تعبیر خواب عقاب | 51 تعبیر دیدن عقاب در خواب

تعبیر خواب عقاب

تعبیر خواب عقاب , تعبیر خواب عقاب سیاه و سفید , تعبیر خواب عقاب در خانه

خواب عقاب یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم عقاب در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب عقاب می گردید می توانید در این مطلب از سایت جسارت براحتی تعبیرخواب عقاب را مطالعه نمایید و متوجه شوید عقاب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب عقاب از دید حضرت امام جعفر صادق ع

معنی دیدن عقاب در خواب دو چیز است

پادشاه ظالم و ستمگر-عالم بدون دیانت

تعبیر خواب عقاب به طول عمر هم تعبیر شده است

https://img.bisms.ir//2016/07/fotoya.ir_11239

تعبیر خواب عقاب از دید حضرت دانیال ع

عقاب ، پادشاه قوی و ستمگر است که همه از او می ترسند

تعبیر خواب عقاب داشتن یا گرفتن ، عزیز شدن پیش پادشاه است

عقاب تو را بگیرد و به آسمان برد ، رفتن به سفر به دستور پادشاه است

محمد بن سیرین

عقاب در جایی فرود آمدن ، آمدن بزرگی یا پادشاهی به آنجاست

مردم جایی عقاب را بکشند این است که در آنجا بزرگی را بکشند یا پادشاهی معزول شود.

عقاب شما را بگیرد این است که پادشاه هوای شما را می گیرد

عقاب از دهانش چیزی در آورد و به شما دهد ، هدیه ای از پادشاه به شما می رسد.

عقاب از دست شما بپرد ، خشم پادشاه بر شماست.

ابراهیم کرمانی

گرفتن شکار عقاب ، به دست آوردن مال و خزانه پادشاه است.

عقاب تو را به منقار یا چنگال بگیرد ، دشمنی با پادشاه است

خوردن عقاب یا کندن پر عقاب ، مال و نعمت از پادشاه گرفتن است

عقاب بر سر و روی شما نشستن ، پسر دار شدن و پادشاه شدن اوست.

لوک اویتنهاو

عقاب در حال پرواز ، آرزوهای شما بر آورده خواهند شد

شلیک کردن به عقاب ، از دست دادن چیزی است

عقاب در قفس ، مشکلات خانوادگی است

آنلی بیتون

عقاب بالای سر شما پرواز کند رسیدن به آرزوهای بزرگ است

نشستن عقاب روی قله کوه ، رسیدن به مقامات بالا است

جوجه های عقاب در آشیانه ، معاشرت با آدم های بزرگ است

شکار کردن عقاب ، رسیدن به آرزوهای بزرگ است

خوردن گوشت عقاب ، داشتن اراده قوی است

عقاب مرده ، از دست دادن مقام و ثروت است

سوار شدن بر پشت عقاب ، رسیدن به مقامات مالی و علمی است.

https://img.bisms.ir//2016/09/Owl-sleep

خواب های معمول به هماره تعابیر ما

سلام خواب دیدم عقاب سیاه و خیلی بزرگی به خونه ما که صحراست حمله کرد منو دنبال کرد.من تونستم منقارشو که نازک و ضعیف بود بشکنم و بعد نتونست دیگه حمله کنه.لطفا تعبیرشو بهم بگید.

با سلام دوست عزیز ، عقاب در خواب انسانی قدرتمندی است که می خواسته به شما ستم کند ولی در مقابل شما شکست می خورد

سلام خواب دیدم یه عقاب سیاه مرده و زیر آسفالته وقتی داشتم درمیاوردم چند عدد جوجه عقاب زیرش بودند وقتی من آسفالتو کنار زدم جوجه ها یه دفعه زنده شدن تعبیرش چیست ممنون میشم

عقاب مرده از دست دادن مال و ثروت است ، معنی این خواب این است که شما کاری می کنید که مال و ثروت زیادی را از دست می دهید ولی دیدن بچه های عقاب نشان از این دارد که در این کار تجربه ای حاصل می کنید که در نهایت چندین برابر مال از دست رفته را کسب می کنید.

112 comments

 1. سلام و خسته نباشید. خواب دیدم دوتا عقاب بزرگ اومدن خونمون. انگار نر وماده بودن. توخواب حس میکردم گرسنه ان. رفتن بالای سر دختر دوساله ام که خواب بود. نیت داشتن بخورنش اما من داد زدم و کنارشون زدم. کلا تو خواب احساس دلشوره و کمی ترس داشتم و چشم ازشون برنمیداشتم. جوابشو تو متن تعبیر ندیدم. ممنون میشم اگه میدونین بهم بگین.

  • عقاب بعد قدرتمند و تیز بین وجود شماست. بعدی که اگر تقویت بشه میتونه نقش حمایت گری رو بازی کنه . خواب ازتون میخواد که به عنوان یه مادر مقتدرانه عمل کنین. در مقابل مسائل زندگی زود خودتونو گم نکنین تا بتونین از بچه هاتون مراقبت کنین . گرسنگیه عقاب ها به خاطر ضعیف بودن این بعده که میتونه به شما و اطرافیانتون ضربه بزنه . موقع برخورد با مسائل استرس زا زود تصمیم نگیرید . از مسئله فاصله بگیرید و به اضطرابتون غلبه کنید و منطقی و مقتدر تصمیم بگیرید.

