تعبیر خواب “شیر” جنگل در خانه

تعبیر خواب شیر | تعبیر خواب | tabire khab

تعبیر خواب شیر,تعبیر خواب شیر جنگل,تعبیر خواب شیر جنگل امام صادق,تعبیر خواب شیر جنگل در خانه,تعبير خواب شير جنگلي,تعبیر خواب شیر جنگل دیدن,تعبیر خواب شیر جنگل سفید,تعبیر خواب شیر سلطان جنگل,تعبیر خواب بچه شیر جنگل,تعبير خواب ديدن شير جنگل,تعبیر خواب کشتن شیر جنگل

تعبیر خواب شیر , شیر در خواب دیدن , تعبیر دیدن شیر در خواب

دیدن شیر در خواب ترسناک باشد اما تعابیر مختلفی دارد ! هم می تواند نیکو باشد و هم ناخوشایند. در صورتی که شما هم خواب شیر را دیده اید مطمئن باشید میتوانید تعبیر خواب خود را در همین صفحه بیابید.

تعبیر جنگ با شیر در خواب اگر در خواب بیند كه با شیر جنگ می كرد، دلیل است بر دشمنی خصومت كند و از ایشان آن كس را ظفر باشد كه غالب گردد.

تعبیر دیدن شیر جنگل اگر بیند كه شیر از عقب وی می آمد و به وی نمی رسید، دلیل است از پادشاه ترسی بیند.

تعبیر فرارکردن از شیر جنگل اگر در خواب بیند كه از شیر می گریخت و شیر او را طلب نكرد، دلیل است از آن چه ترسد ایمن گردد.

خوردن گوشت شیر جنگل در خواب اگر بیند كه گوشت شیر خورد، دلیل است از پادشاه خلعت یابد.

تعبیر خواب شیر جنگل از نظر ابراهیم كرمانی

شیر در خواب دلیل آن پادشاه باشد. اگر بیند كه با شیر مجامعت كرد، دلیل است از پادشاه خواری بیند.

تعبیر خواب شیر جنگل از نظر حضرت دانیال

دیدن شیر حیوان در خواب اگر درخواب بیند كه پادشاه به او شیری داد ، دلیل است وی را بر ولایتی حاكم گرداند و مقامی خواهد یافت.

تعبیر شیر جنگل در خواب اگر بیند كه بر پشت شیر نشسته است ، دلیل است منزلتی تمام حاصل كند.

تعبیر خواب شیر جنگل از نظر جابر مغربی

دیدن شیر نر در خواب، دلیل است بر پادشاه و شیر ماده، زن پادشاه

دوشیدن شیر ماده در خواب اگر بیند كه شیر ماده را می دوشد، دلیل است دبیر پادشاه گردد. اگر این خواب را زنی بیند، دایه پسر پادشاه شود.

گرفتن شیر بر پشت در خواب اگر بیند شیر را بر پشت گرفته بود، دلیل است بر دشمن ظفر یابد.

تعبیر خواب شیر جنگل اگر بیند شیر او را بگزید، دلیل كه او را از دشمن مضرت رسد.

گرفتن شیر در خواب اگر بیند كه شیر در برگرفت ، دلیل است مطرب پادشاه گردد.

تعبیر غذا خوردن با شیر اگر بیند كه با شیر طعام خورد ، دلیل است مال پادشاه خورد.

تعبیر خواب شیر جنگل از نظر حضرت امام جعفر صادق (ع)

دیدن شیر در خواب برسه وجه بود.

 دیدن شیر جنگل وجه اول: پادشاه است

تعبیر خواب شیر دوم: مردی دلیر می باشد

تعبیر دیدن شیر جنگل در خواب سوم: دشمن قوی است.

تعبیر خواب شیر جنگل از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر حمله کردن شیر چنان چه در خواب شیری دیدیم که به ما حمله کرد مورد هجوم حادثه یا شخصی قرار می گیریم.

تعبیر گریختن از شیر اگر از شیر بگریزیم در واقع از خطر می گریزیم.

جنگ با شیر جنگل اگر بر شیر چیره شویم و آن حیوان را بکشیم یا منهدم کنیم بر دشمن چیره می شویم و از مخاطره می رهیم.

تعبیر شیر ماده شیر ماده زنی است که در مسیر زندگی شما قرار می گیرد و چنان چه ببینید شیر ماده ای را رام کرده اید با زنی ثروتمند آشنا شده و از او سود می برید.

تعبیر خواب شیر جنگل از نظر لوک اویتنهاو

تعبیر دیدن شیر حیوان در خواب به این معنی است که به موفقیتی می رسید که حاصل زحمات خودتان خواهد بود.

تعبیر تعقیب شیر بوسیله یک شیر مورد تعقیب واقع شدن بر این است که شما مورد غضب واقع خواهید شد.

تعبیر کشتن یک شیر این است که شما پیروز خواهید شد.

تعبیر پوست شیر نشانه ثروت است.

تعبیر دیدن شیری که نعره میکشد بر این است که شما در خطر قرار گرفته اید.

دیدن شیری درون یک قفس نشانه پیروزی و دشمن مغلوب شده است.

تعبیر دیدن شیر دست آموز یعنی شما یک دوست تازه خواهید یافت.

تعبیر خواب شیر جنگل از نظر یوسف نبی علیه السلام

تعبیر دیدن شیر از پادشاه نیکویی بیند و حرمت بزرگ بدست آورد.

تعبیر خواب شیر , شیر در خواب دیدن , تعبیر دیدن شیر در خواب

تعبیر خواب شیر جنگل از نظر آنلی بیتون

تعبیر دیدن سلطان جنگل در خواب دیدن شیر ،سلطان جنگل در خواب ،نشانة آن است كه نیرویی عظیم شما را در زندگی به پیش خواهد برد.

تعبیر رام کردن شیر اگر خواب ببینید شیر درنده ای را رام كرده اید ، نشانة پیروزی در هر كاری است.

تعبیر دیدن پنجه های شیر اگر خواب ببینید شیری شما را در پنجه های خود اسیر كرده است ، نشانة آن است كه در مقابل حملة دشمنان خود بی دفاع و عاجز خواهید ماند.

تعبیر دیدن شیرها در قفس حیوانات ، نشانة آن است كه پیروزی شما بستگی به توانایی شما در مقابله با مخالفین دارد.

دیدن شیر در خواب اگر خواب ببینید مردی شیری را به درون قفس می برد یا از قفس خارج می كند ، نشانة آن است كه با قدرت روحی خود بر مشكلات غلبه خواهید كرد ، و مورد لطف و محبت دیگران قرار خواهید گرفت.

