تعبیر خواب گوشواره

تعبیر خواب گوشواره | تعبیرخواب گوشواره | tabire khab

تعبیر خواب گوشواره,تعبیر خواب گوشواره هدیه گرفتن,تعبیر خواب گوشواره بدل,تعبیر خواب گوشواره شکسته,تعبیر خواب گوشواره خریدن,تعبیر خواب گوشواره نقره,تعبیر خواب گوشواره فیروزه,تعبیر خواب گوشواره مروارید,تعبیر خواب گوشواره برای مرد,تعبیر خواب گوشواره در گوش مرد,تعبير خواب گوشواره هديه گرفتن,تعبیر خواب گردنبند هدیه گرفتن,تعبیر خواب انگشتر هدیه گرفتن,تعبير خواب گردنبند هديه گرفتن,تعبير خواب انگشتر هديه گرفتن,تعبیر خواب گوشواره طلا هدیه گرفتن,تعبیر خواب گردنبند طلا هدیه گرفتن,تعبیر خواب انگشتر طلا هدیه گرفتن,تعبير خواب انگشتر طلا هديه گرفتن,تعبیر خواب گوشواره بدلی,تعبير خواب گوشواره بدل,تعبیر خواب انگشتر بدل,تعبیر خواب گردنبند بدل,تعبیر خواب انگشتر بدلی,تعبیر خواب گردنبند بدلی,تعبير خواب گردنبند بدل,تعبير خواب انگشتر بدل,تعبیر خواب خرید انگشتر بدل,تعبیر خواب گوشواره شکسته شده,تعبیر خواب انگشتر شکسته,تعبير خواب انگشتر شکسته,تعبیر خواب گردنبند شکسته,تعبیر خواب انگشتر شکسته طلا,تعبیر خواب گوشواره طلا شکسته,تعبیر خواب شکستن گوشواره طلا,تعبیر خواب انگشتر طلای شکسته,تعبیر خواب انگشتر فیروزه شکسته,تعبیر خواب خریدن گوشواره طلا,تعبیر خواب انگشتر خریدن,تعبیر خواب گردنبند خریدن,تعبير خواب گوشواره خريدن,تعبیر خواب خریدن انگشتر طلا,تعبیر خواب خریدن گردنبند طلا,تعبیر خواب خریدن انگشتر نقره,تعبیر خواب خریدن انگشتر نگین دار,تعبیر خواب خریدن انگشتر عقیق,تعبير خواب گوشواره نقره,تعبیر خواب گوشواره نقره ای,تعبیر خواب انگشتر نقره,تعبیر خواب گردنبند نقره,تعبير خواب انگشتر نقره,تعبیر خواب انگشتر نقره با نگین عقیق,تعبیر خواب انگشتر نقره با نگین فیروزه,تعبیر خواب انگشتر نقره با نگین مشکی,تعبیر خواب انگشتر نقره ای,تعبیر خواب انگشتر فیروزه,تعبیر خواب گردنبند فیروزه,تعبیر خواب انگشتر فیروزه ای,تعبير خواب گوشواره فيروزه,تعبیر خواب گردنبند فیروزه ای,تعبير خواب انگشتر فیروزه,تعبير خواب گردنبند فيروزه,تعبير خواب انگشتر فيروزه اي,تعبیر خواب گوشواره مروارید سفید,تعبیر خواب گردنبند مروارید,تعبیر خواب گردنبند مروارید سفید,تعبیر خواب انگشتر مروارید,تعبیر خواب انگشتر مروارید سفید,تعبير خواب گوشواره مرواريد,تعبیر خواب انگشتر مروارید سیاه,تعبیر خواب گردنبند مروارید سبز,تعبير خواب گردنبند مرواريد,تعبیر خواب گوشواره برای مردان,تعبیر خواب انگشتر برای مرد,تعبیر خواب انگشتر برای مردان,تعبیر خواب گردنبند برای مرد,تعبیر خواب گوشواره طلا برای مرد,تعبیر خواب گوشواره مرد,تعبیر خواب انگشتر طلا برای مرد,تعبیر خواب گردنبند طلا برای مرد,تعبیر خواب گوشواره انداختن مرد

