تعبیر خواب دیدن اسب های سفید و سیاه در دشت

تعبیر خواب دیدن اسب های سفید و سیاه در دشت

تعبیر خواب اسب , تعبیر خواب اسب سفید , تعبیر خواب اسب سواری , تعبیر خواب اسب قهوه ای

تعبیر خواب دیدن اسب های سفید و سیاه در دشت

تعبیر خواب اسب دیدن اسب در مجموع بسیار نیکو است. معبران اسلامی نوشته اند که دیدن اسب عربی در خواب نشانی است از عزت و جاه و مقام . اگر کسی ببیند که بر اسب نشسته و اسب رام او می باشد و به سهولت فرمان می برد نشان آن است که بیننده خواب به جاه و مقام می رسد

تعبیر خواب دیدن اسب های سفید و سیاه در دشت

و به سهولت کامروا می گردد ولی اگر اسب نا آرام و خروشنده بود به زحمت تعبیر خواب اسب و تلاش بسیار پیروزی حاصل می شود. در مجموع اسب کام است و مراد و مقصود

تعبیر خواب دیدن اسب های سفید و سیاه در دشت

. نفایش الفنون نوشته اسب ولایت و دولت است و در عین حال زن. نفایس الفنون تصریح دارد که اگر کسی در خواب بر اسب سفید نشسته باشد پادشاهی یابد. معبران به طور عموم دم اسبتعبیر خواب اسب را به خدمتکاران تعبیر کرده اند یا کسانی که از شما حرف شنوی دارند و یا فرمان می برند.

تعبیر خواب دیدن اسب های سفید و سیاه در دشت

در همین زمینه ابن سیرین می گوید اگر دیدید اسبی دارید که دم پر پشت و انبوه دارد نشان آن استتعبیر خواب اسب که عده ای زیاد از شما اطاعت و پیروی می کنند.

تعبیر خواب اسب , تعبیر خواب اسب سفید , تعبیر خواب اسب سواری , تعبیر خواب اسب قهوه ای

چنان چه دیدید اسبی در اختیار دارید که فاقد زینتعبیر خواب اسب یراق و نمد و دهنه است گواه نقصان در پیروزی شما است. در میان رنگ های اسب که می شناسیم، اسب زرد و سمند چندان نیکو نیست چه این که بر بیماری دلالت دارد. اسب

تعبیر خواب دیدن اسب های سفید و سیاه در دشت

با رنگ غیر معقول نیز توفیق کاذب است. اسب سفید شرف و عظمت است. اسب سیاه امری است مخاطره آمیز و کاری است دشوار تعبیر خواب اسبکه سر راه شما قرار می گیرد.سوار بودن بر اسب نیکو است اما فرود آمدن از اسب خوب نیست

تعبیر خواب دیدن اسب های سفید و سیاه در دشت

مگر این که اسب زرد باشد در این صورت به شما نوید می دهد که از بیماری شفا می تعبیر خواب اسبیابید. درصورتی که بیمار باشید. نوشته اند اسب سبز دین داری است و چنان چه کسی بر مادیان سبز رنگی نشسته در آینده با زنی متقی و پرهیزگار و دین دار رو به رو می شود .

تعبیر خواب دیدن اسب های سفید و سیاه در دشت

معبران مادیان را به زن تعبیر کردهتعبیر خواب اسب اند و کره اسب را فرزند. اجتماع اسبان نشان نزول باران است. از حاجظ نقل شده که اسب در خواب هوای نفس بیننده خواب است. چه مراد و خواست هم نوعی هوای نفس است. هر چه اسب سرکشتر باشد

تعبیر خواب دیدن اسب های سفید و سیاه در دشت

هوای نفس بیشتر و هر چه اسب رام تر باشد تسلط بر نفس آسان تر است و یحتمل کام جوتعبیر خواب اسبیی ممکن تر. باز می گوید اگر دیدید اسبی ناشناخته از خانه بیرون آمد از آن خانه کسی می میرد.

