تعبير خواب غسل کردن

تعبير خواب غسل کردن | تعبيرخواب غسل کردن | tabire khab

تعبير خواب غسل كردن,تعبير خواب غسل كردن مرده,تعبير خواب غسل كردن ميت,تعبير خواب غسل جنابت كردن,تعبير غسل كردن در خواب,تعبیر خواب غسل دادن مرده,تعبیر خواب مرده را غسل دادن,تعبیر غسل دادن مرده در خواب,تعبیر خواب غسل دادن میت,تعبير خواب غسل دادن ميت,تعبیر خواب غسل میت,تعبیر خواب غسل ميت,تعبیر غسل میت در خواب,تعبیر دیدن غسل میت در خواب,تعبیر خواب غسل دادن,تعبیر خواب غسل دادن زنده,تعبیر خواب غسل دادن جنازه,تعبیر خواب غسل دادن شهید,تعبیر خواب غسل دادن بچه,تعبیر خواب غسل دادن آدم زنده,تعبیر خواب غسل مرده,تعبیر خواب شستن مرده,تعبير خواب شستن مرده,تعبیر خواب شستن مرده در غسالخانه,تعبیر خواب شستن مرده در خواب,تعبیر خواب مرده غسل دادن,تعبیر خواب شستن مرده ها,تعبیر خواب شستن مرده ابن سیرین,تعبیر خواب شستن مردن,تعبير خواب غسل,تعبیر خواب غسل تعمید,تعبير خواب غسل تعميد

تعبير خواب غسل كردن , تعبير خواب غسل كردن مرده , تعبير خواب غسل كردن ميت

خواب غسل کردن یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم غسل کردن در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب غسل کردن می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب غسل کردن را مطالعه نمایید و متوجه شوید غسل کردن چه تعبیری دارد

غسل کردن از دید یوسف نبی ع

تعبیر خواب دیدن غسل کردن ، راحتی از زحمت است

غسل کردن از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب غسل کردن در آب دریا و رود ، از بین رفتن غم است

تعبیر خواب بیماری که در آب دریا و رود غسل کند ، شفا است

تعبیر خواب وامداری که در آب دریا و رود غسل کند ، وامش را می پردازد

تعبیر خواب بنده ای که در آب دریا و رود غسل کند ، رهایی است

تعبیر خواب غسل کردن با آب گرم و بعد از آن دست و رو را شستن ، نیکی کردن است

غسل کردن از دید ابراهیم كرمانی

تعبیر خواب دیدن غسل کردن ، پاکی دین است

غسل کردن از دید منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب درون آب غسل کردن ، رهایی از گرفتاری و غم است

تعبیر خواب غسل دادن و شستن دیگری ، خدمت به دیگران است

تعبير خواب غسل کردن | غسل کردن در خواب دیدن | تعبير خواب

کامنت های تایید شده : 47 عدد

 • محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه در آب رود يا در آب دريا غسل كرد، دليل بر درستكاري و ديانت او باشد و غمش زايل شود. اگر اين خواب را بيمار بيند، دليل است شفا يابد. اگر وام دار بود بگذارد، اگر بنده اي بيند خلاصي يابد

 • اگر بيند كه به اب گرم غسل كرد و بعد از آن دست و رو را شست، دليل كه دو نيكي بكند.

 • جابرمغربي گويد: اگر در خواب بيند كه خود را از جنابت بشست، دليل است كه كارش تمام شود.

 • ي گويد: اگر در خواب بيند كه خود را از جنابت بشست، دليل است كه كارش تمام شود. ابراهيم كرماني گويد: ديدن غسل كردن، دليل بر پاكي دين بود و هر زياده و نقصان كه در شستن جنابت بيند، دليل بر پاكي دين او است.