تعبیر خواب گوشواره , تعبیر خواب گوشواره هدیه گرفتن , تعبیر خواب گوشواره بدل , تعبیر خواب گوشواره شکسته , تعبیر خواب گوشواره خریدن

خواب گوشواره یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم گوشواره در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب گوشواره می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب گوشواره را مطالعه نمایید و متوجه شوید گوشواره چه تعبیری دارد

تعبیر خواب گوشواره از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب گوشواره چهار چیز است

افزایش جمال-آموختن علم-بزرگی – غم و اندوه

تعبیر خواب گوشواره از دید مولف

تعبیر خواب گوشواره داشتن هر دو گوش ، زینت و جمال است

تعبیر خواب اویخته شدن مروارید از هر دو گوش ، آموختن علم قران است

تعبیر خواب گوشواره از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب زنت دو حلقه در گوش داشته باشد یکی طلا و یکی نقره، طلاق دادن زن است

تعبیر خواب انگشتر از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب گوشواره برای زنان خوب است به خصوص اگر زیبا باشد

تعبیر خواب گوشواره لنگه به لنگه انداختن انجام عمل خلاف می شود

تعبیر خواب مردی که زنش گوشواره لنگه به لنگه بیندازد این است که زنش را طلاق می دهد

تعبیر خواب گوشواره طلا برای زن خریدن صاحب دختر شدن از آن زن است

تعبیر خواب خرید گوشواره گرانبهای غیر طلا برای زن صاحب پسر شدن است

تعبیر خواب گوشواره از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب گوشواره شنیدن خبرهای خوب است

تعبیر خواب گوشواره شکسته حرفهای پوج و بیهوده است

تعبیر خواب گوشواره | گوشواره در خواب دیدن | تعبیر خواب

52 comments

 1. گوشواره نيز از زينت هاي خاص زنان است و داشتن آن در خواب براي مردان شايسته و خوب نيست.

 2. پس تعبيري که براي گوشواره نوشته مي شود خاص زنان است

 3. پس تعبيري که براي گوشواره نوشته مي شود خاص زنان است

 4. اگر زني در خواب بيند گوشواره اي دارد که به گوشش برازنده مي نمايد و خودش نيز از آن خوشش مي آيد خوب است چرا که خواب او مي گويد در خانواده و نزد شوهرش عزت و احترام خواهد يافت

 5. اگر زني در خواب بيند که گوشواره لنگه به لنگه به گوشش آويخته مرتکب عمل خلافي مي شود که او را سرزنش و شماتت مي کنند. اگر مردي بيند که همسرش گوشواره لنگه به لنگه به گوش دارد از جانب زن خود نافرماني مي بيند و او را طلاق مي دهد.

 6. اگر مردي در خواب بيند گوشواره طلا براي همسر خويش خريده و به خانه آورده تا به او هديه کند از همان زن صاحب دختر مي شود.

 7. اگر در خواب بيند گوشواره گران بهائي براي همسرش خريده که طلا نيست اما گران بهاست صاحب پسر مي شود. زيرا گوشواره به اين ترتيب فرزند است که آويزه گوش والدين مي شود و طلائي آن دختر است.

 8. اگر بيند به هر دو گوش گوشواره داشت، دليل است از مردم زينت و جمال يابد. اگر بيند از هر دو گوش او مرواريد آويخته بود، دليل كه علم قران آموزد و دانا شود.

 9. ابراهيم كرماني گويد: اگر مردي درخواب بيند زن او دو حلقه در گوش داشت يكي از زر و ديگري از سيم، دليل است زن را طلاق دهد و بيرون كند.

 10. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن گوشواره در خواب، چهاروجه است. اول: فزوني جمال. دوم: آموختن علم. سوم: جاه و بزرگي. چهارم: غم و اندوه.

 11. گوشواره نيز از زينت هاي خاص زنان است و داشتن آن در خواب براي مردان شايسته و خوب نيست. پس تعبيري که براي گوشواره نوشته مي شود خاص زنان است

 12. اگر زني در خواب بيند گوشواره اي دارد که به گوشش برازنده مي نمايد و خودش نيز از آن خوشش مي آيد خوب است چرا که خواب او مي گويد در خانواده و نزد شوهرش عزت و احترام خواهد يافت.