تعبیر دیدن شیر جوان در خواب ، نشانه آن است كه به طرز عاقلانه ای به زندگی و كارهای خود رسیدگی كنید.یقینأ به سعادت و موفقیت دست خواهید یافت.

تعبیر شیر حیوان اگر دختری در خواب شیرهای جوان ببیند ، نشانة آن است كه خواستگارانی درستكار و زیبا خواهد داشت.

تعبیر خارج شدن شیر از غار اگر دختری خواب ببیند شیری از غار بیرون می آید ، نشانة آن است كه به ثروت و مرد مورد علاقه اش خواهد رسید.

تعبیر غرش شیر در خواب شنیدن غرش شیر در خواب ، علامت آن است كه به مقامی غیر منتظره دست خواهید یافت.

دیدن شیر خشمگین اگر خواب ببینید شیری روی شما افتاده ، می غرد و دندانهایش را با خشم نزدیک صورتتان می آورد ، نشانة آن است كه بعد از كسب قدرت ، شكست شما را تهدید خواهد كرد.

تعبیر دیدن پوست شیر در خواب ، نشانة پیشرفت مالی و كسب شادمانی است.

تعبیر سوار شدن بر شیر اگر خواب ببینید سوار بر شیر شده اید ، نشانة آن است كه با شجاعت در مقابل سختیهای زندگی ایستادگی خواهید كرد.

تعبیر دفاع در برابر شیر اگر خواب ببینید از فرزند خود در مقابل حمله شیر با چاقو دفاع می كنید ، نشانة آن است كه شجاعانه در مقابل تهدید دشمن خواهید ایستاد.

تعبیر خواب شیر , شیر در خواب دیدن , تعبیر دیدن شیر در خواب

شیر – حیوان – در خواب هم خطرناک و دشمنی است بی حساب و بی رحم. اگر از کسی مرعوب و از گزند و آسیب او بیمناک باشیم آن شخص در خواب ما به شکل شیر ظاهر می شود. چنان چه در خواب شیری دیدیم که به ما حمله کرد مورد هجوم حادثه یا شخصی قرار می گیریم. اگر از او بگریزیم در واقع از خطر می گریزیم اگر بر شیر چیره شویم و آن حیوان را بکشیم یا منهدم کنیم بر دشمن چیره می شویم و از مخاطره می رهیم.شیر ماده زنی است که در مسیر زندگی شما قرار می گیرد و چنان چه ببینید شیر ماده ای را رام کرده اید با زنی ثروتمند آشنا شده و از او سود می برید. شیر _ لبن _ شیر خوردنی در خواب نعمت و برکت و سود و بهره است بخصوص اگر شیر حیوانات شناخته شده حلال گوشت باشد مثل شیر گاو و گوسفند و بز و غیره. شیر شتر در خواب نعمتی است که در سفر عایدتان می شود یا از راه دور می آید. روی هم رفته شیر در خواب های ما نعمت است و هر چه تازه تر باشد بهتر است . شیر آب معاش ما است و طریقی است که امرار معاش می کنیم. چنان چه در خواب ببینیم شیر دستشوئی ما گرفته و هر چه می پیچانیم باز نمی شود مشکلی در طریق امرار معاش برای ما به وجود می آید. اگر شیر را بگشائیم و آب زیادی از آن بیرون بزند معاش ما فراخ می شود. اگر نتوانیم آب را قطع کنیم و ببندیم هر چه شیر را به پیچانیم با زهم آب از آن خارج شود مال خود را هزینه می کنیم و هدر می دهیم.

تعبیر خواب شیر , شیر در خواب دیدن , تعبیر دیدن شیر در خواب

اگر در خواب بیند که با شیر جنگ می کرد، دلیل است بر دشمنی خصومت کند و از ایشان آن کس را ظفر باشد که غالب گردد. اگر بیند که شیر از عقب وی می آمد و به وی نمی رسید، دلیل است از پادشاه ترسی بیند. اگر در خواب بیند که از شیر می گریخت و شیر او را طلب نکرد، دلیل است از آن چه ترسد ایمن گردد. اگر بیند که گوشت شیر خورد، دلیل است از پادشاه خلعت یابد. ابراهیم کرمانی گوید: دیدن شیر به خواب ، دلیل پادشاه باشد. اگر بیند که با شیر مجامعت کرد، دلیل است از پادشاه خواری بیند. حضرت دانیال گوید: اگر درخواب بیند که او را پادشاه شیری داد، دلیل است وی را بر ولایتی حاکم گرداند. اگر بیند که بر پشت شیر نشست، دلیل است منزلتی تمام حاصل کند. جابرمغربی گوید: دیدن شیر نر درخواب ، دلیل است بر پادشاه و شیر ماده، زن پادشاه اگر بیند که شیر ماده را می دوشد، دلیل است دبیر پادشاه گردد. اگر این خواب را زنی بیند، دایه پسر پادشاه شود. اگر بیند شیر را بر پشت گرفته بود، دلیل است بر دشمن ظفر یابد. اگر بیندشیر او را بگزید، دلیل که او را از دشمن مضرت رسد. اگر بیند که شیر در برگرفت، دلیل است مطرب پادشاه گردد. اگر بیند که با شیر طعام خورد، دلیل است مال پادشاه خورد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن شیر در خواب برسه وجه بود. اول: پادشاه. دوم: مردی دلیر. سوم: دشمن قوی.

تعبیر خواب شیر جنگل مانند تعبیر خواب سگ دشمن است منتها تعبیر دیدن شیر دشمن قویتری است

تعبیر خواب شیر جنگل | شیر در خواب دیدن | تعبیر خواب

102 comments

 1. اگر در خواب بیند كه با شیر جنگ می كرد، دلیل است بر دشمنی خصومت كند و از ایشان آن كس را ظفر باشد كه غالب گردد. اگر بیند كه شیر از عقب وی می آمد و به وی نمی رسید، دلیل است از پادشاه ترسی بیند. اگر در خواب بیند كه از شیر می گریخت و شیر او را طلب نكرد، دلیل است از آن چه ترسد ایمن گردد. اگر بیند كه گوشت شیر خورد، دلیل است از پادشاه خلعت یابد. ابراهیم كرمانی گوید : دیدن شیر به خواب، دلیل پادشاه باشد. اگر بیند كه با شیر مجامعت كرد، دلیل است از پادشاه خواری بیند

 2. حضرت دانیال گوید :

  اگر درخواب بیند كه او را پادشاه شیری داد، دلیل است وی را بر ولایتی حاكم گرداند. اگر بیند كه بر پشت شیر نشست، دلیل است منزلتی تمام حاصل كند.

