تعبیر خواب پرتگاه

تعبیر خواب پرتگاه | تعبیرخواب پرتگاه | tabire khab

تعبیر خواب پرتگاه,تعبیر خواب لبه پرتگاه,تعبیر خواب از پرتگاه افتادن,تعبير خواب ديدن پرتگاه,تعبیر خواب نجات از پرتگاه,تعبير خواب افتادن از پرتگاه,تعبیر خواب افتادن در پرتگاه,تعبیر خواب ترس از پرتگاه,تعبیر خواب پرت شدن از پرتگاه,تعبیر خواب نجات یافتن از پرتگاه,تعبیر دیدن پرتگاه در خواب,تعبیر خواب سقوط از پرتگاه,تعبیر خواب افتادن از پرتگاه

تعبیر خواب پرتگاه , تعبیر خواب لبه پرتگاه , تعبیر خواب از پرتگاه افتادن

خواب پرتگاه یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم پرتگاه در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب پرتگاه می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب پرتگاه را مطالعه نمایید و متوجه شوید پرتگاه چه تعبیری دارد

تعبیر خواب پرتگاه از دید آنلی بيتون

تعبیر خواب ایستادن بر لبه پرتگاه ، تهدید شدن توسط مصیبت و بلا است

تعبیر خواب سقوط از پرتگاه ، بدبخت شدن است

تعبیر خواب پرتگاه | پرتگاه در خواب دیدن | تعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 28 عدد

 • افتادن

  محمد بن سيرين گويد:
  اگر كسي به خواب بيند كه بر روي افتاد، دليل تشويش او بود، خاصه در جنگ و خصومت. اگر بيند كه ازجايگاهي بلند به زير افتاد، چنانكه از كوهي يا از بامي يا از ديواري، دليل كه آرزويي در وي تمام بسر نشود و مرادش حاصل نگردد

 • ابراهيم كرماني گويد:
  اگر كسي بيند كه از جايگاهي به زير افتاد، دليل بود اميدي كه دارد برنيايد و نااميد نگردد. اگر بيند كه از كوه به زير افتاد، دليل كه حالش بد شود و به قدر افتادن بر تن او رنج رسد. اگر بيند كه زخمي سخت به وي رسيد و خون از آن عضو روان شد، دليل كه به قدر آن زخم وي را زياني رسد. اگر بيند كه پايش بلغزيد و بيفتاد، دليل كند كه رنجي و المي بدو رسد. اگر بيند كه بيفتاد و رنجي بدو نرسيد، دليل كند كه سهل و آسان بود. اگر بيند كه از آستانه خانه او مار و كژدم و گزندگان بيفتاد، دليل كند كه او را از پادشاه يا از كسي بزرگ غم و اندوه رسد. اگر بيند كه بام خانه يا ديوار بر او افتاد،دليل كه مال بسيار بدو رسد از آنجا كه اميد ندارد، و بدان سبب خرم و شادان گردد و كارش گشاده شود.

 • منوچهر مطيعي تهراني گويد:
  بسيار اتفاق مي افتد که در خواب مي افتيم يا بي آنکه خوابي ديده باشيم حالتي شبيه افتادن و پرت شدن پيدا مي کنيم و در اين حال سراسيمه برمي خيزيم و مي نشينيم. اين نوعي ناراحتي عصبي است که اگر تکرار شود بيماري است که بايد معالجه شود و طبعا هيچ تعبيري ندارد زيرا اصولا خواب نيست. اما در مورد ديگر خواب مي بينيم با مقدمه و موخره و در جريان اين خواب مشاهده مي کنيم که مي افتيم يا پرت مي شويم و يا از ارتفاعي سقوط مي نماييم . اين خواب است و تعبير دارد و بايد در خوابنامه به دنبال معني و مفهوم آن گشت. افتادن به روي اشخاص نشان نوعي اختلاف و منازعه است که بايد در روزهاي آينده مراقب اعمال و رفتار خويش باشيم و از برخوردهاي تند و خشم آلود پرهيز کنيم . افتادن از بلندي ناکامي است. ناکامي و نامرادي در بر آوردن کليه آرزوهاي نهاني که در دل داريم و اين ناکامي بستگي دارد به ارتفاع محلي که از آن مي افتيم. اگر ديديد که به روي در خانه يا درگاه و آستانه افتاديد براي شما تشويش و نگراني پيدا مي شود. اگر از کوه پرت شديم در کارها با شکست رو به رو مي شويم و نارضايي براي ما پيش مي آيد و ميزان آن هم بستگي دارد به آسيبي که در اثر سقوط به ما وارد مي آيد. احتمالا مي افتيد اما دوباره برمي خيزيد و از همان کوه بالا مي رويد. از پلکان پرت مي شويد و مجددا به بالا رفتن مي پردازيد اين دو يکديگر را خنثي مي کنند و نشان دهنده اين واقعيت هستند که شما اهل مجاهده و کوشش هستيد و شکست شما را از پاي در نمي آورد. اگر در نتيجه افتادن مجروح شديد به اندازه زخمي که به شما وارد آمده زيان مي بينيد. لرزيدن و افتادن از رسيدن رنج و بلا خبر مي دهد. اگر کسي شما را پرت کرد و در نتيجه به زمين خورديد بي ترديد شخصي موجب تخفيف شان و مقام شما مي شود و اگر شما کسي را به پايين انداختيد اين آسيب از شما به ديگري وارد مي آيد. اگر افتاديد ولي آرام و آهسته (مثل يک ورقه کاغذ در هوا) به زمين رسيديد خطري شما را تهديد مي کند ولي زيان نمي بينيد.اگر از ارتفاع افتاديد اما زير پاي شما آبي صاف و روشن بود نا خواسته حادثه اي اتفاق مي افتد که به خشنودي شما پايان ميابد. روي هم رفته افتادن در خواب تنزل است و احتمال آسيب و زيان و خطرهايي که در زندگي ما را تهديد مي کنند در خواب شبانه ما به صورت افتادن شکل مي گيرند که روح ما از آن خطرها آگاهي مي دهد.

