تعبیر خواب شتر

تعبیر خواب شتر | تعبیر خواب شتر | tabire khab

تعبیر خواب شتر,تعبیر خواب شتر سفید,تعبیر خواب شتر دیدن,تعبیر خواب شتر سیاه,تعبير خواب شتر سواري,تعبير خواب شتر در خانه,تعبیر خواب شتر قهوه ای,تعبير خواب شتر سفيد,تعبیر خواب شتر مرغ سیاه,تعبیر خواب شتر سفید دیدن,تعبیر خواب شتر سفید ابن سیرین,تعبیر خواب شتر سفید چیست,تعبیر دیدن شتر سفید در خواب,تعبیر خواب بچه شتر سفید,تعبير خواب شتر ديدن,تعبیر خواب دیدن شتر سیاه,تعبیر خواب دیدن شتر در خانه,تعبیر خواب دیدن شتر سفید,تعبیر خواب شتر در خواب دیدن,تعبیر خواب دیدن شتر مرغ,تعبیر خواب دیدن شتر درخواب,تعبیر خواب دیدن شتر سواری,تعبیر خواب دیدن شتر مرده,تعبير خواب شتر سياه,تعبیر شتر سیاه در خواب,تعبیر خواب شتر مشکی,تعبیر خواب شتر سواری چیست,تعبیرخواب شتر در خانه

تعبیر خواب شتر,تعبیر خواب شتر سفید,تعبیر خواب شتر دیدن,تعبیر خواب شتر سیاه,تعبير خواب شتر سواری

خواب شتر یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم شتر در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب شتر می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب شتر را مطالعه نمایید و متوجه شوید شتر چه تعبیری دارد

تعبیر خواب شتر از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب شتر ده چیز است

پادشاه ایرانی-مردی امیر-مرد مومن-سیل-آشوب-آبادانی-زن گرفتن-حج-نعمت-مال

تعبیر خواب شتر از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب سوار بر شتر مجهول بودن و رفتن،مسافرت است

تعبیر خواب جولان دادن شتر غمگین شدن است

تعبیر خواب گم شدن با شتر در راه خود ماندن است

تعبیر خواب یافتن شتر ماده ، زن خواستن است

تعبیر خواب بچه شتر ،زنی میگیرد که بچه دارد

تعبیر خواب شتر از شما فرمانبرداری نکند این است که ناراحت می شوید

تعبیر خواب شتر از دید حضرت دانیال ع

تعبیر خواب سوار بر شتر مست و خشمگین بودن غلبه بر مردی بزرگ است

تعبیر خواب جنگیدن با شتر دشمنی با مردی ایرانی است

تعبیر خواب گله شتر داشتن ولایتی بزرگ است

تعبیر خواب دوشیدن شیر شتر این است که از پادشاه مالی به او برسد

تعبیر خواب دوشیدن شتر و خون آمدن جای شیر این است که مالی حرام به او می رسد

تعبیر خواب شتر ماده هدیه گرفتن زن یا کنیز خواستن است

تعبیر خواب ماده شترت را دزد ببرد جدایی از زن است

تعبیر خواب مردن ماده شترت این است که زنت میمیرد

تعبیر خواب شتر بچه بزاید این است که فرزندی به دنیا می آید یا مالت زیاد می شود

تعبیر خواب شتر از دید ابراهیم كرمانی

تعبیر خواب هدیه گرفتن گوشت شتر این است که مال بدست می آورد

تعبیر خواب قربانی کردن شتر و دادن گوشتش به دیگران مردن مرد بزرگی است

تعبیر خواب شتری پشت سرت بیاید این است که متفکر می شوی

تعبیر خواب آزار دادن شتر این است که دشمن را خوار می کنی

تعبیر خواب دیدن گله شتران در زمینی یا روستایی این است که دشمن آنجا جمع می شود یا بلا می آید

