تعبیر خواب بيابان

تعبیر خواب بيابان | تعبیرخواب بيابان | tabire khab

تعبير خواب بيابان,تعبیر خواب بیابان خشک,تعبیر خواب بیابان صحرا,تعبیر خواب بیابان تاریک,تعبیر خواب بیابان ابن سیرین,تعبير خواب در بيابان,تعبير خواب مار در بيابان,تعبير خواب دويدن در بيابان,تعبیر خواب بیابان سرسبز,تعبیر خواب بیابان Persian,تعبیر خواب بیابان چیست,تعبیر خواب اب در بیابان,تعبیر خواب در بیابان بودن,تعبیر خواب در بیابان دویدن,تعبیر خواب سرگردانی در بیابان,تعبیر خواب خوابیدن در بیابان,تعبیر خواب بیابان,تعبیر خواب مار در بیابان

تعبير خواب بيابان , تعبیر خواب بیابان خشک , تعبیر خواب بیابان صحرا

خواب بيابان یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم بيابان در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب بيابان می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب بيابان را مطالعه نمایید و متوجه شوید بيابان چه تعبیری دارد

تعبیر خواب بيابان از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب دیدن بیابان ، چهار چیز است

روزی – حیرت – رنج – خطر

تعبیر خواب بيابان از دید حضرت دانيال

تعبیر خواب بیابان ، قسمت و روزی است

تعبیر خواب تنها بودن در بیابان ، مال فراوان است

تعبیر خواب با گروهی در بیابان ، مال و نعمت است

تعبیر خواب بيابان از دید محمدبن سيرين

تعبیر خواب بیرون آمدن از بیابان ، از بین رفتن غم است

تعبیر خواب وارد شدن به بیابان ، غمگین شدن است

تعبیر خواب بيابان از دید منوچهر مطيعی تهرانی

تعبیر خواب بیابان ، انتظار و توقعي است که از دنيا داريم و اين متناسب است با بزرگي و وسعت بيابان

تعبیر خواب بيابان از دید آنلی بيتون

تعبیر خواب سرگردانی در بیابان و شب ، از دست دادن مال است

تعبیر خواب دختری که در بیابان تنهاست ، در معرض خطر بودن سلامت و آبرو است

تعبیر خواب بيابان از دید کتاب سرزمين روياها

تعبیر خواب شما در بيابان سفر مي كنيد ، غم و خجالت به همراه شما سفر مي كند .

تعبیر خواب در يك طوفان شن از بيابان عبور مي كنيد ، براي يكي از نقشه هاي موردنظرتان اشكال پيش خواهد آمد .

تعبیر خواب در هواي بد از يك بيابان عبور مي كنيد ، دوستان به شما خيانت مي كنند .

تعبیر خواب به اتفاق اشخاص ديگر در بيابان هستيد ، هماهنگي در بين دوستان است

تعبیر خواب ديگران در بيابان سفر ميكنند ، گرفتاري و دردسر است

تعبیر خواب يك بيابان برهوت و بدون آبادي ، يك جشن در خانه شما برپا خواهد شد و دوستان قديمي را حفظ كنيد .

تعبیر خواب يك قطعه زمين خشك و باير ، از ديگران زيادي انتظار كمك و فداكاري داريد .

تعبیر خواب يك بيابان كه فقط حيوانات وحشي در آن زندگي ميكنند ، يك كار سخت در انتظار شماست .

تعبیر خواب بيابان | بيابان در خواب دیدن | تعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 48 عدد

 • حضرت دانيال گويد: بيابان در خواب قسمت و روزي است به قدر بزرگي و فراخي آن.

 • اگر بيند در بيابان ها تنها بود، دليل كه از كسب خويش مال فراوان يابد.

 • اگر بيند با گروهي در بيابان مي گشت، دليل كه مال و نعمت بسيار از سفر يابد و روزي بر وي گشاده شود.

 • محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه از بيابان بيرون آمد، دليل كه از غم و اندوه رسته شود.

 • اگر بيند در بيابان شد، دليل كه غمگين و مستمندگردد.

 • حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن بيابان در خواب بر چهاروجه است. اول: روزي و قسمت. دوم: حيرت و سرگشتي. سوم: عناد و رنج. چهارم:بيم و خطر و هلاك، مگر از وي زود بيرون آيد.