 3. جابر مغربی گوید :

  دیدن شیر نر درخواب، دلیل است بر پادشاه و شیر ماده، زن پادشاه اگر بیند كه شیر ماده را می دوشد، دلیل است دبیر پادشاه گردد. اگر این خواب را زنی بیند، دایه پسر پادشاه شود. اگر بیند شیر را بر پشت گرفته بود، دلیل است بر دشمن ظفر یابد. اگر بیندشیر او را بگزید، دلیل كه او را از دشمن مضرت رسد. اگر بیند كه شیر در برگرفت، دلیل است مطرب پادشاه گردد. اگر بیند كه با شیر طعام خورد، دلیل است مال پادشاه خورد.

 4. حضرت امام جعفر صادق فرماید :

  دیدن شیر در خواب برسه وجه بود.

  اول: پادشاه.

  دوم: مردی دلیر.

  سوم: دشمن قوی.

 5. منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

  شیر – حیوان – در خواب هم خطرناک و دشمنی است بی حساب و بی رحم. اگر از کسی مرعوب و از گزند و آسیب او بیمناک باشیم آن شخص در خواب ما به شکل شیر ظاهر می شود. چنان چه در خواب شیری دیدیم که به ما حمله کرد مورد هجوم حادثه یا شخصی قرار می گیریم. اگر از او بگریزیم در واقع از خطر می گریزیم اگر بر شیر چیره شویم و آن حیوان را بکشیم یا منهدم کنیم بر دشمن چیره می شویم و از مخاطره می رهیم.شیر ماده زنی است که در مسیر زندگی شما قرار می گیرد و چنان چه ببینید شیر ماده ای را رام کرده اید با زنی ثروتمند آشنا شده و از او سود می برید. شیر _ لبن _ شیر خوردنی در خواب نعمت و برکت و سود و بهره است بخصوص اگر شیر حیوانات شناخته شده حلال گوشت باشد مثل شیر گاو و گوسفند و بز و غیره. شیر شتر در خواب نعمتی است که در سفر عایدتان می شود یا از راه دور می آید. روی هم رفته شیر در خواب های ما نعمت است و هر چه تازه تر باشد بهتر است . شیر آب معاش ما است و طریقی است که امرار معاش می کنیم. چنان چه در خواب ببینیم شیر دستشوئی ما گرفته و هر چه می پیچانیم باز نمی شود مشکلی در طریق امرار معاش برای ما به وجود می آید. اگر شیر را بگشائیم و آب زیادی از آن بیرون بزند معاش ما فراخ می شود. اگر نتوانیم آب را قطع کنیم و ببندیم هر چه شیر را به پیچانیم با زهم آب از آن خارج شود مال خود را هزینه می کنیم و هدر می دهیم.

 6. لوک اویتنهاو می گوید :

  شیر –حیوان- کامیابی که حاصل زحمات خودتان خواهد بود

  بوسیله یک شیر مورد تعقیب واقع شدن : شما مورد غضب واقع خواهید شد

  کشتن یک شیر : پیروزی

  پوست شیر : ثروت

  شیری که نعره میکشد : خطر

  شیری درون یک قفس : دشمن مغلوب شده

  شیر دست آموز : یک دوست تازه

 7. یوسف نبی علیه السلام گوید :

  دیدن شیر از پادشاه نیکوئی بیند وحرمت بزرگ بدست آورد

 8. آنلی بیتون میگوید :

  ۱ـ دیدن شیر ، سلطان جنگل در خواب ، نشانة آن است كه نیرویی عظیم شما را در زندگی به پیش خواهد برد .

  ۲ـ اگر خواب ببینید شیر درنده ای را رام كرده اید ، نشانة پیروزی در هر كاری است .

  ۳ـ اگر خواب ببینید شیری شما را در پنجه های خود اسیر كرده است ، نشانة آن است كه در مقابل حملة دشمنان خود بی دفاع و عاجز خواهید ماند .

  ۴ـ دیدن شیرها در قفس حیوانات ، نشانة آناست كه پیروزی شما بستگی به توانایی شما در مقابله با مخالفین دارد .

  ۵ـ اگر خواب ببینید مردی شیری را به درون قفس می برد یا از قفس خارج می كند ، نشانة آن است كه با قدرت روحی خود بر مشكلات غلبه خواهید كرد ، و مورد لطف و محبت دیگران قرار خواهید گرفت .

  ۶ـ دیدن شیر جوان در خواب ، علامت آن است كه به طرز عاقلانه ای به زندگی و كارهای خود رسیدگی كنید .

  یقینأ به سعادت و موفقیت دست خواهید یافت .

  ۷ـ اگر دختری در خواب شیرهای جوان ببیند ، نشانة آن است كه خواستگارانی درستكار و زیبا خواهد داشت .

  ۸ـ اگر دختری خواب ببیند شیری از غار بیرون می آید ، نشانة آن است كه به ثروت و مرد مورد علاقه اش خواهد رسید .

  ۹ـ شنیدن غرش شیر در خواب ، علامت آن است كه به مقامی غیر منتظره دست خواهید یافت .

  ۱۰ـ اگر خواب ببینید شیری روی شما افتاده ، می غرد و دندانهایش را با خشم نزدیك صورتتان می آورد ، نشانة آن است كه بعد از كسب قدرت شكست شما را تهدید خواهد كرد .

  ۱۱ـ دیدن پوست شیر در خواب ، نشانة پیشرفت مالی و كسب شادمانی است .

  ۱۲ـ اگر خواب ببینید سوار بر شیر شده اید ، نشانة آن است كه با شجاعت در مقابل سختیهای زندگی ایستادگی خواهید كرد .

  ۱۳ـ اگر خواب ببینید از فرزند خود در مقابل حمله شیر با چاقو دفاع می كنید ، نشانة آن است كه شجاعانه در مقابل تهدید دشمن خواهید ایستاد .

  • در حیاط خانه پدر بزرگم بودم که شیری جوانی از پشت حمله کرد از ترس به بالای درخت رفتم ومنتظر ماندنم از آنجا برود نرفت بعد از درخت پایین آمدم وان شیر مرا دنبال کرد و من از حصاری که رو به روی من بود پریدم .