 13. اگر زني در خواب بيند که گوشواره لنگه به لنگه به گوشش آويخته مرتکب عمل خلافي مي شود که او را سرزنش و شماتت مي کنند.

 14. اگر مردي بيند که همسرش گوشواره لنگه به لنگه به گوش دارد از جانب زن خود نافرماني مي بيند و او را طلاق مي دهد.

 15. اگر مردي در خواب بيند گوشواره طلا براي همسر خويش خريده و به خانه آورده تا به او هديه کند از همان زن صاحب دختر مي شود.

 16. اگر در خواب بيند گوشواره گران بهائي براي همسرش خريده که طلا نيست اما گران بهاست صاحب پسر مي شود.

 17. زيرا گوشواره به اين ترتيب فرزند است که آويزه گوش والدين مي شود و طلائي آن دختر است.

 18. ديدن گوشواره در خواب ، نشانة آن است كه خبرهايي مطلوب در انتظار شماست و شغلي خوب بدست خواهيد آورد .

 19. ديدن گوشوارة شكسته در خواب ، نشانة بيان حرفهاي پوچ و بيهوده بر عليه شماست .

 20. من خواب دیدم که دوست پسرم یک جفت گوشواره بلند به من هدیه کرده
  ممنون میشم تعبیره خوابم رو برام بنویسید
  با تشکر

 21. من خواب دیدم که دوست پسرم یک جفت گوشواره بلند به من هدیه کرده
  ممنون میشم تعبیره خوابم رو برام بنویسید
  با تشکر

 22. از این خوابا نبین کدوم پسری میاد به دوست دخترش گوشواره بده آخه مگه خرههههههههههههه هههههه

 23. خواب ديدم دارم براي يك سفره نذري (سفره حضرت رقيه ) لباس مي پوشم. و يك جفت گوشواره كه نقره اي رنگ و تمام آيه هاي قران به طرز بسيار زيبايي روي آن حك شده بود داشتم (مثل آنرا در اين دنيا نديده ام) و اون گوشواره آويزهاي بسيار زيبايي داشت. من با آنكه چند نوع گوشواره گران قيمت طلا آنجا بود و مال خودم بود ،‌با اينحال اين نوع گوشواره ها را در عالم كه كه من و مادرم داشتيم را گوش كردم. خواهش مي كنم تعبير خوابم رو بگين. ممنونم.

 24. خواب ديديم دو عدد گوشواره طلا اما سياه رنگ داشتم و استفاده ميكردم اونو به دوستم امانت دادم اما يك لنگه اش را گم كرد لنگه طلا را پيدا نكردم اما يك لنگه شبيه را پيدا كردم اما بدلي بود

 25. کسی نیست خواب ماروتعبیرکنه؟؟؟ ؟؟؟

 26. سلام در خواب دیدم یکی از گوشهام گوشواره دارد و دیگری ندارد لطفا تعبیرش به من بگویید

 27. سلام در خواب دیدم یکی از گوشهام گوشواره دارد و دیگری ندارد البته من پسر هستم و گوش سمت راستم گوشواره داشت خودم هم نمی دانستم تا اینکه در خواب دوستانم به من گفتند چقدر قشنگه
  در ضمن گوش واره از طلا بود
  لطفا جوابش رو برام بفرستید

 28. من خواب دیدم 2جفت گوشواره گلا دارم یکی گم بود پیدا کردم انداختم گوشم.دستبند داتشتم مونده بودم دستم بندازم یانه.تعبیرشومیخوام بدونم لطفاتعبیرشو بگید

  • سلام خسته نباشين ،من خواب ديدم دو جفت گوشواره طلايي رنگ بزرگ با نگيناي زياد كه طلا نبود ولي طلائي رنگ بود به گوش كردم از دلمم نميومد درش بيارم ميشه لطفا تعبيرشو بگيد

 29. سلام من خواب دیدم من و برادرم یک جفت گوشواره طلا برای مادرم خریدیم و گوشواره های قدیمیش را در اوردیم .میشه تعبیرشو برام بگین مرسی

 30. من خواب دیدم یک جفت گوشواره طلا اما معلوم بود که قدیمی بود پیدا کردم

 31. سلام من خواب دیدم یک گوشم را سوراخ کردم واز ان گوشواره هایی که وقتی گوش رو با دستگاه سوراخ میکنندمیندازند به گوشم انداختم حلا با اینکه من مردهستم تعبیر خوابم چیه

 32. تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی روی هر دو گوش خودت گوشواره داری، تعبیرش این است که مردم باعث زینت و زیبایی تو می‌شوند.

