تعبیر خواب اسلحه

تعبیر خواب اسلحه | تعبیرخواب اسلحه | tabire khab

تعبیر خواب اسلحه,تعبیر خواب اسلحه گرم,تعبیر خواب اسلحه کلت,تعبیر خواب اسلحه داشتن,تعبیر خواب اسلحه کمری,تعبیر خواب اسلحه سیاه,تعبیر خواب اسلحه شکاری,تعبیر خواب اسلحه جنگی,تعبیر خواب اسلحه کشیدن,تعبیر خواب اسلحه امام صادق,تعبیر خواب سلاح گرم,تعبیر خواب تفنگ کلت,تعبیر خواب تفنگ و کلت,تعبیر خواب تفنگ داشتن,تعبیر خواب سلاح کمری,تعبیر خواب تفنگ کمری,تعبیر خواب تفنگ شکاری,تعبیر خواب تفنگ جنگی,تعبیر خواب سلاح جنگی,تعبیر خواب جنگ تفنگ

با نظر مدیریت سایت جسارت و برای کمک به بازدید کنندگان محترم نظرات شما عزیزان بعلاوه جوابهای سایر کاربران به در پایین این مطلب اضافه می شود.

تعبیر خواب اسلحه , تعبیر خواب اسلحه گرم , تعبیر خواب اسلحه کلت

خواب اسلحه یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم اسلحه در خواب دیده اید و دنبال شوید اسلحه چه تعبیری دارد

تعبیر خواب اسلحه از دید یوسف نبی ع

تعبیر خواب شمشیر و کارد و سلاح ، به قدرت رسیدن است

تعبیر خواب اسلحه از دید ليلا برايت

تعبیر خواب دیدن اسلحه ، دل بستن به جنس مخالف است

تعبیر خواب شلیک کردن با اسلحه ، ناراحتی است

تعبیر خواب اسلحه از دید آنلی بيتون

تعبیر خواب اسلحه ، رنج و غم است

تعبیر خواب شنیدن صدای اسلحه ، از دست دادن شغل است

تعبیر خواب شلیک کردن با اسلحه به کسی ، به راه خطا رفتن است

تعبیر خواب شلیک کردن با اسلحه به طرف شما ، بیماری است

تعبیر خواب زنی که با اسلحه تیراندازی کند ، تباهی است

تعبیر خواب اسلحه از دید کتاب سرزمين روياها

تعبیر خواب اسلحه گرم ، به حقيقت پيوستن سريع اميدهاي شما – مشاجره

تعبیر خواب داشتن يك تفنگ ، يك نفر ديگر از چيزي كه شما خواستارش هستيد استفاده مي كند .

تعبیر خواب شما مسلح به تعدادي اسلحه هستيد ، يك فرصت مناسب است

تعبیر خواب ديگران اسلحه دارند ، نگراني ها بر طرف مي شوند

تعبیر خواب تعدادی اسلحه گرم داريد ، پول فراوان است

تعبیر خواب اسلحه گرم حمل مي كنيد ، يك محكمه در پيش داريد .

تعبیر خواب اسلحه مي فروشيد ، با گداها سروكار پيدا مي كنيد .

تعبیر خواب اسلحه | اسلحه در خواب دیدن | تعبیر خواب

ناشناس(کد 1)

باسلام
خواب دیدم که در باغی خیلی بزرگ هستم و یک عده با تفنگ ساچمه ای کلاغها رو از روی شاخه ها میزنند و اونها خونین پرت میشن پایین بعد هم هر کلاغ مرده را میسوزونن،در خواب ترسیدم و فرار میکردم چون میترسیدم به منم شلیک کنن

کامنت های تایید شده : 47 عدد

 • بدان که سلاح به تازی آلت جنگ است و آن دلیل بر قوت و بزرگی و دولت کند. محمدبن سیرین گوید: اگر دید سلاح پوشیده داشت و در میان بیگانه بود، دلیل است جمعی زنان زبان تعرض بر وی دراز کنند، لکن به وی مکروهی نتوانند رسانید. اگر آن گروه آشنا بودند، دلیل که از دشمنان مکروهی برسد. ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی خود را با سلاح در میان قومی مجهول بیند و آن گروه پیران باشند، دلیل بر دوستان و آشنایان او کند. اگر جوانان بودند، دلیل بر دشمنان او کند. اگر دید با سلاح تیرو کمان داشت یا چیزی دیگر، دلیل است خداوند جاه و دولت شود.