 9. خواب دیدم شیری نر نشسته کنارم و از من مراقبت میکنه در مقابل دیگران …..خیلی سعی میکرد کاملا مراقبم باشه……. در همین خواب دیدم که سه تا کاسه شیر تازه بسیار عالی میخوردم …اما دقیقا نمیدونم شیر چی بود اما فکر کنم بز

 10. سلام…من خواب دیدم که خونه ی مادر بزرگم توی دهات مانند بودیم بعد دوتا شیر نرو ماده داشت که از بچگی پیش مامان بزرگم بودن بعد اون شیرا با من خوب بودن که یه دفعه به سمت من هجوم اوردن من رفتم پشت مامان بزرگم قایم شدم که به خاطر مامان بزرگم جلو نیان ولی اون وحشی شده بودو هجوم میورد مامان بابامو اجیمو همه همونجا بودن ولی شیره فقط سمت من میومد…همینجوری داشت نزذیکم میشد که یه چیزی مثل جن مانند گلویه اونو گرفتو از در خونه پرتاب کرد بیرون اون جن اصلا معلوم نبود هیچییییش معلون نبود …یجورایی اون جن از من دفاع کرد شیره ماده هم زل زد به اون جایی ک جن شیررو ول کرده بود بعد رفت..جفت شیر فرار کردن و رفتن…….حالا من نمیدونم تعبیر خابم چیه لطفا هرکی میدونه بگه

 11. من خواب دیدم یه چیزی ازم دزدیدن از داخل یه کوچه منم دنبالش بودم بعد یه خونه دیدم دوتا در داشت وارد شدم و دویدم به سمت در دیگه که به کوچه بغلی میرفت ازش خارج که شدم صدای جیغ یه گربه شنیدم که یه شیر نر بهش حمله کرد و گرفتش و دندوناشو توش فرو میکرد صدای کنده شدن گوشت گربه از تنش تو گوشمه هنوز و گربه نمیمرد فقط جیغ وحشتناکی میزد یکم رفتم که جنازه یه شیر نر سفید دیدم بعد شیر دیگه ای منو دید و دنبالم کرد که از ترس از خواب پریدم.اگه کسی تعبیرشو فهمید بهم بگه ممنون میشم R1AM97@

 12. محمد احمدی

  سلام خواب دیدم شیری من وخانواده ام را تعقیب کرد وفرزند پسر کوچکم را خورد ومن هم با میله آهنی شیر را زدم وبا بقیه خانواده فرار کردیم لطفا تعبیر آن را بفرمائید

 13. نوال نعامی

  سلا م زنی هستم که خواب دیدم که شیر شدم لطفا تعبیر ان را بفرمایید , با تشکر

  • برای من خوابدیدن که یک شیر نر یک شیر ماده وبچه هاش هستند من دارم رد می شم که ناگهان شیر ماده فکر می کنه می خوام بچه هاشو بگیرم به من حمله میکنه ومنو تیکه تیکه میکنه

 14. نوال نعامی

  سلا م زنی هستم که خواب دیدم که شیر شدم لطفا تعبیر ان را بفرمایید , با تشکر ضمنا من تا بحال تو این سایت نیامده ام , و تا بحال پیامی نداده بودم اما پیام میاد که من قبلا این پیام را ارسال کرده ام, لطفا پاسخ دهید, ممنون

 15. سلام من خواب دیدم شیری با کمک من با مار سیاهی درحال نبرد بود مار را به سمت من پرت کرد و من زهر مار را از دندانش بیرون کشیدم بعد شیر با یک ضربه مار را پرت کرد و کشت فکر میکنم باید تعبیر خاصی داشته باشه…

  • برای من خوابدیدن که یک شیر نر یک شیر ماده وبچه هاش هستند من دارم رد می شم که ناگهان شیر ماده فکر می کنه می خوام بچه هاشو بگیرم به من حمله میکنه ومنو تیکه تیکه میکنه

 16. elahejelodar@yahoo.com

  سلام خواب دیدم شیر جوانی عاشقم شده و هر جا که میروم میاد و منو سوار بر خود میکنه و از من محافظت میکنه

  • سلام
   هردو دشمنن اما شیر دشمن قوی تره شما تو زندگیتون به دشمن قوی تر کمک میکنین تا دشمن ضعیف رو شکست بده

 17. سلام من خواب دیدم دوتا شیر به طرفم اومدن یکیشون روشونم پریدو پرواز کرد اونیکی ام خودش پرواز کرد تعبیرش چیه ممنون میشم جوابمو بدید واسم مهمه

 18. سلام خواب دیدم دوتا شیر به طرفم اومدن یکیشون نر بودو یکی ماده .یکیشون رو شونم پریدو پرواز کرد اونیکی خودش پرواز کرد تعبیرش چیه

 19. سلام درخواب دیدم شیر وفیل باهم درگیر هستن وعده گاو ماده شاخدار اینها را می زنند لطفا تعبیر اش چیست؟

 20. سلام من در خواب ديدم كه چند شير ماده دور بر خودم ومامانم و برادرم هست يكي ازشيرها به مامانم حمله كرد ومن با يك چيزي به طرفش پرتاب كردم مامانم را رحا كرد ولي گوشه لُب مامانم خون مي امد من داشتم هينجوري به طرفشون سنگ پرتاب ميكردم اون ها هم دور ميشدن در همين حال إز خواب پريدم نميدانم تعبير خواب من چي هست كسي بدونه ممنون ميشم جواب بده

 21. سلام من خواب ديدم در يك باغ هستم با مامان و برادرم يك دفعه چند شير ماده نزديك خودم ديدم يكي إز انها به مامانم حمله كرد من چيزي طرفش پرتاب كردم اون مامانم و رها كرد ولي إز گوشه لُب مامانم خون ميامد من مدام داشتم به طرفشان سنگ پرتاب ميكردم كه دور شن در اين حال إز خواب بيدار شدم نميدانم تعبير خوابم چي هست راهنماي كنيد ممنون ميشم

 22. سلام
  من خواب دیدم شیر کوچک نری که یال داشت به دنیا آورده ام و به او شیر میدادم و مثل فرزند عادی او را بغل میکردم و … تعبیر این خواب چیه

 23. سلام من خواب دیدم که توی یه بیشه زیبا وسر سبز با پرندگان سفید
  شیر سیاهی بهم حمله کرد باهاش گلاویز شدم بعد پرتش کردم به زیر پام و بایه چوب دستی که دو شاخچوبی بود چشمانش را کور کردم بعد از شکست خوردن شیر پوست انداخت و تبدیل به انسان قدرتمنی شد که کور بود لطفا تعبیر کنید 0937 031 7294