تعبیر خواب شتران بار جو و گندم این است که دشمن باعث خیر و برکت در آنجا می شود

تعبیر خواب شتر از دید جابر مغربی

تعبیر خواب سوار شتر یک ساله نشستن غم و اندوه است

تعبیر خواب خون از اندام شتر راه افتادن سعادت و نعمت است

تعبیر خواب مهار شتر را کشیدن با بزرگی دشمنی اش می شود

تعبیر خواب در بیابان شتر فراوان یافتن بزرگی و فرمانروایی است

تعبیر خواب یافتن دو شتر مال کسب کردن است

تعبیر خواب شتر هدیه گرفتن منفعت است به همان اندازه

تعبیر خواب کشتن شتری و تقسیم شترش این است که مرد بزرگی میمیرد و مالش را به میراث تقسیم می کنند

تعبیر خواب شتر از دید اسماعیل بن اشعث

تعبیر خواب شتران زیاد داشتن پادشاهی است

تعبیر خواب خوردن گوشت شتر و پوست شتر سود و منفعت است

تعبیر خواب شتر از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب سوار بر شتر بودن سفر است

تعبیر خواب داشتن شتر های بسیار رسیدن به مال و منال است

تعبیر خواب دوشیدن شیر شتر و خوردن شیر شتر بهره مندی از مال زن است

تعبیر خواب خوردن شیر شتر بشارت سفر زیارتی است

تعبیر خواب سوار بر شتر بودن و جست و خیز شتر بدون هدف غم و اندوه است

تعبیر خواب سوار بر شتر راه را گم کردن مشکلی در زندگی است

تعبیر خواب دیدن دسته شتر که به شما تعلق ندارند حادثه ای عمومی است

تعبیر خواب خون شتر مال حرام است

تعبیر خواب کف کردن دهان شتر و غریدن شتر این است که بزرگتر از شمایی بر شما خشم می کند

تعبیر خواب شتر بر ریسمان کردن و کشیدن مطلع کردن کسی قوی تر از خودتان است

تعبیر خواب نشاندن شتر خشمگین و سوار شدن بر شتر، پیروزی بزرگ است

تعبیر خواب پشم شتر مال است

تعبیر خواب بستن زانوی شتر این است که در کار بزرگی تدبیر می کنید

تعبیر خواب شتر از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب شتر ، کار و تلاش در پیش روی شماست

تعبیر خواب نوازش کردن شتر ، شخصی از شما سواستفاده خواهد کرد

تعبیر خواب شتر با بار ، ارثی از دور دستها به شما خواهد رسید

تعبیر خواب سوار شتر شدن ، مسافرت همراه با مشقت است

تعبیر خواب زدن شتر ، شما بی جهت به یک دوست تعدی خواهید نمود

تعبیر خواب شتر از دید یوسف نبی علیه السلام

تعبیر خواب شتر جهاز دار رفتن به کعبه است

تعبیر خواب شتر بی جهاز بزرگی است

تعبیر خواب سوار شتر شدن دولت است

تعبیر خواب مهار شتر را گرفتن ریاست است

تعبیر خواب شتر از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب شتر بارکش این است که غم و اندوه باعث نا امیدی شما می شود

تعبیر خواب شتر داشتن دارایی فراوان از طریق معدن است

تعبیر خواب دیدن گله شتر سلامتی از بیماری است

تعبیر خواب شتر | شتر در خواب دیدن | تعبیر خواب

86 comments

 1. شتر حيواني است آرام و وسيله اي است بسيار مفيد و کار آمد براي سفرهاي صحرائي و عبور از صحاري و سرزمين هاي گرم.

  • سلام
   ساعتهای تقریبا ده روز خواب دیدم دو شتر یکی برنگ سفید ودیگری برنگ زرد بسته که شتر برنگ زرد باخشم بر دیگری جولان میکرد و از کنار من ای اتفاق
   افتاد نزدیک بود بمن آسیب بزند ولی آرام شد البته هردو شتر جحاز و افسار داشتن

 2. شتر در زندگي مردم صحرا نشين نقش حياتي دارد و آنجا که از اسب کاري ساخته نيست شتر کار ساز مي شود لذا وقتي در خواب هاي ما شکل مي گيرد و ظاهر مي شود نمي تواند با سفر و جا به جا شدن بي ارتباط باشد

 3. شتر در زندگي مردم صحرا نشين نقش حياتي دارد و آنجا که از اسب کاري ساخته نيست شتر کار ساز مي شود لذا وقتي در خواب هاي ما شکل مي گيرد و ظاهر مي شود نمي تواند با سفر و جا به جا شدن بي ارتباط باشد

 4. سوار بودن بر شتر چه در حال حرکت باشد چه ساکن گوياي مسافرت است براي بيننده خواب

 5. داشتن شتر هاي بسيار در حالي که در عالم خواب مي دانيد آن همه شتر به شما تعلق دارد دست يابي به مال و منال بسيار است آميخته به برتري و حکم روائي.