 • ليلا برايت مى‏گويد:
  افتادن در خواب، نشان‏دهنده‏ى وقوع خطرات است. اگر در خواب ببينيد كه ديگران مى‏افتند، بيانگر غلبه بر دشمنان است. اگر در خواب ديديد كه در يك قبر افتاده‏ايد، به اين معنا است كه ضرر و زيانى به شما وارد مى‏شود. اگر در خواب ديدى كه از جايى بلند به پايين مى‏افتيد، بدين معنا است كه به اهداف خود نمى‏رسيد. اگر خواب ببينيد كه افتاده‏ايد و زخمى شده‏ايد، نشانه‏ى غم و اندوه است.

 • درکتاب سرزمين روياها آمده است :
  از يك مكان مرتفع به پايين مي ا فتيد : بد شانسي شما را دنبال مي كند .
  از يك بلندي به پايين مي ا فتيد : احترامتان را از دست مي دهيد .
  براثر افتادن زخمي مي شويد : اوقات سختي را خواهيد گذارند و دوستانتان را از دست مي دهيد .
  شما مي افتيد و خيلي مي ترسيد :ياءس و ناراحتي
  شما مي افتيد بدون اينكه آسيبي ببينيد : در مبارزات و معاملات پيروز مي شويد .
  روي كف اتاق مي افتيد : يك خطر شما را تهديد ميكند .
  از روي يك پل مي افتيد : ديوانگي و سبك مغزي
  شما مي افتيد و در همين حال بيدارمي شويد : شادي و ناخواسته و موقتي
  در يك قبر مي افتيد : مصيب در پيش است .
  در آب مي افتيد : خطر براي بيننده خواب
  در اقيانوس مي افتيد : سلامتي شما بخطر مي افتد .
  دشمنان شما را به دريا مي اندازند : رنج خواهيد برد .
  اشخاص ديگر مي افتند : پيشرفت در كار
  نزديكان شما مي افتند : بر دشمنان پيروز مي شويد.
  بچه ها مي افتند : شادي غيره منتظره
  دشمنان شما مي افتند : اسرارخود را به هيچكس بازگو نكنيد
  دوستان مي افتند : به اشتباهات خود پي مي بريد

 • اگر خواب ببینید بر لبه پرتگاهی ایستاده اید، علامت آن است که مصیبت و بدبختی شما را تهدید می کند.

 • سقوط کردن از لبه پرتگاهی در خواب، علامت غرق شدن در بدبختی است.

 • آنلي بيتون مى‏گويد: ۱ـ اگر خواب ببينيد بر لبة پرتگاهي ايستاده ايد ، علامت آن است كه مصيبت و بدبختي شما را تهديد مي كند . ۲ـ سقوط كردن از لبة پرتگاهي در خواب ، علامت غرق شدن در بدبختي است .

 • معمولاً ما دو نوع خواب سقوط از بلندی داریم. یک نوع آن وقتی است که تازه می خواهید به خواب بروید و در عین حال نیمه بیداری. بعد ناگهان عضوی از بندتان به شدت تکان می خورد و شما با این احساس که از جای افتاده اید از خواب می پرید. این در واقع یک تأثیر روانی است که توهم سقوط در خواب را به ما منتقل می کند.

 • در بیشتر مواقع دیدن خواب پایین افتادن از بلندی باعث می شود از خواب بپرید. اما اگر در خواب ببینید که از جایی به پایین افتادید و به نرمی روی زمین فرود آمدید و صدمه ای ندیدید، تعبیرش این است که نباید از ترس هایی که در زندگی دارید فرار کنید بلکه باید با آن ها رو به رو شوید چرا که پس از آن زندگیتان بدون صدمه ادامه خواهد داشت و حتی به نتایج بهتری خواهید رسید.