 24. سلام من خواب ديدم كنار دوستم نشسته بودم و يك پنجره شيشه اي جلو بود و پشت اون پنجره يه حياط بود كه چند تا شير نر و ماده اونجا بودن بعد من رفتم يه در چوبي بود اون در قفلش خيلي معمولي و الكي بود ميخواستم محكم ببندمش يكم ميترسيدم بعد هر طوري ميخواستم ببندم باز اينقدر الكي بود باز ميشد شير ها هم جوان بودن

  • سلام من هم دقیقا همین خواب رو دیدم تعبیرش چیه لطفا راهنماییم کنیید ممنون

 25. سلام من خوابی دیدم که گشتم و تعبیرشو پیدا نکردم شما میتونین تو این مورد کمکم کنین؟ سه بار خواب دیدم که خودم یا افراد دیگه تبدیل به حیوان شدیم، این سومین باره که همچین خوابی میبینم که همشون رو تو یه منطقه ای که باغه سرسبزه و رودخونه هم داره همه این 3 تا خواب رو تو اون منطقه دیدم که میشناسم اونجارو که نزدیک یه روستاست لطفا نگین فیلمه چون به هرکی گفتم خندیدن به خوابم
  امشب مردی رو که میشناسم دیدم که تو باغ بود و پیش من اما یهو تبدیل به شیر شد حمله کرد به یه چوپون و اونا میخواستن بگیرنش اما من جلوشونو گرفتم منو سوار خودش کرد و برد جایی که نمیشناختم و اونجا ولم کرد یه جایی که عده ای بودن و نمیذاشتن فرار کنم بعد که همونجا دیدمش باز تبدیل به آدم شده بود اما سعی میکرد منو ندید بگیره من همچنان امیدوار بودم که برگرده پیشم و هم میخواستم از اونجا فرار کنم برگردم خونم
  این سومین باره همچین خوابی میبینم
  اولین خوابم دیدم تو محاصره چندتا گرگم اما اونا گاهی پسر میشدن که چاقو به دست صورتشونو پوشونده بودن و گاهی گرگ میشدن که میخواستن بکشن منو
  بار دوم هم خواب دیدم که افعی بزرگی دنبالمه اما یهو تبدیل به آهو شدم و اون شد یه پسر چاقو به دستی که میخواست شکارم کنه وقتی اون شکارچی بود من تبدیل به آهو میشدم و وقتی مار افعی بود من تبدیل به آدم میشدم رسیدم جایی که قوزک پام بین دهن افعی بود و از خواب پریدم
  این خوابا گیجم کرده بودن این سومی بدتر گیجم کرد اما تو خوابهای اولی و دومی اون افرادو نمیشناختم چون قیافشونو پوشونده بودن این سومی متفاوت تر بود و عجیب اینه که همشون تو یه منطقه بودن
  میتونین تو تعبیر کردنشون کمکم کنین؟

 26. سلام سمانه هستم من در خواب دیدم که دوشیر یکی نر و یکی ماده در کنار من رام هستند و بخاطر دفاع از من شیر نر نعره میکشه

  سمانه 2 دی

 27. شيرجوانى مرادنبال كرد وفراركردم بعد كه به من رسيدديدم دست اموز وبسيار دوستداشتنى است وخوشحال شدم كه به اوآسيبي نزدم

 28. سلام من خواب ديدم كه شير ماده اي به پدرم حمله كرد و دوتا پاي پدرمو قطع كرد بعد من بهش حمله كردم و از وسط نصفش كردم و كشتمش لطفا بگيد تعبيرش چيه؟

 29. سلام من خواب ديدم كه شير ماده اي به پدرم حمله كرد و دوتا پاي پدرمو قطع كرد بعد من بهش حمله كردم و از وسط نصفش كردمو كشتمش لطفا بهم بگيد تعبيرش چيه؟

 30. من خواب دیدم دو تا توله شیر پیدا کردم و دارم براشون مرغ میخرم بدم بخورند

 31. سلام من خواب ديدم حيوان شيرى روبرويم بود بي انكه نعره بكشد خيلى ارام من گوسفندى را گرفتم كه به جلوى شير بياندازم متوجه شدم گوسفند ميان دستهايم تمام بدنش سيخ شده وازترس ميلرزد من ان را انداختم جلوى شير ولى شير نگاه ميكرد وخيلى ارام بود بعد خودم با نا له وترس وفرياد ازخواب بيدار شدم كه خانومم ديده بود من در خواب ناله وفرياد و كمك ميخواهم مرا ازخواب بيدار كرده بود خواهش ميكنم تعبير خوابم را برايم ارسال كنيد

 32. سلام خواب دیدم توی رختکن شرکتمون بودم ک دوتا شیر نر و یک شیر ماده به سمت من و همکارام اومدن…و همکارامو زخمی کردن…فقط من سالم موندم…که بعد یه مدت یه حیوون سیاه رنگ به سمت من اومد و منو خورد…به محض خوردن من شیرا زنده شدن….توروخدا کمکم کنین ذهنم درگیره!

 33. وارد خونه که شدم دیده یه شیر تو هال نشسته دمس زخمی بود با احتیاط دمش رو پماد زدم و پشت پرده قایم شدم.
  به نظرتون تعبیرش چیه
  ممنون

 34. سلام من خواب ديدم يه بچه شير بسيار دوست داشتني دارم و هر كجا ميرم باهام هست و ديگران باا ديدن اون ميترسن و هي ميگن بايدشكايت كرد در عين اينكه مي ديدند چطور مهربانانه تو اغوش منه و كاري هم به كسي نداره من هم مرتب ميگم قدرت بزرگي اين شير رو حمايت ميكنه فكر ميكنم ميگفتم سيزده هزار گردن كلفت و هيچ كس نمي تونه اين رو از من بگيره لطفاً تعبير اين خواب رو به من بگين
  ممنون

 35. اگر در خواب بيند كه با شير جنگ مي كرد، دليل است بر دشمني خصومت كند و از ايشان آن كس را ظفر باشد كه غالب گردد. اگر بيند كه شير از عقب وي مي آمد و به وي نمي رسيد، دليل است از پادشاه ترسي بيند. اگر در خواب بيند كه از شير مي گريخت و شير او را طلب نكرد، دليل است از آن چه ترسد ايمن گردد. اگر بيند كه گوشت شير خورد، دليل است از پادشاه خلعت يابد. ابراهيم كرماني گويد: ديدن شير به خواب، دليل پادشاه باشد. اگر بيند كه با شير مجامعت كرد، دليل است از پادشاه خواري بيند

 36. اگر درخواب بيند كه او را پادشاه شيري داد، دليل است وي را بر ولايتي حاكم گرداند. اگر بيند كه بر پشت شير نشست، دليل است منزلتي تمام حاصل كند.