  • من عقاب گرفتم بعد بالها وپاهایش را قطع کردم
   تعبیرش چیه

  • سلام. من خواب دیدم یک عقاب اومد پیشم سپس بلند شد و رفت پیش دوتا کلاغ سفیدا که روی سیم برق بودند بعد طعمه اونا که یک کبوتر سفید و بی سر بود را گرفت و اومد بخوره دید همش پرو بال و گوشتی نداره. من به عقاب تکه گوشتی قرمز دادم و اون باهام اونس گرفت. لطفا تعبیر کنید.

 2. اگر کسی در خواب عقابی دید که در محل زندگی او فرود آمد و خطری ایجاد نکرد، بزرگی به آنجا می آید که سودی برای اهالی آن محل دارد

 3. ولی اگر مردم محل از عقاب لطمه ای دیدند، تعبیر آن است که فروانروای آنجا خوب نیست و مردم با او دشمنی دارند.

 4. اگر دید که مردم عقاب را گرفتند و او را به طنابی بستند، دلیل بر آن است که ظالمی را در محل، دستگیر و زندانی می کنند

 5. اگر عقابی را دید که شکاری به چنگال دارد، و او آن شکار را از عقاب گرفت، از بزرگی نیرومند، هدیه گرانبهایی دریافت می کند و یا به شغل و مقام بزرگی می رسد.

 6. بعضی معبران گفته اند: اگر کسی ببیند عقاب داشت، دلیل که عمر او دراز خواهد بود.

 7. حضرت دانیال می گوید: عقاب درخواب، پادشاه قوی و با هیبت و ستمگر است، چنانکه همه کس از او بترسد.

 8. اگر ببیند عقاب را فرا گرفت یا شخصی به او داد و آن فرمانبر و مطیع او بود،دلیل که در نزد پادشاه یا حاکم،خاص و مقرب شود.

 9. اگر دید عقاب او را برگرفت و بر هوا برد، دلیل که به فرمان پادشاه سفری نماید و در آن بزرگی و ناموری یابد.

 10. اگر دید عقاب به کوچه فرود آمد، دلیل که پادشاه در آن کوچه فرود آید

 11. اگر ببیند که مردم آن کوچه عقاب بکشتند، دلیل که پادشاه یا حاکم مملکت معزول یا هلاک شود.

 12. اگر ببیند عقاب وی را بگرفت، دلیل که در پناه پادشاه شود.

 13. اگر ببیند عقاب از دهان چیزی درآورد و به او داد، دلیل که بقدر آن چیز، از پادشاه عطا یابد

 14. اگر ببیند عقاب از دست او بپرید و رشته یا چیزی دیگر در دست او بماند، دلیل که پادشاه بر وی خشم گیرد و او را از خود دور گرداند و چیزی از مال او بستاند.

 15. اگر ببیند که از عقاب شکار می گرفت، دلیل که مال و خزانه پادشاه در تصرف او درآید.

 16. اگر ببیند عقاب وی را به منقار یا به چنگال بِزَد، دلیل که او را از جانب پادشاه جنگ و خصومت خواهد بود.

 17. اگر ببیند عقاب بخورد یا پر او را بکند، دلیل که به قدر آن از پادشاه مال و نعمت یابد.

 18. اگر ببیند که عقاب بر سر و روی وی نشسته بود، دلیل که وی را پسری آید و پادشاه شود.

 19. امام صادق (ع) می فرماید: عقاب در خواب دو وجه است:
  پادشاه ظالم و ستمگر و خونخوار،
  عالم بی دیانت.

 20. ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببیند که از عقاب شکار می گرفت، دلیل که مال و خزانه پادشاه در تصرف او درآید. اگر ببیند عقاب وی را به منقار یا به چنگال بِزَد، دلیل که او را از جانب پادشاه جنگ و خصومت خواهد بود. اگر ببیند عقاب بخورد یا پر او را بکند، دلیل که به قدر آن از پادشاه مال و نعمت یابد. اگر ببیند که عقاب بر سر و روی وی نشسته بود، دلیل که وی را پسری آید و پادشاه شود.

 21. عقاب درخواب، پادشاه قوي و با هيبت و ستمگر بود، چنانكه همه كس از او بترسد. اگر بيند عقاب را فراگرفت يا شخصي بدو داد و آن فرمانبر و مطيع او بود، دليل كه در نزد پادشاه خاص و مقرب شود

 22. محمدبن سيرين گويد: اگر ديد عقاب به كوچه فرود آمد، دليل كه پادشاه در آن كوچه فرود آيد. اگر بيند كه مردم آن كوچه عقاب بكشتند، دليل كه پادشاه مملكت معزول شود يا هلاك شود. اگر بيند عقاب وي را بگرفت، دليل كه در پناه پادشاه شود. اگر بيند عقاب از دهان چيزي درآورد و بدو داد، دليل كه بقدر آن چيز از پادشاه عطا يابد. اگر بيند عقاب از دست او بپريد و رشته يا چيزي ديگر در دست او بماند، دليل كه پادشاه بر وي خشم گيرد و او را از خود دور گرداند و چيزي از مال بستاند.

 23. لوک اويتنهاو مي گويد :
  عقاب
  درحال پرواز : آرزوهاي شما بر آورده خواهند شد
  شليک کردن به آن : از دست دادن چيزي
  در يک قفس مشکلات خانوادگي

 24. اگر خواب ببينيد عقابي بالاي سر شما پرواز مي كند ، نشانة آن است كه براي رسيدن به آرزوهاي بزرگ خود به سختي مي كوشيد و عاقبت به آرزوهاي خود دست مي يابيد .

