تعبیر خواب الماس چه چیزی است

تعبیر خواب الماس چه چیزی است 1ـ اگر خواب ببینید صاحب قطعه ایالماس هستید ، نشانة آن است که مورد لطف و احترام مقامات بالا قرار  میگیرید . تعبیر, خواب, الماس, خوابیدن …

تعبیر خواب استخوان مرده

در مورد تعبیر خواب استخوان چقدر می دانید تعبیر خواب استخوانمی دانیم که استخوان تشکیل دهنده اسکلت و قوام بدن آدمی و حتی حیوانات بر اسکلت است و لاجرم استخوان. تعبیر خواب استخوانمعبران …

ای بی یا بیماری پروانه ای چیست؟

ای بی یا بیماری پروانه ای چیست؟ خبرگزاری پانا: وقتی پوستت بیماری پروانه ای مثل بال پروانه آنقدر نحیف شد كه با كوچكترین زخمی تاول بزند و به مرور انگشتهایت به یكدیگر بچسبند …

از تعبیر خواب زندان بخوانید

تعبیر خواب زنداناگر بیرون از زندان باشید تعبیر خواب شما رهائی است از غم و اندوه و گرفتاریهای زندگی و اگر درون زندان باشید تعبیر خواب زندانتعبیر خلاف این است و گرفتاری است و اشتغال از نوع کارهائی دست و پاگیر و تشویش برانگیز. اگر خود را درون زندان ببینید تعبیر خواب زندان و ندانید آن زندان کجا است و چه نام تعبیر خواب زنداندارد خوب نیست و معبران چنین زندانی را به گور تعبیر کرده اند

از تعبیر خواب زندان بخوانید

تعبیر خواب زندان , تعبیرخواب زندان بودن , زندان در خواب دیدن , jufdvo,hf cknhk

از تعبیر خواب زندان بخوانید

محمدبن سيرين گويد: تعبیر خواب زنداناگر كسي بيند در زندان بود و آن زندان هرگز نديده بود تعبیر خواب زندان، دليل بر هلاك است، زيرا كه زندان مجهول گور است. اگر زندان معروف بيند، دليل بر اندوه و مضرت كند. تعبیر خواب زنداناگر بيند در زندان بر پاي داشت، دليل كه در عملي كه باشد، دير بماند

از تعبیر خواب زندان بخوانید

تعبیر خواب زندان , تعبیرخواب زندان بودن , زندان در خواب دیدن , jufdvo,hf cknhk

از تعبیر خواب زندان بخوانید

تعبیر خواب زندانخلاصي يافتن و عاقبتِ نيكو باشد. و چون مجهول بود، دليل كوري و غم و اندوه است. تعبیر خواب زندان زندان به خواب ديدن گور وبلا است و آزمايش كردن دوستان و خرم كردنِ دشمنان. اگر بيند در زندان شد و زود بيرون آمد، تعبیر خواب زندان دليل كه خداوند به تمامي بيابد.

از تعبیر خواب زندان بخوانید

تعبیر خواب زندان , تعبیرخواب زندان بودن , زندان در خواب دیدن , jufdvo,hf cknhk

از تعبیر خواب زندان بخوانید

تعبیر خواب زندان اگر در خواب ديديد که شما را تحت الحفظ به زندان مي برند از اندوه رهائي مي يابيد و از آن مهمتر وقتي است که تعبیر خواب زنداندر خواب ببينيد در زنداني را بگشايند و شما را خلاص کنند يا با دست به بيرون اشاره نمايند. اگر در خواب زنداني را ببينيد و تعبیر خواب زندان زندان بانش را بشناسيد خوب است و ديدن چنين زندان بان بشارت نجات از غم و اندوه است. اگر بيمار هستيد شفا حاصل مي کنيد تعبیر خواب زندان و اگر وامدار باشيد ديون خود را مي پردازيد ولي اگر زنداني ببينيد و زندان تعبیر خواب زندانبان مجهول باشد اندوه درون زندان بودن تشديد مي شود.

تعبیر خواب زندان

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 15 آذر 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.