 37. جابرمغربي گويد:
  ديدن شير نر درخواب، دليل است بر پادشاه و شير ماده، زن پادشاه اگر بيند كه شير ماده را مي دوشد، دليل است دبير پادشاه گردد. اگر اين خواب را زني بيند، دايه پسر پادشاه شود. اگر بيند شير را بر پشت گرفته بود، دليل است بر دشمن ظفر يابد. اگر بيندشير او را بگزيد، دليل كه او را از دشمن مضرت رسد. اگر بيند كه شير در برگرفت، دليل است مطرب پادشاه گردد. اگر بيند كه با شير طعام خورد، دليل است مال پادشاه خورد.

 38. حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
  ديدن شير در خواب برسه وجه بود.
  اول: پادشاه.
  دوم: مردي دلير.
  سوم: دشمن قوي.

 39. شير – حيوان – در خواب هم خطرناک و دشمني است بي حساب و بي رحم. اگر از کسي مرعوب و از گزند و آسيب او بيمناک باشيم آن شخص در خواب ما به شکل شير ظاهر مي شود. چنان چه در خواب شيري ديديم که به ما حمله کرد مورد هجوم حادثه يا شخصي قرار مي گيريم. اگر از او بگريزيم در واقع از خطر مي گريزيم اگر بر شير چيره شويم و آن حيوان را بکشيم يا منهدم کنيم بر دشمن چيره مي شويم و از مخاطره مي رهيم.شير ماده زني است که در مسير زندگي شما قرار مي گيرد و چنان چه ببينيد شير ماده اي را رام کرده ايد با زني ثروتمند آشنا شده و از او سود مي بريد. شير _ لبن _ شير خوردني در خواب نعمت و برکت و سود و بهره است بخصوص اگر شير حيوانات شناخته شده حلال گوشت باشد مثل شير گاو و گوسفند و بز و غيره. شير شتر در خواب نعمتي است که در سفر عايدتان مي شود يا از راه دور مي آيد. روي هم رفته شير در خواب هاي ما نعمت است و هر چه تازه تر باشد بهتر است . شير آب معاش ما است و طريقي است که امرار معاش مي کنيم. چنان چه در خواب ببينيم شير دستشوئي ما گرفته و هر چه مي پيچانيم باز نمي شود مشکلي در طريق امرار معاش براي ما به وجود مي آيد. اگر شير را بگشائيم و آب زيادي از آن بيرون بزند معاش ما فراخ مي شود. اگر نتوانيم آب را قطع کنيم و ببنديم هر چه شير را به پيچانيم با زهم آب از آن خارج شود مال خود را هزينه مي کنيم و هدر مي دهيم.

 40. لوک اويتنهاو مي گويد :
  شير –حيوان- کاميابي که حاصل زحمات خودتان خواهد بود
  بوسيله يک شير مورد تعقيب واقع شدن : شما مورد غضب واقع خواهيد شد
  کشتن يک شير : پيروزي
  پوست شير : ثروت
  شيري که نعره ميکشد : خطر
  شيري درون يک قفس : دشمن مغلوب شده
  شير دست آموز : يک دوست تازه

 41. يوسف نبي عليه السلام گويد:
  ديدن شير از پادشاه نيکوئي بيند وحرمت بزرگ بدست آورد

 42. آنلي بيتون مى‏گويد:
  1ـ ديدن شير ، سلطان جنگل در خواب ، نشانة آن است كه نيرويي عظيم شما را در زندگي به پيش خواهد برد .
  2ـ اگر خواب ببينيد شير درنده اي را رام كرده ايد ، نشانة پيروزي در هر كاري است .
  3ـ اگر خواب ببينيد شيري شما را در پنجه هاي خود اسير كرده است ، نشانة آن است كه در مقابل حملة دشمنان خود بي دفاع و عاجز خواهيد ماند .
  4ـ ديدن شيرها در قفس حيوانات ، نشانة آناست كه پيروزي شما بستگي به توانايي شما در مقابله با مخالفين دارد .
  5ـ اگر خواب ببينيد مردي شيري را به درون قفس مي برد يا از قفس خارج مي كند ، نشانة آن است كه با قدرت روحي خود بر مشكلات غلبه خواهيد كرد ، و مورد لطف و محبت ديگران قرار خواهيد گرفت .
  6ـ ديدن شير جوان در خواب ، علامت آن است كه به طرز عاقلانه اي به زندگي و كارهاي خود رسيدگي كنيد .
  يقينأ به سعادت و موفقيت دست خواهيد يافت .
  7ـ اگر دختري در خواب شيرهاي جوان ببيند ، نشانة آن است كه خواستگاراني درستكار و زيبا خواهد داشت .
  8ـ اگر دختري خواب ببيند شيري از غار بيرون مي آيد ، نشانة آن است كه به ثروت و مرد مورد علاقه اش خواهد رسيد .
  9ـ شنيدن غرش شير در خواب ، علامت آن است كه به مقامي غير منتظره دست خواهيد يافت .
  10ـ اگر خواب ببينيد شيري روي شما افتاده ، مي غرد و دندانهايش را با خشم نزديك صورتتان مي آورد ، نشانة آن است كه بعد از كسب قدرت شكست شما را تهديد خواهد كرد .
  11ـ ديدن پوست شير در خواب ، نشانة پيشرفت مالي و كسب شادماني است .
  12ـ اگر خواب ببينيد سوار بر شير شده ايد ، نشانة آن است كه با شجاعت در مقابل سختيهاي زندگي ايستادگي خواهيد كرد .

  13ـ اگر خواب ببينيد از فرزند خود در مقابل حمله شير با چاقو دفاع مي كنيد ، نشانة آن است كه شجاعانه در مقابل تهديد دشمن خواهيد ايستاد

 43. سلام.من خوابدیدم چند تاشیر دست آموز دارم که خیلی هم رام نبودند ویک از این شیرها ازقفسشفرار کردومن خودم دنبالش کردم (شیرها هم ماده بودند)میشهتعبیر ش کنید

 44. تعبیرخواب شیرگرسنه که درمنزل نگهداری میکنی اماآزارو اذیتی ندارد

 45. شورانگیز

  من خواب دیدم که در محلمون تعداد زیادی شیر وجود دارد و رفت وآمد برای ما مشکل بود

 46. سلام من هم همين خواب رو ديدم ميشه بگيد اون سال بعد از اين خواب چه اتفاقي براتون افتاد ؟

 47. سلام من خواب دیدم 2تا شیر به من حمله کردن من گردنشون رو بریدم مردن بعد یه بچه شیر نگام می کرد :-?:

 48. سلام من خواب دیدم که یک شیر نراجازه عبور از یک راه وتنگنارو به من داد .

