41

  حلوایخشک دلیل بر مال و اندوه کند، به جهت زعفران که در آن بود.

 • شیرین ژانویه 2017 در 13:42

  حضرت امام جعفر صادق فرماید: حلوا درخواب مال بسیار است و دین خالص. خوردن یک لقمه از آن، دلیل فرزند بود

 • شهاب ژانویه 2017 در 13:42

  خوردن حلوائیکه در آن مغز بادام یا مغز باشد، دلیل که از مردیبخیل به او چیزیرسد به قدریکه خورده.

 • سما ژانویه 2017 در 13:42

  جابر مغربیگوید: حلوا خوردن در خواب ، دلیل است که به قدر آن مال حاصل گردد چون زردیزعفران در آن نباشد. اگر سفید بود بهتر بود

 • ثریا ژانویه 2017 در 13:42

  حلوا فروش در خواب مردیلطیف زبان و خوش طبع بود.

 • افسانه ژانویه 2017 در 13:43

  یوسف نبی علیه السلام گوید:

  دیدن حلوا ها تعلق بخشدلیوتندرستیدارداز غم و رنج بیرون آیدلق بخشدلیوتندرستیدارداز غم و رنج بیرون آید

 • پونه ژانویه 2017 در 13:43

  تعبیر خواب حلوا به روایت محمد بن سیرین

  حلوا در خواب مال بود، که به دست پادشاه گذشته باشد و حرام بود.

  حلوای خشک دلیل بر مال و اندوه کند، به جهت زعفران که در آن بود.

 • پارسا ژانویه 2017 در 13:43

  حلوا درخواب مال بسیار است و دین خالص. خوردن یک لقمه از آن، دلیل فرزند بود. خوردن حلوائی که در آن مغز بادام یا مغز باشد، دلیل که از مردی بخیل به او چیزی رسد به قدری که خورده.

 • پوریا ژانویه 2017 در 13:43

  حلوا خوردن در خواب، دلیل است که به قدر آن مال حاصل گردد چون زردی زعفران در آن نباشد.

  اگر سفید بود بهتر بود و حلوا فروش در خواب مردی لطیف زبان و خوش طبع بود.

 • پریا ژانویه 2017 در 13:44

  ديدن حلوا در خواب، غم و اندوه بود و خوردنش بيماري. محمدبن سيرين گويد: حلوا در خواب مال بود، كه به دست پادشاه گذشته باشد و حرام بود. حلواي خشك دليل بر مال و اندوه كند، به جهت زعفران كه در آن بود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: حلوا درخواب مال بسيار است و دين خالص. خوردن يك لقمه از آن، دليل فرزند بود. خوردن حلوائي كه در آن مغز بادام يا مغز باشد، دليل كه از مردي بخيل به او چيزي رسد به قدري كه خورده.

 • پرنیا ژانویه 2017 در 13:45

  اگر کسی در خواب دید حلوای تازه می خورد، سود زیادی عاید او می شود یا صاحب فرزندی صالح می شود و اگر حلوای خشک و مانده می خورد، به او زیان می رسد. اگر ببیند که حلوا خیرات می کرد، امواتش از او رضایت دارند.

 • پوپک ژانویه 2017 در 13:45

  اگر کسی در خواب دید حلوای تازه می خورد، سود زیادی عاید او می شود یا صاحب فرزندی صالح می شود و اگر حلوای خشک و مانده می خورد، به او زیان می رسد. اگر ببیند که حلوا خیرات می کرد، امواتش از او رضایت دارند.

  امام صادق (ع) می فرماید: حلوا در خواب، مال فراوان و دین خالص است و خوردن آن دلیل بر فرزند و خوردن حلوایی که مغز بادام در آن به کار رفته باشد، دلیل است که به قدر آن از شخصی بخیل به او چیزی می رسد.

  جابر مغربی می گوید: حلوا خوردن در خواب، دلیل است که به قدر آن مال حاصل گردد چون زردی زعفران در آن نباشد. اگر سفید بود بهتر است و حلوا فروش در خواب مردی لطیف زبان و خوش طبع است.