 33. اگر ببینی روی هر دو گوش خودت گوشوارۀ مروارید داری، یـعـنـی علوم قرآنی کسب می‌کنی و دانا می‌شوی .

 34. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر مردی در خواب ببیند که زنش دو حلقه در گوش دارد که یکی از جنس طلا و دیگری از نقره می‌باشد، تعبیرش این است که زن را طلاق می‌دهد و بیرون می‌کند.

 35. امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای گوشواره عبارتند از: 1- افزایش جمال و زیبایی 2- آموختن علم و دانش 3- جاه و بزرگی 4- غم و اندوه (تعبیرهای مختلف).

 36. سلام ، من خواب مادر بزرگ مرحوممو دیدم …. در خواب مشغول چیدن میز آرایش براشون بودن ، بهم گفتن ۸ تا گوشواره برای من روی میزم بذار ، چون ۸ تا بچه دارم ! ایشون ۳ تا فرزند دارن ، دو تا دختر یک پسر ، و ۴ نوه ، اما تو خواب گفتن به نشونه ی ۸ تا بچه هام ۸ تا گوشواره روی میزم بذار تعبیرش چیه؟

 37. سلام من خواب دیدم برسر جوب آب نشستم داشتم شلوار مردانه میشستم ولی نمیدانستم مال کی هست لطفا راهنمای کنید

 38. من خواب دید یه لنگه از گوشوارم گم شده تعبیرش چی میشه؟

 39. خواب دیدم نیم ست که طلا نیست شخص مقابل برایم میخرد
  جواب را لطفا بدین

 40. من خواب دیدم یکی از گوشواره های دخترم که هفت ماهشه افتاده و به گوشش که نگاه کردم معلوم بود گوشواره به چیزی گیر کرده و بر اثر کشیده شدن از گوش در اومده بود و گوش دخترم هم زخم شده بود.کسی تعبیرش می داند..خیلی نگرانم

 41. ناشناس

  سلام من خواب دیدم دوجفت گوشواره قدیمی دارم لطفا براتعبیر کنید

 42. سلام من دیشب خواب دیدم با شوهرم دعوام شده بعد وسط دعوا یه جفت گوشواره طلا بهم داد منم هی ازش معذرت خواهی میکردم که چرا باهاش دعوا کردم .تعبیرش چی میشه ؟

 43. من دیشب خواب دیدم گوشواره هامو به فقیر دادم اون هم اونهارو به اشتباه باچیزهای بی ارزش عوض کرده بود چون نمی دونست که از طلا بود دنبالشون رفتم اما دیگه پیداشون نکردم

 44. درخواب ديدم دخترم يك جفت گوشواره فيروزه زيبا داشت ميخواستم تعبيرشو بدونم

 45. خواب ديدم دخترم يك جفت گوشواره فيروزه داره تعبيرش چيه؟

 46. ببخشید من خواب دیدم ک گوشواره هایی ک الان تو گوشمه تو دستم هستن… بعد من اومدم گوشامو دست زدم ک ببینم چرا از گوشم باز شدن دیدم گوشواره هام سر جاشه… ولی چطور گوشواره ها تو دستمه؟ یعنی هم تو دستم بودن هم تو گوشم… میشه بگید تعبیرش چیه

 47. سلام من خواب دیدم که گوشواره هایی که الان توگوشم هستن ،یه لنگشون هست ولنگ دیگش نصفش شکسته به گوشمه ونصفش گم شده ،تعبیرش چیه؟

 48. خواب دیدم مادرم سه جفت گوشواره ی طلا گوشم میندازه که خیلی ازش خوشم میاد ولباس سفید وروسری سفید هم به سردارم ممنون میشم تعبیرشو بهم بگید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.