 49. من تو خواب چندتا شیر سیاه با یه شیر نر عادی دیدم ولی با من کاری نداشتن وفقط به ادامای اطراف آسیب میرسوندن اگه میشه تعبیرشو برام ایمیل کنید.

 50. من خواب دیدم توی جنگل سرسبز بودم که یکهو 2 تا شیر نر افتادن دنبالم و وقتی چند متر دویدم یه جمله ای رو به زبون اوردم که جفتشون رام شدن و دیگه کاری بهم نداشتن

 51. درخواب دیدم که شیری به من حمله کرد در حالی که شبر اهلی بود ومن روی سرش نشستم وتکه گوشتی برایش امداختم واو به هوای گوشت ازم دور شد ومن فرار کردم

 52. دیدن خواب شیر بالدار

  • من خواب دیدم شیرماده وپلنگ باهم میجنگیدن چرا جواب خوابم نمیدی

  • من خواب دیدم شیرماده وپلنگ باهم میجنگیدن چرا جواب خوابم نمیدی

 53. سلام
  من امروز خواب عجیبی دیدم، توی خواب با 2 حیوان روبه رو شدم که یکی شیر و دیگری ببر بود.
  این دو باهم در نزاع بودن که با دیدن من هر دوشون گریختن و من با اینکه نمیخواستم فراریشون بدم فرار کردن و بعد اتفاقات عجیبی رخ داد.

 54. من خواب دیدم شیرماده وپلنگ باهم میجنگیدن

 55. سلام محمد شیعی هستم خواب دیدم که از مسیری میگذرم که شیری از جلو من حرکت کرد به راهشما ادامه داد جلو که رفتم توجه ام به دو تا کفتار جلب شد که دیدم به یک حیوان دیگر حمله کردن من برای نجات آن حیوان دخالت کردم که هر دو کفتار به من حمله کردن وزن ازخاب پریدم :
  ممنون

 56. سید محمد شفیعی

  سلام محمد شیعی هستم خواب دیدم که از مسیری میگذرم که شیری از جلو من حرکت کرد به راهشما ادامه داد جلو که رفتم توجه ام به دو تا کفتار جلب شد که دیدم به یک حیوان دیگر حمله کردن من برای نجات آن حیوان دخالت کردم که هر دو کفتار به من حمله کردن وزن ازخاب پریدم :
  ممنون

 57. سلام من خواب دیدم که پسر بچه ی فامیلم به همراه یک پسر بچه ی دیگر دارند در کنار صحرا روی جادهمیدوند و من هرچی به آن ها میگفتم که نروید رفتند منم به اجبار برای آنکه گم نشوند و مواظب آن ها باشم دنبالشان رفتم تا اینکه در کنار جاده ماده شیری دیدیم و دور زدیم و فرار کردیم بعد اول شیر را ندیدیم ولی بعد از مدتی دیدیم که شیر دنبالمان میدود و اول رفت و پسر بچه ای که کنار پسربچه ی فامیلمان بود را خورد من میخواستم بر روی درختی بروم تما نتوانستم و شیر آمد و مرا خورد و از خواب پریدم

 58. خواب ديدم 4 شير نر پيشم اومدن و جوان ترينشون موند و بقيه رفتن.شير جوان از من محافظت ميكرد و گاهى دورم ميچرخيد.تعبير اين خواب چيه؟

 59. من خواب دیدم کنار چند شیر ماده زیره درختی نشستم و یک شر نر هم می اید و با من حرف میزند و خیلی هم ناراحت بود تعبیرش چی هست؟

 60. خواب دیدم که به شیری تبدیل شده ام که از انسان ها در مقابل خطرات محافظت می کنم . متاسفانه در
  هیچ کدام از تعبیر ها “تبدیل شدن به شیر “را ننوشته اند .

 61. باران جعفری

  سلام خواب دیدم از شیری فرار کردم و میخواستم جایی پنهان شوم شیر سعی داشت وارد آنجا شود که نتوانست.یکدفعه شیرها تعدادشان زیاد شد و من با اسلحه انهارو میگشتم و روی هم میافتادند. ممنون

 62. باران جعفری

  خواب دیدم از شیری فرار کردم تا جایی پنهان شوم شیر سعی داشت وارد شود که نتوانست.یکدفعه شیرها تعدادشان زیاد شد و من با اسلحه انهارو میکشتم و روی هم میافتادند .

 63. سلام من خواب شیر سفید رنگ یا خیلی روشنی بود رو دیدم که جنسیتش نر بود و قبلش برای یه سگ نعره میکشید و میخواست اونو بکشه وقتی منو دید شیره افتاد دنبالم و من فرار میکردم و از خانه همسایه رفتم داخل و بعد که به حالت نبمه بیدار و ترس دیدم که از آن خانه هم فرار کردم و دوتا کوچه بعد در یک ماشین که‌ قفلی نداشت و پناه گرفتم و شیر رفتو کمی بعد جنازه اورا دیدم …در واقع خواب من دو بخش بود کمی در خواب عمیق و کمی در حالت نیمه بیدار لطفا جواب مرا بدید حتی هنوز هم ترس رو حس میکنم

 64. ا
  ر پیام من ارسال شده لطفا جواب بدید خیلی دلشوره دارم

 65. راستی منی که گفتم شیر دنبالم کرد و دو حالت در خواب عمیق و نیمه بیدار دیدم که در نیمه بیداری شیر مرده بود یا کشته شده بود دختر جوانی هستم نمیدانم دشمنی بوده یا ن جواب بدید

 66. خواب دیدم یک شیرکوچک در قفس است و میخواهد به من حمله کند اما چند شیر کوچک از من دفاع کردند بعد اون شیر بزرگ ترشد و دوباره حمله کرد اما باز اون شیر های کوچک ازمن دفاع کردند اما اون شیر خیلی عظیم الجثه شد واون شیر های کوچک نتونستن درمقابل دوام بیارن شیر رها شد واز قفس بیرون اومد اما دوباره خودش توقفس قرار گرفت