تعبیر خواب اسب , تعبیر خواب اسب سفید , تعبیر خواب اسب سواری , تعبیر خواب اسب قهوه ای

اگر بيند بر اسب برهنه نشسته بود، دليل كه مصيبت و متعبیر خواب اسبعصيت و گناه او بيشتر بود. اگر آن اسب از شخصي ديگر بود،آن چه گفتيم خداوند اسب را بود. اگر ديد اسب برهنه بود. لكن مطيع او شد، دليل بر بزرگي و شرف او بود. اگر بيند بر اسبي نشسته بود

تعبیر خواب دیدن اسب های سفید و سیاه در دشت

و آن اسب بر بام خانه يا بر ديوار ايستاده بود، دليل آن چه گفتيم از گناه بيشتر و صعب تر نمايد. اگر بيند بر اسبي نشسته بتعبیر خواب اسبود و آن اسب بر هوا مي پريد، يا بيند كهم آن اسب را پرها بود و چون مرغ همي پريد، دليل كه وي را شرف و بزرگي بود در دين و دنيا باشد كه خداوندش سفر نمايد.

تعبیر خواب دیدن اسب های سفید و سیاه در دشت

حضرت دانيال گويد: اسب تازي را به خواب ديدن، دليل بزرگي و عز و جاه بود. اگر ديد بر اسب تازي نشسته بود و آن اسب مطيع و به فرمان او بود، دليل كه عز و بزرگي دولت يابد، بر قدر نيكوئي و قيمتتعبیر خواب اسب اسب. اگر ديد كه اسب را فرا گرفته يا كسي بدو داد و بر وي نشست،

تعبیر خواب دیدن اسب های سفید و سیاه در دشت

دليل كه شرف و بزرگي يابد، ليكن كمتر از آن كه در اسب تازي گفتيم و اگر ديد از آن اسب چيزي كم بود، يازين يا نمد زين يا لگام، دليل كه بر قدر آن نقصان در بزرگي او بود. اگر بيند اسب وي را دم انبوه و دراز بود، دليل كه بر قدر آن وي را خادمان باتعبیر خواب اسبشند و چاكران و اگر …

تعبیر خواب دیدن اسب های سفید و سیاه در دشت

اگر ديد بر اسب ابلق نشسته بود، دليل بر كاري كند كه بر وي گواهي دهند. اگر ديد بر اسب سياه نشسته بود، دليل بر كاري نمايد كه وي را مال و مهتري حاصل شود. اگر بيند بر اسب كميت بود، دليل كه از پادشاه قوت و بزرگي يابد. اگر ديد بر اسب اشقر (سرخ مو) بود، دليل است بر صلاح دين و حرمت او از پادشاه. اگر ديد بر اسب زرد بود، دليل كه اندك بيماري يابد و بر اسب سمند هتعبیر خواب اسبمين دليل بود. اگر بيند بر اسب جرمه بود، دليل است بر خير و صلاح. اگر ديد كه بر اسب سليس بود، دليل است زن خواهد. اگر ديد از اسب فرود آمد، دليل است از شرف و بزرگي بيفتد. اگر ديد از اسب برهنه فرود آمد،

تعبیر خواب دیدن اسب های سفید و سیاه در دشت

دليل كه از گناه و معصيت بازايستد. اگر بيند بر اسب نشسته بود و سلاح تمام پوشيده بود، دليل كه شرفو بزرگي يابد، چنانكه شخص از آن مانع نباشد و دشمن بر او ظفر نيابد. اگر بيند اسب را همي تاخت تا جنگ نمايد، دليل كه از وي گناهي در وجود آيد با ترس و وهمي بدو رسد، بر قدر تاختن اسب.تعبیر خواب اسب اگر ديد بر اسب نشسته بود و اسب او را در مسجد برد، هيج خير اندر اين نبود، مگر بيند كه اسب او را از آنجا بيرون آورد.

تعبیر خواب دیدن اسب های سفید و سیاه در دشت

اگر ديد اسب او را مراغمه همي كرد، دليل كه مال و دولت يابد. اگر بيند اسب با وي سخن گفت، دليل بود كه كاري نمايد كه مردمان از او به شگفت آيند. اگر ديد اسب بيگانه در سراي وي درآمد، يا دركوچه وي، دليل كه مدري شرف و نام دار در سرا يا در كوچتعبیر خواب اسبه وي درآيد، به قدر و قيمت اسب و در آنجا مقام سازد. اگر ديد اسبي از كوچه او بيرون رفت، دليل كند كه مردي شريف از كوچه او غائب شود، يا بميرد.

تعبیر خواب اسب

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.