 • بيابان در خواب به معنی قسمت و روزي است به قدر بزرگي و فراخي آن. اگر بيند در بيابان ها تنها بود، دليل كه از كسب خويش مال فراوان يابد. اگر بيند با گروهي در بيابان مي گشت، دليل كه مال و نعمت بسيار از سفر يابد و روزي بر وي گشاده شود.

 • محمدبن سيرين گويد:

  اگر كسي بيند كه از بيابان بيرون آمد، دليل كه از غم و اندوه رسته شود. اگر بيند در بيابان شد، دليل كه غمگين و مستمندگردد.

 • حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

  ديدن بيابان در خواب بر چهاروجه است.

  اول: روزي و قسمت.

  دوم: حيرت و سرگشتي.

  سوم: عناد و رنج.

  چهارم: بيم و خطر و هلاك، مگر از وي زود بيرون آيد.

  در مورد روياى بيابان جنانجه زود از آن خارج شد، تعبير جندان ناخوشايند نيست .

 • منوچهر مطيعي تهراني گويد:

  بيابان و صحرا و دشت وسيع يا نا هموار خشک بدون آباداني همه يک تعبير دارد.معبران نوشته اند که بيابان قسمت و روزي است. بيابان در خواب هاي ما انتظار و توقعي است که از دنيا داريم و اين متناسب است با بزرگي و وسعت بيابان.

 • اگر خواب ببينيد هنگام شب در بياباني لم يزرع سرگردانيد ، نشانة قحطي و زيان و از كف دادن دارايي است .

 • اگر دختري خواب ببيند در بياباني تنهاست ، علامت آن است كه اگر محتاط نباشد سلامت و آبرويش در معرض خطر قرار مي گيرد .

 • شما در بيابان سفر مي كنيد : غم و خجالت به همراه شما سفر مي كند .

 • در يك طوفان شن از بيابان عبور مي كنيد : براي يكي از نقشه هاي موردنظرتان اشكال پيش خواهد آمد .

 • در هواي بد از يك بيابان عبور مي كنيد : دوستان به شما خيانت مي كنند .

 • به اتفاق اشخاص ديگر در بيابان هستيد : هماهنگي دربين دوستان

 • ديگران در بيابان سفر ميكنند :گرفتاري و دردسر

 • به اتفاق اشخاص ديگر در بيابان هستيد : هماهنگي دربين دوستان

 • ديگران در بيابان سفر ميكنند :گرفتاري و دردسر

 • خواب يك بيابان برهوت و بدون آبادي :يك جشن در خانه شما برپا خواهد شد .

 • يك قطعه زمين خشك و باير : از ديگران زيادي انتظار كمك و فداكاري داريد .

 • يك بيابان كه فقط حيوانات وحشي در آن زندگي ميكنند : يك كار سخت در انتظار شماست .

 • حضرت دانيال گويد: بيابان در خواب قسمت و روزي است به قدر بزرگي و فراخي آن. اگر بيند در بيابان ها تنها بود، دليل كه از كسب خويش مال فراوان يابد. اگر بيند با گروهي در بيابان مي گشت، دليل كه مال و نعمت بسيار از سفر يابد و روزي بر وي گشاده شود.

 • محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه از بيابان بيرون آمد، دليل كه از غم و اندوه رسته شود. اگر بيند در بيابان شد، دليل كه غمگين و مستمندگردد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن بيابان در خواب بر چهاروجه است. اول: روزي و قسمت. دوم: حيرت و سرگشتي. سوم: عناد و رنج. چهارم: بيم و خطر و هلاك، مگر از وي زود بيرون آيد.

 • منوچهر مطيعي تهراني گويد: بيابان و صحرا و دشت وسيع يا نا هموار خشک بدون آباداني همه يک تعبير دارد.معبران نوشته اند که بيابان قسمت و روزي است. بيابان در خواب هاي ما انتظار و توقعي است که از دنيا داريم و اين متناسب است با بزرگي و وسعت بيابان.

 • اگر خواب ببينيد هنگام شب در بياباني لم يزرع سرگردانيد ، نشانة قحطي و زيان و از كف دادن دارايي است .

 • اگر دختري خواب ببيند در بياباني تنهاست ، علامت آن است كه اگر محتاط نباشد سلامت و آبرويش در معرض خطر قرار مي گيرد

 • مدتی است خواب می بینم در یک کویرم ودر آن حین در آرزو وحسرت باغی همانند بهشت هستم و انگار در تصور خود آن باغ را دیده ام . می خواستم ببینم تعبیرش چیست.