 67. سلام من خواب دیدم پنج مرد سیاهپوش ویک مردعرب که صورتشان رانمیتوانستم ببینم وپست سر انها قرار داشتم ودو شیر سیاه وسفید جلوى انها هست وقراره شیر سفید راقربانى کنند من در دل میخواستم شیر سیاه رابکشند شیر سفید جلوى مرد عرب قرار داشت جاى خود را با شیر سیاه عوض کرد ولى باز شیر سفید قربانى شد واز هنجره بویده اش صداى غرش شیر میامد

 68. سلام من خواب دیدم یک شیر سیاه نر و یک شیر سفید ماده به من و داییم حمله کردن که پس کمی گریختن آنها را کشتیم

 69. مریم از کرج

  خواب دیدم نوه ام دختر بچه کوچکی شده ویه شیر باهاش بازی میکنه من کنار شیر بودم بهش آسیب نزنه بعد شیر نوه ام رابرد پشت بام وبعد نصف بدن نوه ام یعنی از وسط دوشقه کرده بودو انداخت پایین ومن دائم جیغ میزدم میکشتم دنبال نصف بدنش میگشتم وگریه میکردم چون برا درم تازه فوت کرده هی میگفتم میره پیش دایی اش خیلی وحشتناک بود

 70. سلام من در خواب دیدم که شیری میمون را میدرد و بعد همان شیر شتر میشود

 71. سلام من درخواب دیدم که شیری میمونی را میدرد و دوباره همان شیر شتر میشود
  تعبیرش چیه؟

 72. سلام.من خواب دیدم چند مرد شیر مرده رو برای انداختن عقب نیسان میبردن و شیرخیلی بوی بدی میداد .کسی میدونه تعبیرش چیه.شیرهم جوون ونربود.

 73. سلام .من دیدم یه شیر ماده از پشت بوم اومد حیاط مامانمم داشت اشپزی مبکرد به طرفش ولی مامانم ترسید فرار کرد ولی دوباره برگشت وبهش غذاداد .غذادادن به شیرچی میشه

 74. یک شیر ماده ی سفید که بسیار اهلی و زیبا بود همراه خودم به خونه ی پدری اوردم و بعد از چند وقت که یادم رفته بود بهش غذا بدم ازادش کردم بره که از پشت بوم رفت و موقع رفتن نگاه میکرد همش منو

 75. امیر علی

  من خواب دیدم شیر می خواست منو بخوره توی مدرسه هم بودم

 76. امیر علی

  سلام من خواب دیدم توی مدرسه شدر مد خواست منو بخوره

 77. سلام تعبیر خواب دیدن دو توله شیر که یکی از آن ها کشته شده باشد چیه؟
  با تشکر

 78. سلام خواب دیدم در حیاط خانه مان چند شیر هست و یک شیر نر به سمت در که من از آنجا داشتم آنهارا میدی دم حمله ور شد و من درب را روی آن بستم و بعد به حیاط رفتم و خود چنان نعره ای زدم که تمام شیر ها ساکت شدن و بعد از چند لحظه تمام آنها با هم یک نعره بسیار بزرگ زدن و بعد من به خانه باز گشتم میخواستم ببینم تابی این خواب چیست ؟

 79. سلام من خواب دیدم که دریک جنگل دو تا شیر یکی نر ویکی ماده هست شیر نر خواست بهم حمله کنه بعد دیدم یه مرد کنارمه ویه زنجیر طلا بهم داد گفت اینو بگیر شیر از آن میترسد وگرفتم دستم شیر نر امد جلوم نشست ومثل اینکه از اون طلا ترسید.تعبیرشو پیدا نکردم اگه کسی میدونه لطفا بگه.

 80. سلام.خواب دیدم با یه دوستی ک چند ماه است قطع رابطه کردام در دشتی قرار داریم و صحبتی نامعلوم انجام میدهیم ک دو شیر ماده ابتدا به من حمله میکنند و من با لگد به سر و صورت این شیر ها میزنم بعد چندی مبارزه از منطقه شیر ها دور میشوم در صورتی ک صورت شیر هارو با لگد زخمی کرده ام و خودم آسیبی ندیده ام و به بالای کوهی می‌گریزم و وقتی به پایین نگاه میکنم اون دوستم را میبینم درحال گریز از دست شیر ها است و مورد حمله و آسیب قرار گرفته و به بالای آن کوهی ک من هستم دارد دست و پا می‌زند و می آید و من با سنگ شرو به زدن شیر ها میکنم این سری تعدادشان بسیار زیاد است شیر نر بچه شیر و شیر ماده بسیار هستند ولی با سنگ جلوی این هارو میگیرم و رفیقم میتواند بگریزد تا از خواب بیدار میشوم.اگه تعبیر رو میدونید بگید ممنون میشم سپاس

  • به نظر من شما تو یه راه سخت از سختی ها ودشمنانتون عبور می کنید و بعد از اینکه خودتون موفق شدید به دوستانتون هو کمک می کنید

 81. سلام من خواب دیدم خونه قبلیمون رو به روش دو تا خرابه هس که وسطش خونه بود یک نفر اومد یه شیرسالم رو تو خرابه سمت راستی رها کرد و یه شیر دیگه که بیمار بود رو خرابه سمت چپی رها کرد ولی از خرابه بیرون نمیومدن بعد پسرم رف سمت خرابه سمت راستی که پسته توش افتاده بود برداره که شیر به سمتش اومد منم دویدم پسرم رو ور داشتم فرار کردم خونه همسایه رفتم بعد از ترسم بیرون نیومدم لطفا تعبیرش رو بگین

 82. سلام من نزدیک های صبح خواب دیدم با یه گروه از معلم ها رفته بودیم یه مکان سر سبزی واسه گردش..اونجا یک بچه روباه خیلی زیبا و پنج تا بچه گرگ را دیدم و ازشون عکس گرفتم.تعبیرش چیه ؟؟

 83. من تو خواب دیدم هم شیر نر و ماده هردو جوان در جنگل نبود مثل یک خونه صاحب داشت رام بودند و من یال نر را با کمی ترس نوازش کردم خشمگین هم نبودند انگار می خندیدند لبخند ملیحی داشتن .تعبیرش لطفا بگید ممنون

 84. سلام من خواب دیدم دوتا شیر بودن جلوی من یکی عدای اون یکی شیر رو خورد و وعصبانی شد و اون شیر عصبانی اون شیر دیگه رو بلعید تا آخرش مثله بلعیدن مار وقتی یه حیون میخوره رنگ شیر ها هم طبیعی بود بعد من داشتم با خودم فکر میکردم این که با هم جنسه خودش این کارو کرد با ما چیکار میکنه و ترسیده بودم ولی فرار نکردم داشتم نگاهشون میکردم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.