 • پریسا ژانویه 2017 در 13:46

  عالی بود ممنون استفاده کردیم

 • سنا ژانویه 2017 در 13:46

  عالی بود مرسی

 • سینا ژانویه 2017 در 13:47

  ديدن حلوا در خواب، غم و اندوه بود و خوردنش بيماري.

  محمدبن سيرين گويد:

  حلوا در خواب مال بود، كه به دست پادشاه گذشته باشد و حرام بود. حلواي خشك دليل بر مال و اندوه كند، به جهت زعفران كه در آن بود.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

  روياى خوردن حلوا را بر سه وجه تعبىر باشد:

  1 . سخن دلبذير

  2 . مال

  3 . دستيابى به مراد و حاجتى كه در دل دارد

  حلوا درخواب مال بسيار است و دين خالص. خوردن يك لقمه از آن، دليل فرزند بود. خوردن حلوائي كه در آن مغز بادام يا مغز باشد، دليل كه از مردي بخيل به او چيزي رسد به قدري كه خورده.

  جابر مغربي گويد:

  حلوا خوردن در خواب، دليل است كه به قدر آن مال حاصل گردد چون زردي زعفران در آن نباشد. اگر سفيد بود بهتر بود و حلوا فروش در خواب مردي لطيف زبان و خوش طبع بود.

  يوسف نبي عليه السلام گويد:

  ديدن حلوا ها تعلق بخشدلي وتندرستي دارداز غم و رنج بيرون آيد

 • اشکان فوریه 2017 در 11:41

  تعبیرگری می‌گوید: تعبیر دیدن حلوا، غم و اندوه می‌باشد، ابن سیرین نیز می‌گوید: تعبیر خواب حلوای خشک مال و اموال و همچنین غم و اندوه است (غم و اندوه آن نیز به خاطر زعفرانی است که در آن به کار رفته است). جابر مغربی می‌گوید: تعبیر حلوای سفید بهتر است. امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر حلوا، مال و اموال بسیار و دین پاک و خالص می‌باشد (تعبیرهای مختلف).

 • ناهید فوریه 2017 در 11:42

  تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب خوردن حلوا بیماری است [احتمالاًً منظور تعبیرکننده، حلوای زرد رنگ می‌باشد]، جابر مغربی می‌گوید: تعبیرش این است که اگر زردی زعفران در آن وجود نداشته باشد به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری.
  تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی با نشاسته حلوا درست کردی و خوردی، تعبیرش سود و منفعت می‌باشد .
  امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی حلوایی که مغز بادام یا مغز دیگری در آن به کار رفته است را می‌خوری، یـعـنـی به اندازه‌ای که خورده‌ای از مرد خسیسی چیزی به دست می‌آوری.
  تعبیر خوردن یک «لقمه» حلوا، فرزند می‌باشد.

 • تبسم فوریه 2017 در 11:42

  ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی آتش روشن کرده‌ای تا حلوا بپزی، تعبیرش این است که به تو حرف خوب و پسندیده‌ای می‌زنند.
  جابر مغربی می‌گوید: تعبیر حلوا فروش، مردی شاد و شوخ است که حرف‌هایش لطیف می‌باشد.

 • مریم فوریه 2017 در 11:42

  ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب افروشه را بدون زعفران ببینی، تعبیرش بهتر است.
  تعبیر افروشه به مقدار کم، حرف خوب و لطیف است، ولی اگر مقدار آن زیاد باشد، تعبیرش این است که مال و اموالی را با رنج و سختی به دست می‌آوری.
  اگر ببینی کسی به تو کمی افروشه داد و تو هم از آن خوردی، یـعـنـی از آن شخص سخنی لطیف میشنوی .
  امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای افروشه عبارتند از: 1- سخن لطیف 2- مال 3- رسیدن به آرزوی قلبی.