 • خواب دیدم شب است و نور مهتاب روی کویر افتاده و رنگ اون رو طلایی کرده. من و همسرم پا برهنه روی ماسه های خنک کویر با شادی دویدیم و ماسه ها رو لمس می کردیم. تعبیرش چیست؟

 • خواب دیدم به یه بیابون رفتم که به یه مار زرد برخوردم مثل سگ فرار کردم بعد که وایستادم عقرب داشت شکارشو میخورد بعدش هم فرار کردم و لی به یه عقربه دیگه برخوردم بازم فلنگو بستم

 • خواب دیدم درکویر هستم. به همراه چندی از خویش هایم.ما،درکویر درحال هندوانه خوردن هستیم.من کمی هندوانه میخورم!

 • ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در صحرای آشنایی که مثل بیابان است قرار داری [صحرایی که مثل بیابان بی‌آب و علف است]، تعبیرش این است که به سفر دوری می‌روی.

 • حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی در بیابان تنها هستی، یـعـنـی از کسب و کار خودت مال و اموال فراوانی به دست می‌آوری. اگر ببینی با عده‌ای در بیابان می‌گردی، یـعـنـی در سفر مال و اموال زیادی به دست خواهی آورد و روزی تو افزایش می‌یابد.

 • ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی وارد بیابان شده‌ای، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی، ولی اگر ببینی از بیابان خارج شده‌ای، یـعـنـی از غم و غصه نجات پیدا می‌کنی.

 • اگر ببینی در میان بیابان سنگ جمع می‌کنی، یـعـنـی مال و اموالی را در مسافرت با مکر و حیله به دست می‌آوری.

 • جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی که در بیابان آتش روشن کرده‌ای، طوری که مردم از نور آتش تو راه را پیدا می‌کنند، یـعـنـی مردم از علم و حکمت تو استفاده کرده و هدایت می‌شوند، ولی اگر ببینی درخشش آتشی که روشن کرده‌ای بر راه راست نمی‌درخشد و بر راهی دیگر می‌درخشد، یـعـنـی علم تو مردم را دچار گمراهی می‌کند .

 • امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای بیابان عبارتند از: 1- قسمت و روزی 2- حیرت و سرگردانی 3- لجاجت و ستیزه‌جوئی، و رنج و مشقت 4- بیم و خطر و هلاکت، مگر اینکه سریعاً از بیابان بیرون آمده باشی (تعبیرهای مختلف).

 • سلام خواب دیدم با دو نفر یه جایی مثل بیابون رفتیم اون دو نفر هم تعریف میکردن که زیر پامون پر از اسلحه و معمات هست.

 • سلام خواب دیدم که در بیابانی هستم و دور از من یک امامزاده خیلی کوچک بود قبل از آن هم معلمم به صورت قهقهه میخندید و من هم شاد بودم و بعد به دیدن آن امامزاده کوچک رفتم زنی با چادر سیاه نشسته بود پشت به من و رو به امامزاده دعا میخواند تعبیر چیست؟

 • صحرا، بیابان‌ یا کویر درخواب‌ نمایانگر ضمیر ناخودآگاه‌ است‌. اگر خواب‌ ببینید که‌ در صحرا یا کویری‌خشک‌، بی‌ آب‌ و علف‌، تاریک‌، ملال‌ آور و دلگیر پرسه‌ می‌زنید، یعنی‌ اوقات‌ و دوران‌ غم‌انگیز و ناامیدکننده‌ احساسی‌ و عاطفی‌ در پیش‌ رویتان‌ قرار می‌گیرند.

 • اگر زن‌ جوانی‌ خواب‌ ببیند که‌ به‌ تنهایی‌ درصحرایی‌ قدم‌ می‌زند، در زندگی‌ واقعی‌اش‌، به‌ واسطه‌ اعمال‌ و رفتار نامعقول‌، نسنجیده‌ و غیرمحتاطانه‌اش‌، نیکنامی‌، آبرو، شهرت‌ و سلامتش‌ را به‌ مخاطره‌ می‌افکند و بایستی‌ محتاطانه‌تر و منطقی‌ترعمل‌ نماید.

