خانه » تعبیر خواب » تعبیر خواب گوشواره
تاریخ انتشار : 14 اردیبهشت 1396 - 19:39

تعبیر خواب گوشواره

تعبیر خواب گوشواره | تعبیرخواب گوشواره | tabire khab

تعبیر خواب گوشواره,تعبیر خواب گوشواره هدیه گرفتن,تعبیر خواب گوشواره بدل,تعبیر خواب گوشواره شکسته,تعبیر خواب گوشواره خریدن,تعبیر خواب گوشواره نقره,تعبیر خواب گوشواره فیروزه,تعبیر خواب گوشواره مروارید,تعبیر خواب گوشواره برای مرد,تعبیر خواب گوشواره در گوش مرد,تعبیر خواب گوشواره هدیه گرفتن,تعبیر خواب گردنبند هدیه گرفتن,تعبیر خواب انگشتر هدیه گرفتن,تعبیر خواب گردنبند هدیه گرفتن,تعبیر خواب انگشتر هدیه گرفتن,تعبیر خواب گوشواره طلا هدیه گرفتن,تعبیر خواب گردنبند طلا هدیه گرفتن,تعبیر خواب انگشتر طلا هدیه گرفتن,تعبیر خواب انگشتر طلا هدیه گرفتن,تعبیر خواب گوشواره بدلی,تعبیر خواب گوشواره بدل,تعبیر خواب انگشتر بدل,تعبیر خواب گردنبند بدل,تعبیر خواب انگشتر بدلی,تعبیر خواب گردنبند بدلی,تعبیر خواب گردنبند بدل,تعبیر خواب انگشتر بدل,تعبیر خواب خرید انگشتر بدل,تعبیر خواب گوشواره شکسته شده,تعبیر خواب انگشتر شکسته,تعبیر خواب انگشتر شکسته,تعبیر خواب گردنبند شکسته,تعبیر خواب انگشتر شکسته طلا,تعبیر خواب گوشواره طلا شکسته,تعبیر خواب شکستن گوشواره طلا,تعبیر خواب انگشتر طلای شکسته,تعبیر خواب انگشتر فیروزه شکسته,تعبیر خواب خریدن گوشواره طلا,تعبیر خواب انگشتر خریدن,تعبیر خواب گردنبند خریدن,تعبیر خواب گوشواره خریدن,تعبیر خواب خریدن انگشتر طلا,تعبیر خواب خریدن گردنبند طلا,تعبیر خواب خریدن انگشتر نقره,تعبیر خواب خریدن انگشتر نگین دار,تعبیر خواب خریدن انگشتر عقیق,تعبیر خواب گوشواره نقره,تعبیر خواب گوشواره نقره ای,تعبیر خواب انگشتر نقره,تعبیر خواب گردنبند نقره,تعبیر خواب انگشتر نقره,تعبیر خواب انگشتر نقره با نگین عقیق,تعبیر خواب انگشتر نقره با نگین فیروزه,تعبیر خواب انگشتر نقره با نگین مشکی,تعبیر خواب انگشتر نقره ای,تعبیر خواب انگشتر فیروزه,تعبیر خواب گردنبند فیروزه,تعبیر خواب انگشتر فیروزه ای,تعبیر خواب گوشواره فیروزه,تعبیر خواب گردنبند فیروزه ای,تعبیر خواب انگشتر فیروزه,تعبیر خواب گردنبند فیروزه,تعبیر خواب انگشتر فیروزه ای,تعبیر خواب گوشواره مروارید سفید,تعبیر خواب گردنبند مروارید,تعبیر خواب گردنبند مروارید سفید,تعبیر خواب انگشتر مروارید,تعبیر خواب انگشتر مروارید سفید,تعبیر خواب گوشواره مروارید,تعبیر خواب انگشتر مروارید سیاه,تعبیر خواب گردنبند مروارید سبز,تعبیر خواب گردنبند مروارید,تعبیر خواب گوشواره برای مردان,تعبیر خواب انگشتر برای مرد,تعبیر خواب انگشتر برای مردان,تعبیر خواب گردنبند برای مرد,تعبیر خواب گوشواره طلا برای مرد,تعبیر خواب گوشواره مرد,تعبیر خواب انگشتر طلا برای مرد,تعبیر خواب گردنبند طلا برای مرد,تعبیر خواب گوشواره انداختن مرد

تعبیر خواب گوشواره , تعبیر خواب گوشواره هدیه گرفتن , تعبیر خواب گوشواره بدل , تعبیر خواب گوشواره شکسته , تعبیر خواب گوشواره خریدن

خواب گوشواره یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم گوشواره در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب گوشواره می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب گوشواره را مطالعه نمایید و متوجه شوید گوشواره چه تعبیری دارد

تعبیر خواب گوشواره از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب گوشواره چهار چیز است