 • شیدا فوریه 2017 در 11:42

  تعبیرگری می‌گوید: تعبیر عصیده این است که مال و اموالی را با زحمت و مشقت به دست می‌آوری، و تعبیر عصیده‌ای که در آن زعفران به کار نرفته است بهتر از بقیه می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).
  اگر ببینی کسی تکه‌ای عصیده در دهان تو گذاشته است، یـعـنـی سخنی خوشایندی میشنوی.

 • فرخنده فوریه 2017 در 11:43

  باسلام. من خواب دیدم که به جشنی دعوت شدم و به جشن رفتم با موتور بعد سگی که قبلا داشتم ولی چندسال پیش دزدیدنش بغلم بود اون سگ ماده از این پشمالوها بود رنگ روشن کرم طلایی بعد رفتم تو اون جشن دیدم که یه خانوم یه سینی بزرگ جلوش گذاشته و یه عالمه حلوا توش بود مثل یه کوه که داشت از اون سینی بر میداشت که درست کنه بزاره تو ظرفای دیگه و بعد من دیدم تو جشن حلواس خوشم نیومد پیش خودم گفتم اخه تو جشن حلوا چیکار میکنه از جشنشونم خوشم نیومد دو سه نفر بیشتر نبودن و همه یه جوری بودن انگار وفات بود رفتم بیرون سوار موتور شدم یهو جلو دره اونجایی که جشن بود یه بمب ترکید خواستم تعبیره این خوابو بدونم ممنون ازتون

 • رضا فوریه 2017 در 11:43

  ديدن حلوا در خواب، غم و اندوه بود و خوردنش بيماري. محمدبن سيرين گويد: حلوا در خواب مال بود، كه به دست پادشاه گذشته باشد و حرام بود. حلواي خشك دليل بر مال و اندوه كند، به جهت زعفران كه در آن بود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: حلوا درخواب مال بسيار است و دين خالص. خوردن يك لقمه از آن، دليل فرزند بود. خوردن حلوائي كه در آن مغز بادام يا مغز باشد، دليل كه از مردي بخيل به او چيزي رسد به قدري كه خورده. جابر مغربي گويد: حلوا خوردن در خواب، دليل است كه به قدر آن مال حاصل گردد چون زردي زعفران در آن نباشد. اگر سفيد بود بهتر بود و حلوا فروش در خواب مردي لطيف زبان و خوش طبع بود.

 • مائده فوریه 2017 در 11:43

  در خواب ديدم من به يك نفر آب زلالي دادم و او به من حلوا داد
  لطفا تعبير بفرماييد

 • فرهاد فوریه 2017 در 11:43

  سلام در خواب دیدم مادرم ابرای خانواده شوهرم که تازه عذادار شدند حلوا درست میکند و به انها داد لطفا تعبیر کنید

 • غریبه فوریه 2017 در 11:44

  سلام خواب ديدم در خانه ما مراسم سفره هست و من داشتم حلوا و شيريني بر مي كردم بعد يك كاسه حلوا اضافه آمد براي خودم برداشتم

 • لعیا فوریه 2017 در 11:44

  منم دیدم توی مراسم حلوا برداشتم همسرم ناراحت شد گفت برو از اون طرف بردار اینجا مجلس مرداست تعبیرش چیه ممنون میشم بگین

 • رویا فوریه 2017 در 11:44

  خواب دیدم خواهرم میگوید این دفعه تو حلوا درست کن ان هم بدون خنده 🙁 شام هم کباب شامی لطفا تعبیر کنید 😡

 • سما فوریه 2017 در 11:44

  در خواب دیدم من ونامزدم دنبال نانوایی می گشتیم تا آرد بخریم برای درست کردن حلوا نامزدم می گفت نذر دارم باید ادا کنم