 • غسل به معني شستن است که در فارسي با دو فعل معين به کار مي رود. غسل کردن به معني خود شويي است و غسل دادن به معني شستن ديگري. اين هر دو در تعبير فرق مي کند. روي هم رفته شستن اگر به منظور پاک کردن و پاک شدن و تطهير باشد در خواب هاي ما خوب است

 • تعبير بد ندارد چه خودمان را بشوييم و چه ديگران را. اگر در خواب ببينيم که درون آب بسيار غسل مي کنيم از غم و اندوه مي رهيم و از گرفتاري هاي دست و پاگير نجات مي يابيم. مثلا در آب رودخانه، استخر، يا دريا و درياچه که درون آنها بتوانيم غوطه بخوريم و غوص کنيم. اين خواب را اگر متهمي ببيند از او رفع اتهام مي شود و اگر محکومي ببيند اززندان خلاص مي گردد و اگر بيماري ببيند از بيماري شفا مي يابد ولي در اين ميان سه شرط وجود دارد. نيت، حرارت آب و مقدار آن. چنانچه در آب دريا غوطه بخوريد که مثلا ساعت مچي خويش را که گم شده پيدا کنيد شامل غسل کردن نمي شود. غسل در صورتي است که نيت خود شويي باشد براي نظافت. همين طور آب بايد سرد باشد چون تعبير آب گرم فرق مي کند که در زير مي نويسيم. سوم مقدار آب است که اگر اندک باشد و نتوانيم در آن غوطه بخوريم باز هم تعبيري ديگر پيدا مي کند. اگر در خواب ببينيد که ديگري را مي شوييد خدمتي در جهت او انجام مي دهيد که موجب سکون و آرامش آن شخص مي شود. اگر آب اندک و قليل يا تيره و کدر باشد غم و گرفتاري است همين طور اگر آب گرم باشد، غسل به ترتيبي که گفتيم داراي تعبير فوق نمي شود.

 • خواب دیدم نیت غسل شهادت کردم.سمت راست بدنم رو ک شستم اب رفت.و قسمت چپم بدون غسل ماند

 • سلام من خواب دیدم با آب لوله غسل میکنم برا رفتن به مکه میشه تعبیرش رو بگید .آب هم نمی دونم سرد بود یا گرم .

 • سلام من خواب دیدم که با آب سرد و بعد با آب گرم غسل گرفتم.لطفا تعبیرش رو بگید و ضمنا غسل با آب گرم اگه غسل نیست پس چیه تعبیرش،لطفا اینو هم بهم بگید.

 • محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه در آب رود يا در آب دريا غسل كرد، دليل بر درستكاري و ديانت او باشد و غمش زايل شود. اگر اين خواب را بيمار بيند، دليل است شفا يابد. اگر وام دار بود بگذارد، اگر بنده اي بيند خلاصي يابد. اگر بيند كه به اب گرم غسل كرد و بعد از آن دست و رو را شست، دليل كه دو نيكي بكند.

 • جابرمغربي گويد: اگر در خواب بيند كه خود را از جنابت بشست، دليل است كه كارش تمام شود.

 • ابراهيم كرماني گويد: ديدن غسل كردن، دليل بر پاكي دين بود و هر زياده و نقصان كه در شستن جنابت بيند، دليل بر پاكي دين او است.

 • ديدن غسل کردن از زحمت راحت بايد

 • جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی مرده‌ای و تو را غسل کرده‌اند، تعبیرش این است که دین و ایمان تو ثابت و محکم خواهد بود

 • ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر زن حامله‌ای این خواب را ببیند، یـعـنـی صاحب فرزند پسر می‌شود

 • ممنونخوب بود

 • غسل میت کردن چه تعبیری دارد

 • منم همین خواب دیدم تعبیرش چیه

 • غسل کردن در آب دریا

 • ديدن غسل کردن از زحمت راحت بايد

 • منوچهر مطيعي تهراني گويد: غسل به معني شستن است که در فارسي با دو فعل معين به کار مي رود. غسل کردن به معني خود شويي است و غسل دادن به معني شستن ديگري. اين هر دو در تعبير فرق مي کند. روي هم رفته شستن اگر به منظور پاک کردن و پاک شدن و تطهير باشد در خواب هاي ما خوب است و تعبير بد ندارد چه خودمان را بشوييم و چه ديگران را. اگر در خواب ببينيم که درون آب بسيار غسل مي کنيم از غم و اندوه مي رهيم و از گرفتاري هاي دست و پاگير نجات مي يابيم. مثلا در آب رودخانه، استخر، يا دريا و درياچه که درون آنها بتوانيم غوطه بخوريم و غوص کنيم. اين خواب را اگر متهمي ببيند از او رفع اتهام مي شود و اگر محکومي ببيند اززندان خلاص مي گردد و اگر بيماري ببيند از بيماري شفا مي يابد ولي در اين ميان سه شرط وجود دارد. نيت، حرارت آب و مقدار آن. چنانچه در آب دريا غوطه بخوريد که مثلا ساعت مچي خويش را که گم شده پيدا کنيد شامل غسل کردن نمي شود. غسل در صورتي است که نيت خود شويي باشد براي نظافت. همين طور آب بايد سرد باشد چون تعبير آب گرم فرق مي کند که در زير مي نويسيم. سوم مقدار آب است که اگر اندک باشد و نتوانيم در آن غوطه بخوريم باز هم تعبيري ديگر پيدا مي کند. اگر در خواب ببينيد که ديگري را مي شوييد خدمتي در جهت او انجام مي دهيد که موجب سکون و آرامش آن شخص مي شود. اگر آب اندک و قليل يا تيره و کدر باشد غم و گرفتاري است همين طور اگر آب گرم باشد، غسل به ترتيبي که گفتيم داراي تعبير فوق نمي شود.