 • گر بیند آن آلتهائی که بدان جنگ کنند ضایع شد، دلیل بر نقصان بزرگی او بود. اگر بیند که با کسی جنگ و نبرد می کرد و او را به تیر بزدند و زخمش نمودند، دلیل که کسانی با وی جنگ و خصومت کنند. اگر بیند که کسی وی را بزد، دلیل که بر آنکس دراز زبان شود. اگر دید کسی وی را به تیر بزد، دلیل است وی را سخن سخت گوید یا نامه یابد و یا پیغام رسد

 • اگر بیند کسی وی را به نیزه زد، دلیل که آن کس مضرت به وی رساند.

 • جابرمغربی گوید: اگر بیند کسی او را زخم زد و نداند که زد، دلیل است وی را از کسی مضرت رسد. اگر دید در آن زخم ریم جمع آمد دلیل که به قدر آن، مال حرام جمع کند. اگر دید بدان زخم که زد گوشت و استخوان ببرید، دلیل که از وی مال و نعمت بدان کس رسد از متاع دنیا. اگر بیند که در حرب دست کسی را ببرید، دلیل است سخن سخت بدان کس گوید و در میان ایشان جدائی افتد. اگر دید که سرش را ببرید، دلیل که سخن سخت گوید مهتر و بزرگتر را. اگر دید که پایش را ببرید، دلیل که آن کس مال و نظامش قطع شود

 • حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن سلاح درخواب بر شش وجه است. اول: قوت. دوم: بزرگی. سوم: دولت. چهارم: ولایت. پنجم: ریاست. ششم: حصن به قدر و قیمت سلاح و سلاح به خواب دیدن پادشاهی است دادگر و منصب بزرگ.

 • يوسف نبي عليه السلام گويد:

  ديدن شمشير کارد وسلاح قوت بوي رسد

 • ـ ديدن اسلحه در خواب ،‌ نشانة رنج و اندوه است .

 • شتيدن صداي شليك اسلحه در خواب ، نشانة از دست دادن كار است .

 • اگر در خواب با اسلحه به طرف كسي تيراندازي كنيد ، نشانة آن است كه به راهي خطا خواهيد رفت .

 • اگر در خواب كسي با اسلحه به طرف شما تيراندازي كند ، علامت آن است كه به بيماريي خطرناك دچار خواهيد شد و افراد خطاكار شما را ناراحت خواهند ساخت .

  • ب من تیراندازی شده ومن در ان لحطه کلمه شهادت رو میخوانم واز دنیا میروم

 • اگر زني خواب ببيند با اسلحه تيراندازي مي كند ، علامت آن است كه با ديگران جروبحث و مشاجره خواهد كرد و شهوت نامطلوب او را به تباهي خواهد كشاند .

 • ديدن اسلحه در خواب، علامت آن است كه به جنس مخالف دل مى‏بنديد. اگر در خواب با اسلحه شليك كرديد، علامت آن است كه به خاطر انجام كارى بسيار ناراحت مى‏شويد.

 • درکتاب سرزمين روياها آمده است :

  خواب اسلحه گرم : ۱- به حقيقت پيوستن سريع اميدهاي شما ۲- مشاجره

  يك رولور داريد : اشياء قيمتي گمشده را پيدا مي كنيد .

  يك تفنگ داريد : يكنفر ديگر از چيزي كه شما خواستارش هستيد استفاده مي كند .

  شما مسلح به تعدادي رولور هستيد : يك فرصت مناسب

  ديگران رولور دارند : نگرانيها بر طرف مي شوند

  تعدادي اسلحه گرم داريد : پول فراوان

  اسلحه گرم حمل مي كنيد : يك محكمه در پيش داريد .

  اسلحه مي فروشيد : با گداها سروكار پيدا مي كنيد .

 • چنان چه در خواب ببينيد که تفنگ داريد کسي را به دوستي بر مي گزينيد که صديق و راستگو است. ممکن است اشتباه مرتکب شود اما خيانت نمي کند. تفنگ دوست است و دوست صادق است…

  اگر در خواب ببينيد که تفنگ هاي زيادي داريد با جمعي مي آميزيد که صداقت و پاکي در رفتار و گفتار يا در محيطي کار مي کنند که دوستي لازمه دوام و بقا افراد آن است. چنان چه در خواب ببينيد که تفنگ از دست شما افتاده دوستي را از دست مي دهيد که در سختي ها مي توانستيد بر او متکي باشيد و اگر تفنگي يافتيد يا کسي به شما هديه داد با کسي دوستي مي کنيد که حامي شما خواهد بود. براي دختران جوان تفنگ هدف و محبت و عشق است و شوهر، بخصوص اگر ببينند که با تفنگ کسي را هدف قرار مي دهند.