 25. اگر خواب ببينيد عقابي بر قلة كوهي دوردست فرود مي آيد ، علامت آن است كه به بالاترين مقام ممكن در كشور دست خواهيد يافت .

 26. ديدن جوجه هاي عقاب در آشيانه ، علامت معاشرت با مردمي والامقام و همچنين كسب ثروت و استفاده از سخنهاي عاقلانة دوستان خود است .

 27. اگر خواب ببينيد عقابي شكار كرده ايد ، دلالت بر آن دارد كه به بزرگترين آرزوهاي خود خواهيد رسيد و بر دشمنان خود فاتح خواهيد شد و ثروت بي كراني بدست مي آوريد .

 28. اگر خواب ببينيد گوشت عقاب مي خوريد ، نشانة داشتن اراده اي قوي است كه تا دم مرگ هم وجود شما را ترك نمي كند . شما به زودي صاحب ثروتي كلان خواهيد شد .

 29. ديدن عقاب مرده در خواب ، نشانة آن است كه به زودي مقام وثروتي كه داريد از چنگتان در مي آورند .

 30. اگر خواب ببينيد به پشت عقابي سوار شده ايد ، نشانة آن است كه براي كسب دانش و ثروت طي مسافرتي طولاني به سرزميني ناشناخته مي رويد و به هدف خود دست مي يابيد

 31. حضرت دانیال گوید: عقاب درخواب ، پادشاه قوی و با هیبت و ستمگر بود، چنانکه همه کس از او بترسد. اگر بیند عقاب را فراگرفت یا شخصی بدو داد و آن فرمانبر و مطیع او بود، دلیل که در نزد پادشاه خاص و مقرب شود. اگر دید عقاب او را برگرفت و بر هوا برد، دلیل که به فرمان پادشاه سفری نماید و در آن بزرگی و ناموری یابد. محمدبن سیرین گوید: اگر دید عقاب به کوچه فرود آمد، دلیل که پادشاه در آن کوچه فرود آید. اگر بیند که مردم آن کوچه عقاب بکشتند، دلیل که پادشاه مملکت معزول شود یا هلاک شود. اگر بیند عقاب وی را بگرفت، دلیل که در پناه پادشاه شود. اگر بیند عقاب از دهان چیزی درآورد و بدو داد، دلیل که بقدر آن چیز از پادشاه عطا یابد. اگر بیند عقاب از دست او بپرید و رشته یا چیزی دیگر در دست او بماند، دلیل که پادشاه بر وی خشم گیرد و او را از خود دور گرداند و چیزی از مال بستاند. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که از عقاب شکار همی گرفت، دلیل که مال و خزانه پادشاه در تصرف او درآید. اگر بیند عقاب وی را به منقار یا به چنگال بِزَد، دلیل که او را از پادشاه جنگ و خصومت بود. اگر بیند عقاب بخورد یا پر او را بکند، دلیل که به قدر آن از پادشاه مال و نعمت یابد. اگر بیند که عقاب بر سر و روی وی نشسته بود، دلیل که وی را پسری آید و پادشاه شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: عقاب در خواب دو وجه است. اول: پادشاه ظالم و ستمگر و خونخوار. دوم: عالم بی دیانت و حیلتی بود. و بعضی گفته اند: اگر کسی بیند عقاب داشت، دلیل که عمر او دراز بود.

 32. آنلی بیتون میگوید :

  ۱ـ اگر خواب ببینید عقابی بالای سر شما پرواز می كند ، نشانة آن است كه برای رسیدن به آرزوهای بزرگ خود به سختی می كوشید و عاقبت به آرزوهای خود دست می یابید .

  ۲ـ اگر خواب ببینید عقابی بر قلة كوهی دوردست فرود می آید ، علامت آن است كه به بالاترین مقام ممكن در كشور دست خواهید یافت .

  ۳ـ دیدن جوجه های عقاب در آشیانه ، علامت معاشرت با مردمی والامقام و همچنین كسب ثروت و استفاده از سخنهای عاقلانة دوستان خود است .

  ۴ـ اگر خواب ببینید عقابی شكار كرده اید ، دلالت بر آن دارد كه به بزرگترین آرزوهای خود خواهید رسید و بر دشمنان خود فاتح خواهید شد و ثروت بی كرانی بدست می آورید .

  ۵ـ اگر خواب ببینید گوشت عقاب می خورید ، نشانة داشتن اراده ای قوی است كه تا دم مرگ هم وجود شما را ترك نمی كند . شما به زودی صاحب ثروتی كلان خواهید شد .

  ۶ـ دیدن عقاب مرده در خواب ، نشانة آن است كه به زودی مقام وثروتی كه دارید از چنگتان در می آورند .

  ۷ـ اگر خواب ببینید به پشت عقابی سوار شده اید ، نشانة آن است كه برای كسب دانش و ثروت طی مسافرتی طولانی به سرزمینی ناشناخته می روید و به هدف خود دست می یابید .

 33. درحال پرواز : آرزوهای شما بر آورده خواهند شد

  شلیک کردن به آن : از دست دادن چیزی

  در یک قفس مشکلات خانوادگی

 34. اگر كسی بیند عقاب داشت، دلیل كه عمر او دراز بود.