 • ابراهيم كرماني گويد: ديدن غسل كردن، دليل بر پاكي دين بود و هر زياده و نقصان كه در شستن جنابت بيند، دليل بر پاكي دين او است.

 • جابرمغربي گويد: اگر در خواب بيند كه خود را از جنابت بشست، دليل است كه كارش تمام شود.

 • محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه در آب رود يا در آب دريا غسل كرد، دليل بر درستكاري و ديانت او باشد و غمش زايل شود. اگر اين خواب را بيمار بيند، دليل است شفا يابد. اگر وام دار بود بگذارد، اگر بنده اي بيند خلاصي يابد. اگر بيند كه به اب گرم غسل كرد و بعد از آن دست و رو را شست، دليل كه دو نيكي بكند.

 • منوچهر مطیعی تهرانی تعبیری به صورت کلی برای شستن بدن و غسل کردن بیان می‌کند و مضمون آن این است که روی هم رفته شستن اگر به منظور پاک کردن و پاک شدن و تطهیر باشد در خواب‌های ما خوب است و تعبیر بد ندارد چه خودمان را بشوییم و چه دیگران را.

 • ابن سیرین: دیدن شستن سر و تن در خواب به آب جوی یا به آب حوض یا به آب دریا، دلیل است بر نجات از غم و خلاص از اندوه. اگر این خواب محبوس بیند، دلیل که خلاص گردد. اگر وام دار بیند، وامش گذارده گردد، اگر بیمار بیند، شفا یابد.

 • لوک اویتنهاو می‌گوید:

  شستشوی خود: فردی نا لایق را ترک کردن
  خود را در آبی تمیز شستن: خوش یمن
  خود را در آب کثیف شستن: بیماری

 • ابراهیم کرمانی گوید:
  دیدن شستن بدن در آب سرد بر چهار وجه بود.

  توبه
  عافیت
  خلاص شدن از زندان
  ایمنی از ترس

 • ابراهیم کرمانی گوید: شستن خود را با آب گرم دلیل است بر اندوه و بیماری

 • محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که در آب رود یا در آب دریا غسل کرد، دلیل بر درستکاری و دیانت او باشد و غمش زایل شود. اگر این خواب را بیمار بیند، دلیل است شفا یابد. اگر وام دار بود بگذارد، اگر بنده ای بیند خلاصی یابد. اگر بیند که به آب گرم غسل کرد و بعد از آن دست و رو را شست، دلیل که دو نیکی بکند.

 • جابرمغربی گوید: اگر در خواب بیند که خود را از جنابت بشست، دلیل است که کارش تمام شود.

 • ابراهیم کرمانی گوید: دیدن غسل کردن، دلیل بر پاکی دین بود و هر زیاده و نقصان که در شستن جنابت بیند، دلیل بر پاکی دین او است.

  • كارش تمام شود يعني چي؟

 • منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

  غسل به معنی شستن است که در فارسی با دو فعل معین به کار می‌رود. غسل کردن به معنی خود شویی است و غسل دادن به معنی شستن دیگری.
  اگر در خواب ببینیم که درون آب بسیار غسل می‌کنیم از غم و اندوه می‌رهیم و از گرفتاری‌های دست و پاگیر نجات می‌یابیم. مثلاً در آب رودخانه، استخر، یا دریا و دریاچه که درون آن‌ها بتوانیم غوطه بخوریم و غوص کنیم. این خواب را اگر متهمی ببیند از او رفع اتهام می‌شود و اگر محکومی ببیند اززندان خلاص می‌گردد و اگر بیماری ببیند از بیماری شفا می‌یابد

 • منوچهر مطیعی تهرانی گوید: برای استفاده از تعبیر خواب غسل کردن سه شرط وجود دارد.

 • منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که دیگری را می‌شویید خدمتی در جهت او انجام می‌دهید که موجب سکون و آرامش آن شخص می‌شود.

 • محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که در آب رود یا در آب دریا غسل کرد، دلیل بر درستکاری و دیانت او باشد و غمش زایل شود. اگر این خواب را بیمار بیند، دلیل است شفا یابد. اگر وام دار بود بگذارد، اگر بنده ای بیند خلاصی یابد. اگر بیند که به اب گرم غسل کرد و بعد از آن دست و رو را شست، دلیل که دو نیکی بکند. جابرمغربی گوید: اگر در خواب بیند که خود را از جنابت بشست، دلیل است که کارش تمام شود. ابراهیم کرمانی گوید: دیدن غسل کردن، دلیل بر پاکی دین بود و هر زیاده و نقصان که در شستن جنابت بیند، دلیل بر پاکی دین او است.

 • سلام من خواب ديدم زنده ام ودر غسالخانه مرده شور ها را التماس ميكنم كه مرا بشويند هيچكدام قبول نميكنند ولي بلخره يكي قبول ميكند و وقتي كه دراز ميكشم اب مانند خون قرمز ميشود سپس زلزله ميايد وان مردشور هم باز مرا نميشويد خواستم بدونم تعبير اين خواب عجيبي كه ديدم چيه؟

 • سلام.من خواب دیدم که در مرده شورخانه دارن مرده ایرو میشورن که زندست و داره التماس میکنه که من زنده هستم چرا منو میشورید ولی مرده شور اعتنا نمیکنه و بکارش ادامه میدهد یکی پس از دیگری ولی من کسی رو نمیشناختم .مشخص نبود مرده ی زنده کیه.تعبیرش چیه ؟ لطفا منو راهنمایی کنید

 • سلام. خواب دیدیم مرده ای رو تو غسال خونه میشورت. و یکم از همون آبی که مرده رو شستن باهاش میریزه رو سرو دست من. بعد من سریع م
  یرم با اب تمیز پاکش میکنم اما خیلی ناراحتم توی خواب. لطفا تعبیرشو بگید

 • سلام خواب دیدم گینیدم خیلی جسدکفن شده که قراربود من هم کفن بشم هنوز زنده بودم داشتن سرم ومیشستن برای غسل قراربود همه به این ترتیب بمیرن لطفا تعبیرش وبگین

 • سلام من خواب ميبينم تو يجايي مثله غسالخانه ام با مامانم دوتايي تو نوبتيم كه بريم غسل كنيم و من از چندتا اقا همش ميپرسم نحوه غسل كردن چيه چطوري بايد كفن بپوشم و… تعبيرش چي ميشه؟؟

 • سلام من خواب دیدم که قرار بمیرم و خودم رفتم جایی نزدیک دریا که ادمای زیادی اونجا هستند هم واسه تماشا و هم عسل کردن ـ من وقتی داشتم مسیر لب ساحل میرفتم تا محل عسل دستم در دست کسی بود که حتی پاهام به شن ها برخورد نمیکرد ـ خواب عجیبی بود

 • سلام.من خواب دیدم که برادرم منو غسل میت میداد و به بقیه میگفت که لباس مشگی نپوشند و لباس سفید پشت سر من بپوشند.وبعد از اون زنده شدم دوباره.

 • سلام من خواب پدرم که چند ماهی است فوت کرده دیدم:در خواب دیدم پدرم فوت کرده وخواهرم اورا غسل میکند تعبیرش چیه/

 • سلام من خواب پدرم که چند ماهی است فوت کرده دیدم:در خواب دیدم پدرم فوت کرده وخواهرم اورا غسل میکند تعبیرش چیه/

 • با سلام بنده در خواب دیدم که در غسالخانه در حال شستن مرده ای هستم و چهار نفر میت هم در غسالخانه هستن و گهگدار مرده ها تکان می خوردن . اوضاع مالی زندگیم خیلی بهم ریخته است امکان داره که این خواب ارتباطی با اوضاع مالیم داشته باشه

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.