افزایش جمال-آموختن علم-بزرگی – غم و اندوه

تعبیر خواب گوشواره از دید مولف

تعبیر خواب گوشواره داشتن هر دو گوش ، زینت و جمال است

تعبیر خواب اویخته شدن مروارید از هر دو گوش ، آموختن علم قران است

تعبیر خواب گوشواره از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب زنت دو حلقه در گوش داشته باشد یکی طلا و یکی نقره، طلاق دادن زن است

تعبیر خواب انگشتر از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب گوشواره برای زنان خوب است به خصوص اگر زیبا باشد

تعبیر خواب گوشواره لنگه به لنگه انداختن انجام عمل خلاف می شود

تعبیر خواب مردی که زنش گوشواره لنگه به لنگه بیندازد این است که زنش را طلاق می دهد

تعبیر خواب گوشواره طلا برای زن خریدن صاحب دختر شدن از آن زن است

تعبیر خواب خرید گوشواره گرانبهای غیر طلا برای زن صاحب پسر شدن است

تعبیر خواب گوشواره از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب گوشواره شنیدن خبرهای خوب است

تعبیر خواب گوشواره شکسته حرفهای پوج و بیهوده است

تعبیر خواب گوشواره | گوشواره در خواب دیدن | تعبیر خواب

تاکنون 40 نظر ثبت شده است.

 1. گوشواره نیز از زینت های خاص زنان است و داشتن آن در خواب برای مردان شایسته و خوب نیست.

 2. پس تعبیری که برای گوشواره نوشته می شود خاص زنان است

 3. پس تعبیری که برای گوشواره نوشته می شود خاص زنان است

 4. اگر زنی در خواب بیند گوشواره ای دارد که به گوشش برازنده می نماید و خودش نیز از آن خوشش می آید خوب است چرا که خواب او می گوید در خانواده و نزد شوهرش عزت و احترام خواهد یافت

 5. اگر زنی در خواب بیند که گوشواره لنگه به لنگه به گوشش آویخته مرتکب عمل خلافی می شود که او را سرزنش و شماتت می کنند. اگر مردی بیند که همسرش گوشواره لنگه به لنگه به گوش دارد از جانب زن خود نافرمانی می بیند و او را طلاق می دهد.

 6. اگر مردی در خواب بیند گوشواره طلا برای همسر خویش خریده و به خانه آورده تا به او هدیه کند از همان زن صاحب دختر می شود.

 7. اگر در خواب بیند گوشواره گران بهائی برای همسرش خریده که طلا نیست اما گران بهاست صاحب پسر می شود. زیرا گوشواره به این ترتیب فرزند است که آویزه گوش والدین می شود و طلائی آن دختر است.

 8. اگر بیند به هر دو گوش گوشواره داشت، دلیل است از مردم زینت و جمال یابد. اگر بیند از هر دو گوش او مروارید آویخته بود، دلیل که علم قران آموزد و دانا شود.

 9. ابراهیم کرمانی گوید: اگر مردی درخواب بیند زن او دو حلقه در گوش داشت یکی از زر و دیگری از سیم، دلیل است زن را طلاق دهد و بیرون کند.

 10. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن گوشواره در خواب، چهاروجه است. اول: فزونی جمال. دوم: آموختن علم. سوم: جاه و بزرگی. چهارم: غم و اندوه.

 11. گوشواره نیز از زینت های خاص زنان است و داشتن آن در خواب برای مردان شایسته و خوب نیست. پس تعبیری که برای گوشواره نوشته می شود خاص زنان است

 12. اگر زنی در خواب بیند گوشواره ای دارد که به گوشش برازنده می نماید و خودش نیز از آن خوشش می آید خوب است چرا که خواب او می گوید در خانواده و نزد شوهرش عزت و احترام خواهد یافت.

 13. اگر زنی در خواب بیند که گوشواره لنگه به لنگه به گوشش آویخته مرتکب عمل خلافی می شود که او را سرزنش و شماتت می کنند.

 14. اگر مردی بیند که همسرش گوشواره لنگه به لنگه به گوش دارد از جانب زن خود نافرمانی می بیند و او را طلاق می دهد.

 15. اگر مردی در خواب بیند گوشواره طلا برای همسر خویش خریده و به خانه آورده تا به او هدیه کند از همان زن صاحب دختر می شود.

 16. اگر در خواب بیند گوشواره گران بهائی برای همسرش خریده که طلا نیست اما گران بهاست صاحب پسر می شود.

 17. زیرا گوشواره به این ترتیب فرزند است که آویزه گوش والدین می شود و طلائی آن دختر است.

 18. دیدن گوشواره در خواب ، نشانه آن است که خبرهایی مطلوب در انتظار شماست و شغلی خوب بدست خواهید آورد .