 • اسلحه‌ در خواب‌ می‌تواند سمبل‌ چیزها ومسایل‌ خیلی‌ متعدد و متفاوتی‌ باشد. پس‌ لازم‌است‌ که‌ به‌ دقت‌ جزییات‌ خواب‌ و حال‌ و هوای‌احساسی‌ تان‌ را در حین‌ مشاهده‌ آن‌ بررسی‌ نمایید.اسلحه‌ می‌تواند نشانه‌ تعرض‌، ستیزه‌ جویی‌،پرخاشگری‌، خشونت‌، بی‌رحمی‌ و ترس‌ و وحشت‌باشد. ممکن‌ است‌ این‌ خواب‌ها معانی‌ جسمانی‌داشته‌ باشند یا احتمالا ضمیر ناخودآگاهتان‌ قصددارد به‌ شما پیغام‌ دهد که‌ احساسات‌ منفی‌ تان‌ راپنهان‌ نکنید و قبل‌ از آن‌ که‌ آنها خطرناک‌، قابل‌انفجار و جنجال‌ برانگیز شوند، آزادانه‌تر آنها را بروزدهید. از دیدگاه‌ مثبت‌تر، می‌توان‌ گفت‌ که‌ اسلحه‌ درخواب‌ صرفا سمبل‌ نیاز شما به‌ محافظت‌ از خودتان‌یا از نظر احساسی‌ یا جسمانی‌ و یا هر دو آنها است‌.اگر در خواب‌ تان‌ از اسلحه‌ در جهت‌ آسیب‌ رساندن‌یا کشتن‌ شما یا شخص‌ دیگری‌ استفاده‌ شد، لازم‌است‌ که‌ مشکلات‌ جاری‌ زندگی‌ تان‌، احساسات‌خصمانه‌ یا مباحثات‌ جدی‌ خودتان‌ را به‌ دقت‌بررسی‌ نمایید، همان‌ مشکلاتی‌ که‌ با خودتان‌ یادیگران‌ دارید.

 • اسلحه‌ در خواب‌ می‌تواند سمبل‌ چیزها ومسایل‌ خیلی‌ متعدد و متفاوتی‌ باشد. پس‌ لازم‌است‌ که‌ به‌ دقت‌ جزییات‌ خواب‌ و حال‌ و هوای‌احساسی‌ تان‌ را در حین‌ مشاهده‌ آن‌ بررسی‌ نمایید.اسلحه‌ می‌تواند نشانه‌ تعرض‌، ستیزه‌ جویی‌،پرخاشگری‌، خشونت‌، بی‌رحمی‌ و ترس‌ و وحشت‌باشد. ممکن‌ است‌ این‌ خواب‌ها معانی‌ جسمانی‌داشته‌ باشند یا احتمالا ضمیر ناخودآگاهتان‌ قصددارد به‌ شما پیغام‌ دهد که‌ احساسات‌ منفی‌ تان‌ راپنهان‌ نکنید و قبل‌ از آن‌ که‌ آنها خطرناک‌، قابل‌انفجار و جنجال‌ برانگیز شوند، آزادانه‌تر آنها را بروزدهید. از دیدگاه‌ مثبت‌تر، می‌توان‌ گفت‌ که‌ اسلحه‌ درخواب‌ صرفا سمبل‌ نیاز شما به‌ محافظت‌ از خودتان‌یا از نظر احساسی‌ یا جسمانی‌ و یا هر دو آنها است‌.اگر در خواب‌ تان‌ از اسلحه‌ در جهت‌ آسیب‌ رساندن‌یا کشتن‌ شما یا شخص‌ دیگری‌ استفاده‌ شد، لازم‌است‌ که‌ مشکلات‌ جاری‌ زندگی‌ تان‌، احساسات‌خصمانه‌ یا مباحثات‌ جدی‌ خودتان‌ را به‌ دقت‌بررسی‌ نمایید، همان‌ مشکلاتی‌ که‌ با خودتان‌ یادیگران‌ دارید.

 • ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی با خنجر اسلحه‌های زیاد دیگری هم داری، تعبیرش این است که دشمن را شکست می‌دهی و کار تو رو به راه و منظم می‌شود .

 • ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی همراه سلاح، تیر و کمان یا سلاح دیگری هم داری، یـعـنـی دارای جاه و اقتدار و توانایی می‌شوی.

 • ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی کاملاً مسلح هستی و سوار اسب شده‌ای، تعبیرش این است که شرافت و بزرگی بدست می‌آوری، طوری که که کسی نمی‌تواند مانع تو بشود و دشمن نمی‌تواند تو را شکست دهد.

 • اگر ببینی سوار فیلی شده‌ای که خیلی مطیع و رام می‌باشد و سلاح نیز همراهش است، یـعـنـی پادشاه مردم «عجمی» می‌شوی یا اینکه پادشاه مردم عجمی را شکست می‌دهی.

 • ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی در حالی که مسلح می‌باشی در بین عده‌ای پیر و غریبه قرار داری، تعبیرش دوستان و آشنایان تو می‌باشد ولی اگر جوان بودند تعبیرش دشمنان تو است. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در بین افرادی بیگانه سلاح به خودت بسته‌ای و مسلح می‌باشی، یـعـنـی عده‌ای از زن‌ها می‌خواهند با حرف‌هایشان به تو تعرض کنند و مزاحمت ایجاد نمایند، ولی نخواهند توانست.

 • اگر ببینی در بین افرادی آشنا سلاح به خودت بسته‌ای، یـعـنـی دشمنانت برای تو مسئله ناخوشایندی به وجود می‌آورند (دفع بلا و گرفتاری).

 • ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کسی تو را با شمشیر زخمی کرد و خون جاری شد، تعبیرش این است که زبان مردم برویت دراز می‌شود و به خاطر آن ثواب می‌کنی.

 • ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی کسی تو را با تیر زده است، یـعـنـی بوسیلۀ ارسال نامه یا فرستادن پیغام، حرف سخت و تلخی به تو می‌زند،‌‌‌‌‌ و یا اگر ببینی با کسی جنگ می‌کنی و تو را با تیر زدند و زخمی کردند، یـعـنـی با شخصی جنگ و دشمنی خواهی کرد.

 • جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی کسی را با زوبین مجروح می‌کنی، یـعـنـی به کسی افترا و تهمت و بهتان می‌زنی.

 • اگر ببینی تو را با سلاحی زخمی کرده‌اند و نفهمیدی که چه کسی این کار را کرده است، یـعـنـی از کسی به تو ضرر و زیان می‌رسد (دفع بلا و گرفتاری).

 • ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کسی بدن تو را زخمی کرده است ولی اثری از خون وجود ندارد، یـعـنـی بر زخم زننده پیروز می‌شوی و همچنین خیر و منفعت به دست می‌آوری.

 • ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی سلاح‌های جنگی تو از بین رفته‌اند، تعبیرش این است که بزرگی تو کم می‌شود.
  تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی همراه سلاحی، سپر نیز در دست داری، یـعـنـی کسی محافظ تو در برابر آسیب‌ها می‌شود. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی علاوه بر اینکه به خودت سلاح بسته‌ای و مسلح می‌باشی، زره نیز پوشیده‌ای، یـعـنـی از شر عموم مردم و حیله و نیرنگ دوست و رفیق ایمن خواهی بود. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی همراه جوشن، سلاح نیز در اختیار داری، یـعـنـی از حیله آدم دورو و منافق و شر عموم مردم ایمن خواهی بود .
  اگر در خواب ببینی پوتین داری و مسلح نیستی، تعبیرش غم و اندوه می‌باشد، ولی اگر مسلح هستی، تعبیرش این است که دشمن از تو آشفته و پریشان است.
  امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای سلاح عبارتند از: 1- قوت 2- بزرگی 3- کامیابی 4- حکومت 5- ریاست 6- پناهگاه، به اندازۀ قیمت و ارزش سلاح

 • سلام من دیشب خواب دیدم که مردی رو که میشناسم رو میزنم تو صورتش و 2تا خط رو صورتش افتاد و خون اومد. بعد هم نفرینش کردم اما هیچی نگفت. تعبیرش چیه؟

 • سلام دیشب خواب دیدم که گروهی ناشناس به من شلیک کردند و از پشت سر زخمی شدم ولی خون نیامد

 • سلام ..درخواب دیدم اسلحه را برده ام در تعمیرگاه برای تعمییر در ضمن اسلحه مذکور را ندارم

 • سلام ما چند ساعت قبل خواب دیدم که من همراه با خاله هم در یک کوچه هستیم ناگهان خاله هم متوجه شخصی میشود که میخاد انتحاری بکند اما منو و خاله هم میخاهیم باهم اون شخص را تعقیب کنیم وقتی خاله من اون شخص را میبیند میخاد شلیک کند اما اون فرار میکند و به من صلاح خود را میدهد و میگوید من ترس دارم میشه تو شلیک کنی؟
  و من اون رو میگیرم و به طرف آسمان شلیک میکنم
  نمیدانم که تعبیرش چیه مرسی

 • خواب میدیدیم یه اسلحه کلت دارم میخواستم یه زن رو تو خیابون بکشم که نشد.