 • یگانه فوریه 2017 در 11:44

  دختری در خواب نوزاد فرد دیگری رو بغل کرده وبچه پسر است

 • ناتاشا فوریه 2017 در 11:45

  من خواب ديدم تو مراسمي به من حلوا كم ميدن به بقيه زياد لطفا تعبيرشو بهم بگيد

 • شیما فوریه 2017 در 11:45

  من خواب دیدم مادرم برای خانواده شوهرم حلوا درست میکند تورو خدا تعبیر کنید در حالی که خانواده شوهرم عذا دار هستند

 • رضوان فوریه 2017 در 11:45

  خواب دیدم مادرشوهر خواهرم حلوا زعفرونی پخته و من و خواهرم یه تکه از حلوا خوردیم….لطفا تعبیرش کنید ….ممنون

 • غریبه فوریه 2017 در 11:45

  من خواب شیطان رو دیدم فهمیدم شیطانه همش میگفتم اعوذبالله من الشیطان الرجیم و اون متوقف میشد نمیتونست نزدیکتر بشه ولی همش میخندید

 • رضوان فوریه 2017 در 11:45

  سلام درخواب دیدم که دارم با مادرم حلوا درست میکنیم ، بغضی وقتها من سرخش میکردم و تفت میدادم و اینکه همش تو اون موقع به مادرم میگفتم چرا برای برادرم خواستگاری نمیری زن براش بگیری . در حالیکه اواون برادرم از دنیا رفته و زن و بچه داره . لطفا تعبیرش چیه ؟ممنون

 • هستي آوریل 2017 در 20:18

  يكي از اقوام خواب ديده كه براي خواهر من مي خواد حلوا درست كنه و خواهرمم روزه استولي تو خواب نه حلوايي رو مي بينه و نه درست مي كنه فقط به خواهرم ميگه بزار برات حلوا درست كنم

 • ناهید جولای 2017 در 13:55

  اگرخواب ببینی ک به مرده گرسنه حلوا میدهی واومیخورد تعبیرش چیست؟

 • ناهید جولای 2017 در 13:58

  اگرخواب ببینی به مرده گرسنه حلوامیدهی تعبیرش چیست؟

 • سپیده جولای 2017 در 16:15

  سلام من دیشب خیلی غمگین بودم و تقریبا ساعت 4 نصفه شب خوابیدم، توی خواب دیدم داشتم حلوا درست می کردم هرچقدر هم میزدم حلوا بیشتر و بیشتر میشد جوری که ترسیده بودم و میگفتم من با این همه حلوا چی کار کنم خواهرم گفت اشکالی نداره یخورده به همسایه ها میدیم
  میخواستم بدونم تعبیر خوابم چیه

 • محمد نوامبر 2017 در 01:00

  سلام خسته نباشید
  خواب دیدم در خانه ی ما میپزنبدپنم همه هم هستن حتی پدر بزرگم ک فوت کرده چند سال پیش چند کلامی حرف هم ردو بدل شد میخوام بدونم
  تعبیرش چیست ممنون تشکر

 • محمد دسامبر 2017 در 11:17

  سلام

 • ليلا اکتبر 2018 در 00:27

  من درخواب دیدم داخل تشت حلوا درست میکردم باشیره انگور هرچه شیره انگورمی ریختم وبه آن حلوا ورز می دادم کش می آمد زیادترمیشد وازلبه تشت لبریزمیشد

 • ناشناس ژانویه 2019 در 10:30

  سلام،منم خواب دیدم تومسجدکه خیلی شلوغه حلوا دریت میکنم وآخرش که که مزه اش کردم شور بود

  • سمیه می 2019 در 13:52

   سلام چرا
   جواب سوالات رونمیدین؟

 • منصور رائی آوریل 2019 در 21:05

  سلام
  خدا قوت،موفق باشید.
  لطفا در صورت امکان این خواب را تعبیر کنید ممنون میشم.
  دختر خاله من خواب میبیند که مادر مرحومه من در حال درست کردن حلوا به اندازه دانه های تیله و در داخل ان تکه گردو میگذارد و میگوید برایم زرز دارد ولی میخورم.

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.