 6. شتر ماده نيز مثل اسب ماده به زن تعبير مي شود شير دوشيدن از شتر و خوردن شير شتر بهره مندي از مال زن است.

 7. نوشيدن شير شتر بشارت سفر زيارتي نيز هست.

 8. اگر ديديد بر شتري نشسته ايد و شتر بي هدف جست و خيز مي کند و اين طرف و آن طرف مي رود غمي و اندوهي براي شما مي رسد اگر بر شتر نشسته و راه را گم کرده بوديد مشکلي در زندگي شما پيش مي آيد که از حل آن عاجز مي مانيد.

 9. چنان چه ديديد شتران بسياري جائي جمع شده اند که نه آن شتران به شما تعلق دارند و نه صاحب آن ملک را مي شناسيد حادثه اي پيش مي آيد که جنبه عام دارد و شما را نيز شامل مي شود.

 10. خون شتر مال حرام است. اگر ديديد شتري کف به دهان آورده و مي غرد کسي که از شما غوي تر است عليه شما خشم مي گيرد و اگر ديديد شتري را به ريسمان بسته ايد و مي کشيد کسي قوي تر از خودتان را مطلع مي کنيد. اگر شتر خشمگين را نشانديد و بر او سوار شديد پيروزي بزرگي تحصيل مي کنيد.

 11. اگر پشم شتر داشتيد مالي نصيب شما مي شود و اگر ديديد در خواب زانوي شتري را مي بنديد در کار بزرگي تدبير مي کنيد و موفق مي شويد.

 12. لوک اويتنهاو مي گويد :

  شتر : کار و تلاش در پيش روي شماست

  نوازش کردن شتر : شخصي از شما سواستفاده خواهد کرد

  شتر با بار : ارثي از دور دستها به شما خواهد رسيد

  سوار آن شدن : مسافرت همراه با مشقت

  زدن شتر : شما بي جهت به يک دوست تعدي خواهيد نمود

 13. ديدن شترجهاز دار رفتن به کعبه يا کاري که ثوابي در آن حد دارد

 14. ديدن شتر بي جهاز که گرد او جمع شدند بر گروهي مهتر گردد

 15. اگر بر شتر سوار شده دولت يابد

 16. اگر مهار شتر در دست مي کشد بر گروهي حکم کند

 17. در خواب دیدم به در منزلی رفته ام برای نذری دادن وقتی وارد حیاط خانه شدم تعداد زیادی موش دیدم که پس از کوبیدن پایم به روی زمین فرار میکردند بعد از خروج از در همان خانه تعدای شتر دیدم که از خاک سر بیرون می آورند.

 18. من دیدم زمین را کندم و در آن شتر مرده ای بیرون آمد

 19. من درخواب دیدم ک 4شتر مرده روی زمین افتاده اند

 20. شتر در میان حیوانات چهارپا به صبوری معروف، اما کینه جو است. می گویند اگر شتری را آزار رساندی و او را زخمی کردی، تا انتقام نگیرد، دست بردار نیست. اگر کسی در خواب دید که بر شتری تیز رو سوار شده است و به تاخت می رود، در امور دنیوی کارهایش را با سرعت انجام می دهد و موفق می شود. اگر دید بر شتری سوار بود و در بیابان راه را گم کرده بود، در کار خود حیران و سرگردان است.

 21. اگر شتر ماده ای را پیدا کرد، طالب زن گرفتن است و اگر شتری بود که بچه داشت، طالب زنی است که فرزند داشته باشد و او آن را بزرگ کند. اگر به شتری سوار بود که سرکشی می کرد، مردی بزرگ بر او غلبه خواهد کرد و جنگ با شتر، جنگ با دشمنی است که تا زهرش را نریزد، دست بردار نیست و اگر شترچرانی می کرد و صاحب شتران بود، به مال و نعمت و حکمرانی می رسد. اگر شتر مال دیگران بود، منفعت خواهد برد.