 19. دیدن گوشواره شکسته در خواب ، نشانه بیان حرفهای پوچ و بیهوده بر علیه شماست .

 20. من خواب دیدم که دوست پسرم یک جفت گوشواره بلند به من هدیه کرده
  ممنون میشم تعبیره خوابم رو برام بنویسید
  با تشکر

 21. من خواب دیدم که دوست پسرم یک جفت گوشواره بلند به من هدیه کرده
  ممنون میشم تعبیره خوابم رو برام بنویسید
  با تشکر

 22. از این خوابا نبین کدوم پسری میاد به دوست دخترش گوشواره بده آخه مگه خرههههههههههههه هههههه

 23. خواب دیدم دارم برای یک سفره نذری (سفره حضرت رقیه ) لباس می پوشم. و یک جفت گوشواره که نقره ای رنگ و تمام آیه های قران به طرز بسیار زیبایی روی آن حک شده بود داشتم (مثل آنرا در این دنیا ندیده ام) و اون گوشواره آویزهای بسیار زیبایی داشت. من با آنکه چند نوع گوشواره گران قیمت طلا آنجا بود و مال خودم بود ،‌با اینحال این نوع گوشواره ها را در عالم که که من و مادرم داشتیم را گوش کردم. خواهش می کنم تعبیر خوابم رو بگین. ممنونم.

 24. خواب دیدیم دو عدد گوشواره طلا اما سیاه رنگ داشتم و استفاده میکردم اونو به دوستم امانت دادم اما یک لنگه اش را گم کرد لنگه طلا را پیدا نکردم اما یک لنگه شبیه را پیدا کردم اما بدلی بود

 25. کسی نیست خواب ماروتعبیرکنه؟؟؟ ؟؟؟

 26. سلام در خواب دیدم یکی از گوشهام گوشواره دارد و دیگری ندارد لطفا تعبیرش به من بگویید

 27. سلام در خواب دیدم یکی از گوشهام گوشواره دارد و دیگری ندارد البته من پسر هستم و گوش سمت راستم گوشواره داشت خودم هم نمی دانستم تا اینکه در خواب دوستانم به من گفتند چقدر قشنگه
  در ضمن گوش واره از طلا بود
  لطفا جوابش رو برام بفرستید

 28. من خواب دیدم 2جفت گوشواره گلا دارم یکی گم بود پیدا کردم انداختم گوشم.دستبند داتشتم مونده بودم دستم بندازم یانه.تعبیرشومیخوام بدونم لطفاتعبیرشو بگید

 29. سلام من خواب دیدم من و برادرم یک جفت گوشواره طلا برای مادرم خریدیم و گوشواره های قدیمیش را در اوردیم .میشه تعبیرشو برام بگین مرسی

 30. من خواب دیدم یک جفت گوشواره طلا اما معلوم بود که قدیمی بود پیدا کردم

 31. سلام من خواب دیدم یک گوشم را سوراخ کردم واز ان گوشواره هایی که وقتی گوش رو با دستگاه سوراخ میکنندمیندازند به گوشم انداختم حلا با اینکه من مردهستم تعبیر خوابم چیه

 32. تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی روی هر دو گوش خودت گوشواره داری، تعبیرش این است که مردم باعث زینت و زیبایی تو می‌شوند.

 33. اگر ببینی روی هر دو گوش خودت گوشوارۀ مروارید داری، یـعـنـی علوم قرآنی کسب می‌کنی و دانا می‌شوی .

 34. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر مردی در خواب ببیند که زنش دو حلقه در گوش دارد که یکی از جنس طلا و دیگری از نقره می‌باشد، تعبیرش این است که زن را طلاق می‌دهد و بیرون می‌کند.

 35. امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای گوشواره عبارتند از: 1- افزایش جمال و زیبایی 2- آموختن علم و دانش 3- جاه و بزرگی 4- غم و اندوه (تعبیرهای مختلف).

 36. سلام ، من خواب مادر بزرگ مرحوممو دیدم …. در خواب مشغول چیدن میز آرایش براشون بودن ، بهم گفتن ۸ تا گوشواره برای من روی میزم بذار ، چون ۸ تا بچه دارم ! ایشون ۳ تا فرزند دارن ، دو تا دختر یک پسر ، و ۴ نوه ، اما تو خواب گفتن به نشونه ی ۸ تا بچه هام ۸ تا گوشواره روی میزم بذار تعبیرش چیه؟

 37. سلام من خواب دیدم برسر جوب آب نشستم داشتم شلوار مردانه میشستم ولی نمیدانستم مال کی هست لطفا راهنمای کنید

 38. من خواب دید یه لنگه از گوشوارم گم شده تعبیرش چی میشه؟

 39. خواب دیدم نیم ست که طلا نیست شخص مقابل برایم میخرد
  جواب را لطفا بدین

بستن تبلیغ
بستن تبلیغ