 35. من در خواب ديدم كه عقاب هاي سفيد در حال پرواز بودند و ناگهان پرونده هايي غول پيكر كه آنها هم سفيد بودند شروع به شكار عقاب ها كردند در اين بين عقابي به سمت من آمد و با منقارش دست مرا گرفت ولي بعد از زماني كوتاه أو را نيز شكار كردند و بردند
  ميشه خواهش كنم تعبيرش رو بفرماييد

  • پرونده ها مسائلی هستن که توی روزمره باهاشون برخورد میکنیم ، میتونه مسائل کاری ، حساب و کتاب یا حساب رسی های دیگه باشه . عقاب هم بعد قدرتمند و اقتدار شماست. عقاب موجودی تیز بینه و این خواب ازتون میخواد که تیز بینانه تر با مسائلی که مربوط به شماست برخورد کنین . در غیر این صورت اقتدارتون رو از دست میدین . توی خواب پرونده های سفید(یعنی مسائلی که برای شما روشن هستن، وظایفی که میدونین به عهده ی شما هستن) عقاب ها رو شکار میکنن. آخرین عقاب سعی داره هنوز از شما کمک بگیره و این بی توجهیه طولانی مدت ، این عقاب رو هم از شما میگیره. به مسائل و وظایفتون با احساس مسئولیت رسیدگی کنین و از بعد قدرتمند وجودتون نگه داری کنین.

 36. من در خواب ديدم كه عقاب هاي سفيد در حال پرواز بودند و نااگهان پرونده هايي غول پيكر كه آنها هم سفيد بودند شروع به شكار عقاب ها كردند در اين بين عقابي به سمت من آمد و با منقارش دست مرا گرفت ولي بعد از زماني كوتاه أو را نيز شكار كردند و بردند

 37. باسلام خواب دیدم عقابی درحال پرواز بود من و دوستانم پنهان شدیم پشت یک درخت عقاب به طرف ما اومد دوستانم فرار کردن ولی من ایستادم عقاب روی شاخه نشست پرهای آن قرمز به رنگ خون بود نگاهی به من کرد و به دنبال دوستانم رفت منم آرام از محل دور شدم

  • شما و دوستانتون نماد بعد اجتماعیه شماست. و عقاب بعد مقتدر و تیز بین وجودتون . عقاب باعث وحشت شما میشه و به رنگ قرمزه . قرمز هیجان نمایی و برخورد هیجانی با مسائله . درخت نماد رشده و مجموع خواب داره درباره ی روابط اجتماعی که باعث رشد شخصیت شما میشه صحبت میکنه. اگر موقع برخورد با مسائل استرس زا اقتدار خودتون رو از دست بدین ، به روابط خودتون ضربه وارد میکنین و در نهایت همه پراکنده میشن .

 38. معصومه برقانی

  خواب دیدم عقابی در منزل ما است؛انگار مال شوهرم بود من میترسیدم اما با کسی کاری نداشت روی تخت پسرم میخوابید ومن دلم میخوست از آنجا برود؛وقتی درون اتاق نشیمن میآمد من وحشت میکردم و پشت در خروجی پنهان میشدم و وقتی داخل اتاق پسرم میرفت من داخل خانه میآمدم

  • شهرام ١٣٩٥/١١/٢٥بهمن

   سلام من خواب ديدم دوتا عقاب سياه و يك عقاب سفيد به طرف من حمله ميكردن ولى عقاب سفيد مانع حمله دو عقاب سياه ميشود بالاى يك ارتفاع بود ولى نميدونم قله كوه بود فقط ميدونم بالاى ارتفاع بودم كه پهن بود.

 39. سلام من خواب ديدم كه دوتا عقاب سياه و يك عقاب سفيد بالاى سر من ميچرخند و دو عقاب سياه به طرف من حمله ميكردن ولى عقاب سفيد مانع ميشد و من هم از ترس دراز كشيد بودم بالاى يك بلندى كه شبيه پشت بام خونه ميداد ديگه نميدون قله كوه بود يا پشت بام خانه و در اين لحظه يك خانوم و يك بچه كه نمى شناختمشون كنارم بودن كه يهوى بچه از ارتفاع افتاد ولى طورى نشد فكر كنم بينى بچه شكست ديگه از خواب پريدم. خاهش ميكنم جواب اين خواب من رو بده از تون خيلى سپاس گذارم

 40. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب عقاب «پادشاهی» قوی و با هیبت و ستمگر است که همه از او می‌ترسند.

 41. اگر در خواب ببینی عقابی به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است و آن عقاب رام و فرمانبردار تو می‌باشد، تعبیرش این است که از نزدیکان و مقربان پادشاه می‌شوی، بعضی از تعبیرگران نیز می‌گویند: اگر ببینی عقاب داری، یـعـنـی عمر تو طولانی می‌شود.

 42. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی عقاب تو را گرفته و به هوا برده است، یـعـنـی به دستور پادشاه به مسافرتی می‌روی، طوریکه در اثر آن بزرگی و شهرت بدست می‌آوری. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی عقاب تو را گرفته است، یـعـنـی در پناه پادشاه خواهی شد

 43. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی عقاب تو را با منقار یا چنگالش زده است، یـعـنـی پادشاه تو را دچار بلا و گرفتاری کرده و باعث رنج و زحمت تو می‌شود و مال و اموالت را تصاحب خواهد کرد، تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی عقاب با منقارش تو را زده و جای آن درد گرفته است، تعبیرش کاهش و ضرر و زیان در مال و اموال می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).

