تعبير خواب شستن ظرف كثيف

درباره تعبیر خواب ظرف از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب ظرفاگر خواب ببینید مشغول خرید و فروش ظروف هستید ، علامت آن است که سعادتمند خواهید شدتعبیر خواب ظرف . اما اگر به علتی ظرفها بشکنند ، نشانة آن است که اقبال و سعادت مدتی کوتاه به شما رو خواهد کرد .

درباره تعبیر خواب ظرف از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب ظرف , تعبیر خواب ظرف شستن , تعبیر خواب ظرف چینی , تعبیر خواب ظرف شکسته

درباره تعبیر خواب ظرف از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب ظرفدیدن شستن سر و تن در خواب به آب جوی یا به آب حوض یا به آب دریا، دلیل است بر نجات از غم و خلاص از اندوه.تعبیر خواب ظرف اگر این خواب محبوس بیند، دلیل که خلاص گردد.تعبیر خواب ظرفاگر وام دار بیند، وامش گذارده گردد

درباره تعبیر خواب ظرف از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب ظرف , تعبیر خواب ظرف شستن , تعبیر خواب ظرف چینی , تعبیر خواب ظرف شکسته

درباره تعبیر خواب ظرف از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب ظرفدیدن قفسه هایی پر از ظروف درخشان ، نشانة ازدواجی موفق است . 3ـتعبیر خواب ظرف دیدن ظروف در خواب ، علامت کامیابی و سعادت است . دیدن ظروف خاک گرفته ، علامت آینده ای نامطلوب است

درباره تعبیر خواب ظرف از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب ظرف , تعبیر خواب ظرف شستن , تعبیر خواب ظرف چینی , تعبیر خواب ظرف شکسته

درباره تعبیر خواب ظرف از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

ابراهیم کرمانی گوید: تعبیر خواب ظرف دیدن شستن درخواب خود را در آب سرد بر چهار وجه بود.تعبیر خواب ظرف اول: توبه. دوم: عافیت. سوم: خلاص شدن از زندان. چهارم: ایمنی از ترس

تعبیر خواب ظرف

<

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.