 • سلام من چند روی است که خواب اساحه میبینم اما به شکل های مختلف ولی در جای نظامی مثلا یک روز در میدان تیر تیر اندازی می کردم یک روز خودم اسلخه داشتم یک روز یک نفر کشتم یک روز دوستم اسلخه ی را به صورت قضی برای چند لحضه داد تعبیرش چی میشه

 • خواب دیدم تو مجتمع تجاری بودم مامورا ریختن همه با اسلحه بودن داداشم اونجا مغازه داشت بعد به دادشم گرفتن تیر اندازی بود به خودمم دسبند زدن به همه میگرفتن از پشت دسبند میزدن بعد از تیر اندازی امه رو ازاد کردن بعد همه با صدای بلند میگفتن ازاد شدیم

 • خواب دیدم تو مجتمع تجاری بودم مامورا ریختن همه با اسلحه بودن داداشم اونجا مغازه داشت بعد به دادشم گرفتن تیر اندازی بود به خودمم دسبند زدن به همه میگرفتن از پشت دسبند میزدن بعد از تیر اندازی امه رو ازاد کردن بعد همه با صدای بلند میگفتن ازاد شدیم

 • خواب دیدم تو مجتمع تجاری بودم اخه داداشم اونجا مغازه داره مامورا همه با لباس سیاه اومدن از قبل دعوا شده بود با داداشم به عنوان قاتل گرفتن به خودمم دسبند از پشت زدن همین طوری درگیری تیر و تفنگ بود بعد یه دفعا به همه ازاد کردن همگی خوش حال بودن

 • سلام خواب دیدم که با کلت به پیشونی خواهرم شلیک میکنم ولی من فکر میکردم کلت فشنگ نداره بعد میفهمم یکی قصدا اون فشنگو کار گذاشته که یکیمون بمیریم واون میمیره من پا به فرار میذارم ک بعد از فرار کردنم میگن خواهرت زندست برگرد و من برمیگردم پیشخواهرم میبینم زندست

 • سلام. تو خواب دیدم تو خونه خودم هستم و یه نفر با اسلحه آرپی چی از تو خونمون به بیرون شلیک کرد. و من گفتم صداش اذیتم نکنه رفتم تو حیاط و وقتی اومدم تو خونه دیدم یه ذره از جلوی خونمون خراب شده.

 • سلام
  تو خواب دیدم کسی به من با کلت شلیک کرد و گلوله به گردنم برخورد کرد و منم بااینکه زخمی بودم طرف فرد مسلح رفتم با او درگیر شدم و بلاخره کلتو از دستش گرفتم ویه گلوله تو مخش شلیک کردم و او را کشتم

 • خواب دیدم که پدرم با اسلحه تعداد زیادی زن ها ره از بین میبرد و بعدا با اسلحه به طرف من میآید و اسلحه را به طرف من میگیرد اما شلیک نمی کند …

 • خواب دیدم که پدرم با اسلحه تعداد زیادی از خانم ها ره از بین میبرد و بعدا با اسلحه به طرف من میآید و اسلحه را به طرف من میگیرد اما شلیک نمی کند.

  تعبیرش چیست ؟

 • خواب دیدم که پدرم با اسلحه تعداد زیادی از خانم هاره از بین میبرد و بعدا به طرف من میاید و اسلحه را به طرف من می گیرد اما شلیک نمی کند .

 • خواب دیدم که پدرم تعداد زیادی از زن ها ره از بین میبرد و بعدا به طرف من میاید و اسلحه ره به طرف من میگیرد اما شلیک نمی کند

 • سلام
  خسته نباشید
  من سه یا چهار بار خواب پشت سر هم خواب دیدم دارم از عده ای فرار میکنم…ولی بار آخر دستگیر شده بودم و داشتم از زندان فرار میکردم بعد یکی دو شب دوباره خواب دیدم اما اینبار بحث فرار نبود کشتار بود…خیلیا رو داشتم با اسلحه میکشتم و فرار میکردم…
  کسی میتونه کمک کنه و تعبیرش رو بگه؟

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.