 44. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی با عقاب جنگ می‌کنی و درگیر هستی، یـعـنـی با پادشاه جنگ و درگیری پیدا می‌کنی.

 45. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی عقاب در کوچه نشسته است (فرود آمد)، یـعـنـی پادشاه در آن کوچه خواهد آمد، و اگر مردم آن کوچه عقاب را کشتند، یـعـنـی پادشاه از سلطنت بر کنار شده یا به هلاکت می‌رسد.

 46. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی عقاب در کوچه نشسته است (فرود آمد)، یـعـنـی پادشاه در آن کوچه خواهد آمد، و اگر مردم آن کوچه عقاب را کشتند، یـعـنـی پادشاه از سلطنت بر کنار شده یا به هلاکت می‌رسد.

 47. اگر ببینی عقاب از دهانش چیزی بیرون آورده و به تو داده است، یـعـنـی به اندازه آن، پادشاه به تو چیزی می‌بخشد.

 48. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از عقاب شکارش را گرفته‌ای، یـعـنـی مال و خزانه پادشاه را تصرف می‌کنی.
  اگر ببینی عقاب را خورده‌ای یا پر او را کنده‌ای، یـعـنـی به اندازه آن از طرف پادشاه به تو مال و نعمت می‌رسد.
  اگر ببینی عقاب روی سر و صورت تو نشسته است، یـعـنـی صاحب پسری می‌شوی که پادشاه خواهد شد.

 49. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی عقاب از دست تو پرید و فقط طناب یا چیز دیگری از آن در دست تو باقی مانده است، یـعـنـی پادشاه بر تو خشم و غضب می‌کند و بخشی از اموال تو را می‌گیرد.

 50. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی عقاب بانگ و فریاد می‌کند، یـعـنـی خبری از پادشاه به گوش تو می‌رسد.
  امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای عقاب عبارتند از: 1- پادشاه ظالم و ستمگر و خونخوار 2- عالم بی‌دین و ایمان و حیله‌گر (تعبیرهای مختلف).

 51. سلام / خواب دیدم ورودی یک مکان دوتا عقاب مشکی قرمز مثل هم دوطرف ایستادن و خیلی بزرگ بودن / محافظت میکردن و زمانی که خواستم وارد بشم حمله کردن و با نوک میزدن اما صدمه ای نزدن / تعبیرش چی میشه؟!

 52. سلام توخواب دیدم با پسر داییم تو یه یه کوچه خیلی بزرگ میرفتیم باموتور موتور به سمت ما امد اون کنار کشید(پسرداییم) ولی من به سرعت زیاد به سمتش رفتم (عقاب) اما بعد حادثه ای پیش امد و نفهمیدم عقاب چه شد تعبیرش چیه؟؟? در جواب اسمم ذکر بشه ممنون

 53. توی خواب دیدم که یه عقاب سفید بزرگ تو اسمون داره پرواز میکنه و نزدیک خونه ماست. من از ایوان نگاه کردم دیدم خواهر بزرگم توی حیاط نشسته داره سبزی پاک میکنه . کلی دادو بیداد کذدم ک بیاد بالا ولی متوجه نمبشد. رفتارش مثل بچه ها بود تا وسط حیاط میومد و حواسش پرت میشد و همونجا وای میساد. افراد خانواده هم همه سرشون توی گوشیشون بود صدامو میشنیدن ولی متوجه نمیشدن. اخر هم خواهرم از تو حیاط نیومد بالا. ولی عقاب سفید از توی حیاط خونه همسایمون یه پیرزنو بلند کرد و برد. توی خواب خیلی ترسیده بودم گلی اعضای خانواده اصلا حواسشون نبود. اگه تعبیرش رو بهم بگید ممنون مبشم

 54. سلام خواب دیدم بالای یه کوه بلند لانه یک عقاب هستم .یک عقاب زخمی در حال مرگ افتاده تو لونه که من از اون می‌ترسیدم.ولی بعد یک عقاب زنده آمد تولانه عقاب یه در بود من در وبستم و فشار دادم اون عقاب زنده هم فشار میداد با پاهاشو روی شیشه در .صدای ی اون من و تو ترس انداخته بود که نکنه بیاد تو و منو بکشه.راه فرار هم نبود چون بالای کوه بزرگ بود خونه عقاب

 55. خواب دیدم دو تا عقاب سیاه نرو ماده زبر یه پل پناه گرفته بودن، من میخاستم بگیرمشون ولی بعد تصمیمم عوض شد و قصد کردم عکس ازشون بندازم

 56. باسلام درخواب عقابه سیاهی دیدم که بال چپش زخمی بود سه کبوتر از باله زخمیش آویزان بودن وقصد اذیتش را داشتند من رفتم جلو که پرنده ها بترسنند و بروند که ماری مشکی و بزرگ از کناری آمد و بازو راستمو نیش زد
  لطف میکنید تعبیرش و بگید

  • مهرزاد

   باسلام من درخواب دیدم چندجوجه عقاب سیاه پیداکردم ک مادرشان مرده بود درضمن جوجه عقابها گرسنه بودن لطف میکنیداگه جواب تعبیرخواب منوبگین لطفا

 57. محمد حسین

  سلام
  خواب دیدم که سه پرنده یکجا هستند وقتی نزدیک شدم که بگیرمشون که دو تاشون پرواز کردن که یکی شون عقاب بود ولی اون کامل به ذهن ندارم چه پرنده ای بود تقریبا شبیه کلاغ بود ولی پرنده سوم را که گرفتم یک عقاب بسیار زیبا و بزرگ بود و بهش دانه دادم و نسبت به من هم بسیار اظهار وابستگی میکرد
  ممنون میشم پاسخ دهید