 • اگر در خواب‌، واحه‌ و آبادی‌ای‌ را وسط کویر یا صحرا پیدا کنید، یعنی‌ در یکی‌ از ارتباطات‌زندگی‌ واقعی‌تان‌ به‌ شما احساس‌ خفقان‌ دست‌ داده‌ و توجه‌ لازم‌ و مورد نظرتان‌ را در آن‌ کسب‌ نمی‌کنید.

 • اگردر خواب ببینید با گروهی در بیابان برهوت در حال راه رفتن هسید و فاصله ی کمی به شهر دارید طوری که شهر دیده می شود و فردی با چند سگ کوچک سیاه پیش شما می آید و شما راوشما را با سگ هایش می ترساند تا برگردیم به شهر و گروه ما هم بر می گردد و در حال برگشت طوفان شن بر پا می شود و می فهمیم که آن شخص با چند سگ نیت خیر داشته بوده و مارا از آن طوفان نجات داده تعبیر این خواب چیست؟..

 • لطفا تعبیر این خواب را بفرمایید:
  اگر در بیابان با گروهی در حال حرکت باشد تا اینکه به نزدیک شهری برسند سپس ببیند بقیه رفته اند و فقط یک نفر با او همراه است در این حال گرگی که همراه آن کره اسبی است به وی حمله کند و او با پرتاب سنگ و پاشیدن خاک گرگ را فراری دهد.

 • لطفا تعبیر این خواب را بفرمایید:
  در خواب ببیند که با گروهی در بیابان حرکت می کند وقتی به نزدیکی شهری رسیدند فقط یک نفر با اوست و گرگی که همراهش کره اسبی است به وی حمله می کند و او با پرتاب سنگ و پاشیدن خاک گرگ را دور می کند.

 • با سلام خواب دیدم تو یه بیابان بی آب و علف بودم کویر نبود خاک خیلی مرغوبی داشت ولی خیلی خشک بود بعد به روستای ویرانه رسیدم که همه به خاطر خشکسالی رفته بودن یه پیرمردی از اونجا رد میشد بهم گفت وسط یکی از خونه ها یه چاه آب خیلی خوب هست اونجارو بخر من هم خریدم درست وسط خونه رو کندم با اولین کلنگ آب فواره زد چقدر خنک و گوارا بود من هم از اون آب میپاشیدم رو سر مسافرایی که از اونجا رد میشدن تو گرما خنک میشدن پول میگرفتم بعدا اونجا رو تبدیل کردم به یه کاروانسرای خیلی سرسبز بعدا رفتم خونه اصلی خودم واسشون یه عالمه عسل بردم بزور گذاشتیمش در یخچال بعدا دیدم چند تا زنبور توش یخ کرده بودن میشه لطف کنید تعبیرش رو بگین

 • با سلام خواب دیدم تو یه بیابان بی آب و علف بودم کویر نبود خاک خیلی مرغوبی داشت ولی خیلی خشک بود بعد به روستای ویرانه رسیدم که همه به خاطر خشکسالی رفته بودن یه پیرمردی از اونجا رد میشد بهم گفت وسط یکی از خونه ها یه چاه آب خیلی خوب هست اونجارو بخر من هم خریدم درست وسط خونه رو کندم با اولین کلنگ آب فواره زد چقدر خنک و گوارا بود من هم از اون آب میپاشیدم رو سر مسافرایی که از اونجا رد میشدن تو گرما خنک میشدن پول میگرفتم بعدا اونجا رو تبدیل کردم به یه کاروانسرای خیلی سرسبز بعدا رفتم خونه اصلی خودم واسشون یه عالمه عسل بردم بزور گذاشتیمش در یخچال بعدا دیدم چند تا زنبور توش یخ کرده بودن میشه لطف کنید تعبیرش رو بگین

 • سلام خواب دیدم با دوستم در شب وارد یه بیابان میشویم و من جلو تر از دوستم حرکت میکنم زمین ناهموار بود انگار انجارا شخم زده بودند سپس من و دوستم راهمونو از هم جدا کردیم اون به یه سمت رفت منم سمت دیگر وقتی داشتم میرفتم دیدم نمیتونم پاهامو بالا بیارمو و راه برم نگاهی به دوستم انداختم که راحت داشت عبور میکرد منم برگشتم و از همون راهی که دوستم میرفت رفتم دیدم دوستم به زور نفس میکشه و نفس نفس میزنه و نمیتونه راه بره و با دست سنگارو میگیره و سینه خیز میره پیش خودم گفتم من که به این راحتی نفس میکشم این چرا اینجوری شده تعبیرش چیه؟

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.