  • من درخواب دیدم ۱۳ شتردارم ودارم آنها رامیکشم که ازمحل باریکی عبورشان دهم وهمزمان نفردیگری ۱۷ شترداشت ومیخواست وارد اونجا شود ومن به زورشترهایم راعبور دادم ویکی ازشترهایم هم لاغرتربقیه بود

 22. اگر از شیر شتر می نوشید، از اموال بزرگی به او سود می رسد یا به سفر زیارتی خواهد رفت. اگر کسی ماده شتری به او هدیه کرد، از آن طایفه همسری متعصب و با غیرت می گیرد

 23. اگر کسی که با کسی دشمنی دارد، در خواب دید که شتر بزرگی به کمین او ایستاده و مواظب اوست، باید مراقب باشد چون دشمنش کینه بزرگی نسبت به او در دل دارد.

 24. اگر دیدید شتران زیادی جایی جمع شده اند که آن شتران نه به شما تعلق دارند و نه صاحب آنها را می شناسید، حادثه ای مانند سیل یا زلزله اتفاق می افتد یا بیماری همه گیر بروز می نماید.

 25. خون شتر، مال حرام است. اگر دیدید شتری کف به دهان آورده و می غرد کسی که از شما قوی تر است علیه شما خشم می گیرد و اگر دیدید شتری را به ریسمان بسته اید و می کشید کسی قوی تر از خودتان را رام می کنید. اگر پشم شتر داشتید مالی نصیب شما می شود و اگر دیدید زانوی شتری را می بندید، در کار بزرگی تدبیر می کنید و موفق می شوید.

 26. محمد ابن سیرین می گوید: اگر کسی خود را بر اشتری مجهول ببیند که با سرعت می رود، به سفر خواهد رفت. اگر کسی ببیند سوار بر اشتری با سرعت می تازد، غمگین و متفکر خواهد شد. اگر ببیند بر اشتری نشسته و راه را گم کرده است، در راه هدفی که دارد، خوب نمی تواند فکر کند. اگر ببیند ماده شتری را پیدا کرد، ازدواج می کند. اگر ببیند اشتر از او روگردان شده است، غمگین خواهد شد.

 27. حضرت دانیال می گوید: اگر ببیند اشتر ی را می دوشید، ثروتمند خواهد شد. اگر ببیند به جای شیر از پستان شتر خون آمد، مال حرامی به او خواهد رسید. اگر ببیند کسی ماده شتری را به او بخشید یا ماده شتری خرید، ازدواج خواهد کرد.

 28. اگر ببیند ماده شتری که متعلق به او بود فرار کرد یا دزد برد، از همسرش جدا خواهد شد یا بین آنها دشمنی برقرار خواهد شد. اگر ببیند که ماده شتر او بمیرد، زنش بمیرد. اگر ببیند که شتر بچه آورد، دلیل که زنش بچه خواهد آورد و مالش زیاد خواهد شد. اگر کسی در خواب ماده شتری دید، به امیدی که دارد برسد. اگر ببیند که گوشت اشتر می خورد، بیمار خواهد شد.

 29. ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببیند کسی گوشت اشتر بسیار به او داد، ثروتمند خواهد شد. اگر ببیند که اشتری که صاحبش مشخص نیست دنبال او می آید، دلیل که سرگشته و متفکر شود. اگر ببیند که اشتری را رام کرد، دشمن را مقهور خویش کند. اگر ببیند که گله اشتران در زمینی یا در دهی جمع می گردید، در آنجا دشمن جمع شود، یا سیل در آنجا خرابی کند یا بیماری در بین مردم آن محل شیوع خواهد یافت. اگر ببیند که اشتران بار گندم و جو داشتند، تعبیرش خیر و برکت است.

 30. جابر مغربی می گوید: اگر ببیند بر اشتر یک ساله نشسته بود، اندوهگین شود. اگر ببیند از اندام شتر وی خون زایل شود، سعادت و نعمت دنیا یابد. اگر ببیند مهار اشتری را می کشید، با کسی دشمن خواهد شد. اگر ببیند که در بیابان اشترهای بسیاری را یافت، بر مردم آنجا فرمانروا خواهد شد. اگر ببیند که دو شتر یافت، مال یابد. اگر ببیند کسی به او شتری داد، از کسی به او سود خواهد رسید.