 58. سلام من خواب دیدم چندتابچه عقاب سیاه پیدا کردم ک مادرشون هم مرده بودن لطفا تعبیرخواب منو بگین

  سلام من توخواب دیدم چندتابچه عقاب سیاه روپیدا کردم ک مادرشون مرده بود در ضمن جوجه عقابها خیلی گشنه هم بودن لطفا تعبیر خواب منو بگین

 59. مهرزاد

  سلام من توخواب دیدم چندتابچه عقاب سیاه روپیدا کردم ک مادرشون مرده بود در ضمن جوجه عقابها خیلی گشنه هم بودن لطفا تعبیر خواب منو بگین

 60. مهرزاد

  باسلام من درخواب دیدم چندجوجه عقاب سیاه پیداکردم ک مادرشان مرده بود درضمن جوجه عقابها گرسنه بودن لطف میکنیداگه جواب تعبیرخواب منوبگین

 61. ناشناس

  سلام
  خواب دیدم عقابی در خانه است برای اینکه بیماری واگیر نداسته باشد خواستیم ازخانه بیرونش بکنیم اما عقاب مقاومت کرد و بینیش کنده شد و بعد شکل پسرم را دیدم که به جای عقاب است وو بینیش کنده شده و بعد سر جایش کذاشته
  لطفا تعبیرش را بگید

 62. پروانه

 63. سلام خسته نباشید
  ببخشید من خواب دیدم یک عقاب خیلیی بزرگ روی شونم نشسته و باهام دوسته خیلییییی دوسم داره منم خیلی دوسش دارم بهم تو زمان کم وابسته سدیم

 64. سلام خسته نباشید ببخشید من خواب دیدم یک عقاب خیلییی بزرگ روی شونه ی چپ ام نشسته اولش همینجوری روی شونم نشسته بود ولی بعدش ازم خوشش میاد و بهم وابسته میشیم مثل دوتا دوست میشیم
  اون منو خیلی دوست داره منم اونو خیلی دوست دارم
  میشه بگین تعبیرش چیه

 65. سلام من خواب دیدم دوتا عقاب بالای سرم بودم خیلی بال های بزرگی داشت و فاصله زیادی هم با من نداشت
  یک نفر هم پیشم بود فکر کنم همسن بودیم

 66. من خواب دیدم دوتا عقاب بالای سرم بودم خیلی بال های بزرگی داشت و فاصله زیادی هم با من نداشت
  یک نفر هم پیشم بود فکر کنم همسن بودیم

 67. سلام من خواب ديدم يك عقاب خيلي بزرگ روي پشت بام خونمون بود و چون من اتيش درست كردم قصد حمله وكشتن من رو داشت من هم تا متوجه شدم كه ميخواست بهم حمله كنه دويدم كه برم از در خونه پشتي همسايمون برم يادم اومد كه روسري نپوشيدم وچون وقت صحر بود همه خواب بودن برگشتم

 68. خواب دیدم به جوجه عقابی غذامیدهم وآن جوجه عقاب با من دوست بود زود بزرگ شدوبا چنگالهایش آدمهای ستمگر راکشت

 69. باسلام.خواب دیدم که یک خواب و سه چوجه اش در قفس بودند من آنها رها کردم .بعد از مدتی عقاب بزرگ دوباره به قفس برگشت در حالی که درب قفس باز بود.تعبیرش چئست.

 70. خواب دیدم چند نفر بودیم که داشتن به ما پرواز یاد میدادن که کبوتر شیم وقتی اولین پرواز رسیدیم ناگهان تبدیل به عقاب شدم و در اسمان ها هر جا که دلم بخواد پرواز کنم ناگهام دیدم چند موجود عقاب شکل به کبوتر ها حمله کردن و من رفتم جلوشون رو گرفتم و یکیشون رو کشتم.تعبیر داره یا خواب درهمیه؟؟؟

 71. سلام من خواب دیدم عقاب های بسیاری توی آسمان درحال پرواز بودن ومن به یکی از آنهاشلیک کردم وزخمی شد و باخشم به سمتم حمله ور شد وشوهرم را درچنگال خود گرفت وکلا اورا زیر بالهایش پنهان کرد نمیدانم به سر شوهرم چه آمد ولی آن عقاب مرد تعبیرش چه میشود

 72. سلام من همیشه خواب پرواز را میبینم اما اینبار خیلی متفاوت تر بود ، خواب دیدم خودم تبدیل به عقابی بزرگ و عظیم الجسه شدم و چیزی را که شبی کاغذی مهم بود رااز روی زمین بلند کردم و پرواز کردم آنجنان بالا رفتم که از پروازم لذت میبردم ابرها و کوه ها را در نوردیدم و بالاخره فرود آمدم در خانه ای که ظاهرا خانه خودم نشستم و با رویی خوشحال و خندان در آن خانه اسیر شدم و ظاهرا راهی برای فرارم نبود اما نگران نبودم چون از بیرون نوری به داخل می تابید که نشانگر راه خروجم بود . آیا کسی میتواند این خواب را تعبیر کند ؟