 • خیلی جالب بود.من مدتهاست که خواب سقوط از بلندی رو می بینم که البته از این سقوطنمی ترسم.به خاطر این خوابها ی تکراری خیلی فکرم مشغول بود.خوشبختانه پاسخم رو گرفتم.

 • مرسی عالی بود موفق باشید.

 • اگر خواب‌ ببینید که‌ لبه‌ یک‌ صخره‌ یا پرتگاه‌ ایستاده‌اید، به‌ این‌ معنا است‌ که‌ اخیرا، درسهای‌ زیادی‌ اززندگی‌ فرا گرفته‌اید و به‌ چشم‌انداز فکری‌ جدیدی‌ دست‌ یافته‌اید. هم‌ چنین‌، در قبال‌ از دست‌ دادن‌کنترل‌ زندگی‌تان‌، ترس‌ و وحشت‌ در دل‌ دارید.

 • دوستم خواب دیده که از روی یک پل سقوط میکنم مطمين که مردم.تعبیرش چیه؟به این دوستم خیلی اعتقاد دارم

 • سلام دیشب دختر دایمم ازخواب پرید گفت خواب دیده من افتادم زیر رخت خواب های اضافی.الانم یه مشکلی دارم.تعبیرش چیه؟ 😮

 • بیشتر شب ها خواب میبینم که از اسمان می افتم 😥

 • من خواب دیدم که دوستانم مرا از یک پرتگاه پرت میکنن به پایین اما هیچ اتفاقی سرم نیامد 😯

 • خواب دیدم پسر9ساله ام از پرتگاهی که قرارست درانجاخانه ویلایی بخریم پرت شده ازش فقط یک مقداری پوست سرش که نبض داشت آوردن توروخدا دارم میمیرم معنی شوبهم بگید؟

 • من بیشتر شبا خواب میبینم از یه ارتفاعی می افتم…اما گاهی چیزیم نمیشه، این تعبیرش چیه؟ 😡

 • اگه یه نفر هرشب خواب ببینه ک از جایی پرت میشه و میمیره چ تعبیری داره . . خواهش میکنم زود جواب بدید

 • فکر نکنم کسی جواب بده.ولی میگم.من هر وقت خواب دیدم که از کوه بالا رفتم به موقعیتهای خوبی تو زندگی رسیدم.هروقت خواب دیدم که از کوه پرت شدم.دقیقا به بد ترین حالت مشکلات زیادی چ شغلی چ تو زندگی برام افتاده.اما الان چند وقته به تعداد زیاد.خواب میبینم لبه ی پرتگاه یک بلندی (یک کوه رو فرض کنید که اینقدر بلنده که قله کوه های دیگه زیرش قراردارن)وایسادم ترس تمام وجودم رو گرفته.ولی پرت نمیشم پایین . ولی خودم از مسیر تقریبا همواری میرم پایین کوه.به نظرتون تعبیرش چیه؟یعنی به آهستگی میرم به سمت بدبختی؟

 • سلام .حتی بدترین خواب هم دیدید خودتون خوب تعبیر کنید .اینطوری دیگه تعبیر واقعیشم اگه بد باشه اتفاق نمی یفته.

 • خواب دیدم روی تخت 2 طبقه خیلی سست و با ارتفاع خیلی بلندخوابیدم وتخت خیلی میلرزه و ولی من نیفتادم. ولی خیلی ترسیدم. تعبیرش چی میشه؟ مرسی

 • با سلام اون عزیزی که خواب افتادن بچه ۹ساله اش را دیده بیشتر صدقه به مستمند بدهد و اگر می شناسد از بچه های یتیم دستگیری کند خیر است نگران نباشید انشا الاه جشم بلا دور باشد

 • اگر کسی در خواب ببیند که از روی داربست یکی از دوستانش افتاده بعد او هم بدنبال او افتاده ولی در حین افتادن از خواب بلند شده تعبیرش چیست

  • سلام من خواب دیدم به همراه پسر ۹ ساله ام در حال گذر از چندبن جوی عمیق هستم و هر دو به خاطر وحشت از افتادن هراسانیم اما من سر خوردم و افتادم اما پسرم دستم رو گرفت و رد شدیم. لطفا بگید تعبیرش چیه؟؟ ممنون و سپاسگزارم‌

 • سلام من خواب دیدم ک با لباس عروس با ی عالمه ادم روی پشت بوم نشستیم بعد اونا خودشونو پرت میکنن توی اب ولی من میترسم و پرت نمیکنم از پله ها پایین میرم و خودمو میندازم تو اب ک یکی منو میاره بالا

 • سلام من دیشب خواب دیدم لبه پرتگاهم و زیر پام یخی بود که من یکدفعه سر خوردم و افتادم و دو تا جوان که همسن پسرم بودن کمک خواستم و دستم را گرفتن و بلندم کردن لطفا تعبیر کنین

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.