 31. اسماعیل بن اشعث می گوید: اگر کسی ببیند که اشتران بسیار اعرابی داشت، در دیار عرب پادشاه گردد. اگر اشتران عجمی بودند، در دیار عجم پادشاه گردد. اگر پوست اشتر به زنی برسد، تعبیرش مال و نعمت است. اگر ببیند که اشتر با او سخن گفت، خیر و نیکی به او خواهد رسید.

 32. سوار بودن بر شتر چه در حال حرکت باشد چه ساکن گوياي مسافرت است براي بيننده خواب. داشتن شتر هاي بسيار در حالي که در عالم خواب مي دانيد آن همه شتر به شما تعلق دارد دست يابي به مال و منال بسيار است آميخته به برتري و حکم روائي

 33. شتر ماده نيز مثل اسب ماده به زن تعبير مي شود شير دوشيدن از شتر و خوردن شير شتر بهره مندي از مال زن است. نوشيدن شير شتر بشارت سفر زيارتي نيز هست. اگر ديديد بر شتري نشسته ايد و شتر بي هدف جست و خيز مي کند و اين طرف و آن طرف مي رود غمي و اندوهي براي شما مي رسد اگر بر شتر نشسته و راه را گم کرده بوديد مشکلي در زندگي شما پيش مي آيد که از حل آن عاجز مي مانيد. چنان چه ديديد شتران بسياري جائي جمع شده اند که نه آن شتران به شما تعلق دارند و نه صاحب آن ملک را مي شناسيد حادثه اي پيش مي آيد که جنبه عام دارد و شما را نيز شامل مي شود

 34. مثل سيل جاري مي شود يا زلزله اتفاق مي افتد يا بيماري همه گير بروز مي نمايد. خون شتر مال حرام است. اگر ديديد شتري کف به دهان آورده و مي غرد کسي که از شما غوي تر است عليه شما خشم مي گيرد و اگر ديديد شتري را به طناب بسته ايد و مي کشيد کسي قوي تر از خودتان را مطلع مي کنيد. اگر شتر خشمگين را نشانديد و بر او سوار شديد پيروزي بزرگي تحصيل مي کنيد

 35. اگر پشم شتر داشتيد مالي نصيب شما مي شود و اگر ديديد در خواب زانوي شتري را مي بنديد در کار بزرگي تدبير مي کنيد و موفق مي شويد.

 36. سلام اگریک شتردرمحل کسب بنشیندوبرود وسپس دوشتردیگربیایندودرهمانجا بنشیند تعبیرچیست؟ باتشکر

 37. سلام.من خواب دیدم یه شتر رفته بالای خونه یکی از آشناهامون بعد یهو خونه خراب شد.تعبیرش چی میشه؟

 38. مامانم خواب سه تا شتر مرده دیده تعیبرش چیست؟

 39. سلام اگر خواب ببینم کوهان شتر به ما دادند و دوباره ان را برگرداندیم یعنی چه؟؟؟؟؟

 40. سلام اگر خواب شتری را ببینیم که جلو در باشد و متعلق به مادرم باشد چیست؟

 41. زهرا اخباری

  سلام .اگر خواب ببینم ستر زنده را در آب حوض بزرگی از آب جوش گذاشتم برای پختن تعبیرش چیست ؟!!!

 42. پدرم فوت کرده ومادرم خواب دیده که پدرم باچندتاشترپرپشم پیش مادرم اومده وگفته میخوام ببرم شترهاروبفرشم معنیش چی میشه ممنون

 43. شتر حيواني است آرام و وسيله اي است بسيار مفيد و کار آمد براي سفرهاي صحرائي و عبور از صحاري و سرزمين هاي گرم. شتر در زندگي مردم صحرا نشين نقش حياتي دارد و آنجا که …