 73. شکوفه بانو

  سلام خواب دیدم یک عقاب سفید خیلی بزرگ تزی دره افتاده و پشت بین دو بالش زغال روشن هست و داره میسوزه دلم براش میسوزه میرم کمکش که عقاب میره لای بوته ها بعد به جای عقاب یک اسب سفید خیلی بزرگ میاد بیرون و جای زخم همون عقاب رو پشتشه بعد منو کمک میکنه از دره بیام بالا لطفا خوابم رو برام تعبیر کنید دوستان ممنونم

 74. با سلام من خواب دیدم در لانه پرنده ای که احتمالا عقاب بود و از تخم هایش مار بیرون می آمد وجوجه هارا میخورد و بعد عقابی مار را گشت

 75. سلام خواب دیدم یک عقاب خیلی زیبا با پرهای سفیدو طوسی و یک دونه مثل پر طاوس وسط پشتش بود منو و دوستم باهم میخواستیم بریم جایی این عقابه بالا سر ما هی پرواز میکرد ماقایم میشدیم اونم دورتر میشست تا ما بلند میشدیم فرار کنیم اونم بالا سر ما پرواز میکرد تا اخر ما از دستش فرار کردیم

 76. سلام خواب دیدم عقاب در کنار من نشسته و من اونو نوازش میکنم و ازم دست بردار نیست

 77. سلام خسته نباشید من و دوستم داشتیم میرفتیم جایی عقابی خیلی زیبا با پرهای طوسی و سفید که یک پر طاوس هم پشتش بود بالاسر ما نزدیک به ما پرواز میکرد هی ما قایم میشدیم عقاب هم دورتر از مامینشست ما که دوباره بلند میشدیم که فرار کنیم عقاب هم بالا سر ما پرواز میکرد تا اینکه ما بالاخره فرار کردیم
  خواهش میکنم تعبیر خواب منو بفرمایید

 78. سبپلام من خواب دیدم دو تا عقاب سفید تو حیاط مادرشوهرم لونه دارن بعد یکی از عقابا مقابل من ایستاده بود و بال میزد تو هوا و دندون سفید داشت انگار دندون قروچه میکرد.بعد اومد پشتم نشست طوری ک من نمیدیدمش فقط اذیت بودم هر چی تکون میخوردم ک بیفته نمیفتاد بالاهای بسیار بزرگی داشت.بعدی رف روی دیوار نشست با بال های باز
  تعبیرشو میگین لدفن؟؟؟

 79. سهیل جمشیدی

  خواب دیدم یک عقاب بالاسرم چرخید و بعد دستم را بلند کردم روی دستم نشست و شروع ب خوردن گوشت دستم کرد… سراسیمه و پریشان از خواب پریدم… لطفا تعبیر کنید..ممنون

 80. سلام خواب دیدم عقابی در آسمان 2تا از کبوترامو شکار کرد و رفت….لطفاً تعبیر کنید..با تشکر از شما

 81. سلام خواب دیدم عقابی تو آسمان به کبوترام حمله کرد و دوتا از کبوترامو شکار کردو برو….تعبیر کنید…با تشکر..

 82. با سلام.من خواب دو انسان با سر عقاب دیدم که به ارامی دنبال 3 دختر بچه که در حال فرار بودند می کردند و من فقط نظاره گر بودم.تعبیری متناسب با خوابم پیدا نکردم.ممنون میشم تعبیرشو پیدا کنید.
  با تشکر

 83. باسلا م وعرض ادب من یک عقاب دیدم که داشت از پنجره میومد تو یک کفتر یافاخته دیدم عقاب داشت بامن بازی می کرد که اومد روی دستم نشست. وبعد رفت دنبال اون فاخته یا یاکریم یاکریم میره پشت تخت داداشم که تخت داداشم که عقاب هم دنبالش میکند بعد از3_4دقیقه فاخته ه ازسمت چپ تخت داداشم بیرون آمد ووعقاب داشتدنبالش میگشت که
  کبوتر در رفت ودراتاق من واز بو ومن بهش گفتم کبوتر برو بیرون. واون رفت بیرون وعقاب داشت دنبالش میگشت که اومدزیر کشوی داداشم ونشکش گیر کرد وناگهان مناز خواب آرام بیدار شدم

 84. باسلام -من خواب نقاشی دوتاعقاب سیاه دیدم که درحال پروازبودن

 85. باسلام،من خواب نقاشی دوتاعقاب سیاه که درحال پروازبودن دیدم

 86. خواب دیدم عقاب دستمو گاز گرفت و بعد اومد روی سینم نشست،منم دراز کشیده بودم

 87. سلام
  من خواب دو تا عقاب سفید بزرگ که نشسته بودن و ی ببر که پشت دیواری بودن انگار تو خواب من زمینس داشتم که توش بوقلبون و خروس و غاز داشتم و چنتا از بوقلبون های بزرگم رفته بودن اون سمتی که اون عقاب و ببر بودن و در اخر من خودمم به اون سمت رفتم اون ها فقط ایستاده بودن و نگام میکردن همین

 88. سلام من خواب دیدم در آسمان بودم واز بالا عقابی رو نگاه میکردم یکدفعه یکی اون رو شکار کرد رفتم پایین دیدم چیزی به بالش چسبیده اونو در آوردم بعد دیدم عقاب سالمه واز خواب بیدار شدم

 89. سلام من خواب دیدم در آسمان بودم واز بالا عقابی رو نگاه میکردم یکدفعه یکی اون رو شکار کرد رفتم پایین دیدم چیزی به بالش چسبیده اونو در آوردم وبعد دیدم عقاب سالمه واز خواب بیدار شدم لطفا تعبیرش راه برام بنویسید