  از اسب کاري ساخته نيست شتر کار ساز مي شود لذا وقتي در خواب هاي ما شکل مي گيرد و ظاهر مي شود نمي تواند با سفر و جا به جا شدن بي ارتباط باشد. سوار بودن بر شتر چه در حال حرکت باشد چه ساکن گوياي مسافرت است براي بيننده خواب. داشتن شتر هاي بسيار در حالي که در عالم خواب مي دانيد آن همه شتر به شما تعلق دارد دست يابي به مال و منال بسيار است آميخته به برتري و حکم روائي. شتر ماده نيز مثل اسب ماده به زن تعبير مي شود شير دوشيدن از شتر و خوردن شير شتر بهره مندي از مال زن است. نوشيدن شير شتر بشارت سفر زيارتي نيز هست. اگر ديديد بر شتري نشسته ايد و شتر بي هدف جست و خيز مي کند و اين طرف و آن طرف مي رود غمي و اندوهي براي شما مي رسد اگر بر شتر نشسته و راه را گم کرده بوديد مشکلي در زندگي شما پيش مي آيد که از حل آن عاجز مي مانيد. چنان چه ديديد شتران بسياري جائي جمع شده اند که نه آن شتران به شما تعلق دارند و نه صاحب آن ملک را مي شناسيد حادثه اي پيش مي آيد که جنبه عام دارد و شما را نيز شامل مي شود. مثل سيل جاري مي شود يا زلزله اتفاق مي افتد يا بيماري همه گير بروز مي نمايد. خون شتر مال حرام است. اگر ديديد شتري کف به دهان آورده و مي غرد کسي که از شما غوي تر است عليه شما خشم مي گيرد و اگر ديديد شتري را به طناب بسته ايد و مي کشيد کسي قوي تر از خودتان را مطلع مي کنيد. اگر شتر خشمگين را نشانديد و بر او سوار شديد پيروزي بزرگي تحصيل مي کنيد. اگر پشم شتر داشتيد مالي نصيب شما مي شود و اگر ديديد در خواب زانوي شتري را مي بنديد در کار بزرگي تدبير مي کنيد و موفق مي شويد.

  • خواب دیدم همسرم دوتا شتر خریده و در حیاط منزل گذاشته به من میگه برو شترها رو ببین بعد من رفتم داخل حیاط شترها به سمتم اومدن و منو نوازش میکردند بعد از یک مدت در حین نوازش گاز هم میگرفتن ترسیدم میخواستم فرار کنم ولی نمیتونستم بعد دخترم و مامانم اومدند تو حیاط مامانم در اتاقو باز کرد که من فرار کنم داخل اتاق ولی همزمان صورت دخترم خورد به در و دماغش شکست در ضمن من در حال حاضر که این خواب رو دیدم باردار هم هستم

  • خواب دیدم همسرم دوتا شتر خریده و در حیاط منزل گذاشته به من میگه برو شترها رو ببین بعد من رفتم داخل حیاط شترها به سمتم اومدن و منو نوازش میکردند بعد از یک مدت در حین نوازش گاز هم میگرفتن ترسیدم میخواستم فرار کنم ولی نمیتونستم بعد دخترم و مامانم اومدند تو حیاط مامانم در اتاقو باز کرد که من فرار کنم داخل اتاق ولی همزمان صورت دخترم خورد به در و دماغش شکست در ضمن من در حال حاضر که این خواب رو دیدم باردار هم هستم تعبیر خوابم چیه؟

 44. سلام اگریک شتردرمحل کسب بنشیندوبرود وسپس دوشتردیگربیایندودرهمانجا بنشیند تعبیرچیست؟ باتشکر

 45. سلام.من خواب دیدم یه شتر رفته بالای خونه یکی از آشناهامون بعد یهو خونه خراب شد.تعبیرش چی میشه؟

 46. مامانم خواب سه تا شتر مرده دیده تعیبرش چیست؟

 47. سلام اگر خواب ببینم کوهان شتر به ما دادند و دوباره ان را برگرداندیم یعنی چه؟؟؟؟؟

 48. سلام اگر خواب شتری را ببینیم که جلو در باشد و متعلق به مادرم باشد چیست؟

 49. زنی خواب دیده که شو هرش با زنی دیگر ازدواح کرده

 50. اگر شتر ماده ای را پیدا کرد، طالب زن گرفتن است و اگر شتری بود که بچه داشت، طالب زنی است که فرزند داشته باشد و او آن را بزرگ کند. اگر به شتری سوار بود که سرکشی می کرد، مردی بزرگ بر او غلبه خواهد کرد و جنگ با شتر، جنگ با دشمنی است که تا زهرش را نریزد، دست بردار نیست و اگر شترچرانی می کرد و صاحب شتران بود، به مال و نعمت و حکمرانی می رسد. اگر شتر مال دیگران بود، منفعت خواهد برد.

 51. اگر از شیر شتر می نوشید، از اموال بزرگی به او سود می رسد یا به سفر زیارتی خواهد رفت. اگر کسی ماده شتری به او هدیه کرد، از آن طایفه همسری متعصب و با غیرت می گیرد. اگر کسی که با کسی دشمنی دارد، در خواب دید که شتر بزرگی به کمین او ایستاده و مواظب اوست، باید مراقب باشد چون دشمنش کینه بزرگی نسبت به او در دل دارد. اگر دیدید شتران زیادی جایی جمع شده اند که آن شتران نه به شما تعلق دارند و نه صاحب آنها را می شناسید، حادثه ای مانند سیل یا زلزله اتفاق می افتد یا بیماری همه گیر بروز می نماید.

 52. خون شتر، مال حرام است. اگر دیدید شتری کف به دهان آورده و می غرد کسی که از شما قوی تر است علیه شما خشم می گیرد و اگر دیدید شتری را به ریسمان بسته اید و می کشید کسی قوی تر از خودتان را رام می کنید. اگر پشم شتر داشتید مالی نصیب شما می شود و اگر دیدید زانوی شتری را می بندید، در کار بزرگی تدبیر می کنید و موفق می شوید.

 53. محمد ابن سیرین می گوید: اگر کسی خود را بر اشتری مجهول ببیند که با سرعت می رود، به سفر خواهد رفت. اگر کسی ببیند سوار بر اشتری با سرعت می تازد، غمگین و متفکر خواهد شد. اگر ببیند بر اشتری نشسته و راه را گم کرده است، در راه هدفی که دارد، خوب نمی تواند فکر کند. اگر ببیند ماده شتری را پیدا کرد، ازدواج می کند. اگر ببیند اشتر از او روگردان شده است، غمگین خواهد شد.

 54. حضرت دانیال می گوید: اگر ببیند اشتر ی را می دوشید، ثروتمند خواهد شد. اگر ببیند به جای شیر از پستان شتر خون آمد، مال حرامی به او خواهد رسید. اگر ببیند کسی ماده شتری را به او بخشید یا ماده شتری خرید، ازدواج خواهد کرد.
  اگر ببیند ماده شتری که متعلق به او بود فرار کرد یا دزد برد، از همسرش جدا خواهد شد یا بین آنها دشمنی برقرار خواهد شد. اگر ببیند که ماده شتر او بمیرد، زنش بمیرد. اگر ببیند که شتر بچه آورد، دلیل که زنش بچه خواهد آورد و مالش زیاد خواهد شد. اگر کسی در خواب ماده شتری دید، به امیدی که دارد برسد. اگر ببیند که گوشت اشتر می خورد، بیمار خواهد شد.

  ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببیند کسی گوشت اشتر بسیار به او داد، ثروتمند خواهد شد. اگر ببیند که اشتری که صاحبش مشخص نیست دنبال او می آید، دلیل که سرگشته و متفکر شود. اگر ببیند که اشتری را رام کرد، دشمن را مقهور خویش کند. اگر ببیند که گله اشتران در زمینی یا در دهی جمع می گردید، در آنجا دشمن جمع شود، یا سیل در آنجا خرابی کند یا بیماری در بین مردم آن محل شیوع خواهد یافت. اگر ببیند که اشتران بار گندم و جو داشتند، تعبیرش خیر و برکت است.

 55. جابر مغربی می گوید: اگر ببیند بر اشتر یک ساله نشسته بود، اندوهگین شود. اگر ببیند از اندام شتر وی خون زایل شود، سعادت و نعمت دنیا یابد. اگر ببیند مهار اشتری را می کشید، با کسی دشمن خواهد شد. اگر ببیند که در بیابان اشترهای بسیاری را یافت، بر مردم آنجا فرمانروا خواهد شد. اگر ببیند که دو شتر یافت، مال یابد. اگر ببیند کسی به او شتری داد، از کسی به او سود خواهد رسید.