 90. سلام من دیشب خواب دیدم ۳تا سر عقاب جلو پام گذاشته شده و مثل خودت عقاب سراشون صاف و تیز وایسادن و هیچ خونی هم سر زمین نبود و من ازشون ترسی نداشتم.ممنون میشم بهم تعبیرش رو بگین

 91. سلام من خواب دیدم من و دوتا از دوستانم در یک منطقه باز و سرسبز بودیم که یک صدای خیلی وحشتناک امد بالا را دیدم که دیدم یک عقاب داره به سمت ما میومد دوستام فرار کردن و من از ترس خم کرده بودم که عقاب امد به سرعت پیش من و دست راستمو با پاهاش گرفت و میخاست بخوره که من از خواب با ترس بیدار شدم
  ممنون میشم اگه تعبیرشو بگین

 92. ممنون از تعبیر خوابتون

 93. محمد از کرمانشاه

  خواب دیدم در خانه ای دو عدد کبک داشتم وقتی نگاه کردم دیدم عقابی بغل آنها نشسته بود ویکی از آنها را با منقار گرفته بود که مردم آن را از دهان عقاب در آوردند تا خودم رسیدم عقاب را با سنگ زدم وخونی کردم هر چه پرواز میکرد باز باسنگ زدمش که طوری بود که او را از پای درآوردم و داشت میمرد آن را گرفتم و همچون مرغی که سرش را میبرند داخل حیاط پرت نمودم وبیدار شدم لطفا تعبیرش را برآیم ارسال نمایید

 94. سلام من خواب دیدم به بچه عقاز اومده خونمون هی پرواز میکنه میره رو صفحه تلوزیون بعد میفته دوباره پرواز میکنه بعدش دیدیم زخمیه و خون میاد از سینش تعبیرش چیه؟

 95. سلام خواب دیدم عقابی روی دستم نشسته وباهم خوب بودیمومن ّرای او دنبال غذا بودم تعبیرش چیست

 96. سلام خواب دیدم عقاب روی دستم نشسته و من براش دنبال غذا هستم

 97. سلام من خواب دیدم یه عقاب بالاسرخونمون میچرخه بعد فرودآمد شروع ب حرف زدن کرد گف منقارمن تشنه هس چون خیلی وقت چیزی نخوردم بعدیه گنجشک گرفت خورد منم بغلم پسرعموم بودقایم شده بودیم چون میترسیدم ازم بگیره،گف هرچقدپنهون بشین اگه ببینم حتما میگیرمتون ومیبرمتون باپاهام ب بالا

 98. با سلام من خواب دیدم که خونه ی مادربزرگمم دایی من عقابی دارد در قفس همه ی خانواده جمع بودند ناگهان آن عقاب که خیلی بزرگ بود و سیاه و سفید بود از قفس فرار کرد و آمد خانه ی مادربزرگم من همین طور که ترسیده بودم بلند شدم و آن عقاب که داشت بالای سر من پرواز می کرد دور خانه چرخید و با اینکه این همه آدم بودند آنجا بودند آمد و صورت من را از بالا تا پایین چنگ زد من افتادم و دایی ام که آن عقاب برای او بود آمد و اورا گرفت و برد من رفتم خانه ی آنها و دیدم که آن عقاب در قفس زندانی است بعد من آمدم خانه ی مادربزرگم و گفتم که در هارو ببندین که دوباره نیاد اینجا بعد از مدتی دیدم که آن عقاب با اینکه زندانی بود ناگهان از پنجره آمد داخل خانه و من از خواب بیدار شدم . لطفا تعبیر این خواب رو برام بنویسین ممنون میشم.

 99. سلام خواب دیدم پشت یه ماشین باری نشستم که سقف داره (واقعا این ماشینو دارم ) عقاب از ارتفاع خیلی زیادی هم نه داره پرواز میکنه از بالای سر من عبور کرد ولی پای راستش شل بود وآویزون من تو خواب رفتم تو این فکر که این چطوری میشینه و شکار میکنه صحنه دوباره برگشت جلو چشم دوباره عقابه از بالا سرم رد شد

 100. سلام خواب دیدم که ی عقاب روبروی من روی یک سکو نشسته و باهام خوب بود دوستام ازش میترسیدن اما من ن بعدش ی چیزی شبیه ی مبمون کوچیک بود که من با شیشه بهش شیر میدادم و این میمون از این عقاب میترسید وبعدش میمونه من ندیدم ولی کشته شده بود خبرشو بهم دادن منم گریه کردم راستی عقاب روی ی سکو نزدیک امامزاده نشسته بود

 101. سلام عقاب روی دستانم بود و در خانه بودم و من از عقاب می ترسیدم عقاب بزرگ بود و چشمان سیاه داشت و رنگش قهوه ای بود به عقاب گفتم برو عقاب رفت کمی آن طرف تر و من دراز کشیدم عقاب مدفوع کرد و کمی از مدفوع به پایم خورد و من با دستمال پاک کردم عقاب نیزفک کنم در خانه ما کمی آن خورد من به بیرون رفتم عقاب پرواز کرد و روی میله ایستاد و به چشمانم نگاه کرد و همچنین من در خواب به عقاب نگاه میکردم اما فقط یک بار چشم در چشم شدیم و در خوابم نیز مادرم و دوستم بودند

 102. لطفا تعبیرش رو بگید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.