  اسماعیل بن اشعث می گوید: اگر کسی ببیند که اشتران بسیار اعرابی داشت، در دیار عرب پادشاه گردد. اگر اشتران عجمی بودند، در دیار عجم پادشاه گردد. اگر پوست اشتر به زنی برسد، تعبیرش مال و نعمت است. اگر ببیند که اشتر با او سخن گفت، خیر و نیکی به او خواهد رسید.

 56. من درخواب دیدم ک 4شتر مرده روی زمین افتاده اند

 57. من دیدم زمین را کندم و در آن شتر مرده ای بیرون آمد

 58. سلام‌خواب‌دیدم‌سوارشترمست‌وخشمگین‌شدم‌وبه‌سرعت‌میرفت،اول‌ترسیدم‌‌ولی‌با‌همون‌شتابی‌میرفت‌وخشمگین‌هم‌بامن‌حرف‌میزد‌ومنو‌به‌مقصدمعلوم‌رسوندکه‌خونه‌مرحوبابام‌بود‌ولی‌همچنان‌روش‌سواربودم

 59. من‌دیدم‌سوارشترمست‌خشمگین‌که‌به‌سرعت‌میرفت‌‌اول‌ترسیدم‌بعدش‌دیدم‌باهام‌حرف‌زد‌ومنوبه‌منزل‌مرحوم‌پدرم‌رسوند‌باسرعتی‌عجیب‌اما‌همچنان‌من‌سوارش‌بودم

 60. دویدن شتر دنبال ماشین و چسبیدن به ماشین چه تعبیری دارد؟؟؟؟؟؟

 61. اگرخواب ببینم شتر ،شده ام

 62. شتر را در خواب دیدم ک جهازش را می اندازد و ب دنبالم میافتد تا ب من اسیب زند تعبیرش چیست؟

 63. خوابیدم دیدم گله شتری در بیابان بودند و یک اسب سیاه وحشتناک که یکی از چشمانش ریز و چشم دیگرش بزرگ و سفید بود به دنبال شتران افتاد و شتران به سمت من آمدند آیه ی قیامت هم خوانده می شد.

 64. سلام تعبیر خواب دست در دهان شتر کردن چه می باشد اما شتر آرام بود و دست مرا گاز نمی گرفت؟؟؟

 65. قربانی کردن شتردرعید قربان

 66. اگر در خواب بيني كه شتر با سگ درگير شد و سگ را كشت چيست تعبير؟؟؟ممنون

 67. خاب دیدم سوار برشتر شدم وشتر حرکت ودر راه نشست وپیاده شدم وشتر را بازور از زمین بلندش وردم وبعد شتر رفت

 68. سلام من درخواب دیدم یه شتر زرد دنبالم میکردمنم همش ازش فرارمیکردم کسی تعبیرشو میدونه؟

 69. سلام من درخواب دیدم یه شتر زرد دنبالم میکردمنم همش ازش فرارمیکردم کسی تعبیرشو میدونه؟

 70. سلام من در خواب دیدم رفتم پیش یکی از دوستام با شتر زرد رنگش در حال حرکت بود شتر بسیار ارامی بود و برای چن لحظه شترش را من هدایت کردم معنیش چی میتونه باشه

 71. سلام من خواب دیدم که با مادرم شتر می کشیم بیرون از یه جایی هی میکشیدیم هی باز درمیومد???????

 72. سلام خواب دیدم با مامانم شترمیکشیم بیرون از ی جایی هی میکشیدیم هی زیاد میشد تعبیرش چیه

 73. سلام خواب دیدم شتری در آشپز خانه است بسیار مهربان بود و را ه می رفت بعد مادرم رفت سری به غذا بزند پشت سرش رفت و برگشت

 74. سلام خواب دیدم شتری در آشپز خانه است بسیار مهربان بود و را ه می رفت بعد مادرم رفت سری به غذا بزند پشت سرش رفت و برگشت

 75. اگر خواب ببینی دوتا شتر نر وماده یهو مشغول ب جفت گیری شوند جه چیزی را میرساند

 76. خواب دیدن شترهای که با هم جنگ دارند وروهی را می کشند

 77. سلام من خواب دیدم یک گله شتردرچراگاه درحال چرابودن هی‌ من انهاراهدایت میکردم

 78. خواب دیدم پای شتری بسختی زخم شده و از آن خون میریزد و من آن را میبندم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.